Nedelja, 22.05.2022. ✝ Verski kalendar € Kursna lista

Povratak penzionera iz rasejanja boljitak za Srbiju

Ukoliko bi se u maticu vratilo 5.000 ljudi, Srbija bi mogla da generiše 100 miliona evra godišnje, uz minimalna ulaganja, tvrdi mr Marina Švabić, u svom radu posvećenom načinima trajne repatrijacije
Државу као да није брига за дијаспору (Фото Пиксабеј)

Ka­da bi se u Sr­bi­ju iz sve­ta go­di­šnje vra­ti­lo 1.000 pen­zi­o­ne­ra srp­skog po­re­kla, sa so­bom bi u ze­mlju mo­gli da do­ne­su iz­me­đu 18 i  20 mi­li­o­na evra, pod pret­po­stav­kom da im pro­seč­na mi­ni­mal­na pri­ma­nji­ma va­ri­ra­ju od 1.000 do 1.500 evra me­seč­no. U ukup­nu su­mu ko­ja bi se ras­po­de­li­la po na­šim gra­do­vi­ma i se­li­ma, a ko­ja bi zna­čaj­no mo­gla da uti­če na po­di­za­nje BDP-a, raz­voj ma­le pri­vre­de i uslu­žnih de­lat­no­sti, ne bi ušla sa­mo pen­zi­ja već i nji­ho­va ušte­đe­vi­na. Ona bi slu­ži­la i za po­tro­šnju, re­kon­struk­ci­ju i opre­ma­nje ne­kret­ni­na, pu­to­va­nja, me­di­cin­ske uslu­ge...

Je­dan deo imuć­ni­jih lak­še bi se od­lu­čio i da in­ve­sti­ra u ze­mlju.

Ova­kav ar­gu­ment, deo je­din­stve­nog aka­dem­skog ra­da sa Har­vard­skog fa­kul­te­ta za dr­žav­nu upra­vu, na­pra­vi­la je mr Ma­ri­na Šva­bić, iz Ka­li­for­ni­je, gde je fe­no­men tre­ćeg do­ba sve vi­še u fo­ku­su. Ide­ju o na­či­ni­ma traj­ne re­pa­tri­ja­ci­je sta­ri­jih lju­di u ma­ti­cu pre­do­či­la je ne­dav­no na Da­ni­ma di­ja­spo­re u Be­o­gra­du, ka­da je pod­se­ti­la jav­nost da zva­nič­na Sr­bi­ja ne pred­u­zi­ma ni­ka­kve zna­čaj­ne ko­ra­ke za kre­i­ra­nje sti­mu­la­tiv­nog am­bi­jen­ta po­god­nog za po­vra­tak na­ših de­vi­znih pen­zi­o­ne­ra.

– Dr­ža­vu kao da ni­je bri­ga za svo­ju di­ja­spo­ru, upr­kos či­nje­ni­ci da od lju­di u ra­se­ja­nju na­ša eko­no­mi­ja go­di­šnje ubi­ra če­ti­ri-pet mi­li­jar­di evra, što pred­sta­vlja od osam do de­set od­sto ukup­nog BDP-a. Sa ne­ka­da­šnjeg mi­ni­star­stva za di­ja­spo­ru, ovaj re­sor je de­gra­di­ran na upra­vu pri MIP-u, bez ade­kvat­nog čel­ni­ka, vi­zi­je i traj­ne kan­ce­la­ri­je... Za­to pred­la­žem no­voj vla­di da se u fo­kus stra­te­gi­je u pr­voj fa­zi sta­ve na­ši sta­ri­ji čla­no­vi, pen­zi­o­ne­ri, či­ji je po­vra­tak mno­go re­al­ni­ji od mla­dih i rad­no spo­sob­nih. Jer, ova gru­pa­ci­ja od 65 pa na­vi­še, su­štin­ski je je­di­na ko­ja se za­i­sta vra­ća ili pla­ni­ra po­vra­tak u ze­mlju, kad se za to stek­nu uslo­vi – ob­ja­šnja­va Šva­bi­će­va i pod­se­ća da bi ti­me une­li znat­na fi­nan­sij­ska sred­stva u ze­mlju, i to kroz stra­nu pen­zi­ju, ali i ušte­đe­vi­nu.

Marina Švabić
(Foto R. Krstinić)

Zbog to­ga je, do­da­je ona, ovaj pro­gram fi­nan­sij­ski atrak­ti­van, a eko­nom­ski po­sma­tra­no, to bi bio svo­je­vr­sni „uvoz po­tro­ša­ča” ko­ji bi mo­gao da ge­ne­ri­še čak 100 mi­li­o­na evra go­di­šnje, uko­li­ko bi se vra­ti­lo njih pet hi­lja­da.

– Bio bi to is­pla­tiv po­sao za dr­ža­vu, uz nje­na mi­ni­mal­na ula­ga­nja, kroz kon­kre­tan raz­voj­ni pro­je­kat pra­ćen pro­mo­ci­jom Sr­bi­je kao de­sti­na­ci­je. Za re­a­li­za­ci­ju ova­kvog pro­gra­ma i po­vra­tak sta­ri­jih iz sve­ta ipak po­sto­je od­re­đe­ne ba­ri­je­re. Is­tra­ži­va­nja po­ka­zu­ju da na pu­tu traj­ne re­pa­tri­ja­ci­je, sem emo­tiv­nih, po­ro­dič­nih i kul­tu­ro­lo­ških, po­sto­je i dru­gi fak­to­ri, a naj­ve­ći je ne­po­ve­re­nje u me­di­cin­sko osi­gu­ra­nje i kva­li­tet zdrav­stve­ne za­šti­te, za­to bi re­še­nje bi­lo u kre­i­ra­nju na­men­skih pa­ke­ta uslu­ga na­me­nje­nih baš ovoj gru­pi po­vrat­ni­ka – na­po­mi­nje ona.

I pen­zi­o­ne­re u di­ja­spo­ri sve vi­še pri­ti­ska du­go­traj­na eko­nom­ska i emi­grant­ska kri­za, po­seb­no u ze­mlja­ma za­pad­nih eko­no­mi­ja, kla­sno ra­slo­ja­va­nje, sma­nje­nje ku­pov­ne mo­ći sred­njeg slo­ja ko­je na­ro­či­to po­ga­đa na­do­la­ze­ću sta­ri­ju po­pu­la­ci­ju, ali i ne­sta­bil­nost u in­du­stri­ji zdrav­stva i osi­gu­ra­nja. To je na­ro­či­to pri­sut­no u Ame­ri­ci gde ce­ne me­di­cin­skih uslu­ga vr­to­gla­vo ra­stu, dok se ži­vot­ni vek znat­no pro­du­žio.

– Sve to mo­glo bi da uči­ni po­vra­tak na­ših sta­ri­jih iz sve­ta mno­go atrak­tiv­ni­jim. Ipak, iako je trend po­vrat­ka u uspo­nu, re­la­tiv­no ma­li broj njih, na­ro­či­to pen­zi­o­ne­ra iz pre­ko­o­ke­an­skih ze­ma­lja, od­lu­ču­je se na traj­ni po­vra­tak. Da bi se broj po­vrat­ni­ka po­ve­ćao, re­še­nje je sti­mu­la­tiv­na jav­na po­li­ti­ka. Du­go­roč­no gle­da­no, broj po­vrat­ni­ka on­da bi mo­gao da bu­de od 18.000 do 30.000 pen­zi­o­ne­ra go­di­šnje, što i pred­sta­vlja re­al­ni cilj pro­jek­ta. Ti­me bi se se do­ne­kle ubla­ži­le i po­sle­di­ce od­la­ska mla­dih i rad­no spo­sob­nih ko­je de­va­sti­ra­ju na­šu eko­no­mi­ju – za­klju­ču­je mr Ma­ri­na Šva­bić.

Komentari17
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

ilija
Mozete da trosite koliko hocete,sve odlazi uvoznicima,dakle napolje pa nemojte da se trudite trosite direktno,gde vec jeste i ne podrzavajte ovu idiotsku ekonomsku politiku.
Milan
Pravilan pristup. Medjutim, koji to prnzioneri imaju penzije od 1000 ili 1500 penziju? To je nebuloza. Pa vecina gastarbajtera nije videla nikada takvu platu u zivotu. Ako se neko i vrati onda zbog siromastva. Jer, naprimer u Nemackoj od svoje penzije ne moze da zivi i postaje socijalni slucaj. Nivo penzije u Nemackoj je 45% od prosecne vlastite bruto zarade i 45/47 godina radnog staza. Ako je dakle neko ceo radni vek ima 1000 evra platu, njegova penzija ce da iznosi oko 450 evra. Ko to ima moze da se odluci za Srbiju, ukoliko zeli da ceka satima u ambulantama, sakuplja resenja komisija, ceka mesecima pregled ili operaciju i sanja o gerontodomacicama koje ga obilaze...Najkasnije tada ce da pocne da sanja o Nemackoj i o tamosnjem sistemu zbrinjavanja starih.
Marina Svabic
U pitanju je prosecna penzija, znaci ima i vecih i manjih od te cifre (u SAD-u "social security" u proseku iznosi $1200, a zagarantovan je svakom americkom gradjaninu posle 65 godine). Slicno je i u zemljama Evropske Unije. Sto se tice zdravstvenog osiguranja/usluge, to jeste veliki problem, ali se moze resiti specijalnim paketima usluga sa prioritetom, ukoliko se placa dodatno privatno osiguranje, a covek leci u provatnim bolnicama/ambulantama.
milan ćurić
Brinimo mi o našim penzionerima. Ove iz inostranstva ne brine naša briga. Iako je "Poštanska štedionica"-Banka do sada davala kedite svim penzionerima, bez obzira na godine starosti, to više ne radi. Naime, posle vraćene poslednje rate prošlogodišnjeg kredita, hteo sam da uzmem novi u visini od 30.000 din. rok otplate 12 meseci. Službenica mi je odgovorila da ne mogu više uzimeti kredit zbog starosti (77 g), a na moje pitanje, šta se promenilo od prošle , samo je slegla ramenima. Rekao sam, tražim samo 30.000 gin. oko 250 evra i imam pokriće od oko 2100 evra, koliko mi je do sada uzeto od penzije, opet odgovor "žao mi je". Zahvalio sam se i otišao u nedoumici da li službenici bilo žao što više nisam kreditno solventan ili što mi je do sada toliko uzeto od penzije.
Dr.Sreten Bozic -Wongar
Najvece bogastvo Srbije to je njena plodna zemlja ,obrasla u korov.Onaj ko je hteo da radi otisao je u diaspory , 51% . Ostali 49% zive u Beogradu i drzava poznjmljuju od MMF. Na kraju ce i to prestati. Beograd ce proglasiti konzervatom ( kao konzervati domorodaca u USA ) a na plodnu Srpsku zemlju dovesti narod ko ce da je radi. U svetu je 8 milijardi gladnih dusa.Ko radi on zivi.
Bosa S
Opet o dijaspori ali na pogresan nacin. Od mog oca dijasporca od 70ih, pa mene od 90ih samo gledam kako se zakoni menjaju da bi se privukli, pa oderali dijasporci. Pocnimo od stare devizne stednje, koja je znojem zaradjena, i koja jos nije vracena u svim bivsim republikama. Mnogo inicijativa u bivsoj YU da bi se privukli povratnici sa svojim parama a onda razne manipulacije da bi se uzele pare i onemogucio rad. Dijaspora nije glupa ali evo vec pola veka, 50 godina, moja porodica ceka da se pojavi svetlo na kraju tunela. Nema nade. Fokusirajte se na rad i razvoj u zemlji a ne lake pare iz inostranstva, koje trenutno odrzavaju Srbiju u zivotu.
Alisa
Odlican komentar, vreme je da se prestatne gledati na diasporu samo kao na vrecu sa novcem koji ona treba iz nekog razloga, koji ne mogu da razumem, da da drzavi Srbiji.

PRIKAŽI JOŠ

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.