Utorak, 19.10.2021. ✝ Verski kalendar € Kursna lista

Kolonoskopija – pregled koji ne treba izbegavati

Lekar uz pomoć specijalnog uređaja sa kamerom snima debelo crevo i otkriva prave razloge bolova u stomaku
Пре­глед најчешће тра­је око 30 ми­ну­та (Фото лична архива)

Ka­da bi se pi­ta­li pa­ci­jen­ti od kog pre­gle­da bi naj­ra­di­je po­be­gli, ve­ro­vat­no bi se me­đu vo­de­ćim na­šla ko­lo­no­sko­pi­ja, od­no­sno pre­gled de­be­log cre­va uz po­moć spe­ci­jal­nog apa­ra­ta. Ka­da le­kar sa­op­šti pa­ci­jen­tu da tre­ba da oba­vi ovaj pre­gled zbog pre­ci­znog po­sta­vlja­nja di­jag­no­ze, mno­gi lju­di od­la­žu od­la­zak iz stra­ha da će im dok­tor ko zna šta pro­na­ći ali i zbog to­ga što su ne­gde pro­či­ta­li da je ovaj pre­gled ve­o­ma ne­pri­ja­tan.

Za­što je ko­lo­no­sko­pi­ja ve­o­ma va­žan pre­gled? 

Ukla­nja­nje po­li­pa
Uko­li­ko le­kar uoči ne­ku pro­me­nu, na pri­mer tu­mor, ili za­pa­lje­nje, on će po­seb­nim kle­šti­ma uze­ti ne­ko­li­ko de­li­ća tki­va za ana­li­zu pod mi­kro­sko­pom, što je od­lu­ču­ju­će za po­sta­vlja­nje tač­ne di­jag­no­ze. Uzi­ma­nje uzo­ra­ka tki­va iz de­be­log cre­va pot­pu­no je bez­bol­no. Ako le­kar uoči ne­ki po­lip, od­no­sno iz­ra­štaj iz zi­da cre­va, ko­ji u lu­men štr­či kao ma­la pe­čur­ka, on će kroz in­stru­ment pro­vu­ći po­seb­nu ži­cu na či­jem je vr­hu om­ča ko­jom se obu­va­ti i steg­ne po­lip, a za­tim se, pu­šta­ju­ći stru­ju kroz tu om­ču, od­se­ca. – Po­lip se za­tim ša­lje na ana­li­zu pod mi­kro­sko­pom. Pre ne­ko­li­ko go­di­na sam, na pri­mer, to­kom jed­ne ko­lo­no­sko­pi­je uklo­nio vi­še od 50 po­li­pa iz cre­va pa­ci­jen­ta. U pi­ta­nju je bio mla­dić sa sin­dro­mom „Pe­uts Jeg­hers”, u ko­me se u cre­vu stva­ra­ju broj­ni ha­mar­tro­ma­to­zni po­li­pi. Ako uoči ne­ko pro­me­nu iz ko­je cu­ri krv, po­sto­ji ne­ko­li­ko teh­ni­ka ko­ji­ma od­mah mo­že­mo za­u­sta­vi­ti kr­va­re­nje – za­klju­čio je dr Mi­li­nić.

Zbog to­ga što se na osno­vu nje­ga tač­no mo­že utvr­di­ti šta je uzrok te­go­ba ko­je oso­ba ima. To su pre sve­ga pri­su­stvo kr­vi u sto­li­ci, na­gli gu­bi­tak u te­le­snoj ma­si, neo­bja­šnji­vi bo­lo­vi u sto­ma­ku, na­ro­či­to oni ko­ji bu­de pa­ci­jen­ta iz sna, pri­su­stvo po­li­pa, ili po­sto­ja­nje ra­ka de­be­log cre­va u po­ro­di­ci, pro­me­ne u ka­rak­te­ru pra­žnje­nja cre­va (na­glo na­sta­li za­tvor, ili pro­li­vi), po­sto­ja­nje si­de­ro­pe­nij­ske ane­mi­je (gu­bi­tak gvo­žđa kr­va­re­njem)…

Pro­fe­sor dr Ni­ko­la Mi­li­nić, na­čel­nik Ode­lje­nja ga­stro­e­ne­ro­lo­gi­je i he­pa­to­lo­gi­je be­o­grad­skog Kli­nič­ko-bol­nič­kog cen­tra „Be­ža­nij­ska ko­sa”, ob­ja­šnja­va da je ko­lo­no­sko­pi­ja me­to­da ko­ja je u osno­vi ve­o­ma bez­bed­na, a da u ma­lo­broj­nim slu­ča­je­vi­ma mo­gu da se ja­ve i ne­ke kom­pli­ka­ci­je, i to kod dva pa­ci­jen­ta na 10.000 pre­gle­da­nih. Mo­gu­će je da se kod oso­be ja­vi bol u sto­ma­ku, kr­va­re­nje iz de­be­log cre­va, po­vi­še­na te­le­sna tem­pe­ra­tu­ra, a ret­ko pro­bi­ja­nje zi­da cre­va in­stru­men­tom. 

– Ko­lo­no­sko­pi­ja je naj­bo­lji na­čin da se de­be­lo cre­vo ade­kvat­no pre­gle­da. Na vr­hu apa­ra­ta ko­lo­no­sko­pa na­la­zi se ka­me­ra po­mo­ću ko­je le­kar na ekra­nu vi­di sli­ku cre­va iz­nu­tra, a po­red nje se na­la­zi ma­la si­ja­li­ca, ko­ja omo­gu­ća­va da ta sli­ka bu­de ja­sna, jer je u cre­vu ina­če ve­o­ma „mrač­no”. Na vr­hu ure­đa­ja je i otvor ka­na­la kroz ko­ji se uba­cu­je vo­da, ili udu­va­va va­zduh u cre­vo, da bi se ono pro­ši­ri­lo, jer sa­mo ta­ko mo­že da bu­de do­bro pre­gle­da­no. U bli­zi­ni se na­la­zi i ka­nal ko­jim va­zduh i vo­da mo­gu da se „usi­sa­ju”. Po­sto­ji i otvor kroz ko­ji se mo­gu sta­vlja­ti ra­zni do­da­ci, kao što su na pri­mer bi­op­sij­ska kle­šta za uzi­ma­nje uzo­ra­ka tki­va na ana­li­zu, „om­če” za od­se­ca­nje po­li­pa, ži­či­ce kroz ko­je se pu­šta stru­ja pri­li­kom od­se­ca­nja po­li­pa, igle za in­jek­ci­o­nu te­ra­pi­ju... In­stru­ment je po­ve­zan sa pro­ce­so­rom, ko­ji ša­lje sli­ku na ekran pa le­kar mo­že da vi­di šta se tač­no „de­ša­va” u de­be­lom cre­vu pa­ci­jen­ta – ka­že dr Mi­li­nić.

Pre do­la­ska na pre­gled, de­be­lo cre­vo mo­ra da bu­de pot­pu­no či­sto. To se po­sti­že ade­kvat­nom pri­pre­mom. Pa­ci­jent dva da­na pre pre­gle­da tre­ba da bu­de na di­je­ti, za­bra­nje­no mu je uzi­ma­nje ma­sne hra­ne, kao i one ko­ja na­di­ma (ku­pus, pa­sulj, gra­šak, bo­ra­ni­ja, so­ja, so­či­vo). Ne sme­ju da se uzi­ma­ju ni sve­že vo­će i po­vr­će, mle­ko i mleč­ni pro­iz­vo­di, slat­ki­ši. Dan pre pre­gle­da uzi­ma se sred­stvo za „či­šće­nje”, vo­da, bi­stre su­pe i bi­stri sko­ko­vi, ča­je­vi... Cilj je da se od une­se­ne hra­ne ne stva­ra sto­li­ca, već da se cre­vo is­pi­ra, ka­ko bi se sva­ki nje­gov deo do­bro mo­gao vi­de­ti pri­li­kom pre­gle­da.

– Ko­lo­no­sko­pi­ja mo­že da bu­de ura­đe­na sa ili bez krat­ko­traj­ne op­šte ane­ste­zi­je. Pre­gled mo­že da bu­de ne­pri­ja­tan, ret­ko i bo­lan. Naj­ve­ću smet­nju pred­sta­vlja upum­pa­va­nje va­zdu­ha u cre­vo, što mo­že da iza­zo­ve na­gon za pra­žnje­njem cre­va, ili gr­če­ve. Pre­gled za­po­či­nje ta­ko što se pa­ci­jent po­sta­vlja u po­lo­žaj u ko­me le­ži na le­vom bo­ku. Le­kar pa­žlji­vo uvo­di in­stru­ment u de­be­lo cre­vo, kroz anus. In­stru­ment je du­ga­čak, naj­če­šće 125, ili 183 cen­ti­me­tra. Ako je pa­ci­jent ope­ri­san, i ima sto­mu na sto­ma­ku, ta­da se in­stru­ment u cre­vo uvo­di upra­vo kroz otvor na sto­ma­ku. Pre­gled tra­je oko 30 mi­nu­ta, a mo­že i znat­no du­že uko­li­ko se ra­di ne­ka in­ter­ven­ci­ja, po­put ukla­nja­nja po­li­pa (iz­ra­sli­na) – po­ja­šnja­va dr Mi­li­nić.

Komentari6
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

stevan v
Kolonoskopija nije bolna do mere,da bi bila neka bojzan za kolonoskopski pregledom. Najteze su pripreme odnosno ciscene creva neophodno za ovaj pregled o kojem niko ne govori.
Радомир М. Мисаљевић
Госпођа Давидов Кесар у чланку је верно пренела казивање проф. др Николе Милинића: "... Пре до­ла­ска на пре­глед, де­бе­ло цре­во мо­ра да бу­де пот­пу­но чи­сто. То се по­сти­же аде­кват­ном при­пре­мом. Па­ци­јент два да­на пре пре­гле­да тре­ба да бу­де на ди­је­ти, за­бра­ње­но му је узи­ма­ње ма­сне хра­не, као и оне ко­ја на­ди­ма (ку­пус, па­суљ, гра­шак, бо­ра­ни­ја, со­ја, со­чи­во). Не сме­ју да се узи­ма­ју ни све­же во­ће и по­вр­ће, мле­ко и млеч­ни про­из­во­ди, слат­ки­ши. Дан пре пре­гле­да узи­ма се сред­ство за „чи­шће­ње”, во­да, би­стре су­пе и би­стри ско­ко­ви, ча­је­ви... Циљ је да се од уне­се­не хра­не не ства­ра сто­ли­ца, већ да се цре­во ис­пи­ра, ка­ко би се сва­ки ње­гов део до­бро мо­гао ви­де­ти при­ли­ком пре­гле­да ..." То указује, да је у чланку изричито наведено да се црево мора "очистити, испразнити". Неспорно је, да је припрема сложена, али без чистог црева нема успешног колоноспоског прегледа. А без колоноскопије, нема валидне дијагнозе.
Радомир М. Мисаљевић
Похваљујем и захваљујем се васколиком медицинском особљу Дијагностичког центра Одељења гастроентерологије Интерне клинике Клиничко болничког центра "Бежанијска коса". Обављени су гастро прегледи, ултразвнучни прегледи абдомена, горња ендоскопија и колоноспокија. Ту су лекари који су ме прегледали и после контролисали моје стање: др Горан Николић, прим. др Игор Јовановић, др Мирјана Цветковић, доц. др Бранка Филиповић и шест медицинских сестара: Весна, Андријана, Верица... Сви раде обимно, предано, стручно. Нема застоја, чекања, дангубе. Након прегледа, дијагностикована ми је тешка болест, обављена велика операција, обављен добар медицински рад. О томе је "Политика" писала у свом издању од 31. маја 2017. године. "Политика" даје значајно место једној од битних дијагностичких радњи, што је добро. Без колоноскопије нема праве дијагнозе. Дијагностички гастро центар је други по величини такав центар у Србији. КБЦ "Бежанијска коса", болница од поверења. Спасли су ми живот. Моји јунаци.
roko
Neka. Ne mora po svaku cenu da se zivi. Bolje mrtav, nego ziv a kolonoskopiran. Treba ziveti dostojanstveno dok se moze.
milenko
Gos Milice,niste u pravu!!Svako ima pravo da radi sa svojim zivotom,kako hoce i dali ce da se leci!!!Ja recimo i po ceni da treba da umrem nepada mi napamet da radim taj pregled!!!A vi ako hocete radite ga svaki dan!!
Milica M
Roko, pre nego sto napises glup komentar, treba da ostavis alkohol!!! Kome nije stalo do zdravlja i zivota, uvek ima opciju da umre pre vremena, na nacin koji njemu odgovara. Kolonoskopijom se spasavaju zivoti! Kolonosopija treba biti na listi pregleda svakog ko je stariji od 50 godina (jednom u 5-10g, a po potrebi i cesce). HVALA Politici sto objavljuje vazne i strucne informacije na nacin koji je dostupan i razumljiv svim citaocima.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.