Петак, 09.12.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа

Пуц­њи у Јо­ва­на Ву­ко­ти­ћа уз­др­ма­ли бал­кан­ско подземље

Атен­тат на во­ђу „шка­ља­ра­ца” јед­но је од нај­ве­ћих ма­фи­ја­шких уби­ста­ва по­след­њих де­це­ни­ја у срп­ско-цр­но­гор­ском кри­ми­на­лу. Али, да ли је то и крај ра­та из­ме­ђу „шка­ља­ра­ца” и „кав­ча­на”
(Фото МУП)

Упра­ва по­ли­ци­је Цр­не Го­ре слу­жбе­но је оба­ве­ште­на пу­тем ме­ђу­на­род­них ка­на­ла да је Ко­то­ра­нин Јо­ван Ву­ко­тић (42) уби­јен у че­твр­так око 20 ча­со­ва у Ис­тан­бу­лу у Тур­ској, не­зва­нич­но са­зна­је­мо.

Ме­ди­ји пре­но­се да је во­ђу „шка­љар­ског кла­на” уби­ла осо­ба на мо­то­ци­клу док је он био у так­си­ју. Сум­ња се да су би­ла дво­ји­ца на­па­да­ча и да је хи­це ис­па­лио су­во­зач с мо­то­ра.

Пре­ма не­зва­нич­ним са­зна­њи­ма под­го­рич­ких пор­та­ла, Ву­ко­тић је ли­кви­ди­ран у так­си во­зи­лу и код се­бе је имао лич­на до­ку­мен­та Ср­би­је, али и Ма­ке­до­ни­је на име Ге­ор­ги Ан­до­нов. На­вод­но, у тре­нут­ку атен­та­та с њим би­ла је не­вен­ча­на су­пру­га М. М. и њи­хо­ва ма­ло­лет­на ћер­ки­ца ко­је су, на сре­ћу, про­шле без по­вре­да.

Ег­зе­ку­то­ри су ме­се­ци­ма, на­вод­но, по­ку­ша­ва­ли да уђу у траг траг Ву­ко­ти­ћу, по­што је у ав­гу­сту про­шле го­ди­не он „не­стао” из Ко­то­ра и Цр­не Го­ре. Пре­ма не­зва­нич­ним ин­фор­ма­ци­ја­ма, уби­це су га про­на­шле по­што су ло­ци­ра­ле и пра­ти­ле ње­го­ву не­вен­ча­ну су­пру­гу.

На сли­чан на­чин уби­це су ус­пе­ле у ја­ну­а­ру 2020. у Ати­ни да ло­ци­ра­ју нај­бли­жег Ву­ко­ти­ће­вог са­рад­ни­ка и ку­ма Иго­ра Де­до­ви­ћа, ко­ји је с при­пад­ни­ком „шка­љар­ског кла­на” Сте­ва­ном Ста­ма­то­ви­ћем уби­јен у ре­сто­ра­ну у пре­сто­ни­ци Грч­ке, на­о­чи­глед број­них го­сти­ју, али и њи­хо­вих су­пру­га и ма­ле де­це. И та­да се сум­ња­ло да су „кав­ча­ни” ло­ци­ра­ли „шка­љар­це” пре­ко су­пру­га, ко­је су до­пу­то­ва­ле у Грч­ку да по­ро­дич­но про­ве­ду пра­зни­ке. Ве­че­ра за ко­јом су уби­је­ни на­вод­но је тре­ба­ло да бу­де опро­штај­на, јер је за су­тра­дан пла­ни­ра­но да се су­пру­ге вра­те ку­ћи.

Ву­ко­тић је био из­у­зет­но оба­зрив јер је знао да је го­ди­на­ма на ме­ти „ка­вач­ког кла­на”. Сум­ња се да је, док је бо­ра­вио у за­тво­ру у Бе­о­гра­ду и Спу­жу, три пу­та био на ме­ти атен­та­то­ра. Три по­ку­ша­ја ње­го­ве ли­кви­да­ци­је у ка­за­ма­ти­ма – тро­ва­њем хра­не, уби­ство пу­шком и дро­ном са екс­пло­зи­вом – ни­су ус­пе­ла.

Пре­ма не­зва­нич­ним ин­фор­ма­ци­ја­ма, Ву­ко­тић је у Тур­ској код се­бе имао па­сош с ла­жним име­ном. И то­ком су­ђе­ња за ко­ри­шће­ње фал­си­фи­ко­ва­ног ма­ке­дон­ског па­со­ша, због че­га је ра­ни­је ухап­шен у Ис­тан­бу­лу те из­ру­чен Ср­би­ји, Ву­ко­тић је пред су­дом у Бе­о­гра­ду при­знао да је уз по­моћ пут­не ис­пра­ве с ње­го­вом сли­ком, али под дру­гим име­ном, пре­ла­зио гра­ни­це ка­ко „ко­рум­пи­ра­ни по­ли­цај­ци уби­ца­ма не би до­ја­вљи­ва­ли где се на­ла­зи”.

Цр­но­гор­ски ме­ди­ји пи­шу да је Ву­ко­тић ап­со­лут­но вођ­ство над „шка­љар­ским кла­ном” пре­у­зео на­кон уби­ства ње­го­вог ку­ма Иго­ра Де­до­ви­ћа у Ати­ни. Спе­ци­јал­но др­жав­но ту­жи­ла­штво (СДТ) оп­ту­жи­ва­ло га је да је у но­вем­бру и де­цем­бру 2020. го­ди­не фор­ми­рао кри­ми­нал­ну ор­га­ни­за­ци­ју ра­ди ли­кви­да­ци­је во­ђа ка­вач­ког кла­на Сло­бо­да­на Ка­шће­ла­на и Ра­до­ја Зви­це­ра. „Шка­љар­ски клан”, ко­ји је уби­ством Јо­ва­на Ву­ко­ти­ћа обез­гла­вљен, ис­тра­жи­те­љи су пр­ви пут еви­ден­ти­ра­ли још 2008. го­ди­не. На­вод­но, до кра­ја 2014. го­ди­не као је­дин­стве­на кри­ми-еки­па де­ло­ва­ли су бра­ћа Ву­ко­тић, уби­је­ни Де­до­вић и еки­па ко­ја је по­след­њих осам го­ди­на пре­по­зна­та као ор­га­ни­зо­ва­на кри­ми­нал­на гру­па „ка­вач­ки клан”, ко­ја је од та­да су­прот­ста­вље­на шка­љар­ци­ма. Рат „шка­ља­ра­ца” и „кав­ча­на” по­чео је кра­јем 2014. го­ди­не, на­кон што је у шпан­ској лу­ци Ва­лен­си­ја не­ста­ло 300 ки­ло­гра­ма ко­ка­и­на, пи­са­ли су ме­ди­ји. Пре­ма по­да­ци­ма без­бед­но­сних слу­жби, у том ра­ту уби­је­но је ви­ше од 50 љу­ди, при­пад­ни­ка оба кла­на, а еви­ден­ти­ра­но је и пет жр­та­ва ко­је се ни­су ба­ви­ле кри­ми­на­лом.

Јо­ван Ву­ко­тић је знао да му је жи­вот угро­жен. О то­ме је го­во­рио и пред су­дом у Бе­о­гра­ду.

„Ство­рен је мит о не­ка­квом ’шка­љар­ском кла­ну’ и ме­ни као во­ђи. Ни­сам шеф ни­ка­квог кла­на, ни­сам шеф чак ни сво­јој же­ни и де­ци. Го­ди­на­ма ми под­ме­ћу ла­жне оп­ту­жбе, иза ко­јих сто­ји кри­ми­нал­на ор­га­ни­за­ци­ја ко­ја сто­ји иза број­них кри­вич­них де­ла. Кру­на свих кри­вич­них де­ла ко­ја је та ор­га­ни­за­ци­ја по­чи­ни­ла је уби­ство мог при­ја­те­ља, адво­ка­та Дра­го­сла­ва Ми­ше Ог­ња­но­ви­ћа”, го­во­рио је Ву­ко­тић.

Он је на јав­ном су­ђе­њу ре­као да љу­де с ко­ји­ма га по­ве­зу­ју и не по­зна­је и да ти љу­ди ни по дру­штве­ним ни­ти по мо­рал­ним нор­ма­ма с њим не би мо­гли ни за сто да сед­ну. При­знао је пред су­дом да је ко­ри­стио ре­гу­лар­ну ма­ке­дон­ску пут­ну ис­пра­ву, на ла­жно име и са сво­јом фо­то­гра­фи­јом, али да је то мо­рао да ура­ди јер је стра­хо­вао за свој жи­вот.

Пуц­њи у Јо­ва­на Ву­ко­ти­ћа уз­др­ма­ли су бал­кан­ско под­зе­мље. Ово је јед­но од нај­ве­ћих ма­фи­ја­шких уби­ста­ва по­след­њих де­це­ни­ја у срп­ско-цр­но­гор­ском кри­ми­на­лу. Али, да ли је уби­ство Јо­ва­на Ву­ко­ти­ћа и крај ра­та из­ме­ђу „шка­ља­ра­ца” и „кав­ча­на”?

Коментари0
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.