Četvrtak, 01.12.2022. ✝ Verski kalendar € Kursna lista

Kako su se družili Ivo Andrić i Radivoj Korać

Кадрови са снимања филма „Жућко, скице за портрет Радивоја Кораћа“ Фото Жељко Јовановић

Ve­ći­na či­ta­la­ca i na­vi­ja­ča ne bi zna­la ka­ko da u is­toj re­če­ni­ci spo­me­ne Ivu An­dri­ća i Ra­di­vo­ja Ko­ra­ća, ali iz­gle­da da su njih dvo­ji­ca bi­li do­bri po­zna­ni­ci sa broj­nim za­jed­nič­kim te­ma­ma za raz­go­vor. Čak su i jed­nu No­vu go­di­nu do­če­ka­li za­jed­no. Upra­vo je no­vo­go­di­šnju sce­nu iz ži­vo­ta dvo­ji­ce ve­li­ka­na ne­dav­no u Be­o­gra­du sni­mao Gor­dan Ma­tić, re­di­telj fil­ma „Žuć­ko, ski­ce za por­tret Ra­di­vo­ja Ko­ra­ća”.

– Do­bro ve­če. Iz­vi­ni­te što ja upa­dam ova­ko – ka­že Ra­di­voj Ko­rać dok ula­zi u stan no­be­lov­ca.

– Već sam po­mi­slio da ste nas za­bo­ra­vi­li – od­go­va­ra Ivo An­drić ko­ji je omi­lje­nog ko­šar­ka­ša po­zvao da za­jed­no do­če­ka­ju 1963.

I ovaj je do­šao. Iako je bio po­zvan na sve žur­ke u gra­du, vi­še je vo­leo da sa An­dri­ćem raz­go­va­ra o knji­ga­ma.

– Ovo je za vas.

– „Pig­ma­li­on”. Na en­gle­skom. Imam i ja ne­što za Vas. Dve kar­te za Kup šam­pi­o­na sle­de­će ne­de­lje na Saj­mi­štu.

Ni po­što je ovo mo­rao da iz­go­vo­ri pet­na­est pu­ta na se­tu, glav­ni glu­mac Vla­da Alek­sić ne gu­bi en­tu­zi­ja­zam jer je odu­še­vljen li­kom ko­ji tu­ma­či.

– Osim što je sjaj­no igrao ko­šar­ku, go­vo­rio je ne­ko­li­ko je­zi­ka, za­ni­ma­lo ga je sve i sva­šta. Ne­po­sred­no pre ne­go što je po­gi­nuo raz­mi­šljao je ku­da da ode da igra i re­kao je da bi išao u „Re­al Ma­drid” da bi mo­gao da na­u­či špan­ski – ka­že Alek­sić.

Su­sret iz­me­đu ko­šar­ka­ša i no­be­lov­ca pod­vla­či glav­nu ide­ju fil­ma – sve­stra­nost Ra­di­vo­ja Ko­ra­ća. Ujed­no pod­se­ća i da je An­drić imao i dru­ge stra­sti osim li­te­ra­tu­re.

– Lju­di­ma ve­ro­vat­no ne pa­da na pa­met da se i ta­ko zna­čaj­ne lič­no­sti kao što je An­drić za­ni­ma­ju za ne­što dru­go osim za svo­ju oblast – ka­že Ti­ho­mir Sta­nić, ko­ji, kao i mno­go pu­ta do sa­da, tu­ma­či lik Ive An­dri­ća, ali ovaj put u neo­če­ki­va­noj ulo­zi po­što­va­o­ca Ra­di­vo­ja Ko­ra­ća.

Stan u Go­spo­dar Jo­va­no­voj ovih da­na „ne glu­mi” sa­mo An­dri­ćev dom, već i me­sto za žur­ke na ko­ji­ma je je­dan od naj­bo­ljih evrop­skih ko­šar­ka­ša svih vre­me­na pu­štao mu­zi­ku. Ve­li­ki deo fil­ma sni­mljen je u Som­bo­ru, gde je Ko­rać od­ra­stao i oda­kle je i Stra­hi­nja Če­sner ko­ji glu­mi spor­ti­stu u mla­đim go­di­na­ma.

– Na sni­ma­nju sam mo­rao da igram ko­šar­ku i šah. Znam da je Ra­di­voj Ko­rać bio od­li­čan spor­ti­sta i da je pr­vi do­neo plo­ču „Bitlsa” u Be­o­grad – ob­ja­šnja­va tri­na­e­sto­go­di­šnji Stra­hi­nja Če­sner ko­ji vre­me na se­tu pro­vo­di sa mla­đim bra­tom Ni­ko­lom, ko­ji opet tu­ma­či Ko­ra­će­vog bra­ta Đor­đa. Nji­ho­vu maj­ku igra Ka­ta­ri­na Ra­di­vo­je­vić.

Iako je sni­ma­nje sa glum­ci­ma uve­li­ko u to­ku, ovo ne­će bi­ti sa­mo igra­ni film. Eki­pa je već in­ter­vju­i­sa­la broj­ne spor­ti­ste i Ko­ra­će­ve pri­ja­te­lje i po­zna­ni­ke u ze­mlji i sve­tu ko­ji će se u do­ku­men­tar­nom de­lu fil­ma se­ća­ti le­gen­dar­nog ko­šar­ka­ša.

– Ovo je mo­rao da bu­de do­ku­men­tar­no-igra­ni film jer nam ni­ko ne bi ve­ro­vao da je Ko­rać bio ta­ko sa­vr­šen da ni­smo uba­ci­li i do­ku­men­tar­ni deo – ob­ja­šnja­va Ni­na Ra­doj­čić, pi-ar me­na­džer fil­ma.

Pro­du­cent­ska ku­ća „Re-Kre­a­tiv­no” pla­ni­ra da pre­mi­je­ra fil­ma bu­de u av­gu­stu na Svet­skom pr­ven­stvu u ko­šar­ci u Is­tan­bu­lu. Tre­ba još uklo­pi­ti sni­ma­nje sa oba­ve­za­ma Alek­san­dra Đor­đe­vi­ća ko­ji će bi­ti na­ra­tor fil­ma. Osta­je da se sni­me i sce­ne o po­sled­njem Ko­ra­će­vom in­ter­vjuu ko­ji je na dan smr­ti 1969. dao To­mu Po­ča­ni­ću ko­me je to bio pr­vi no­vi­nar­ski za­da­tak. Ko­rać je pro­me­nio pla­no­ve i ostao u Sa­ra­je­vu dan du­že sa­mo da bi se sreo sa re­por­te­rom „Oslo­bo­đe­nja”. Kre­nuo je za Be­o­grad od­mah po­sle ovog raz­go­vo­ra i na­stra­dao u sa­o­bra­ćaj­noj ne­sre­ći ne­da­le­ko od Sa­ra­je­va.

 „Žuć­ko” ne­će sa­mo is­ta­ći da je Ko­rać bio ne­ve­ro­va­tan ta­le­nat, već i da je stu­di­rao elek­tro­teh­ni­ku, žar­ko se po­sve­ći­vao knji­žev­no­sti i mu­zi­ci. Ka­ko eki­pa fil­ma ka­že u ša­li, ali opet ne i sa­svim neo­zbilj­no, va­žno je da se mla­đe ge­ne­ra­ci­je pod­se­te na ovo ime. Nji­ho­va an­ke­ta je po­ka­za­la da me­đu ko­šar­ka­ši­ma ima i onih ko­ji ne zna­ju ko je bio čo­vek po ko­me je na­zvan kup u ko­me igra­ju. A čar­ši­ja je i bez ove vr­ste pro­pi­ti­va­nja ube­đe­na da je žu­ta štam­pa je­di­na li­te­ra­tu­ra ve­ći­ne da­na­šnjih spor­ti­sta.

J. Ste­va­no­vić

----------------------------------------------------------

RA­DI­VOJ KO­RAĆ

Ro­đen: 5. 11. 1938. u Som­bo­ru

Vi­si­na: 193 cm

Te­ži­na: 90 kg

Ko­sa: ri­đa

Oči: pla­ve

Po­zi­ci­ja: kril­ni cen­tar

Broj na dre­su: 5

Klu­bo­vi za ko­je je igrao:

OKK Be­o­grad 1954–1966.

Bo­a­ro, Pa­do­va 1968–1969.

Stan­dard, Li­jež 1966–1968.

Klup­ske ti­tu­le :

Pr­ven­stvo Ju­go­sla­vi­je: 1958, 1960, 1963, 1964.

Pr­ven­stvo Bel­gi­je: 1967/1968.

Klup­ski re­kor­di

Pr­ven­stvo: 74 ko­ša pro­tiv KK Mla­dost (Za­greb)

Kup šam­pi­o­na: 99 ko­še­va pro­tiv KK Al­vik (Stok­holm)

Naj­bo­lji stre­lac do­ma­ćeg pr­ven­stva

1957 (524–29,1), 1958 (633–35,2), 1960 (666–37), 1962 (639–30,5), 1963 (621–34,5), 1964 (473–26,3), 1965 (695–31,6)

Naj­bo­lji stre­lac ita­li­jan­skog pr­ven­stva – 1968/1969 (592 po­e­na)

Re­pre­zen­ta­ci­ja: 1957–1968.

Na­stu­pa: 157 ko­še­va – 3.153 (20,8)

Lič­ni re­kor­di u re­pre­zen­ta­ci­ji:

Naj­vi­še po­e­na – 42 pro­tiv Izra­e­la 1965.

Naj­bo­lji stre­lac re­pre­zen­ta­ci­je na 91 utak­mi­ci

Naj­vi­še uba­če­nih:

slo­bod­nih ba­ca­nja bez pro­ma­ša­ja – 39 (1965)

tri­de­set i vi­še po­e­na na utak­mi­ci – 29 pu­ta

dva­de­set i vi­še po­e­na na utak­mi­ci – 83 pu­ta

Osvo­je­ne me­da­lje:

Zlat­ne: 67 ne­zva­nič­no SP, BŠ 61, 62, 63, 64, 67

Sre­br­ne: OI 68, SP 63, SP67, EP 61, EP 67

Bron­za­ne: EP 63

Naj­bo­lji stre­lac evrop­skih pr­ven­sta­va:

tri pu­ta

A. M.

Komentari0
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.