Петак, 30.09.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа

РЕМ рас­пи­сао кон­курс за пе­ту на­ци­о­нал­ну фре­квен­ци­ју

Рок за под­но­ше­ње при­ја­ва је 60 да­на од да­на рас­пи­си­ва­ња кон­кур­са, а про­це­ду­ра за до­де­лу до­зво­ле за еми­то­ва­ње на те­ри­то­ри­ји це­ле зе­мље оста­ла је иста
Од­лу­ка ће би­ти са­оп­ште­на нај­ка­сни­је ме­сец да­на од об­ја­вљи­ва­ња ли­сте кан­ди­да­та(Фо­то EPA-EFE/Rayner Peña)

Са­вет Ре­гу­ла­тор­ног те­ла за елек­трон­ске ме­ди­је (РЕМ) рас­пи­сао је јав­ни кон­курс за из­да­ва­ње до­зво­ле за пру­жа­ње ме­диј­ске услу­ге те­ле­ви­зиј­ског еми­то­ва­ња за под­руч­је це­ле Ср­би­је, за тзв. пе­ту на­ци­о­нал­ну фре­квен­ци­ју, а ком­пле­тан текст кон­кур­са об­ја­вљен је на сај­ту РЕМ-а.

Сход­но прет­ход­ним од­лу­ка­ма са по­след­ње сед­ни­це Са­ве­та РЕМ-а, 29. ју­ла, рас­пи­са­ни су кон­кур­си и за три до­зво­ле за те­ле­ви­зиј­ско еми­то­ва­ње за алот­мент Ава­ла, као и 12 до­зво­ла за ра­диј­ско еми­то­ва­ње за ре­ги­он гра­да Бе­о­гра­да.

Нај­ве­ћу па­жњу јав­но­сти, сва­ка­ко при­вла­чи кон­курс за пе­ту на­ци­о­нал­ну фре­квен­ци­ју за те­ле­ви­зи­је, с об­зи­ром на ме­диј­ски ути­цај ко­ји пру­жа мо­гућ­ност еми­то­ва­ња про­гра­ма на те­ри­то­ри­ји це­ле зе­мље. Ова до­зво­ла ва­жи осам го­ди­на, а те­ле­ви­зи­је ко­је су за­ин­те­ре­со­ва­не да уђу у тр­ку за пе­ту на­ци­о­нал­ну фре­квен­ци­ју уз при­ја­ву на кон­курс, до­ста­вља­ју и до­ку­мен­та­ци­ју о тех­нич­кој и ка­дров­ској опре­мље­но­сти, про­грам­ске ела­бо­ра­те у ко­ји­ма тре­ба да обра­зло­же ко­ли­ко ће би­ти за­сту­пље­ни ин­фор­ма­тив­ни, обра­зов­ни, про­грам за де­цу и дру­ге вр­сте про­гра­ма, ко­ли­ки ће би­ти удео соп­стве­не про­дук­ци­је... Пре­ма тек­сту јав­ног кон­кур­са, рок за под­но­ше­ње при­ја­ва је 60 да­на од да­на ње­го­вог рас­пи­си­ва­ња, а Са­вет РЕМ-а од­лу­ку тре­ба да до­не­се у ро­ку од нај­ка­сни­је 30 да­на од да­на об­ја­вљи­ва­ња ли­сте свих под­но­си­ла­ца при­ја­ва. Ка­ко је ра­ни­је об­ја­сни­ла но­ви­на­ри­ма Оли­ве­ра Зе­кић, пред­сед­ни­ца Са­ве­та РЕМ-а, про­це­ду­ра за до­де­лу на­ци­о­нал­не фре­квен­ци­је иста је као и на прет­ход­ном кон­кур­су, окон­ча­ном кра­јем ју­ла. Та­да су че­ти­ри до­зво­ле за еми­то­ва­ње на те­ри­то­ри­ји це­ле зе­мље до­би­ле те­ле­ви­зи­је ко­је су их већ по­се­до­ва­ле на осно­ву прет­ход­ног кон­кур­са – ТВ Пинк, Хе­пи, Пр­ва и Б92. Зе­кић је об­ја­сни­ла и да те­ле­ви­зи­је ко­је та­да ни­су про­шле, мо­ра­ју по­но­во да се при­ја­ве ако же­ле да бу­ду кан­ди­да­ти за на­ци­о­нал­ну фре­квен­ци­ју. Кон­крет­но, ра­ди се о де­сет те­ле­ви­зи­ја, с тим што сва­ка­ко мо­гу да се при­ја­ве и но­ви кан­ди­да­ти.

Део струч­не, по­ли­тич­ке и ме­диј­ске јав­но­сти, ме­ђу ко­ји­ма су и ме­ди­ји ко­ји ни­су до­би­ли до­зво­ле за на­ци­о­нал­ну фре­квен­ци­ју, не­го­до­вао је због од­лу­ке РЕМ-а да до­зво­ле по­но­во до­де­ли те­ле­ви­зи­ја­ма ко­је су их већ има­ле, сма­тра­ју­ћи да ме­ђу њи­ма има оних ко­је сво­јим до­са­да­шњим ра­дом ни­су то за­слу­жи­ле. РЕМ је об­ја­вио Од­лу­ку о из­да­ва­њу до­зво­ла, чи­ји ин­те­грал­ни текст ко­ји је ста­вљен на увид јав­но­сти на сај­ту ове ин­сти­ту­ци­је по­чет­ком не­де­ље, има 85 странa. У до­ку­мен­ту је на­ве­де­но шта је сва­ка од 14 те­ле­ви­зи­ја, уче­сни­ца кон­кур­са, под­не­ла од до­ку­мен­та­ци­је, ре­зи­меи јав­ног пред­ста­вља­ња сва­ког од кан­ди­да­та на јав­ном слу­ша­њу, као и при­каз њи­хо­вих ела­бо­ра­та и до­ку­мен­та­ци­је о тех­нич­кој опре­мље­но­сти, про­стор­ним усло­ви­ма, ка­дров­ској опре­мље­но­сти, про­грам­ским усло­ви­ма, ис­пу­ња­ва­њу етич­ких и про­фе­си­о­нал­них стан­дар­да, на­ме­ра да пру­же ра­зно­вр­стан и ква­ли­те­тан про­грам, фи­нан­сиј­ском по­сло­ва­њу, вла­снич­кој струк­ту­ри.  

„При­ли­ком од­лу­чи­ва­ња ко­јим ће то под­но­си­о­ци­ма из­да­ти до­зво­ле, Са­вет РЕМ-а је узео у об­зир све чи­ње­ни­це ко­је би ути­ца­ле на оства­ри­ва­ње ве­ћег ква­ли­те­та и ра­зно­вр­сно­сти са­др­жа­ја и упо­ред­но-ква­ли­та­тив­ном ана­ли­зом ис­пу­ње­но­сти кри­те­ри­ју­ма до­шао до за­кључ­ка да ће под­но­си­о­ци ТВ Пинк, На­ци­о­нал­на Хе­пи ТВ, Пр­ва и ТВ Б92 у ве­ћој ме­ри не­го оста­ли под­но­си­о­ци оправ­да­ти по­сто­ја­ње ви­ше­стру­ких бе­не­фи­та за гле­да­о­це на под­руч­ју це­ле ре­пу­бли­ке, пре­вас­ход­но кроз објек­ти­ван и пра­во­вре­ме­ни при­ступ у пре­но­су ин­фор­ма­ци­ја, кроз соп­стве­ну про­дук­ци­ју про­грам­ских са­др­жа­ја као до­каз укуп­них про­из­вод­них мо­гућ­но­сти и ра­зно­вр­сност по­ну­ђе­них про­грам­ских 84 жан­ро­ва на на­чин да се за­до­во­ље по­тре­бе нај­ши­рег ауди­то­ри­ју­ма и оја­ча ме­диј­ски плу­ра­ли­зам”, на­во­ди се из­ме­ђу оста­лог у обра­зло­же­њу од­лу­ке Са­ве­та РЕМ-а.

Зе­ки­ће­ва: Власт се не­ће ме­ша­ти у наш рад

Пред­сед­ни­ца Са­ве­та Ре­гу­ла­тор­ног те­ла за елек­трон­ске ме­ди­је (РЕМ) Оли­ве­ра Зе­кић из­ја­ви­ла је ју­че да ће кон­курс за пру­жа­ње још јед­не ме­диј­ске услу­ге те­ле­ви­зиј­ског еми­то­ва­ња на под­руч­ју це­ле Ср­би­је тра­ја­ти 60 да­на и да ће од­лу­ка о до­де­ли пе­те на­ци­о­нал­не фре­квен­ци­је би­ти до­не­та ве­ћи­ном гла­со­ва Са­ве­та РЕМ-а.

Зе­ки­ће­ва је аген­ци­ји Бе­та ка­за­ла да се у рад РЕМ-а до са­да ни­су ме­ша­ли пред­став­ни­ци вла­сти и да оче­ку­је да ће та­ко би­ти и при­ли­ком на­ред­ног од­лу­чи­ва­ња ка­да је реч о овом кон­кур­су.

Коментари2
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Vita
Verovatno Tanjug..
Djuro Aleksic
Dobice je kurir tv, ili tanjug tv.Ostali sikter!

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.