Субота, 24.09.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа

Поглед кроз стаклену куглу

Прет­ње с ко­ји­ма се чо­ве­чан­ство су­сре­ће рет­ко су пот­пу­но пред­ви­ди­ве, али нам ис­ку­ство ка­зу­је ка­ко ослу­шки­ва­ње на­го­ве­шта­ја мо­же да пред­у­пре­ди мно­га бол­на из­не­на­ђе­ња, би­ло да се ра­ди о до­жи­вља­ји­ма три пра­се­та, по­то­ну­ћу „Ти­та­ни­ка” или кра­хо­ви­ма на бер­зи. То ва­жи и за грип. Без об­зи­ра на то да ли је но­ви ви­рус дух све­сно пу­штен из бо­це (а ни­је) и да ли ће фар­ма­це­ут­ска ин­ду­стри­ја на то­ме за­ра­ди­ти (а хо­ће), вре­ме је за ак­ци­ју. Тач­но је да се пред­ви­ђа­ња у ве­зи са птич­јим гри­пом ни­су оства­ри­ла (ма­да опа­сност још увек ни­је ис­кљу­че­на) али, ка­да је реч о но­вом, тзв. свињ­ском гри­пу, и нај­ве­ће скеп­ти­ке раз­у­ве­ри­ло је са­зна­ње да ни­су ви­ше без­бед­на ни да­ле­ка ег­зо­тич­на остр­ва, по­пут Сеј­ше­ла, Са­моа, Тон­ге, хо­ланд­ских Ан­ти­ла и сл.

Те­ку­ћа пан­де­ми­ја се ши­ри све­том бр­же од и јед­не до са­да за­бе­ле­же­не. Сре­ћом, бо­лест је, бар за са­да, бла­га – у раз­ви­је­ним зе­мља­ма се тек за сва­ког де­се­то­хи­ља­ди­тог гра­ђа­ни­на за­вр­ши фа­тал­но (мо­гу­ћи оп­сег је од ма­ње од 1:2.000 до ви­ше од 1:200.000). Зна­чај гри­па је, ме­ђу­тим, у огром­ном бро­ју обо­ле­лих, па и из­ра­зи­то ни­ске сто­пе смрт­но­сти од­но­се мно­го жи­во­та. У обич­ним, не­е­пи­де­миј­ским го­ди­на­ма, у све­ту мо­же да обо­ли и 10 од­сто гра­ђа­на, а број умр­лих је у ра­спо­ну од че­тврт до јед­ног ми­ли­о­на (про­ста ра­чу­ни­ца ука­зу­је на смрт­ност од око 1:1.000, што је по­сле­ди­ца ре­ла­тив­но ви­со­ке сто­пе уми­ра­ња у зе­мља­ма у раз­во­ју).

Ра­зум­но је прет­по­ста­ви­ти да то­ком оче­ки­ва­ног тра­ја­ња пан­де­ми­је, до про­ле­ћа 2011. го­ди­не, гри­пом бу­де за­хва­ће­на јед­на тре­ћи­на оп­ште по­пу­ла­ци­је. По­сто­је пред­ви­ђа­ња да ће про­це­нат за­ра­же­них би­ти знат­но ни­жи, али и страх да би мо­гао до­сти­ћи не­ве­ро­ват­них 60 од­сто. У та­ква ка­та­стро­фич­на сце­на­ри­ја спа­да и бо­ја­зан да се из спо­ја ла­ко пре­но­си­вог но­вог ви­ру­са и ви­ру­лент­ног, али за чо­ве­ка ма­ло за­ра­зног, ви­ру­са птич­јег гри­па из­ро­ди ва­ри­јан­та у ко­јој би се спо­ји­ле опа­ке осо­би­не оба „ро­ди­те­ља”. За са­да, ме­ђу­тим, овај пан­де­миј­ски сој не ме­ња сво­ја свој­ства, а је­ди­на но­вост су пр­ва за­па­жа­ња о ње­го­вој от­пор­но­сти на лек Та­ми­флу. Сре­ћом, ши­ре рас­про­сти­ра­ње от­пор­ног со­ја ви­ру­са ни­је крат­ко­тра­јан про­цес, па сви­ма ко­ји лек има­ју у сво­јој кућ­ној апо­те­ци оста­је да се у ње­га и да­ље узда­ју.

У стра­те­ги­ји про­ти­ве­пи­де­миј­ске за­шти­те по­је­ди­них зе­ма­ља раз­ма­тра­ју се за­тва­ра­ње шко­ла, за­бра­на оку­пља­ња и сл., али ове ме­ре пре­вас­ход­но има­ју за циљ успо­ра­ва­ње епи­де­миј­ског про­це­са, ка­ко би се до­би­ло до­вољ­но вре­ме­на за про­из­вод­њу вак­ци­не. Пр­ва те­сти­ра­ња ње­не без­бед­но­сти већ су у то­ку, а оп­ти­ми­сти оче­ку­ју да тр­жи­шту САД по­ло­ви­ном сеп­тем­бра бу­де ста­вље­но на рас­по­ла­га­ње 60–80 ми­ли­о­на до­за и да до по­ло­ви­не ок­то­бра бу­де вак­ци­ни­са­но пр­вих 50 ми­ли­о­на гра­ђа­на те зе­мље.

Окол­ност да рад аме­рич­ких шко­ла по­чи­ње кра­јем ав­гу­ста и да се врх пр­вог, ма­њег је­се­њег епи­де­миј­ског та­ла­са оче­ку­је већ у ок­то­бру, чи­ни да ће по­сту­пак те­сти­ра­ња но­ве вак­ци­не би­ти скра­ћен. На­рав­но, то не­ће угро­зи­ти гра­ђан­ство јер је тех­но­ло­шки по­сту­пак исти као и за се­зон­ску вак­ци­ну, па су, уз нео­п­ход­ну пре­до­стро­жност, два основ­на ци­ља те­сти­ра­ња: а) да се утвр­ди да ли је, као за се­зон­ски грип, до­вољ­на јед­на до­за или ће, што је ве­ро­ват­ни­је, но­ва вак­ци­на мо­ра­ти да се да­је у две до­зе, и б) да се про­ве­ри да ли се, у по­гле­ду за­штит­ног ефек­та, ни­шта не гу­би уко­ли­ко се вак­ци­не про­тив се­зон­ског и свињ­ског гри­па да­ју ком­би­но­ва­но (чи­ме се по­сту­пак по­јед­но­ста­вљу­је).

Шта на­ма пре­о­ста­је? Нај­му­дри­је је па­жљи­во пра­ти­ти ис­ку­ства нај­у­гро­же­ни­јих зе­ма­ља, пре све­га САД, где је про­це­ње­ни број обо­ле­лих одав­но пре­шао је­дан ми­ли­он. Уз то, по­ла­зе­ћи од чи­ње­ни­це да се­зон­ски грип да­је нај­те­жу кли­нич­ку сли­ку у нај­ста­ри­јем и нај­мла­ђем уз­ра­сту, те две по­пу­ла­ци­о­не гру­пе тре­ба на је­сен, као и до са­да, за­шти­ти­ти од­го­ва­ра­ју­ћом вак­ци­ном. Вак­ци­ну про­тив свињ­ског гри­па ва­ља пр­во да­ти здрав­стве­ним и дру­гим рад­ни­ци­ма ко­ји обез­бе­ђу­ју да си­стем функ­ци­о­ни­ше, а за­тим труд­ни­ца­ма и де­ци ста­ри­јој од шест ме­се­ци са хро­нич­ним по­ре­ме­ћа­ји­ма здра­вља. Да­љи ре­до­след за­ви­си од рас­по­ло­жи­вих ре­зер­ви вак­ци­не, али се не сма­тра да ста­ри­ји гра­ђа­ни тре­ба да бу­ду на при­о­ри­тет­ној ли­сти, пре све­га за­то што из­гле­да да већ по­се­ду­ју из­ве­стан сте­пен за­шти­те.

*Про­фе­сор уни­вер­зи­те­та, епи­де­ми­о­лог

Коментари0
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.