Ponedeljak, 02.08.2021. ✝ Verski kalendar € Kursna lista

Nikčević „vidovitiji” od Marovića i Davinića

Ne­ka­da­šnji mi­ni­star od­bra­ne Pr­vo­slav Da­vi­nić i pred­sed­nik Dr­žav­ne za­jed­ni­ce Sr­bi­je i Cr­ne Go­re Sve­to­zar Ma­ro­vić vo­di­li su pre­go­vo­re o za­ku­pu voj­nog sa­te­li­ta sa izra­el­skom fir­mom „Imidž sat”još u no­vem­bru 2004. go­di­ne, sa­zna­je „Po­li­ti­ka”. U pre­go­vo­re je, ka­ko se na­vo­di u jed­nom od do­ku­me­na­ta s ko­ga je ski­nu­ta ozna­ka taj­no­sti, bio uklju­čen i Mi­lan Ća­la­san, fud­bal­ski me­na­džer iz Fran­cu­ske, pre­ko svo­je kom­pa­ni­je s Bri­tan­skih De­vi­čan­skih Ostr­va.

Na­i­me, ne­ka­da­šnji mi­ni­star od­bra­ne je, bez spro­vo­đe­nja ika­kve pro­ce­du­re, Ća­la­sa­no­voj fir­mi dao pu­no­moć­je da za­stu­pa dr­žav­nu za­jed­ni­cu u pre­go­vo­ri­ma sa izra­el­skom fir­mom. Ka­ko naš list eks­klu­ziv­no sa­zna­je, u pre­go­vo­ri­ma je uče­stvo­vao i iz­ve­sni go­spo­din Štaj­ner, je­dan od ak­ci­o­na­ra fir­me „Imidž sat”, ko­ji je u slu­ča­ju za­klju­či­va­nja po­sla s dr­žav­nom za­jed­ni­com tre­ba­lo da do­bi­je pro­vi­zi­ju od 15 od­sto.

– Vr­hov­ni sa­vet od­bra­ne je u mar­tu 2005. go­di­ne na­čel­no oba­ve­šten o po­tre­bi na­bav­ke uslu­ga za sa­te­lit­ski nad­zor. Me­sec da­na ka­sni­je, na isti na­čin, oba­ve­šten je i Sa­vet mi­ni­sta­ra Dr­žav­ne za­jed­ni­ce. Me­đu­tim, ni Vr­hov­nom sa­ve­tu od­bra­ne, ni Sa­ve­tu mi­ni­sta­ra ni­su po­mi­nja­ni kon­kret­ni is­po­ru­či­o­ci, uslo­vi na­bav­ke, ce­ne, na­čin pla­ća­nja. Na osno­vu ova­kvih, uop­šte­nih, in­for­ma­ci­ja, Vr­hov­ni sa­vet od­bra­ne i Sa­vet mi­ni­sta­ra na­čel­no su po­dr­ža­li da­lji rad na obez­be­đe­nju sa­te­lit­skih uslu­ga – na­vo­di se u jed­nom od tri­de­se­tak do­ku­me­na­ta s ko­ga je, pre dva da­na, ski­nu­ta ozna­ka taj­no­sti.

Sred­stva za na­bav­ku sa­te­li­ta, ka­ko je pre­ci­zi­ra­no za­ključ­kom Sa­ve­ta mi­ni­sta­ra dr­žav­ne za­jed­ni­ce, tre­ba­lo je da bu­du obez­be­đe­na pre­ko Fon­da za re­for­mu si­ste­ma od­bra­ne i iz bu­dže­ta Re­pu­bli­ke Sr­bi­je za 2005. go­di­nu. Kon­kre­tan iz­nos, me­đu­tim, ni­ka­da ni­je po­mi­njan. Pred sa­mo pot­pi­si­va­nje spor­nog ugo­vo­ra, 1. ju­na 2005. go­di­ne, Vr­hov­ni sa­vet od­bra­ne je, ka­ko se na­vo­di u do­ku­men­tu, „pri­hva­tio in­for­ma­ci­ju Mi­ni­star­stva od­bra­ne u ko­joj se, pr­vi put, kao is­po­ru­či­lac po­mi­nje „Imidž sat”, te da će aran­žman bi­ti za­klju­čen pre­ko pred­u­ze­ća „Ju­go­im­port – SDPR”. Kao ni ra­ni­je, ni sa­da ni­je bi­la na­ve­de­na kon­kret­na ce­na „po­sla”, na­čin pla­ća­nja, kao ni dru­gi de­ta­lji s tim u ve­zi.

Sred­stva za obez­be­đe­nje uslu­ga sa­te­lit­skog nad­zo­ra, pre­ma da­ljim na­vo­di­ma do­ku­men­ta, me­đu­tim, ni­su bi­la obez­be­đe­na. Zbog to­ga je, od­mah po­sle pot­pi­si­va­nja ugo­vo­ra u Pa­ri­zu, po­čet­kom ju­na 2005. go­di­ne, u Be­o­gra­du po­ku­ša­no da iden­ti­čan ugo­vor bu­de pot­pi­san iz­me­đu pred­u­ze­ća „Ju­go­im­port – SDPR” (za dr­žav­nu za­jed­ni­cu) i Ća­la­sa­no­ve kom­pa­ni­je u ime izra­el­skog „Imidž sa­ta”. Po­me­nu­ti ugo­vor, tre­ba­lo je da sa­dr­ži iz­ve­sne iz­me­ne u od­no­su na onaj ko­ji je pot­pi­san u Pa­ri­zu. U od­no­su na ugo­vor pot­pi­san u Pa­ri­zu, ce­na je po­ve­ća­na za šest mi­li­o­na evra, a rok za upla­tu avan­sa skra­ćen je s 90 na 30 da­na.

„Ju­go­im­port – SDPR” od­bio je da pot­pi­še ta­kav ugo­vor, na­vo­de­ći da ni­je spro­ve­de­na pro­pi­sa­na pro­ce­du­ra, ni­ti da su obez­be­đe­na sred­stva za na­bav­ku… Isto­vre­me­no, Da­vi­nić i Ma­ro­vić tvr­de da je još u Pa­ri­zu izra­el­skoj stra­ni ja­sno re­če­no da sred­stva za po­sao tek tre­ba da bu­du obez­be­đe­na, a da ko­na­čan aran­žman tre­ba da bu­de uokvi­ren ugo­vo­rom ko­ji bi za kup­ca mo­rao da pot­pi­še „Ju­go­im­port – SDPR”, na­vo­di se u do­ku­men­tu u ko­ji je „Po­li­ti­ka” ima­la uvid.

Ni­ka­da, me­đu­tim, ka­ko se da­lje na­vo­di, ni­je do kra­ja raz­ja­šnje­no da li je i ka­ko izra­el­ska stra­na oba­ve­šte­na da ugo­vor, u ko­me bi ugo­vor­na stra­na bio „Ju­go­im­port – SDPR”, ne­će bi­ti za­klju­čen, kao i da ugo­vor pot­pi­san u Pa­ri­zu ne mo­že da bu­de is­pu­njen.

„U ar­hi­vi Mi­ni­star­stva od­bra­ne ni­je pro­na­đen ugo­vor za­klju­čen u Pa­ri­zu, zva­nič­no za­ve­den u do­ku­men­ta­ci­ji, i s pro­pi­sno sta­vlje­nim pe­ča­tom”, na­vo­di se u do­ku­men­tu.

Mi­ro­sla­va De­ri­ko­njić

----------------------------------------------------------------------

Od­bra­na i sve­do­ci pred Ar­bi­tra­žnim su­dom

To­kom ar­bi­tra­žnog po­stup­ka Sr­bi­ja je, kao do­ka­ze, pod­ne­la do­ku­men­te iz ar­hi­va Sa­ve­ta mi­ni­sta­ra dr­žav­ne za­jed­ni­ce, Vr­hov­nog sa­ve­ta od­bra­ne i Mi­ni­star­stva od­bra­ne. Ko­ri­šće­ne su i in­for­ma­ci­je i do­ka­zi do­bi­je­ni na Bri­tan­skim De­vi­čan­skim Ostr­vi­ma i u Tel Avi­vu. I izra­el­ska stra­na je, u ta­ko­zva­nom po­stup­ku obe­lo­da­nji­va­nja do­ku­men­ta­ci­je, na zah­tev prav­nog ti­ma Sr­bi­je, do­sta­vi­la obim­nu do­ku­men­ta­ci­ju iz fa­ze pre­go­vo­ra i po­sle pot­pi­si­va­nja do­ku­men­ta u Pa­ri­zu, u ju­nu 2005. go­di­ne.

Kao do­ka­ze, Sr­bi­ja je do­sta­vi­la i iz­ja­ve sve­do­ka: Pr­vo­sla­va Da­vi­ni­ća, Igo­ra Jo­vi­či­ća, ne­ka­da­šnjeg ge­ne­ral­nog se­kre­ta­ra Sa­ve­ta mi­ni­sta­ra, Ste­va­na Nik­če­vi­ća, ge­ne­ral­nog di­rek­to­ra „Ju­go­im­port – SDPR-a”, i pu­kov­ni­ka Mi­lu­ti­na Ko­va­če­vi­ća iz Mi­ni­star­stva od­bra­ne. Iz­ja­vu je dao i Sve­to­zar Ma­ro­vić. Pre­ma na­vo­di­ma do sko­ro stro­go po­ver­lji­vog do­ku­men­ta, izra­el­ska stra­na je do­sta­vi­la iz­ja­vu sa­mo jed­nog, od na­ja­vlje­nih šest sve­do­ka.

Eks­pert­sko mi­šlje­nje o od­re­đe­nim pi­ta­nji­ma srp­skog pra­va dao je advo­kat Vla­di­mir Đe­rić, dok se za izra­el­sku stra­nu o prav­nim pi­ta­nji­ma mi­šlje­nje dao Ste­van Li­lić, pro­fe­sor Prav­nog fa­kul­te­ta u Be­o­gra­du. Ova dva mi­šlje­nja znat­no su se raz­li­ko­va­la u po­gle­du re­še­nja srp­skog pra­va o pi­ta­nji­ma nad­le­žno­sti i po­stup­ka za­klju­či­va­nja ugo­vo­ra za dr­ža­vu. U naj­kra­ćem, pro­fe­sor Li­lić je, iz­me­đu osta­log, bio mi­šlje­nja da je po­sto­ja­lo ovla­šće­nje za za­klju­či­va­nje ugo­vo­ra i da su sred­stva za na­bav­ku bi­la obez­be­đe­na, kao i da se pro­pi­si ko­ji se od­no­se na na­bav­ku opre­me i uslu­ga po­seb­ne na­me­ne ne od­no­se na ovu kon­kret­nu na­bav­ku. Za raz­li­ku od Li­li­ća, Đe­rić je tvr­dio sve pot­pu­no su­prot­no.

-------------------------------------------------

Tro­škov­nik

Re­pu­bli­ka Sr­bi­ja du­žna je izra­el­skoj kom­pa­ni­ji da pla­ti 37.105.012 evra ko­ji ob­u­hva­ta: 30.538.967 evra na ime na­kna­de šte­te, 4.640.746 evra na ime ka­ma­te sa 28. fe­bru­a­rom i 1.931.299 evra na ime ka­ma­ta na iz­no­se ko­ji su do­spe­li i ni­su pla­će­ni od 28. fe­bru­a­ra 2009. do 25. fe­bru­a­ra 2010. go­di­ne.

Komentari0
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.