Sreda, 01.12.2021. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
DRUGI PIŠU: POSLOVNI DNEVNIK (HRVATSKA)

Petsto zadruga u petsto sela

Ovaj projekat otvaranja zadruga trajaće tri godine, a svaka zadruga dobiće 50.000 evra, kaže ministar bez portfelja u Vladi Srbije Milan Krkobabić
(Фото Танјуг/Ненад Милошевић)

Srp­ska vla­da po­kre­nu­la je pro­jekt otva­ra­nja 500 za­dru­ga u 500 srp­skih se­la, a vo­di ga mi­ni­star Mi­lan Kr­ko­ba­bić, ko­ji je ne­što slič­no ra­dio i u vre­me dok je bio ge­ne­ral­ni di­rek­tor „Po­šta Sr­bi­je”.

Na­i­me, ta­da je u 52 se­la otvo­rio 52 po­šte, s ci­ljem da za­dr­ži lju­de u ru­ral­nim pro­sto­ri­ma.

Vla­da Sr­bi­je i vi za­po­če­li ste raz­voj­ni pro­je­kat u ko­jem pla­ni­ra­te da za tri go­di­ne po­kre­ne­te ili re­vi­ta­li­zu­je­te 500 za­dru­ga u 500 srp­skih se­la. Šta že­li­te da po­stig­ne­te tim pro­jek­tom?

Vla­da Sr­bi­je po­kre­će no­vu raz­voj­nu po­li­ti­ku urav­no­te­že­nog re­gi­o­nal­nog raz­vo­ja, što je im­pe­ra­tiv ka­ko bi se u bu­duć­no­sti do­bi­la bit­ka za ru­ral­ne pro­sto­re ko­ji su, ka­ko kod nas u Sr­bi­ji, ta­ko i kod vas u Hr­vat­skoj, sve na­pu­šte­ni­ji. Re­še­nje za op­sta­nak se­la i po­ljo­pri­vre­de na­la­zi se u udru­ži­va­nju pro­iz­vo­đa­ča i osni­va­nju za­dru­ga. Od 4.700 se­la u Sr­bi­ji, 1.200 la­ga­no ne­sta­je i upra­vo zbog to­ga tre­ba pred­u­ze­ti prak­tič­ne i kon­kret­ne me­re ka­ko bi mla­di osta­li da ži­ve i ra­de na se­lu.

Po­kre­ta­nje 500 po­ljo­pri­vred­nih ili ze­mljo­rad­nič­kih za­dru­ga sa­mo je deo ši­re stra­te­gi­je, jer ima­mo u pla­nu u da bu­duć­no­sti ra­di­mo i na raz­vo­ju so­ci­jal­nih, kul­tur­nih, uslu­žnih, rad­nič­kih za­dru­ga. Ko­nač­no i šted­no­kre­dit­nih, ko­je bi tre­ba­lo da fi­nan­si­ra­ju ove ko­je sam na­bro­jao, kao što je to prak­sa u broj­nim raz­vi­je­nim EU ze­mlja­ma, gde one sjaj­no funk­ci­o­ni­šu i ne­ma­ju ve­ze sa na­šim po­i­ma­njem i shva­ta­njem za­dru­ga. 

Ovih 500 za­dru­ga od­no­si se na sve ob­li­ke za­dru­ga ili sa­mo na po­ljo­pri­vred­ne?

Kre­će­mo pr­vo sa raz­vo­jem ze­mljo­rad­nič­kih za­dru­ga, a po­tom i osta­lih. Ovih 500 od­no­si se na po­ljo­pri­vred­ne.

Vi ste po­zna­ti i kao je­dan od vo­đa pro­jek­ta do­vo­đe­nja po­šta u broj­na srp­ska ma­nja se­la?

Mi ne mo­že­mo sve da gle­da­mo kroz ku­nu ili di­nar, po­sto­ji i ne­što vi­še od to­ga. Ka­da smo otva­ra­li po­šte u ma­lim srp­skim se­li­ma pr­vo smo utvr­di­li da u čak 16 op­šti­na u Sr­bi­ji ne­ma po­slov­nih ba­na­ka, jer se one vo­de is­klju­či­vo pro­fi­ta­bil­no­šću. Ako ne­ma­ju ra­ču­ni­ce i za­ra­de, one ne otva­ra­ju po­slov­ni­ce. Ali to ne zna­či da pen­zi­o­ne­ri, lju­di od 70 ili 80 go­di­na, ne tre­ba da po­di­žu svo­je pen­zi­je, da pla­ća­ju ra­ču­ne i slič­no. Osim po­šta, po­kre­nu­li smo i mo­del do­vo­đe­nja zdrav­stve­nih uslu­ga, dok­to­ra u ma­nja se­la, a ra­dim i na to­me da dr­žav­ni slu­žbe­ni­ci obi­la­ze lju­de na se­lu i iz­la­ze im u su­sret i da im po­ma­žu u re­ša­va­nju ad­mi­ni­stra­tiv­nih pro­ble­ma. Sma­tra­mo i da ne sme­mo da uki­da­mo ško­le, ma­kar u ne­koj ško­li ima­li i jed­nog uče­ni­ka, jer se ne sme sve gle­da­ti kroz ra­ču­ni­cu da li se ne­što is­pla­ti ili ne.

Plan je da dr­ža­va u tri go­di­ne iz­dvo­ji 25 mi­li­o­na evra za raz­voj 500 za­dru­ga. Na ko­ji na­čin će­te da­va­ti no­vac, po ko­jem mo­de­lu?

Kre­nu­li smo od to­ga da da­nas u Sr­bi­ji ima­mo oko 4.700 se­la, te da ima oko 1.500 po­ljo­pri­vred­nih za­dru­ga, od ko­jih ne­kih 1.000 re­dov­no po­slu­je. Ima­mo oko 500 se­la ko­ja mo­gu bi­ti ključ­na za po­kre­ta­nje pro­jek­ta, a kre­će­mo od ju­ga i naj­ne­ra­zvi­je­ni­jih op­šti­na, gde je si­tu­a­ci­ja naj­te­ža. Plan nam je i da na­pra­vi­mo jed­nu za­dru­gu u oko­li­ni Be­o­gra­da. Ove go­di­ne na­pra­vi­će­mo ogled­ne pri­me­re za­dru­ga i kre­nu­ti u pri­ku­plja­nje is­ku­sta­va, a pro­je­kat će­mo raz­vi­ja­ti u ho­du. Sve ono što nas ko­či, a če­sto su to za­kon­ska re­še­nja, ni­je raz­log da ne kre­ne­mo u po­sao i da u ho­du me­nja­mo sve što je po­treb­no ka­ko bi­smo us­pe­li da po­kre­ne­mo eko­nom­ski raz­voj na se­lu. Ja sam ve­o­ma upo­ran čo­vek, što se vi­di i po to­me da sam u krat­kom ro­ku u 52 se­la otvo­rio 52 po­šte i da su svi odu­še­vlje­ni tim pro­jek­tom. No­vim za­dru­ga­ma bes­po­vrat­no će­mo da­va­ti 50.000 evra, a po­sto­je­ćim, ko­je već ra­de, do 100.000 evra. Naš za­kon do­zvo­lja­va da vi­še od pet fi­zič­kih li­ca for­mi­ra­ju po­ljo­pri­vred­nu za­dru­gu i kre­nu u po­sao. Že­li­mo ta­ko da na­pra­vi­mo spe­ci­ja­li­zo­va­ne za­dru­ge ko­je se ba­ve pro­iz­vod­njom ma­li­na, vi­ša­nja, po­vr­tar­skih kul­tu­ra, sto­čar­stvom, pro­iz­vod­njom mle­ka, si­ra i dru­gog. Za­dru­ga­ri ko­ji po­kre­nu osni­va­nje no­ve za­dru­ge mo­ra­će sim­bo­lič­no da ulo­že do 100 di­na­ra. 

Na­ve­šću vam kon­kre­tan pri­mer. U op­šti­ni Knja­že­vac dr­ža­va je po­ljo­pri­vred­ni­ci­ma već da­la osnov­no sta­do od 500 ko­za, a ne­ka do­ma­ćin­stva ima­ju po 50 ko­za, što je pri­stoj­na start­na po­zi­ci­ja. Sa­da že­li­mo da oni kroz za­dru­gu kre­nu u iz­grad­nju tri mi­ni mle­ka­re, ko­je će­mo fi­nan­si­ra­ti i da u bu­duć­no­sti na­pra­ve or­ga­ni­zo­va­nu pro­iz­vod­nju i brend knja­že­vač­kog ko­zjeg si­ra.

Ka­kva je si­tu­a­ci­ja u srp­skim se­li­ma sad, ko­li­ko ih je pra­znih, na­pu­šte­nih?

Trend je za­stra­šu­ju­ći. Ima­mo po­da­tak da go­di­šnje 40.000 lju­di vi­še umre ne­go što se ro­di. Sta­ra smo na­ci­ja, ali ne­što se u po­sled­nje vre­me po­če­lo po­pra­vlja­ti, iako je vi­dlji­vo da nam se­la ne­sta­ju i ru­ral­ni pro­sto­ri osta­ju pra­zni. Za­to i ka­žem da je ovo bit­ka za se­lo i va­ro­ši­ce, a mo­žda i za ne­ka ve­ća me­sta.

Komentari7
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Живко
Тешко богами да ће задругарство, као начин бољег сналажења у државним заврзламама, заживети. Јер ником у градовима(а поготово у Бгд), није у интересу да привреда(читај пољопривреда) оснажи. Тада би произвођач хране зарадио а грађани би добили високу цену хране, а онда не смем ни да мислим шта ће бити даље. Овако се чува социјални мир у градовима где је већина гласача. Мислим да политичарима није до задруга и сељака, него се овако гаси мали пожар, док се велики не разбукти. Ко ће бити задругар, када је младеж одавно побегла из ове недођије!? Задруга захтева младе људе( а где су), који хоће да раде( а ко би то био кад је лепо по кафићима), који у нешто верују(а ми смо постали једно другом вук). Задругарство је вид удруживања ради бољег сналажења, а тиме долази и до социјализације јединке-произвођача, који постаје сељак-радник-грађанин. Али данас нико ником не верује, а ситуација да имаш поверења у другог а он у тебе је данас мисаона именица.Ово је страх политичара од стварности!!!!
Vidoje
Има ли Србија петсто живих села?
Зоран Дејановић
Држава хоће да млади остају на земљи и оснивају задруге? Па зашто нас онда понижава са ценом малине? Сутра ће бити тако и са осталим производима са села.
Rajna Bogdanović
Prvi put u istoriji Ravnog Sela, sela u srcu Bačke, a za vlasti direktora Milana Krkobabića, pošta se nosi samo dva dana u nedelji. Ako ravnoselcima pošalju preporuku u četvrtak, dobiće je u sledeći utorak. I gde je tu obaveza dostave za jedan radni dan?
Mihailo Vuković
Obnavljanje zadruga je morao biti jedan od prvih projekata ove vlasti , od novouzetih kredita . Ovaj vrlo važan projekat bi morao da vodi neko mnogo stručniji od Krkobabića .

PRIKAŽI JOŠ

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.