Utorak, 21.09.2021. ✝ Verski kalendar € Kursna lista

Hirurg koji vraća dobar glas

Kroz ordinaciju prof. dr Vojka Đukića, otorinolaringologa čija je uža specijalnost fonohirurgija, prošle su mnoge operske dive, poznati glumci, rok i folk pevači
Др Ђукић у операционој сали (Фото Д. Јевремовић)
Ener­gi­ja Te­sli­nog gla­sa
– Po­sto­je ha­ri­zma­tič­ne lič­no­sti, ko­je ima­ju osva­ja­ju­ću, la­ko pri­jem­či­vu bo­ju gla­sa. Go­vo­ri­te ume­re­no, ni pre­vi­še ti­ho, ni pre­vi­še gla­sno – sa­ve­tu­je dr Đu­kić.Ot­kri­va nam da je če­sto slu­šao snim­ke gla­sa Ni­ko­le Te­sle.– Iako je ja­sno da je to glas čo­ve­ka u sta­ri­jim go­di­na­ma, mo­že se za­klju­či­ti da je reč o oso­bi ja­ke ener­gi­je. Na osno­vu gla­sa mo­gu­će je sa­zna­ti mno­go o lič­no­sti – ka­že dr Voj­ko Đu­kić.Za glas glum­ca Pe­tra Kra­lja ka­že da je bio in­te­re­san­tan, a je­dan od na­ših naj­lep­ših gla­so­va je, na­rav­no, spi­ker­ski glas Mi­će Or­lo­vi­ća. Kao Za­ni­mlji­vo je, na­gla­ša­va, da se pe­vač­ki glas Zdrav­ka Čo­li­ća pot­pu­no raz­li­ku­je od nje­go­vog go­vor­nog gla­sa.Me­đu  naj­lep­šim žen­skim gla­so­vi­ma iz­dva­ja spi­ker­ku Du­šan­ku Ka­lanj i pe­va­či­cu i glu­mi­cu Oli­ve­ru Ka­ta­ri­nu.
Me­đu le­ka­ri­ma naj­ti­še, umi­ru­ju­će gla­so­ve, „na­šti­mo­va­ne” ta­ko da po­mi­sli­te da se pre ula­ska u ope­ra­ci­o­ne sa­le ili am­bu­lan­te ba­ve me­di­ta­ci­jom ili jo­gom, ima­ju oto­ri­no­la­rin­go­lo­zi, spe­ci­ja­li­sti za bo­le­sti uha, gr­la i no­sa. Oni zna­ju taj­ne „do­brog gla­sa”. I ra­do go­vo­re o to­me ko­li­ko je va­žno ču­va­ti glas, od­ma­ra­ti ga, ka­ko ba­ra­ta­ti nji­me...
Je­dan od njih je prof. dr Voj­ko Đu­kić, oto­ri­no­la­rin­go­log či­ja je uža spe­ci­jal­nost fo­no­hi­rur­gi­ja – on skal­pe­lom re­ša­va pro­ble­me ko­ji su u ve­zi sa gla­som, a ope­ri­še i ma­lig­ne tu­mo­re gr­klja­na. Me­đu mno­štvom le­ka­ra s ko­ji­ma sam ima­la pri­li­ke da raz­go­va­ram, on go­vo­ri ube­dlji­vo naj­ti­še. Od nje­ga se mo­že uči­ti ka­ko se ume­sto vi­kom, ti­him gla­som mo­že na­met­nu­ti auto­ri­tet. Pa čak i ću­ta­njem, do­da­je. Ta­ko je či­nio i dok je bio di­rek­tor Kli­nič­kog cen­tra Sr­bi­je, i da­nas, ka­da pre­da­je stu­den­ti­ma. 
 
– To­kom da­na tre­ba ima­ti pe­ri­o­de ću­ta­nja, od­ma­ra­nja gla­sa. U ži­vo­tu ni u če­mu ne va­lja pre­te­ri­va­ti, pa ni sa pri­ča­njem – ka­že dr Đu­kić. 
Is­ti­če da se ba­ra­ta­nje gla­som uči od ma­lih no­gu. Za­to je ve­li­ki pro­tiv­nik „kre­ve­lje­nja gla­som”, ko­je je ma­nir u cr­ta­nim fil­mo­vi­ma.  Ta­kve gla­so­ve de­ca imi­ti­ra­ju, a to šte­ti gla­su, pod­jed­na­ko kao i bu­ka, zbog ko­je mo­ra­mo da na­pre­že­mo gla­sni­ce. 
 
Ču­va­nje do­brog gla­sa, na­po­mi­nje, na­ro­či­to je va­žno za pe­va­če, glum­ce, pre­da­va­če, no­vi­na­re... Nji­ma je glas in­stru­ment ra­da. I upra­vo oni su ve­o­ma če­sti pa­ci­jen­ti dr Đu­ki­ća, na­ro­či­to ka­da im „puk­ne glas”, što naj­če­šće zna­či da im se na gla­sni­ca­ma stvo­rio krv­ni pod­liv usled pre­na­preg­nu­to­sti. 
Pro­šlo je vre­me ka­da su pe­va­či le­či­li glas pi­je­njem ži­vih ja­ja, ma­da i da­lje ne­ki ve­ru­ju ta­kvoj na­vod­noj me­di­ci­ni. 
 
Po­u­ke pa­tri­jar­ha Pa­vla
– Da glas bu­de lep i za­pam­ćen ni­je do­volj­no da bu­de jak. Neo­p­hod­ni do­da­tak je ha­ri­zma– ka­že dr Đu­kić.Za­to gla­so­ve pa­tri­jar­ha Pa­vla, oper­skih pe­va­ča Oli­ve­ra Nje­ga i Ži­va­na Sa­ra­man­di­ća  iz­dva­ja kao ne­ke od naj­u­pe­ča­tlji­vi­jih. –Le­čio sa­ma pa­tri­jar­ha Pa­vla od pro­mu­klo­sti. Od nje­ga sam jed­nom pri­li­kom čuo ka­ko je „La­ko go­vo­ri­ti, ali je te­ško slu­ša­ti”. Te re­či sam za­pam­tio, kao i sve mu­dro­sti ko­je sam imao pri­vi­le­gi­ju da ču­jem od nje­ga – is­ti­če naš sa­go­vor­nik. 
– Ži­va ja­ja ne uti­ču na glas: ja­je za­pra­vo pro­la­zi kroz ždre­lo i ne ula­zi u di­saj­ni put, a na glas uti­če ono što udi­še­mo, jer i plu­ća su ta ko­ja for­mi­ra­ju glas – „raz­bi­ja” mit naš sa­go­vor­nik, ko­ji je le­čio mno­ge pro­fe­si­o­nal­ce – od oper­skih pri­ma­do­na, pre­ko po­zna­tih po­zo­ri­šnih i film­skih glu­ma­ca, do rok i folk pe­va­ča. Ne­ki­ma su po­mo­gli le­ko­vi, ali je za mno­ge je­di­no re­še­nje bi­lo ope­ra­ci­ja. Dr Đu­kić ka­že da je ne­po­mi­nja­nje ime­na stvar pro­fe­si­o­nal­ne eti­ke, ali na na­še in­si­sti­ra­nje po­mi­nje glum­ca Ra­de­ta Šer­be­dži­ju i folk pe­va­ča Bo­ru Dr­lja­ču, jer ni oni sa­mi to ne kri­ju. I je­dan i dru­gi su se na na­stu­pi­ma i TV emi­si­ja­ma jav­no za­hva­lji­va­li dr Đu­ki­ću na „no­vom gla­su”.
– Ve­li­kom bro­ju pro­fe­si­o­nal­nih pe­va­ča i glu­ma­ca ope­ri­sao sam po­li­pe, ci­ste ili čvo­ri­će na gla­sni­ca­ma. Ne­pra­vil­no je taj or­gan na­zi­va­ti gla­snim ži­ca­ma, kao što se če­sto ču­je – ob­ja­šnja­va dr Đu­kić.
 
Na glas, osim du­van­skog di­ma i he­mij­skih is­pa­re­nja, mo­že da uti­če i to­plo­ta i hlad­no­ća. Pi­ta­mo na­šeg sa­go­vor­ni­ka ka­ko pe­va­či­ma glas iz­dr­ži ni­ske tem­pe­ra­tu­re na no­vo­go­di­šnjim kon­cer­ti­ma, ko­ji su po­sta­li tra­di­ci­o­nal­ni deo pro­sla­ve na grad­skim tr­go­vi­ma?
– Is­ku­sni pe­va­či ot­pe­va­ju deo pe­sme, a za re­fren mi­kro­fon okre­nu pre­ma pu­bli­ci, da ma­lo od­mo­re glas. Ili na kon­cer­te po­zi­va­ju go­ste, da mo­gu da na­pra­ve pa­u­zu, po­šte­de glas – ot­ki­va naš sa­go­vor­nik.
 
Pro­mu­klost je upo­zo­re­nje da glas ili ni­smo ču­va­li ili da je po­sre­di ozbilj­ni­ji zdrav­stve­ni pro­blem. Na­rav­no, dr Đu­kić ka­že da ne­ma raz­lo­ga za bri­gu ako se pro­muk­ne po­sle na­vi­ja­nja na utak­mi­ci ili ka­fan­skog ve­se­lja. Me­đu­tim, pro­mu­klost ko­ja tra­je du­že od dve ne­de­lje zah­te­va oba­ve­zni pre­gled oto­ri­no­la­rin­go­lo­ga. Ako pro­mu­klost pre­sta­ne, pa se po­no­vo po­ja­vi, va­lja po­se­ti­ti spe­ci­ja­li­stu.
– Pro­mu­klost se ja­vlja ka­da ne raz­go­va­ra­mo nor­mal­nim gla­som, ja­či­ne od 30 ili 40 de­ci­be­la. Ona se mo­že ja­vi­ti i zbog pre­hla­de kao otok na gla­sni­ca­ma. Po­sto­je i hro­nič­na za­pa­lje­nja gr­klja­na i gla­sni­ca, naj­če­šće kao po­sle­di­ca du­go­traj­nog pu­še­nja, ali i go­ru­ši­ce, pa i ra­ka – ka­že dr Đu­kić.
Komentari10
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

dr
Ha ha , dr sa najtisim glasom . Kad se samo setim kako je grlato sa pozicija moci napadao na kolegijumu nebrojeno puta mladjeg kolegu samo zbog njegove strucnosti i moralne ispravnosti . Da ironija bude veca taj kolega mu je spasio zivot kad mu je bio ugrozen dok su se njegovi puleni razbezali .

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.