Четвртак, 29.09.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа

Мај­мун­ске богиње у Србији регистроване само код мушкараца

Обо­ле­ли има­ју од 22 до 44 го­ди­не. – Осо­бе ко­је су би­ле у кон­так­ту са за­ра­же­ни­ма, три не­де­ље су под здрав­стве­ним над­зо­ром
Ин­сти­тут за јав­но здра­вље Ср­би­је „Др Ми­лан Јо­ва­но­вић Ба­тут” (Фото Р. Поповић)

До 17. ју­на 2022. у Ср­би­ји ни­ка­да ни­су ре­ги­стро­ва­не мај­мун­ске бо­ги­ње. Од та­да, ка­да је зва­нич­но по­твр­ђен пр­ви слу­чај, ово обо­ље­ње по­твр­ђе­но је, пре­ма по­след­њим по­да­ци­ма, код 23 осо­бе. Сви обо­ле­ли су му­шкар­ци уз­ра­ста 22 до 44 го­ди­не. У Ин­сти­ту­ту за јав­но здра­вље Ср­би­је „Др Ми­лан Јо­ва­но­вић Ба­тут” за „По­ли­ти­ку” ис­ти­чу да је би­ло оче­ки­ва­но да се у тре­нут­ној епи­де­ми­ји ко­ја об­у­хва­та ви­ше зе­ма­ља све­та, ова бо­лест код нас пр­во и ре­ги­стру­је ме­ђу им­пор­то­ва­ним слу­ча­је­ви­ма (осо­ба­ма ко­је су се за­ра­зи­ле ван на­ше зе­мље) или ме­ђу они­ма ко­ји су би­ли у кон­так­ту са за­ра­же­ни­ма.

– Над свим иден­ти­фи­ко­ва­ним кон­так­ти­ма се ра­ди пра­ће­ње и здрав­стве­ни над­зор и то у пе­ри­о­ду од 21. да­на од по­след­њег кон­так­та са обо­ле­лом осо­бом или кон­та­ми­ни­ра­ним ма­те­ри­ја­лом. Да­тум по­след­њег кон­так­та се ра­чу­на као нул­ти дан. Пра­ће­ње и здрав­стве­ни над­зор над кон­так­ти­ма оба­вља се днев­но ра­ди ра­ног пре­по­зна­ва­ња по­ја­ве зна­ко­ва или симп­то­ма мај­мун­ских бо­ги­ња – на­гла­ша­ва­ју у Ин­сти­ту­ту „Ба­тут”.

Осо­бе ко­је су озна­че­не као кон­так­ти за­ра­же­них тре­ба да пра­те сво­је здрав­стве­но ста­ње, од­но­сно по­ја­ву симп­то­ма или зна­ко­ва мај­мун­ских бо­ги­ња, што под­ра­зу­ме­ва и ме­ре­ње те­ле­сне тем­пе­ра­ту­ре два пу­та днев­но. Љу­ди ко­ји су озна­че­ни као асимп­то­мат­ски кон­так­ти, од­но­сно ко­ји не­ма­ју ни­ка­кве симп­то­ме али су би­ли у кон­так­ту са обо­ле­лом осо­бом, не би тре­ба­ло да до­ни­ра­ју крв, ће­ли­је, тки­ва, ор­га­не, мај­чи­но мле­ко или спер­му док су под над­зо­ром. Они мо­гу на­ста­ви­ти ру­тин­ске сва­ко­днев­не ак­тив­но­сти, као што су од­ла­зак на по­сао и по­ха­ђа­ње шко­ле и ка­ран­тин за њих ни­је нео­п­хо­дан.

– За де­цу пред­школ­ског уз­ра­ста пре­по­ру­чу­је се при­вре­ме­но из­два­ја­ње из ко­лек­ти­ва (вр­ти­ћа). У ци­љу спро­во­ђе­ња над­зо­ра осо­бе озна­че­не као кон­так­ти за­ра­же­них не би тре­ба­ло да на­пу­шта­ју ме­сто бо­рав­ка то­ком пе­ри­о­да над­зо­ра. Ако се би­ло ко­ји симп­том или знак по­ја­ви код њих, они тре­ба да се од­мах ја­ве над­ле­жној здрав­стве­ној слу­жби ра­ди пре­гле­да и ди­јаг­но­сти­ке – до­да­ју у Ин­сти­ту­ту „Ба­тут”.

Мај­мун­ске бо­ги­ње про­гла­ше­не су ван­ред­ном здрав­стве­ном си­ту­а­ци­јом у САД, од­лу­ком аме­рич­ког пред­сед­ни­ка Џо­зе­фа Бај­де­на. Од­лу­ка ће би­ти на сна­зи 90 да­на, али је ми­ни­стар здра­вља мо­же про­ду­жи­ти. „Спрем­ни смо да свој од­го­вор по­диг­не­мо на ви­ши ни­во и тра­жим од сва­ког Аме­ри­кан­ца да озбиљ­но схва­ти мај­мун­ске бо­ги­ње”, ре­као је аме­рич­ки ми­ни­стар здра­вља Гза­ви­је Бе­се­ра, на­во­ди Рој­терс, а пре­но­си Тан­југ. У све­ту је при­ја­вље­но ви­ше од 26.000 слу­ча­је­ва за­ра­зе мај­мун­ским бо­ги­ња­ма, а од то­га их је ви­ше од 6.600 у САД.

Про­фе­сор др Јан­ко Са­мар­џић, кли­нич­ки фар­ма­ко­лог са Ме­ди­цин­ског фа­кул­те­та у Бе­о­гра­ду, ко­ји је ових да­на бо­ра­вио у Њу­јор­ку, по­твр­ђу­је за „По­ли­ти­ку” да је ван­ред­на си­ту­а­ци­ја про­гла­ше­на због по­ве­ћа­ног бро­ја обо­ле­лих од ових бо­ги­ња.

– У овом тре­нут­ку не­ма спе­ци­фич­ног ле­ка, вак­ци­на­ци­ја те­че спо­ро због не­до­вољ­ног бро­ја вак­ци­на, па је фо­кус на пре­вен­ци­ји. С об­зи­ром на то да је у пи­та­њу кон­такт­на ин­фек­ци­ја, по­ја­ча­на је хи­ги­је­на у гра­ду, са­ве­ту­је се че­шћа при­ме­на ан­ти­сеп­ти­ка и дез­ин­фи­ци­је­на­са, а са фар­ма­ко­ло­шке стра­не, са­ве­ту­је се при­ме­на пре­па­ра­та за очу­ва­ње ин­те­гри­те­та ко­же и слу­зо­ко­же, по­пут ви­та­ми­на Це и Бе ком­плек­са, цин­ка, ба­кра и дру­гих ну­три­је­на­та – на­во­ди др Са­мар­џић.

По­ста­вља се пи­та­ње да ли би и Ср­би­ја тре­ба­ло да по­ја­ча ме­ре опре­за због ове бо­ле­сти.

Про­фе­сор др Дра­ган Де­лић, ин­фек­то­лог, ка­же за „По­ли­ти­ку” да је смрт­ност од ове бо­ле­сти рет­ка, али да тре­ба би­ти опре­зан јер се не зна у ком прав­цу ће се си­ту­а­ци­ја са ви­ру­сом ме­ња­ти иако то у овом тре­нут­ку ни­је ве­ли­ки епи­де­миј­ски и ме­ди­цин­ски про­блем.

– До­са­да­шње ис­ку­ство по­ка­зу­је да се ове бо­ги­ње не пре­но­се та­ко ла­ко. По­тре­бан је бли­зак кон­такт са обо­ле­лом осо­бом. По за­ко­ну, о овом пи­та­њу би тре­ба­ло да се огла­си Ре­пу­блич­ка струч­на ко­ми­си­ја за за­шти­ту ста­нов­ни­штва од за­ра­зних бо­ле­сти. Они мо­ра­ју да из­не­су свој струч­ни став – до­да­је др Де­лић.

Мај­мун­ске бо­ги­ње до са­да су за­бе­ле­же­не у ви­ше од 80 зе­ма­ља. Као нов симп­том ове бо­ле­сти са­да се по­ми­њу оте­че­ни крај­ни­ци. Те­го­бе по­чи­њу по­ви­ше­ном тем­пе­ра­ту­ром, је­зом, гла­во­бо­љом, бо­ло­ви­ма у ми­ши­ћи­ма и ле­ђи­ма, ис­цр­пље­но­шћу, мо­же се ја­ви­ти ка­шаљ и бол у гр­лу. Глав­на раз­ли­ка из­ме­ђу симп­то­ма мај­мун­ских бо­ги­ња и ве­ли­ких бо­ги­ња је у то­ме што мај­мун­ске бо­ги­ње иза­зи­ва­ју оти­ца­ње лим­фних чво­ро­ва, ко­ји мо­гу би­ти уве­ћа­ни на вра­ту, па­зу­ху или пре­по­на­ма и ја­вља­ју се на обе стра­не те­ла или са­мо на јед­ној. У пе­ри­о­ду од јед­ног до три да­на (по­не­кад и ду­же) на­кон по­ја­ве гро­зни­це, па­ци­јент раз­ви­ја осип, ко­ји нај­че­шће по­чи­ње на ли­цу (у 95 од­сто слу­ча­је­ва), а за­тим се ши­ри на екс­тре­ми­те­те (дла­но­ви и та­ба­ни су за­хва­ће­ни у 70 од­сто слу­ча­је­ва) и дру­ге де­ло­ве те­ла (укљу­чу­ју­ћи и орал­ну слу­зо­ко­жу, ге­ни­та­ли­је, ко­њук­ти­ве, ро­жња­чу). Осип­ни ста­ди­јум се за­вр­ша­ва кра­ста­ма, ко­је на кра­ју от­пад­ну са или без ожиљ­ка и пиг­мен­та­ци­је. Бо­лест обич­но тра­је две до че­ти­ри не­де­ље.
Ви­рус се пре­но­си са жи­во­ти­ње на чо­ве­ка, или са чо­ве­ка на чо­ве­ка ди­рект­ним пре­но­сом (угри­зом или огре­бо­ти­ном, кон­так­том са те­ле­сним теч­но­сти­ма или ма­те­ри­ја­лом ле­зи­је, пу­тем ка­пљи­ца ре­спи­ра­тор­ног трак­та, а и сек­су­ал­ни кон­такт је мо­гућ пут пре­но­са) или ин­ди­рект­ним пре­но­сом (кон­зу­ми­ра­ње не­до­вољ­но тер­мич­ки об­ра­ђе­ног ме­са, пре­ко кон­та­ми­ни­ра­них пред­ме­та или кон­та­ми­ни­ра­не оде­ће или по­сте­љи­не). Пре­нос мај­мун­ских бо­ги­ња је мо­гућ и пре­ко пла­цен­те са мај­ке на фе­тус или при­ли­ком бли­ског кон­так­та то­ком и на­кон по­ро­ђа­ја. Ин­фи­ци­ра­не осо­бе су за­ра­зне је­дан дан пре из­би­ја­ња оспе па до 21 да­на на­кон по­чет­них симп­то­ма, или док се на свим ле­зи­ја­ма на ко­жи не фор­ми­ра­ју кра­сте, уз пре­ста­нак дру­гих симп­то­ма.

Коментари2
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Rados
Da li je istina ili zluradi komentari da se javljaju kod homomuskaraca?
Кикирики
Укинуте прајд! Међу "поноснима" се шире болештине.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.