Petak, 02.12.2022. ✝ Verski kalendar € Kursna lista

Sad je red da Zagreb pozove Nikolića

Još nije zakazan zvanični sastanak predstavnika dve države koji bi trebalo da dovede do rešenja spora o poglavlju 23, iako su proteklog vikenda Nikolić i Grabar Kitarović najavili njegovo skoro održavanje
Сусрет Колинде Грабар Китаровић и Томислава Николића у Сарајеву (Фото Танјуг)

Iako bi na su­tra­šnjoj sed­ni­ci Ko­mi­te­ta stal­nih pred­stav­ni­ka Evrop­ske uni­je tre­ba­lo da bu­de obe­lo­da­nje­no re­še­nje ko­je bi do­ve­lo do hr­vat­ske de­blo­ka­de po­gla­vlja 23 u pre­go­vo­ri­ma Sr­bi­je sa EU, raz­go­vo­ri Be­o­gra­da i Za­gre­ba, bar oni zva­nič­ni, ni­su ni za­ka­za­ni. Ka­ko „Po­li­ti­ka” sa­zna­je, ni­je uta­na­čen da­tum sa­stan­ka srp­skih i hr­vat­skih eks­pe­ra­ta ko­ji bi tre­ba­lo da po­stig­nu kom­pro­mis o spor­nim pi­ta­nji­ma.  
Pr­vi lju­di Sr­bi­je i Hr­vat­ske na­ja­vi­li su pre­kju­če u Sa­ra­je­vu da će di­rekt­nim raz­go­vo­ri­ma bi­ti re­ša­va­ne pre­pre­ke oko pre­go­vo­ra Sr­bi­je sa EU ko­je je Hr­vat­ska za­u­sta­vi­la tvr­de­ći da Be­o­grad ne is­pu­nja­va evrop­ske kri­te­ri­ju­me. 
Pred­sed­nik Sr­bi­je To­mi­slav Ni­ko­lić je, da pod­se­ti­mo, pre dva da­na na­ja­vio da će „u naj­sko­ri­je vre­me” bi­ti odr­žan sa­sta­nak na ko­jem će eks­per­ti i dr­žav­ni funk­ci­o­ne­ri raz­go­va­ra­ti i do­go­va­ra­ti sle­de­će ko­ra­ke. 
„Mi­slim da Hr­vat­ska ne­će mo­ći da oprav­da svoj stav, ta­ko da će Sr­bi­ja naj­ve­ro­vat­ni­je ima­ti otvo­re­no po­gla­vlje”, po­ru­čio je Ni­ko­lić u Sa­ra­je­vu, do­da­ju­ći da je Sr­bi­ja za­me­ri­la Hr­vat­skoj što je od­mah, na pr­vom po­gla­vlju, po­ka­za­la že­lju da uka­že ka­ko Sr­bi­ja ni­je sprem­na za otva­ra­nje pre­go­vo­ra.
Na­gla­siv­ši da je po­zva­la pred­sed­ni­ka Ni­ko­li­ća da spor­na pi­ta­nja re­še za pre­go­va­rač­kim sto­lom, pred­sed­ni­ca Hr­vat­ske Ko­lin­da Gra­bar Ki­ta­ro­vić je re­kla da bi tre­ba­lo de­fi­ni­sa­ti oba­ve­ze Sr­bi­je za otva­ra­nje po­gla­vlja 23. Ona u ne­de­lju ni­je že­le­la da iz­no­si vi­še de­ta­lja o to­me, a ni u nje­nom ka­bi­ne­tu ju­če ni­su bi­li sprem­ni da za „Po­li­ti­ku” go­vo­re s tim u vezi. Od­go­va­ra­ju­ći na na­še pi­ta­nje ka­da će bi­ti or­ga­ni­zo­van srp­sko-hr­vat­ski sa­sta­nak i ko će uče­stvo­va­ti u tim raz­go­vo­ri­ma, po­ru­či­li su nam da je Kolinda Gra­bar Ki­ta­ro­vić „sve ka­za­la u Sa­ra­je­vu”.
Pre­ma ra­ni­jem oče­ki­va­nju še­fa pre­go­va­rač­kog ti­ma sa EU Ta­nje Mi­šče­vić, for­mal­na od­lu­ka o otva­ra­nju spor­nog po­gla­vlja mo­gla bi bi­ti do­ne­ta su­tra, a to po­gla­vlje otvo­re­no do kra­ja ju­na.
Mi­ni­star prav­de Ni­ko­la Se­la­ko­vić re­kao je ju­če da je je­di­no što oče­ku­je po­vo­dom otva­ra­nja pr­vih pre­go­va­rač­kih po­gla­vlja da će „ne­ko ume­ti da ce­ni ono što je Sr­bi­ja ura­di­la na tom pla­nu”, a ura­di­la je mno­go. Alek­san­dar Po­pov, di­rek­tor no­vo­sad­skog Cen­tra za re­gi­o­na­li­zam, mi­šlje­nja je da je mno­go to­ga već do­go­vo­re­no iza za­tvo­re­nih vra­ta i da će po­gla­vlje bi­ti otvo­re­no u ju­nu. 
„Tu je bi­lo ra­znih lo­bi­ra­nja, Hr­vat­ska je blo­ka­dom se­bi po­ma­lo pu­ca­la u no­gu. Ti­me ni­je po­ka­za­la ja­či­nu, ne­go svo­ju sla­bost. A ta­kve stva­ri se re­ša­va­ju bi­la­te­ral­no”, ka­že Po­pov, ko­ji pod­se­ća da su od­no­si iz­me­đu dve ze­mlje prak­tič­no za­mr­znu­ti u po­sled­nje tri go­di­ne.
Da li bi su­sret na vr­hu mo­gao da re­lak­si­ra od­no­se iz­me­đu dve ze­mlje, ta­ko da otva­ra­nje dru­gih po­gla­vlja ne bi išlo ta­ko te­ško kao što je to slu­čaj sa po­gla­vljem 23? Je li uop­šte sa­da­šnja hr­vat­ska vlast sprem­na na raz­go­vo­re, kao što je to bi­la ona ko­ju su pred­vo­di­li Ivo Jo­si­po­vić i Zo­ran Mi­la­no­vić?
Ni če­ti­ri go­di­ne po­sle do­la­ska na če­lo Sr­bi­je, pred­sed­nik Ni­ko­lić ni­je bio u zva­nič­noj po­se­ti Za­gre­bu, osim što se sa sre­tao sa hr­vat­skim zva­nič­ni­ci­ma na re­gi­o­nal­nim sa­stan­ci­ma.
Ma­da je bi­lo ne­zva­nič­nih na­ja­va da bi po­sle iz­bo­ra u dve ze­mlje mo­gao po­se­ti­ti Za­greb, ta­kav po­ziv iz Pan­tov­ča­ka još ni­je sti­gao. Ka­ko „Po­li­ti­ka” sa­zna­je, Ko­lin­da Gra­bar Ki­ta­ro­vić ni pri­li­kom pre­kju­če­ra­šnjeg su­sre­ta sa Ni­ko­li­ćem ni­je mu upu­ti­la po­ziv da do­đe u bi­la­te­ral­nu po­se­tu. „Sad je red na Za­greb da po­zo­ve Ni­ko­li­ća, jer je Jo­si­po­vić ov­de bio po­sled­nji u zva­nič­noj po­se­ti”, ka­že naš iz­vor, ot­kri­va­ju­ći na ko­ji na­čin raz­mi­šlja­ju o to­me u dr­žav­nom vr­hu.
Pod­se­ća­nja ra­di, bi­lo je to sre­di­nom ok­to­bra 2013, ka­da je ta­da­šnji hr­vat­ski pred­sed­nik obe­ćao po­moć Sr­bi­ji i dru­gim ze­mlja­ma u re­gi­o­nu na pu­tu ka EU, uz tvrd­nju da su dve dr­ža­ve do­šle do tač­ke po­li­tič­kog sa­zre­va­nja i da su sprem­ne da za­tvo­re stra­ni­ce su­ko­ba i otvo­re eru pri­ja­telj­stva.
Ume­sto to­ga, usle­di­le su go­di­ne u ko­ji­ma su ti od­no­si išli u sa­svim dru­gom prav­cu. Naj­pre se zva­nič­ni Za­greb po­zi­vao na Ni­ko­li­će­vu „pro­ble­ma­tič­nu” pro­šlost, on­da je „spu­stio lop­tu” i srp­ski pred­sed­nik je po­zvan na ina­u­gu­ra­ci­ju Gra­bar Ki­ta­ro­vić, na ko­ju ni­je oti­šao prav­da­ju­ći to oba­ve­za­ma u ze­mlji. U ime Sr­bi­je, ta­mo je u fe­bru­a­ru pro­šle go­di­ne oti­šao Alek­san­dar Vu­čić. 
Ni­ko­lić se ipak ob­reo u Za­gre­bu u no­vem­bru pro­šle go­di­ne, na sa­mi­tu „Br­do-Bri­o­ni”, a ka­sni­je je na svom tvi­ter pro­fi­lu na­pi­sao: „Da­će Bog da se uvek ova­ko sa­sta­je­mo i da ob­na­vlja­mo pri­ja­telj­stva i us­po­sta­vlja­mo sa­rad­nju.” Po­la go­di­ne ka­sni­je pred­sed­nik Sr­bi­je još če­ka po­ziv hr­vat­ske ko­le­gi­ni­ce.

Pu­hov­ski: Pa­met­ni­je je bi­lo u pre­go­vo­ri­ma pi­ti Sr­bi­ji krv na slam­či­cu

Hr­vat­ska je tak­tič­ki po­gre­ši­la uslo­vlja­va­ju­ći otva­ra­nje po­gla­vlja 23 u pre­go­vo­ri­ma Sr­bi­je i Evrop­ske uni­je. „Bi­lo je mno­go pa­met­ni­je pu­sti­ti da pre­go­vo­ri za­poč­nu i on­da pi­ti krv na slam­či­cu”, re­kao je Žar­ko Pu­hov­ski, a pre­neo Tan­jug.
Pro­fe­sor Fa­kul­te­ta po­li­tič­kih na­u­ka u Za­gre­bu ka­že da je od­nos Hr­vat­ske pre­ma otva­ra­nju pre­go­va­rač­kih po­gla­vlja Sr­bi­je stra­te­gij­sko i tak­tič­ko pi­ta­nje i da je u od­no­su Be­o­grad–Za­greb o tom pi­ta­nju stra­te­gij­ski zbr­ka­no ne­ko­li­ko stva­ri. Ka­ko je re­kao, pra­va hr­vat­ske ma­nji­ne u Sr­bi­ji su pro­blem i na to­me je Hr­vat­ska ima­la do­brih ar­gu­me­na­ta da in­si­sti­ra. „Ali, pri­ča­ti o to­me da se op­šta ju­ris­dik­ci­ja za rat­ne zlo­či­ne mo­že ne­kom ospo­ri­ti od­mah je pa­lo u vo­du jer se do­bro zna da u uni­ji po­sto­ji pet ili šest dr­ža­va, i to je deo me­đu­na­rod­nog hu­ma­ni­tar­nog pra­va”, ob­ja­snio je Pu­hov­ski. S ob­zi­rom na to da je jav­no­sti po­znat kao du­go­go­di­šnji bo­rac za ljud­ska pra­va, ju­če smo po­ku­ša­li od nje­ga da do­bi­je­mo po­ja­šnje­nje ova­kve iz­ja­ve. Iako nam je u pr­vom tre­nut­ku to obe­ćao, ka­sni­je se ni­je ja­vljao na te­le­fon. 

Vu­čić i Ju­ra­to­vić o sta­bil­nosti za­pad­nog Bal­ka­na 

Pre­mi­jer Sr­bi­je Alek­san­dar Vu­čić raz­go­va­rao je ju­če sa po­sla­ni­kom So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je u ne­mač­kom Bun­de­sta­gu Jo­si­pom Ju­ra­to­vi­ćem ko­ji je po­re­klom iz Hr­vat­ske. Oni su na­gla­si­li po­tre­bu oču­va­nja sta­bil­no­sti za­pad­nog Bal­ka­na kao osno­ve na­pret­ka ce­log re­gi­o­na. Sa­stan­ku je pri­su­stvo­vao i am­ba­sa­dor Ne­mač­ke u Sr­bi­ji Ak­sel Dit­man. Vu­čić je za­hva­lio Ju­ra­to­vi­ću na do­pri­no­su una­pre­đe­nju me­đu­sob­nog raz­u­me­va­nja i po­ve­re­nja u srp­sko-ne­mač­kim od­no­si­ma kao i na po­dr­šci evrop­skom pu­tu Sr­bi­je. 
Ju­ra­to­vić je po­zi­tiv­no oce­nio do­pri­nos pre­mi­je­ra Vu­či­ća una­pre­đe­nju od­no­sa u re­gi­o­nu i re­kao da se za­la­že da za­pad­ni Bal­kan osta­ne u sre­di­štu ne­mač­ke spolj­ne po­li­ti­ke. Vu­čić je iz­ra­zio za­hval­nost ne­mač­koj kan­ce­lar­ki An­ge­li Mer­kel na ini­ci­ja­ti­vi za po­kre­ta­nje Ber­lin­skog pro­ce­sa kao iz­u­zet­no zna­čaj­nom za sa­rad­nju i sta­bil­nost u re­gi­o­nu. 
Ju­ra­to­vić je iz­ja­vio no­vi­na­ri­ma da će pi­ta­nje hr­vat­ske blo­ka­de bi­ti re­še­no u raz­go­vo­ri­ma iz­me­đu dve ze­mlje te da će po­gla­vlja 23 i 24 bi­ti otvo­re­na to­kom ju­na. „Mi­slim da je Hr­vat­ska s pra­vom is­ta­kla par te­ma ko­je ni­su re­še­ne. Me­đu­tim, pri­stup blo­ki­ra­nja ni­je pra­vi put”, ka­zao je Ju­ra­to­vić . 

Komentari7
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.