petak, 07.05.2021. ✝ Vеrski kalеndar € Kursna lista
četvrtak, 29.12.2016. u 22:00 Sandra Gucijan
NASTAVNO-NAUČNO VEĆE FON-a PRESUDILO

Siniša Mali nije plagirao doktorat

Etička komisija FON-a je zaključila da ne može biti osporen originalni naučni doprinos doktorske disertacije gradonačelnika Beograda, uz ocenu da su propusti u načinu citiranja zanemarljivog obima
(Фото Дарко Ћирков)

Dok­tor­ska di­ser­ta­ci­ja gra­do­na­čel­ni­ka Be­o­gra­da Si­ni­še Ma­log, ko­ju je od­bra­nio na Fa­kul­te­tu or­ga­ni­za­ci­o­nih na­u­ka u Be­o­gra­du, ni­je pla­gi­jat – od­lu­či­la je Etič­ka ko­mi­si­ja ove vi­so­ko­škol­ske in­sti­tu­ci­je, a taj iz­ve­štaj je pri­hva­ti­lo i Na­stav­no-na­uč­no ve­će FON-a, sa­zna­je „Po­li­ti­ka”.

Ka­ko nam je re­če­no, s ob­zi­rom na to da su u jav­no­sti iz­re­če­ne vr­lo ozbilj­ne op­tu­žbe, ko­mi­si­ja je de­talj­no ana­li­zi­ra­la rad ko­ji se u me­di­ji­ma ospo­ra­va već du­že vre­me. Za­klju­če­no je da je pro­ce­du­ra pri­ja­ve i od­bra­ne dok­tor­ske di­ser­ta­ci­je spro­ve­de­na u skla­du sa za­ko­nom, da di­ser­ta­ci­ja ima ori­gi­na­lan na­uč­ni do­pri­nos ko­ji ne mo­že bi­ti ospo­ren, upr­kos to­me što po­sto­je pro­pu­sti u na­či­nu ci­ti­ra­nja, ali ko­ji su za­ne­mar­lji­vog obi­ma.

– Ko­mi­si­ja je for­mi­ra­na u no­vem­bru, a za­tra­že­na je i iz­ja­va auto­ra. Si­ni­ša Ma­li je ne­gi­rao na­vo­de „Pe­šča­ni­ka” i re­kao da je di­ser­ta­ci­ja re­zul­tat nje­go­vog pro­fe­si­o­nal­nog opre­de­lje­nja već 20 go­di­na. Iz­ve­štaj je za­tim pro­sle­đen Na­stav­no-na­uč­nom ve­ću i me­ni kao de­ka­nu. Pri­hva­ćen je na sed­ni­ci 21. de­cem­bra. Od­lu­ku NNV i iz­ve­štaj Etič­ke ko­mi­si­je po­sla­li smo i Rek­to­ra­tu Uni­ver­zi­te­ta u Be­o­gra­du i ti­me je, što se FON-a ti­če, pri­ča za­vr­še­na. Vo­leo bih da se već jed­nom sta­vi tač­ka na „i” i da se, ume­sto op­tu­žba­ma, ba­vi­mo us­pe­si­ma stu­de­na­ta i na­stav­ni­ka i Be­o­grad­skim uni­ver­zi­te­tom, ko­ji je naj­ve­ći srp­ski brend – re­kao je za naš list de­kan prof. dr Mi­li­ja Suk­no­vić.

On pod­se­ća da je FON for­mi­rao ko­mi­si­ju sa­sta­vlje­nu od na­stav­ni­ka, sa­rad­ni­ka, stu­de­na­ta i za­po­sle­nih u struč­nim slu­žba­ma po pri­ja­vi ko­ja je sti­gla na uni­ver­zi­tet, a da se od­lu­či­va­lo u skla­du sa no­vim pra­vil­ni­ci­ma ne­dav­no usvo­je­nim na BU.

FON je u vre­me pret­hod­nog de­ka­na dr Mi­la­na Mar­ti­ća (u ju­lu 2014) od­ba­cio pri­ja­vu pla­gi­ja­ta kao neo­sno­va­nu. Ta­da je ta­ko­đe ura­đe­na de­talj­na ana­li­za sa za­ključ­kom da je­ste bi­lo ne­a­de­kvat­nog ko­ri­šće­nja li­te­ra­tu­re, ali ne u me­ri da bi se ospo­ri­la di­ser­ta­ci­ja. Ovaj iz­ve­štaj NNV je pri­hva­ti­lo sa 108 gla­so­va za i če­ti­ri uz­dr­ža­na, a sve je pro­sle­đe­no Uni­ver­zi­te­tu u Be­o­gra­du.

Iako se iz sed­ni­ce u sed­ni­cu oče­ki­va­lo da Se­nat BU raz­ma­tra ovaj slu­čaj, to se ni­je do­go­di­lo, uz ob­ja­šnje­nje da ne­do­sta­je za­kon­ska pro­ce­du­ra za utvr­đi­va­nje pla­gi­ja­ta. To je ot­klo­nje­no u ju­lu ove go­di­ne, usva­ja­njem Ko­dek­sa pro­fe­si­o­nal­ne eti­ke i Pra­vil­ni­ka o po­stup­ku utvr­đi­va­nja ne­a­ka­dem­skog po­na­ša­nja u iz­ra­di pi­sa­nih ra­do­va. Po­no­vo je od FON-a za­tra­žen iz­ve­štaj, u skla­du sa no­vim pro­ce­du­ra­ma.

Pod­se­ti­mo, Si­ni­ša Ma­li od­bra­nio je na Fa­kul­te­tu or­ga­ni­za­ci­o­nih na­u­ka u Be­o­gra­du 2013. go­di­ne dok­tor­sku te­zu pod na­zi­vom „Kre­i­ra­nje vred­no­sti kroz pro­ces re­struk­tu­ri­ra­nja i pri­va­ti­za­ci­je – te­o­rij­ske kon­cep­ci­je i is­ku­stva Sr­bi­je”. Čla­no­vi ko­mi­si­je bi­li su van­red­ni pro­fe­sor FON-a Sla­đa­na Bar­jak­ta­ro­vić Ra­ko­če­vić i re­dov­ni pro­fe­sor Eko­nom­skog fa­kul­te­ta Dra­gan Đu­ri­čin, dok je men­tor bio prof. dr On­drej Ja­ško.

In­ter­net por­tal „Pe­šča­nik” je ju­la 2014. go­di­ne ob­ja­vio tekst u ko­jem prof. dr Ra­ša Ka­ra­pan­dža na­vo­di da je ana­li­zom utvr­đe­no da je naj­ma­nje tre­ći­na tek­sta dok­tor­skog ra­da Si­ni­še Ma­log, od­bra­nje­nog na FON-u, pla­gi­ra­na. U ja­nu­a­ru 2015. go­di­ne ča­so­pis „Or­ga­ni­za­tion and Ma­na­ge­ment” je po­vu­kao čla­nak či­ji je ko­a­u­tor gra­do­na­čel­nik, a u pi­ta­nju je bio je­dan od dva na­uč­na ra­da na osno­vu ko­jih je Ma­li ste­kao pra­vo da bra­ni dok­tor­ski rad. Ob­ja­šnje­nje je bi­lo da su ne­ki de­lo­vi tek­sta go­to­vo iden­tič­ni dok­tor­skoj te­zi Sti­fa­no­sa Haj­le­me­ri­a­ma sa Uni­ver­zi­te­ta u Gro­nin­ge­nu, ko­ja je od­bra­nje­na 2001. go­di­ne.

Ka­ko sa­zna­je­mo, na­kon re­vi­zi­je tek­sta ko­ju je pod­neo je­dan od auto­ra, ured­ni­štvo ča­so­pi­sa je po­no­vo ob­ja­vi­lo čla­nak sa uvod­nom na­zna­kom u ko­joj je na­ve­den još je­dan iz­vor iz li­te­ra­tu­re ko­ja je ko­ri­šće­na pri­li­kom iz­ra­de stu­di­je, a ko­ja je u pret­hod­noj ver­zi­ji teh­nič­kom gre­škom iz­o­sta­vlje­na.

Ka­ko smo iz­bro­ja­li, u po­me­nu­tom član­ku iz­o­sta­vlje­no je da se na­ve­de iz­vor 13 re­če­ni­ca. Na kra­ju tek­sta, ko­ji je do­stu­pan i na on­lajn iz­da­nju ča­so­pi­sa, na­vo­di se da se auto­ri (Si­ni­ša Ma­li, Sla­đa­na Bar­jak­ta­ro­vić Ra­ko­če­vić i Ge­or­ge Sa­vo­ju) iz­vi­nja­va­ju zbog gre­ške.

Ma­li je ina­če di­plo­mi­rao na Eko­nom­skom fa­kul­te­tu u Be­o­gra­du, gde je i ma­gi­stri­rao 1998. go­di­ne sa te­mom „Tr­go­vin­ske iz­lo­žbe kao in­stru­ment pro­mo­ci­je pred­u­ze­ća”. Na­red­ne go­di­ne, ma­gi­stri­rao je i na Va­šing­ton­skom uni­ver­zi­te­tu u Sent Lu­i­su, na sme­ru fi­nan­si­ja.

Komеntari55
95cac
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

jack
...yeah, right

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

logo

Ovaj veb sajt koristi kolačiće

Sajt politika.rs koristi kolačiće u cilju unapređenja usluga koje pruža. Prikupljamo isključivo osnovne podatke koji su neophodni za prilagođavanje sadržaja i oglasa, nadzor rada sajta i aplikacije. Podaci o navikama i potrebama korisnika strogo su zaštićeni. Daljim korišćenjem sajta politika.rs podrazumeva se da ste saglasni sa upotrebom kolačića.

Prijavitе sе na našu mailing listu

* Obavеzna polja