Недеља, 24.10.2021. ✝ Верски календар € Курсна листа

Таг: ммф

22.02.2018 у 13:37
22.02.2018 у 13:16
20.02.2018 у 13:01
13.02.2018 у 22:00
Eкономије за­пад­ног Бал­ка­на – Ал­ба­ни­ја, Бо­сна и Хер­це­го­ви­на, Ко­со­во, БЈР Ма­ке­до­ни­ја, Цр­на Го­ра и Ср­би­ја – има­ју не­до­вољ­но раз­ви­је­не тран­спорт­не, енер­гет­ске и те­ле­ко­му­ни­ка­ци­о­не мре­же у од­но­су на про­сек Европ­ске уни­је (ЕУ), на­ве­де­но је у ана­ли­зи Ме­ђу­на­род­ног мо­не­тар­ног фон­да. Тек ка­да те др­жа­ве уна­пре­де ин­фра­струк­ту­ру мо­ћи ће да ухва­те ко­рак са за­пад­ном Евро­пом у по­гле­ду жи­вот­ног стан­дар­да. Али ода­кле но­вац за то? Би­ће по­треб­но ве­ће фи­нан­си­ра­ње и из до­ма­ћих и из стра­них из­во­ра. Бо­ље пла­ни­ра­ње и ре­а­ли­за­ци­ја про­је­ка­та јав­них ин­ве­сти­ци­ја та­ко­ђе су нео­п­ход­ни, пи­ше у из­ве­шта­ју. ММФ је, ка­ко се до­да­је, иден­ти­фи­ко­вао не­до­ста­так основ­не јав­не ин­фра­струк­ту­ре у ре­ги­о­ну као зна­чај­ну пре­пре­ку за бр­жи еко­ном­ски раст.
24.01.2018 у 11:11
22.12.2017 у 09:14

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.