Среда, 01.02.2023. ✝ Верски календар € Курсна листа

Бу­ле­вар ће се ши­ри­ти од „Цвет­ка” до Малог Мокрог Луга

Од­у­ста­је се од пла­на да се при­вре­ме­но део бу­ле­ва­ра од „Цвет­ка” до Уста­нич­ке об­но­ви у по­сто­је­ћој ре­гу­ла­ци­ји. – Пре ре­кон­струк­ци­је тог де­ла мо­ра да се екс­про­при­шу број­ни објек­ти ма­хом са де­сне стра­не, гле­да­но из прав­ца цен­тра
(Фото Д. Јевремовић)

Град­ска упра­ва од­у­ста­ла је од пла­на за ре­кон­струк­ци­ју Булеварa кра­ља Алек­сан­дра од Цвет­ко­ве пи­ја­це до Уста­нич­ке у по­сто­је­ћој ре­гу­ла­ци­ји. Јер, нај­по­зна­ти­ји бе­о­град­ски бу­ле­вар од „Цвет­ка” до Ма­лог Мо­крог Лу­га де­фи­ни­тив­но ће се ши­ри­ти. Од зве­здар­ске пи­ја­це до Уста­нич­ке, ка­ко је пла­но­ви­ма одав­но и пред­ви­ђе­но, ра­ди­ће се по две ко­ло­во­зне тра­ке у оба сме­ра, а трам­вај­ске ши­не би­ће пре­ба­че­не у сре­ди­ну, ка­ко је то слу­чај и на де­лу од Ре­сав­ске до Цвет­ко­ве пи­ја­це. Део од Уста­нич­ке ка Ма­лом Мо­кром Лу­гу та­ко­ђе ће би­ти про­ши­рен са по две ко­ло­во­зне тра­ке по сме­ру, али се на том по­те­зу не­ће угра­ђи­ва­ти трам­вај­ске ши­не, по­твр­ђу­је за наш лист Мар­ко Стој­чић, глав­ни град­ски ур­ба­ни­ста. Ка­ко пре­ци­зи­ра, због то­га ће се на сед­ни­ци Скуп­шти­не гра­да, ко­ја је планирaна за по­ло­ви­ну фе­бру­а­ра, на­ћи из­ме­не Пла­на де­таљ­не ре­гу­ла­ци­је (ПДР) за део од Уста­нич­ке до Ма­лог Мо­крог Лу­га.

Овим би тре­ба­ло ко­нач­но да бу­де ста­вље­на тач­ка на стреп­ње Зве­зда­ра­ца да се од­у­ста­је од го­ди­на­ма пла­ни­ра­ног ши­ре­ња Бу­ле­ва­ра кра­ља Алек­сан­дра од „Цвет­ка” до Уста­нич­ке. Бо­ја­зан се по­ја­ви­ла ка­да је рас­пи­сан тен­дер за из­ра­ду тех­нич­ке до­ку­мен­та­ци­је за об­но­ву тог де­ла бу­ле­ва­ра, али у по­сто­је­ћој ре­гу­ла­ци­ји. Да се на тај на­чин не ре­ша­ва ви­ше­де­це­ниј­ски са­о­бра­ћај­ни про­блем у том де­лу гра­да, у ко­ме го­ди­на­ма на ме­сту ку­ћа ни­чу ви­ше­спрат­ни­це, убр­зо се по­бу­нио део јав­но­сти, пре све­га они ко­ји ту жи­ве, а по­кре­ну­то је и пот­пи­си­ва­ње пе­ти­ци­је. Оно што јав­ност у том мо­мен­ту ни­је зна­ла је­сте да је град био уве­ли­ко у про­це­су об­у­ста­ве по­ступ­ка за из­ра­ду тех­нич­ке до­ку­мен­та­ци­је за об­но­ву бу­ле­ва­ра од „Цвет­ка” до Уста­нич­ке у по­сто­је­ћој ре­гу­ла­ци­ји, од­но­сно да је гра­до­на­чел­ник Алек­сан­дар Ша­пић на из­ма­ку 2022. под­нео до­пис Се­кре­та­ри­ја­ту за ин­ве­сти­ци­је да се об­у­ста­ви тај по­сту­пак.

– У сеп­тем­бру 2022. гра­до­на­чел­ник ме је пи­тао ка­ко да ре­ши­мо про­бле­ма­ти­ку у ве­зи са про­ши­ре­њем Бу­ле­ва­ра кра­ља Алек­сан­дра, од Уста­нич­ке до Ма­лог Мо­крог Лу­га. Ре­као сам му да је је­ди­ни на­чин да се пла­ни­ра­на трам­вај­ска мре­жа на том по­те­зу из­ба­ци из пла­на, да се ура­де по две ко­ло­во­зне тра­ке по сме­ру и тро­то­а­ри. Та­ко не би мо­ра­ло да се екс­про­при­ше сто­ти­нак обје­ка­та на том по­те­зу, већ све­га не­ко­ли­ко њих – на­во­ди Стој­чић.

Гра­до­на­чел­ник је, ука­зу­је град­ски ур­ба­ни­ста, то при­хва­тио и дао на­лог да се ура­ди тех­нич­ка ана­ли­за и план, што је у ме­ђу­вре­ме­ну и ура­ђе­но.

– Оба­ве­стио сам га 29. де­цем­бра да је спрем­на до­ку­мен­та­ци­ја, да мо­же да иде на Скуп­шти­ну гра­да од­лу­ка у ве­зи са тим пла­ном. Он­да је утвр­ђе­но да не­ма сми­сла план о ре­кон­струк­ци­ји бу­ле­ва­ра у по­сто­је­ћој ре­гу­ла­ци­ји од Цвет­ко­ве пи­ја­це до Уста­нич­ке, ко­ји је по­кре­нут у вре­ме прет­ход­не град­ске гар­ни­ту­ре и ко­ји је стар две, три го­ди­не. Јер, по­ста­ви­ло се пи­та­ње ка­кав сми­сао је да се ши­ри бу­ле­вар од Уста­нич­ке ка Ма­лом Мо­кром Лу­гу, да ши­ри бу­ле­вар има­мо од цен­тра до Цвет­ко­ве пи­ја­це, а да из­ме­ђу та два де­ла оста­не у по­сто­је­ћој ре­гу­ла­ци­ји – на­гла­ша­ва Стој­чић.

За­то је, ис­ти­че, гра­до­на­чел­ник дан ка­сни­је, 30. де­цем­бра, Се­кре­та­ри­ја­ту за ин­ве­сти­ци­је упу­тио до­пис да се об­у­ста­ви по­сту­пак ко­ји се ти­цао об­но­ве де­ла бу­ле­ва­ра у по­сто­је­ћој ре­гу­ла­ци­ји да би се, ка­да бу­ду би­ли ис­пу­ње­ни сви усло­ви, кре­ну­ло у де­таљ­ну ре­кон­струк­ци­ју ко­ја под­ра­зу­ме­ва уре­ђе­ње две тра­ке по сме­ру и пре­ба­ци­ва­ње трам­вај­ског ко­ри­до­ра у сре­ди­шњи део са­о­бра­ћај­ни­це.

– Ди­рек­ци­ја се па­ра­лел­но ба­ви екс­про­при­ја­ци­јом обје­ка­та на тра­си ко­ја је пред­ви­ђе­на за про­ши­ре­ње. Знат­но ви­ше њих ће мо­ра­ти да бу­де укло­ње­но на де­лу од Цвет­ко­ве пи­ја­це до Уста­нич­ке, пре све­га на де­сној стра­ни тог по­те­за, гле­да­но из прав­ца цен­тра гра­да – ка­же Стој­чић.

Још се не зна пре­ци­зно ка­да ће по­че­ти по­сао на те­ре­ну, али ка­да се у об­зир узме и из­ра­да до­ку­мен­та­ци­је и про­цес екс­про­при­ја­ци­је, до­ла­зак мај­сто­ра не тре­ба оче­ки­ва­ти пре сле­де­ће го­ди­не. Али, на­по­ми­ње Стој­чић, гле­да­ће се да се у да­ху об­но­ви и про­ши­ри цео по­тез од Цвет­ко­ве пи­ја­це до Ма­лог Мо­крог Лу­га, да не бу­де ве­ли­ког раз­ма­ка из­ме­ђу ра­до­ва на две де­о­ни­це бу­ле­ва­ра.

Пре са­ме де­таљ­не об­но­ве и про­ши­ре­ња бу­ле­ва­ра, до­да­је Стој­чић, би­ће об­но­вље­не до­тра­ја­ле де­о­ни­це трам­вај­ског ко­ри­до­ра. У по­је­ди­ним де­ло­ви­ма ме­ња­ће се трам­вај­ске ши­не и те за­ме­не, ка­ко ка­же, ра­ди­ће се као и оста­ла ре­дов­на одр­жа­ва­ња трам­вај­ских ко­ри­до­ра у гра­ду.

Коментари7
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gentilhomme Vieille Canaille
Mali Mokri Lug , jel to ono divlje naselje na 2 sata od BG ?
Миријевац
Од те трасе треба да се одвоји тунел ка Миријеву!
Biće tu, dok kažeš metro (i ostale bajke)
Ja to ne bih širio. Zašto selo povezivati sa kasabom?
Bosko Vukov
Zato sto je kasaba bila selo, nekada.
Maxim
Bez ikakve potrebe.
Dule Astro
Živiš tamo pa znaš? Ovo je retko dobra odluka. Naročito ohrabruje to što se napokon nešto rekonstruiše van postojećih regulacionih linija. Opet, znajući kako sporo teče eksproprijacija, trebalo bi sa tim krenuti što pre.
Milan
Prestanite vise da dajete dozvole kojekakvim izvodjacima da grade zgradice tamo gde su bile kuce jer ne mozemo vise da disemo ovde. Nema parkova, nema zelenih povrsina sam beton sve zgrada do zgrade kako da disemo !?

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.