Четвртак, 01.12.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа

На­став­нич­ко ве­ће тра­жи најстрожу казну за ђаке насилнике

Ко­нач­ну од­лу­ку до­но­си ди­рек­тор, а је­дан од тро­ји­це ви­нов­ни­ка ин­ци­ден­та из­бе­гао је ка­зну јер је ис­пи­сан из Тех­нич­ке шко­ле у Тр­сте­ни­ку пре окон­ча­ња вас­пит­но-ди­сци­плин­ског по­ступ­ка
Инцидент у Тех­нич­кој шко­ли је на далеко одјекнуо у јавности (Фото лична архива)

На сед­ни­ци на­став­нич­ког ве­ћа у Тех­нич­кој шко­ли у Тр­сте­ни­ку ју­че је до­не­та јед­но­гла­сна од­лу­ка да се због не­дав­ног на­си­ља над про­фе­сор­ком дво­ји­ца уче­ни­ка ис­кљу­че из шко­ле, док је тре­ћи уче­ник дан ра­ни­је сам под­нео зах­тев и ис­пи­сао се. Ова­квим ста­вом на­став­нич­ко ве­ће осу­ђу­је сва­ки вид на­си­ља, би­ло над уче­ни­ци­ма, би­ло над за­по­сле­ни­ма у шко­ли, об­ја­вље­но је ју­че у зва­нич­ном са­оп­ште­њу ове шко­ле.

Од­лу­ка на­став­нич­ког ве­ћа део је про­це­ду­ре, али не зна­чи да је вас­пит­но-ди­сци­плин­ски по­сту­пак ко­ји је по­кре­нут про­тив уче­ни­ка ко­ји су по­чи­ни­ли на­си­ље над про­фе­сор­ком и за­вр­шен. Ко­нач­ну од­лу­ку и ре­ше­ње ко­је под­ра­зу­ме­ва и из­ри­ца­ње ди­сци­плин­ске ме­ре, по пра­ви­лу, до­но­си ди­рек­тор обра­зов­не уста­но­ве, ко­ји и по­кре­ће, во­ди по­сту­пак и мо­ра узе­ти у об­зир све окол­но­сти пре из­ри­ца­ња ме­ре.

А окол­но­сти су се, пре­ма са­зна­њи­ма на­шег ли­ста, до­дат­но за­ком­пли­ко­ва­ле. Ин­ци­дент у ко­ме су ђа­ци мал­тре­ти­ра­ли про­фе­сор­ку, из­ма­кли јој сто­ли­цу на ко­јој је се­де­ла, сме­ја­ли се ње­ном па­ду и сни­мак сро­за­ва­ња ауто­ри­те­та про­свет­ног рад­ни­ка об­ја­ви­ли он­лајн, до­го­дио се пре две сед­ми­це 9. но­вем­бра, у по­по­днев­ној сме­ни на ше­стом ча­су. Су­тра­дан је по­кре­нут вас­пит­но-ди­сци­плин­ски по­сту­пак, о све­му су оба­ве­ште­ни над­ле­жни: школ­ска упра­ва, ре­сор­но ми­ни­стар­ство, цен­тар за со­ци­јал­ни рад и ту­жи­ла­штво. Одр­жан је и са­ста­нак школ­ског ти­ма за за­шти­ту од на­си­ља.

Мно­ги елек­трон­ски ме­ди­ји пре­не­ли су ју­че да су тро­ји­ца уче­ни­ка из­ба­че­на из шко­ле и пре не­го што је сед­ни­ца на­став­нич­ког ве­ћа по­че­ла, ве­зу­ју­ћи то за оче­ки­ва­ња, не и тврд­њу, ко­ју је дан ра­ни­је из­ре­као ре­сор­ни ми­ни­стар Бран­ко Ру­жић „да би тро­ји­ци ви­нов­ни­ка тре­ба­ло да бу­де из­ре­че­на нај­стро­жа ка­зна – ис­кљу­че­ње из шко­ле”. Ми­ни­стар про­све­те је, го­во­ре­ћи за јав­ност о на­си­љу у тр­сте­нич­кој шко­ли, ре­као да су ро­ди­те­љи јед­ног уче­ни­ка до­ста­ви­ли ме­ди­цин­ску до­ку­мен­та­ци­ју од над­ле­жне здрав­стве­не уста­но­ве да је де­те у тре­нут­ку из­вр­ше­ња тог де­ла би­ло не­у­ра­чун­љи­во.

Пре­ма са­зна­њи­ма на­шег ли­ста шко­ла је у оба­ве­зи да про­ве­ри здрав­стве­ну до­ку­мен­та­ци­ју ко­ју је до­би­ла из ре­ле­вант­не здрав­стве­не уста­но­ве, а у ко­јој се на­во­ди да је де­те ле­че­но код пси­хи­ја­тра, о че­му шко­ла ни­је би­ла оба­ве­ште­на. На­ши из­во­ри из на­став­нич­ког ве­ћа об­ја­шња­ва­ју да ди­рек­тор ни­је био за то да се ју­че на­став­нич­ко ве­ће из­ја­сни и за­то што је ро­ди­тељ уче­ни­ка ко­ји је из­ма­као сто­ли­цу тог ју­тра, пре за­се­да­ње ве­ћа ко­је је по­че­ло у под­не, до­ста­вио оба­ве­ште­ње да он као отац не мо­же да при­су­ству­је ди­сци­плин­ској ко­ми­си­ји због хит­не хо­спи­та­ли­за­ци­је.

– Вас­пит­но-ди­сци­плин­ски по­сту­пак мо­же да тра­је до 30 да­на, али мо­же да бу­де окон­чан и пре тог ро­ка. На­став­нич­ко ве­ће је до­не­ло јед­но­гла­сну од­лу­ку, наш је јед­но­гла­сан став био да сва три уче­ни­ка ко­ја су по­чи­ни­ла на­си­ље тре­ба да бу­ду ис­кљу­че­на из шко­ле, ме­ђу­тим је­дан је дан ра­ни­је ис­пи­сан, чи­ме је про­тив тог де­те­та по­сту­пак фак­тич­ки за­вр­шен и не мо­же му се ви­ше из­ре­ћи ме­ра. На­став­нич­ко ве­ће не до­но­си ко­нач­ну од­лу­ку и не из­ри­че ме­ре, фор­мал­но за то је за­ду­жен ди­рек­тор, ко­ји је же­лео да све бу­де по про­пи­са­ној про­це­ду­ри и ис­ка­зао је бо­ја­зан да би про­свет­на ин­спек­ци­ја, мо­жда, мо­гла на­ћи мањ­ка­во­сти у на­чи­ну до­но­ше­ња од­лу­ке на­став­нич­ког ве­ћа. Па ако та­ко и бу­де, ће­ра­ће­мо се још. Ве­ће ни­је хте­ло ви­ше да че­ка, из­ја­сни­ло се – об­ја­шња­ва наш из­вор, про­фе­сор Тех­нич­ке шко­ле у Тр­сте­ни­ку.

Ка­ко са­зна­је­мо, за да­нас је за­ка­за­но за­се­да­ње ђач­ког пар­ла­мен­та, а у пе­так и сед­ни­ца са­ве­та ро­ди­те­ља, да би се чу­ло и ува­жи­ло и њи­хо­во ми­шље­ње. Оту­да ни­је из­ве­сно да ли ће ди­рек­тор до кра­ја сед­ми­це до­не­ти ко­нач­ну од­лу­ку и из­ре­ћи ме­ре ви­нов­ни­ци­ма на­си­ља, бар овој дво­ји­ци ко­ји се ни­су ис­пи­са­ли из шко­ле на свој зах­тев као тре­ћи уче­ник ко­ји је ис­пи­сан и на тај на­чин из­бе­гао ка­зну.

Про­фе­сор­ка ко­ја је жр­тва на­си­ља на­кон ових, но­вих ве­сти из шко­ле, за „По­ли­ти­ку” је ка­за­ла са­мо: „Пу­на по­др­шка ко­лек­ти­ву и ди­рек­то­ру за од­лу­ку . И да­ље сам на бо­ло­ва­њу, док ле­кар не уста­но­ви да сам спо­соб­на да ра­дим.”

Коментари5
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Vladimirz
Nemože da se ispiše, mora biti izbačen. Svoj trojici zabrana upisa godinu dana. Celom odelenju ukor direktora. Dosta više maltretitanja nastavnika i profesora i pričanja gluposti. Svu moguću podršku tteba pružiti profesorici.
Ivan Ivanovic
Kamenolom je za te malene nasilnike.
darko011
Ej ljudi! Pa ovi "roditelji" će da proglase svoje dete ludim da bi ga zaštitili! Najverovatnije će uz pomoć nekih drugih nečasnih ljudi prekršiti zakon i falsifikovati medicinske sertifikate da bi umanjili delo svog poroda. Sigurno, iver ne pada daleko od klade, ali da je neko toliko bestidan je smešno. U prvom trenutku sam pomislio da mu to roditelji namerno rade da bi ga kaznili. Sramota! Napraviti budalama sve oko sebe zarad svoje bahatosti i bezobrazluka. Za njih je us...a motka pravi lek.
Мина
Школа да се "врати себи", да поврати урушен ауторитет себи и наставницима, да распусти Савет родитеља, па нека их они формирају у породици, а образовање своје деце нека препусте струци.Бити доследан у поштовању правила понашања, праћењу наставе, облачењу и ученика и предавача.Исувише се подилази деци, даје им се много права,а мало обавеза, поклањају се оцене "ради мира", у супротном, доћи ће тата да мало припрети,или ће мама дићи глас прво на друштвеним мрежама, па тек се после обратити школи.
Бранко Ср'б Козаковић
Неку врсту укора треба упутити и целом одељењу које је на тај брутални чин-злочин својих суразредника реаговало смехом, подсмехом, навијачки, подстицајно,.. вез испољавања саосећања, хуманости, емпатије - макар и тренутном пријавом инцидента. Свако од њих је пао на испиту људскости. Можда је међу њима било оних који били у стању да учине нешто слично што су злочинили ови насилници, можда су они само корак иза тога, али предалеко од очекиваног. Иначе, ово је слика друштва. Зар за такве гинути?

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.