Utorak, 17.05.2022. ✝ Verski kalendar € Kursna lista

Ljudsko dostojanstvo nema cenu

Иако их мно­ги кри­ти­ку­ју, не­ма по­да­та­ка о за­бра­ни

Po­vo­dom ne­pri­me­re­nog go­vo­ra is­po­lje­nog kroz niz uvre­da, vul­gar­no­sti, psov­ki, kao i ne­pri­me­re­nog po­na­ša­nja uče­sni­ka ri­ja­li­ti pro­gra­ma „Far­ma”, či­ji je sa­dr­žaj do­stu­pan i ma­lo­let­nim li­ci­ma, Sa­šu Jan­ko­vi­ća, za­štit­ni­ka gra­đa­na, pi­ta­li smo o za­kon­skoj re­gu­la­ci­ji u sfe­ri me­di­ja, do­zvo­lje­nim i za­bra­nje­nim sa­dr­ža­ji­ma, kao i po­što­va­nju etič­kih na­če­la u eri tr­ži­šne kon­ku­ren­ci­je. Afirmisanje ne­do­lič­nih mo­de­la po­na­ša­nja u pro­gra­mi­ma tog ti­pa u mno­gim ze­mlja­ma iza­zva­lo je oštre kri­ti­ke jav­no­sti. Ta­ko je u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji po­kre­nu­ta pe­ti­ci­ja za za­bra­nu da­ljeg emi­to­va­nja „Ve­li­kog bra­ta”, austra­lij­ski pre­mi­jer se lič­no za­lo­žio za sto­pi­ra­nje jav­nog pri­ka­zi­va­nja istog šo­ua, dok su, pre­ma ras­po­lo­ži­vim po­da­ci­ma, je­di­no u Ki­ni od­re­đe­ni ri­ja­li­ti pro­gra­mi zva­nič­no za­bra­nje­ni.

Bu­du­ći da je kon­cept emi­si­ja tog ti­pa u sve­tu, ne sa­mo kod nas, po­ne­kad ve­o­ma su­rov i da se une­kim šo­u­i­ma si­mu­li­ra pa­da­nje avi­o­na, od uče­sni­ka zah­te­va da spa­va­ju sa­mo je­dan sat, vr­ši nji­ho­va fi­zič­ka tor­tu­ra pred mi­li­on­skim audi­to­ri­ju­mom, in­te­re­so­va­lo nas je da li se i na ko­ji na­čin mo­že za­kon­ski re­gu­li­sa­ti ta­kvo sta­nje i dali je sve do­zvo­lje­no u eri tr­ži­šne kon­ku­ren­ci­je me­di­ja.

– Iako se po­ne­kad, ka­da vi­di­te po­je­di­ne jav­no pu­bli­ko­va­ne sce­ne, mo­že uči­ni­ti da je sve do­zvo­lje­no (jer da ni­je, zar bi se, lo­gič­no je pi­ta­nje, one mo­gle pri­ka­zi­va­ti), na­rav­no da prav­ni po­re­dak po­sta­vlja gra­ni­ce i šti­ti od na­si­lja, ne­hu­ma­nog i ne­ljud­skog po­na­ša­nja, ga­že­nja ljud­skog do­sto­jan­stva, na­pa­da na osnov­ne dru­štve­ne vred­no­sti, jav­no zdra­vlje i mo­ral – is­ti­če Sa­ša Jan­ko­vić i do­da­je daustav i za­ko­ni to či­ne na prav­nič­ki for­ma­lan na­čin, a ko­dek­si i etič­ka pra­vi­la po­la­ze od unu­tra­šnje po­tre­be za sa­mo­re­gu­la­ci­jom.

Na na­še pi­ta­nje ko­ja je od nad­le­žnih dr­žav­nih in­sti­tu­ci­ja naj­kom­pe­tent­ni­ja da re­a­gu­je, za­štit­nik gra­đa­na na­gla­ša­va da je Re­pu­blič­ka ra­di­o­di­fu­zna agen­ci­ja ovla­šće­na da se sta­ra o kon­tro­li i po­što­va­nju od­re­da­ba Za­ko­na o ra­dio-di­fu­zi­ji, a taj za­kon je kon­kre­tan prav­ni okvir za rad ma­sov­nih elek­tron­skih me­di­ja, da­kle te­le­vi­zi­je i ra­di­ja.

–Iskre­no sam ne­dav­no po­dr­žao re­ak­ci­ju Agen­ci­je na atak pri­mi­ti­vi­zma sa ma­lih ekra­na. Na­rav­no da uvek i za sva­ko­ga va­ži ne sa­mo je­dan za­kon, već ce­lo­ku­pan prav­ni po­re­dak, ali već u tom za­ko­nu mo­že se na­ći osnov za od­go­vo­re na pi­ta­nja ko­ja se po­ne­kad la­žno pred­sta­vlja­ju kao ve­li­ke di­le­me. Je­dan od op­štih pro­gram­skih stan­dar­da, za­ko­nom pro­pi­sa­nih i oba­ve­znih, je­ste da TV i ra­dij­ski pro­gra­mi tre­ba da do­pri­no­se po­di­za­nju op­šte kul­tu­re gra­đa­na – ka­že Jan­ko­vići po­ru­ču­je da de­mo­kra­ti­ja ni­je pra­vo sva­kog da ra­di sve, već na­čin do­no­še­nja pra­vi­la i od­lu­ka ko­ji obez­be­đu­je pra­vič­nost, ali i si­stem u ko­me se ta­ko do­ne­te od­lu­ke i pra­vi­la po­štu­ju i šti­te. Ka­ko is­ti­če, dr­ža­va ima oba­ve­zu ne sa­mo da jed­no jav­no i ogra­ni­če­no do­bro, ka­kvo su elek­tron­ske fre­kven­ci­je, do­de­li na ko­ri­šće­nje u fer po­stup­ku, već i da se sta­ra da se ono ko­ri­sti u jav­nom in­te­re­su, a ne pro­tiv nje­ga.

Bu­du­ći da se u ne­kim tak­mi­če­nji­ma an­ga­žu­ju oso­be sa smet­nja­ma u psi­hič­kom raz­vo­ju, ko­je se isme­va­ju i če­sto su u funk­ci­ji po­di­za­nja rej­tin­ga, na­šeg sa­go­vor­ni­ka pi­ta­li smo da li je etič­no pri­hva­ta­ti ta­kve oso­be kao rav­no­prav­ne kon­ku­ren­te u tak­mi­če­nju ili to mo­žda spa­da u do­men po­što­va­nja nji­ho­vih pra­va i slo­bo­da.

–Uklju­či­va­nje od­ra­slih i de­ce sa in­va­li­di­te­tom u sve seg­men­te jav­nog ži­vo­ta je ne sa­mo prav­na, već i ci­vi­li­za­cij­ska du­žnost i oba­ve­za. Ali nji­ho­vo isme­va­nje je ne sa­mo du­bo­ko ne­ljud­sko i ne­mo­ral­no, već i za­bra­nje­no – is­ti­če Sa­ša Jan­ko­vić.

Na na­še pi­ta­nje da li se ta­kvim me­dij­skim sa­dr­ža­ji­ma afir­mi­še kul­tu­ra spek­ta­kla, za­štit­nik gra­đa­na po­ru­ču­je da ri­ja­li­ti šou ni­je nu­žno šte­tan, osim ako sa­dr­ža­jem ne bu­de ne­pri­hva­tljiv i gle­da­o­cu, ume­sto po­vre­me­ne za­ba­ve i raz­bi­bri­ge, po­sta­ne za­me­na za sop­stve­ni ži­vot.

Ka­da je reč o od­go­vor­no­sti dru­štva pre­ma mla­dim lju­di­ma, ko­ji sta­sa­va­ju uz ta­kav pro­gram, Sa­ša Jan­ko­vić is­ti­če da su za vas­pi­ta­va­nje de­cenaj­od­go­vor­ni­ji ro­di­te­lji, ali da ši­ra za­jed­ni­ca tre­ba da po­mog­ne ro­di­te­lji­ma da svo­ju du­žnost oba­ve uspe­šno.

Na­šeg sa­go­vor­ni­ka pi­ta­li smo da li ta­kvi pro­gra­mi ipak afir­mi­šu si­stem vred­no­sti pre­ma ko­me ljud­sko po­ni­že­nje ima nov­ča­nu kom­pen­za­ci­ju i na taj na­čin raz­gra­đu­ju etič­ke po­stu­la­te gra­đan­skog dru­štva.

–Ljud­sko do­sto­jan­stvo ne­ma ce­nu, sve na­še slo­bo­de i pra­va za­sni­va­ju se na do­sto­jan­stvu čo­ve­ka kao naj­vi­šoj vred­no­sti. Ne tre­ba to­le­ri­sa­ti ugro­ža­va­nje ljud­skog do­sto­jan­stva na per­fi­dan na­čin, ali, kao od „kul­tu­re spek­ta­kla”, opa­snost vre­ba i od „kul­tu­re cen­zu­re”. Sva­ko tre­ba da raz­vi­je od­go­vor­nost i me­ha­ni­zam za­šti­te od pret­nji svom i tu­đem do­sto­jan­stvu – ka­že za­štit­nik gra­đa­na i do­da­je da je mno­go bo­lje ka­da dru­štvo uspe da se iz­bo­ri sa ne­kul­tu­rom bez po­mo­ći dr­ža­ve i pra­va, ali dr­ža­va u to­me mo­ra pru­ža­ti po­dr­šku dru­štvu, te re­a­go­va­ti u ključ­nim mo­men­ti­ma i ka­da dru­štvo ni­je do­volj­no sna­žno da u toj bor­bi pre­vla­da.

Zo­ri­ca Ka­ra­no­vić

Komentari0
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.