Среда, 08.02.2023. ✝ Верски календар € Курсна листа

Са­ра­је­во од­лу­чу­је о До­ди­ко­вој ве­ћи­ни у До­му на­ро­да БиХ

До­дик под­но­си жал­бу на од­лу­ку ЦИК-а ко­јом је не­ва­же­ћи ли­стић про­гла­шен ва­же­ћим ка­ко би о срп­ском де­ле­га­ту од­лу­чи­ли жре­бом
(фото ЦИК)

Ба­ња­лу­ка – Из­бор срп­ских де­ле­га­та у Дом на­ро­да пар­ла­мен­тар­не скуп­шти­не БиХ по све­му су­де­ћи још ни­је окон­чан. Иако је Скуп­шти­на Ре­пу­бли­ке Срп­ске ми­ну­ле сед­ми­це тај по­сао за­вр­ши­ла и на тај­ном гла­са­њу иза­бра­ла пет де­ле­га­та, Цен­трал­на из­бор­на ко­ми­си­ја (ЦИК) БиХ – ко­јој је ис­ход гла­са­ња по­слат на ве­ри­фи­ка­ци­ју – на­шла је мањ­ка­во­сти у по­ступ­ку ко­ји је во­ди­ла Ко­ми­си­ја за из­бор и име­но­ва­ње Скуп­шти­не РС.

ЦИК је од­лу­чио да при­зна спор­ни ли­стић, ко­ји је због не­про­пи­сног по­пу­ња­ва­ња про­гла­шен не­ва­же­ћим. То иза­зи­ва по­сле­ди­це, јер ни ре­зул­та­ти из­бо­ра за срп­ске де­ле­га­те не оста­ју исти. Сто­га је ЦИК од­лу­чио да ће пе­тог де­ле­га­та у До­му на­ро­да БиХ иза­бра­ти жре­бом. Та­квом од­лу­ком до­ве­де­на је у пи­та­ње ве­ћи­на До­ди­ко­вог СНСД-а, ко­ји је осво­јио че­ти­ри де­ле­гат­ска ме­ста, од укуп­но пет, а ти­ме и кон­тро­лу над тим до­мом.

Пред­сед­ник На­род­не скуп­шти­не Ре­пу­бли­ке Срп­ске Не­над Сте­ван­дић из­ја­вио је да Срп­ска мо­ра на­ћи на­чин да се за­кон­ски за­шти­ти од ова­квих ма­ни­пу­ла­ци­ја.

„ЦИК по­ку­ша­ва да из­врг­не ру­глу из­бор­ни ци­клус, што ни­је пр­ви пут”, ре­као је Сте­ван­дић но­ви­на­ри­ма у Ба­ња­лу­ци. Он сма­тра да Срп­ска тре­ба са­ма да из­да­је сер­ти­фи­ка­те за иза­бра­не пред­став­ни­ке у ин­сти­ту­ци­ја­ма и да до­не­се за­кон­ска ре­ше­ња ко­ја ће то омо­гу­ћи­ти ка­ко би се спре­чи­ло да „би­ло ко ме­ња из­бор­ну во­љу гра­ђа­на или ин­сти­ту­ци­ја Срп­ске”. На­во­ди да гла­са­ње чла­но­ва ЦИК-а „ја­сно по­ка­зу­је о че­му је реч, јер су про­тив те од­лу­ке би­ла два чла­на ко­ји су је­ди­ни иза­бра­ни у скла­ду с кон­кур­сом и прав­ним про­пи­си­ма”.

„ЦИК се ба­ви га­та­њем шта је онај ко је по­ни­штио гла­сач­ки ли­стић и пре­цр­тао по­ли­тич­ку пар­ти­ју хтео ти­ме да ка­же. То је ту­ма­че­ње во­ље ван ре­ал­ног све­та и не мо­же има­ти прав­не кон­се­квен­це. Ту­ма­че­ње ни­је по­сао ЦИК-а”, ис­та­као је Сте­ван­дић.

По­но­вио је да је ЦИК гру­бо пре­кр­шио из­бо­р­ни за­кон и вла­сти­то упут­ство. „ЦИК је имао мо­гућ­ност по­на­вља­ња про­це­ду­ре из­бо­ра де­ле­га­та уко­ли­ко је ова си­ту­а­ци­ја сма­тра­на по­вре­дом по­ступ­ка, као што се де­ша­ва­ло на из­бор­ним ме­сти­ма где су утвр­ђе­ни спор­ни ли­сти­ћи”, ка­же он.

Опо­зи­ци­ја је још на сед­ни­ци Скуп­шти­не РС до­ве­ла у пи­та­ње ис­ход гла­са­ња, пр­вен­стве­но због спор­ног ли­сти­ћа. На том ли­сти­ћу пре­цр­та­но је име стран­ке, уме­сто да се обе­ле­жи ква­дра­тић по­ред на­зи­ва стран­ке. За јед­не је то очи­глед­на на­ме­ра да се гла­са за ли­сту те пар­ти­је, за дру­ге тај гест мо­же да се ту­ма­чи и као ис­ка­зи­ва­ње ре­вол­та про­тив пре­цр­та­не стран­ке.

Ко­ми­си­ја за из­бор и име­но­ва­ње Скуп­шти­не РС за­кљу­чи­ла је на дан гла­са­ња да тај ли­стић ни­је про­пи­сно по­пу­њен и да не мо­же би­ти при­знат, па је про­гла­си­ла ре­зул­тат по ко­јем је До­ди­ко­ва пар­ти­ја осво­ји­ла че­ти­ри де­ле­гат­ска ме­ста, а опо­зи­ци­о­ни СДС јед­но.

ЦИК је у по­не­де­љак са­оп­штио да је ли­стић на ко­јем је би­ло пре­цр­та­но име Не­на­да Ву­ко­ви­ћа, а не ква­дра­тић, ипак ис­пра­ван и да пре­ма то­ме тај кан­ди­дат има 12 гла­со­ва, ко­ли­ко и Сње­жа­на Но­ва­ко­вић Бур­саћ из СНСД-а, па ће по­бед­ни­ка од­лу­чи­ти жреб. Про­тив та­кве од­лу­ке гла­са­ли су чла­но­ви ЦИК-а Вла­до Ро­гић и Ире­на Ха­џи­аб­дић. „Онај ко је пре­цр­тао овај гла­сач­ки ли­стић не­ће да иза­бе­ре тог кан­ди­да­та и то је са­свим ја­сно”, це­ни Ро­гић. Ха­џи­аб­ди­ће­ва је ре­кла да ово ни­су би­ли обич­ни из­бо­ри за про­сеч­ног би­ра­ча. „Ово су из­бо­ри ко­ји се ор­га­ни­зу­ју у На­род­ној скуп­шти­ни по стро­го про­пи­са­ном по­ступ­ку, где су би­рач­ко те­ло 83 по­сла­ни­ка ко­ји зна­ју ка­ко се ис­пу­ња­ва ли­стић”, ис­та­кла је Ха­џи­аб­ди­ће­ва.

Пред­сед­ник РС Ми­ло­рад До­дик на­ја­вио је хит­ну жал­бу над­ле­жном су­ду и кри­вич­не при­ја­ве про­тив чла­но­ва ЦИК-а ко­ји су „пре­кр­ши­ли за­кон зло­у­по­тре­бив­ши слу­жбе­ни по­ло­жај ка­ко би на­не­ли ште­ту јед­ном по­ли­тич­ком су­бјек­ту”.

До­дик ка­же да све што су по за­ко­ну чла­но­ви ЦИК-а мо­гли да ура­де је­сте да утвр­де да ли је пре­кр­ше­на про­це­ду­ра. У том слу­ча­ју, ка­ко об­ја­шња­ва­ју прав­ни­ци у РС, пред­ви­ђе­но је да се по­сту­пак евен­ту­ал­но по­но­ви у Скуп­шти­ни РС.

„По за­ко­ну, ни­су има­ли пра­во да ула­зе у то да ли је очи­глед­но не­ва­же­ћи ли­стић ва­же­ћи, што су учи­ни­ли. За то је над­ле­жна ко­ми­си­ја Скуп­шти­не РС од де­вет чла­но­ва, у ко­јој су би­ли и чла­но­ви опо­зи­ци­је, ко­ји су сви, сем јед­ног, по­твр­ди­ли да је ли­стић не­ва­же­ћи”, ре­као је До­дик за Ра­дио Ре­пу­бли­ке Срп­ске.

Пре­у­зи­ма­ње кон­трол­ног па­ке­та у До­му на­ро­да БиХ да­ло је до­дат­ну са­мо­у­ве­ре­ност До­ди­ко­вом бло­ку да је не­за­о­би­ла­зан у про­це­су фор­ми­ра­ња Са­ве­та ми­ни­ста­ра БиХ. Пре­го­во­ри о то­ме се већ во­де и по по­ру­ка­ма по­ли­тич­ких пар­ти­ја нај­и­зве­сни­је је да ће бу­ду­ћу власт чи­ни­ти До­ди­ко­ва и Чо­ви­ће­ва пар­ти­ја са стран­ка­ма „Осмор­ке”, ко­је пред­во­ди СДП БиХ Нер­ми­на Ник­ши­ћа.

 

Коментари0
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.