Среда, 07.12.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа

Укра­јин­ке страхују од мобилизације

По­сла­ни­ца „Слу­ге на­ро­да” за­ло­жи­ла се да, ако већ же­не те­же јед­на­ким пра­ви­ма, он­да мо­ра­ју да има­ју и исте оба­ве­зе, па ако је вој­ска за њих до­бро­вољ­на он­да ни за му­шкар­це не тре­ба да бу­де оба­ве­зна
Од 1. ок­то­бра же­не од­ре­ђе­них про­фе­си­ја тре­ба да се ја­ве у вој­ну еви­ден­ци­ју (Фо­то Укра­јин­ско ми­ни­стар­ство од­бра­не)

„По­што се при­бли­жа­ва­мо стан­дар­ди­ма НА­ТО-a, иде­мо ка њи­ма не са­мо у по­гле­ду на­о­ру­жа­ња не­го и вој­не ре­ги­стра­ци­је. Овај за­кон је исти за све: ка­ко за му­шкар­це та­ко и за же­не”. Пред­став­ник Ми­ни­стар­ства од­бра­не је ова­ко обра­зло­жио зах­тев ми­ни­стар­ства у по­гле­ду вој­не ре­ги­стра­ци­је же­на и иза­звао ве­ли­ку по­ле­ми­ку у дру­штву и Ра­ди, па су се на сед­ни­ци скуп­штин­ског Од­бо­ра за на­ци­о­нал­ну без­бед­ност мо­гла чу­ти ми­шље­ња и за и про­тив, а ди­ску­си­ја се пре­не­ла и на дру­штве­не мре­же.

Ни­ка­кав до­го­вор ни­је по­стиг­нут, а при­бли­жа­ва се 1. ок­то­бар, ка­да би тре­ба­ло да поч­не упи­си­ва­ње Укра­јин­ки у вој­ни ре­ги­стар. Оно што је до­дат­но уз­не­ми­ри­ло јав­ност био је и за­кљу­чак да он­да ни же­не ко­је бу­ду вој­ни об­ве­зни­ци, иако су са­мо ре­ги­стро­ва­не, не­ће мо­ћи да на­пу­сте Укра­ји­ну. И то је био пр­ви пут, од про­шле го­ди­не, ка­да је у пар­ла­мен­ту под­нет на­црт за­ко­на о до­бро­вољ­ном упи­су же­на у вој­ни ре­ги­стар, да се вој­но ми­ни­стар­ство ја­сно из­ја­сни­ло о то­ме. До са­да су све то би­ла са­мо на­га­ђа­ња.

На­кон то­га је за­ме­ни­ца ми­ни­стра од­бра­не Ана Ма­љар на дру­штве­ној мре­жи од­лу­чи­ла да уми­ри же­не и на­пи­са­ла об­ја­ву у ко­јој је за­мо­ли­ла да се не ши­ре ла­жи. Ипак, она ни­је демантовaла чи­ње­ни­цу да же­не ко­је бу­ду при­ја­вље­не у вој­ску не­ће мо­ћи да на­пу­сте Укра­ји­ну. Али је на­ве­ла да је ми­ни­стар­ство већ под­не­ло из­ме­не и до­пу­не за­ко­на о вој­ној евид­не­ци­ји, у ко­ји­ма је спи­сак спе­ци­јал­но­сти за ко­је се же­не ре­гру­ту­ју сма­њен, као и да је сам упис до­бро­во­љан.

На осно­ву об­ја­ва дру­гих по­сла­ни­ка, ис­по­ста­ви­ло се да у Ра­ди тог до­ку­мен­та не­ма. За­пра­во не­ма пред­ло­га из­ме­на за­ко­на, не­го са­мо пред­лог јед­ног по­сла­ни­ка. На сед­ни­ци су се чу­ли пред­ло­зи да се рок по­ме­ри за не­ко­ли­ко го­ди­на, али за­ме­ни­ца ми­ни­стра ни­је би­ла за то. Она је на­ве­ла да, ако се ре­ги­стра­ци­ја са­мо од­ло­жи за го­ди­ну да­на, ре­ци­мо, он­да оста­је иста ква­ли­фи­ка­ци­ја: оба­ве­за упи­си­ва­ња у вој­ни ре­ги­стар. Очи­глед­но је још увек све са­мо на ни­воу ди­ску­си­је, не­ма од­лу­ке из­у­зев пи­сма о на­ме­ра­ма. Али јав­ност је за­бри­ну­та по­што 1. ок­то­бра јед­но­став­но све же­не ко­је се убра­ја­ју у од­ре­ђе­не ка­те­го­ри­је мо­гу до­би­ти по­зи­ве.

Јед­на ко­ри­сни­ца дру­штве­не мре­же је на­ве­ла да пред­у­зе­ћи­ма у Оде­си сти­жу на­ред­бе из вој­ног од­се­ка да по­ша­љу спи­ско­ве же­на ко­је под­ле­жу вој­ној ре­ги­стра­ци­ји. На уни­вер­зи­те­ти­ма је иста си­ту­а­ци­ја. За­то се за­кљу­чу­је да ту не­ма го­во­ра о до­бро­вољ­ној осно­ви. Та­ко­ђе се при­го­ва­ра да ли­ста спе­ци­јал­но­сти за вој­ну ре­ги­стра­ци­ју же­на ни­је од­ре­ђе­на за­ко­ном, не­го на­ред­бом Ми­ни­стар­ства од­бра­не.

Ини­ци­јал­на на­ред­ба Ми­ни­стар­ства од­бра­не о то­ме је пот­пи­са­на у де­цем­бру 2021. го­ди­не и та­да је об­у­хва­ти­ла сто­ти­не за­ни­ма­ња и спе­ци­јал­но­сти, а они ко­ји их по­се­ду­ју мо­ра­ли су да се ја­ве у вој­ни од­сек и ре­ги­стру­ју. Ни­је би­ло ва­жно да ли се оба­вља­ње те спе­ци­јал­но­сти вр­ши на осно­ву ди­пло­ме или се оба­вља без об­зи­ра на ква­ли­фи­ка­ци­ју. Ка­сни­је је но­вом на­ред­бом сма­ње­на ли­ста спе­ци­јал­но­сти ко­је под­ле­жу вој­ној ре­ги­стра­ци­ји. Али ли­ста је и да­ље ду­гач­ка: са­да укљу­чу­је ра­чу­но­вод­ство и по­ре­зни­ке, мар­ке­тинг, ме­наџ­мент, пред­у­зет­ни­штво, бан­кар­ски сек­тор, еко­но­ми­ју, фи­нан­си­је, оси­гу­ра­ње, из­да­ва­штво и штам­пу, пси­хо­ло­ги­ју, со­ци­јал­ни рад, со­ци­јал­но оси­гу­ра­ње, ско­ро све спе­ци­јал­но­сти из ме­ди­ци­не, фар­ма­ци­је, ин­фор­ма­ци­о­них тех­но­ло­ги­ја и пре­храм­бе­не ин­ду­стри­је.

Скуп­штин­ски од­бор је, на­вод­но, од­лу­чио, без об­зи­ра што се ово пи­та­ње од­но­си на на­ред­бу Ми­ни­стар­ства а не за­кон, да по­др­жи до­бро­вољ­но упи­си­ва­ње же­на. А ми­ни­стар­ство вој­ске је на­ве­ло да ће рок од 1. ок­то­бра би­ти про­ме­њен. И у ве­зи с овим од­лу­ка­ма је све не­из­ве­сно јер у Ра­ди не­ма тих од­лу­ка Ми­ни­стар­ства, и по све­му су­де­ћи, у пи­та­њу је са­мо усме­но обе­ћа­ње.

По­сла­ни­ца вла­да­ју­ће пар­ти­је „Слу­га на­ро­да” Ма­ри­на Бе­зу­гља­ја, ко­ја је о ово­ме пи­са­ла на дру­штве­ној мре­жи, ре­кла је да ни­је гла­са­ла за од­ла­га­ња јер сма­тра да се пи­та­ње род­не рав­но­прав­нсо­ти не од­но­си са­мо на јед­на­ка пра­ва, не­го и на оба­ве­зе. Она је за­кљу­чи­ла да, ако се уве­де ре­ги­стра­ци­ја у вој­ни од­сек на до­бро­вољ­ној осно­ви за же­не, он­да би исти прин­цип тре­ба­ло да ва­жи и за му­шкар­це. Чи­ње­ни­ца да ће ове же­не по­ста­ти вој­ни об­ве­зни­ци зна­чи да ће, уко­ли­ко др­жа­ва сма­тра да је по­треб­но да на­пу­сти прин­цип до­бро­вољ­но­сти же­на и од­лу­чи да их по­зо­ве – мо­ра­ти да оду у вој­ну слу­жбу. На­рав­но, по­сто­је из­у­зе­ци: ин­ва­ли­ди, же­не ко­је има­ју тро­је или ви­ше де­це мла­ђе од 18 го­ди­на, са­мо­хра­не мај­ке,оне ко­је има­ју де­цу с ин­ва­ли­ди­те­том, бри­ну се о бо­ле­сном су­пру­жни­ку, су­пру­ге вој­них ли­ца, по­сла­ни­це, за­по­сле­не у др­жав­ној слу­жби...

На кра­ју је по­ста­вље­но пи­та­ње и шта чи­ни­ти са же­на­ма ко­је су, ре­ци­мо, са де­цом већ на­пу­сти­ле Укра­ји­ну. Је­дан по­сла­ник је кон­ста­то­вао да је то нај­бо­љи на­чин да им се по­ша­ље по­ру­ка да се ни­ка­да не вра­те у отаџ­би­ну. Кри­ти­ча­ри обра­зло­же­ња пред­став­ни­ка ми­ни­стар­ства су га упо­зо­ра­ва­ли да он из­гле­да не раз­у­ме да у зе­мља­ма НА­ТО по­сто­ји про­фе­си­о­нал­на вој­ска по уго­во­ру и да то не­ма ве­зе с ње­го­вим об­ја­шње­њем.

Коментари9
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Божидар Анђелковић
Зеленски планира да пошаље Украјинке на прву линију фронта. Вероватно да би их заштитио, пошто Сорошова пропаганда тврди да је за жену најопасније место породица.
Анка
Смрт фашизму, а слобода народу…
.
ostaviše stanovništvo
Јован К.
У овој вести се говори о могућој мобилизацији жена у Украјини. У својој острашћености, русофоби шаљу коментаре који се односе на другу, а не на ову вест.
Janko Petrovic
Gde je svetsla sila i njene silne rakete? Sve je to bila velika prestava koja sramota
Перча Контраш
Наслађујес се Petrovicu Dusane, да те подсетим да у украјинским градовима и на читавој њеној територији вековима живе руси. У Кијеву је у 8-9. веку настала царска Русија, тј. Кијевска Русија, Кијев је мајка свих руских градова. Украјинци су се појавили у време Лењина, Стаљина, Брежњева, Хрушчова, Украјина је створена отимањем руских територија. Ти верујеш кловну Зеленском и његовој евроамеричкој циркуској братији, да су руси пали са Марса, да им тамо није место и да их треба потаманити.

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.