Četvrtak, 29.07.2021. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
U SUSRET ŠANGAJSKOJ LISTI NAJBOLjIH UNIVERZITETA NA SVETU ZA 2017. GODINU

Beogradski univerzitet bolji od pariske Sorbone

Ove godine su prvi put na listu po oblastima nauke ušli univerziteti u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu i to u matematici
(Фо­то Д. Јевремовић)

Tač­no u po­noć (po šan­gaj­skom vre­me­nu), 15. av­gu­sta, zna­će­mo da li je Uni­ver­zi­tet u Be­o­gra­du za­dr­žao me­sto u dru­štvu 500 naj­bo­ljih uni­ver­zi­te­ta u sve­tu i da li se na Šan­gaj­skoj li­sti even­tu­al­no na­šao i još ne­ki srp­ski uni­ver­zi­tet.

Ovu li­stu, ko­ju aka­dem­ska za­jed­ni­ca ši­rom sve­ta sva­ke go­di­ne u avgustu do­če­ku­je s ve­li­kim ne­str­plje­njem, od 2003. go­di­ne ob­ja­vlju­je ki­ne­ski Uni­ver­zi­tet Ci­ao Tong.

***

Reč ured­ni­ka

Po­što­va­ni či­ta­o­ci,

„Po­li­ti­ka” po­no­vo otva­ra stra­nu „Na­u­ka”, ko­ju je go­di­na­ma uspe­šno vo­dio naš ko­le­ga Stan­ko Sto­jilj­ko­vić. Sva­kog po­ne­delj­ka će­mo se ba­vi­ti ozbilj­nim pro­ble­mi­ma srp­ske na­u­ke, uz za­ni­mlji­vo­sti iz sve­ta, zna­čaj­nim da­tu­mi­ma u isto­ri­ji na­u­ke, ali će­mo pred­sta­vlja­ti i uspe­šne na­uč­ni­ke, pro­jek­te, in­sti­tu­te... Pi­ši­te nam, pred­la­ži­te, oče­ku­je­mo va­še ide­je...

Stra­nu otva­ra­mo pri­čom o Šan­gaj­skoj li­sti naj­bo­ljih uni­ver­zi­te­ta na sve­tu, ko­ja će bi­ti ob­ja­vlje­na su­tra, a na ko­joj ne bi bi­lo na­šeg naj­sta­ri­jeg – Uni­ver­zi­te­ta u Be­o­gra­du, da ni­je nje­go­vih na­uč­ni­ka ko­ji­ma se po­no­se i Sr­bi­ja i svet. Na­da­mo se da će­mo, ako ne već su­tra, on­da na­red­nih go­di­na na ovoj li­sti ugle­da­ti i osta­le srp­ske uni­ver­zi­te­te.

San­dra Gu­ci­jan

Jed­na je od najuticajnijih na sve­tu u obla­sti vi­so­kog obra­zo­va­nja, a ključ­ni kri­te­ri­ju­mi za ran­gi­ra­nje uni­ver­zi­te­ta su br­oj ob­ja­vlje­nih na­uč­nih ra­do­va u me­đu­na­rod­nim ča­so­pi­si­ma, ci­ti­ra­nost, br­oj do­bit­ni­ka no­be­lo­vih na­gra­da i fild­so­vih me­da­lja... Ana­li­zi­ra se vi­še od 1.200 uni­ver­zi­te­ta, a ob­ja­vlju­je sa­mo rang-li­sta 500 naj­bo­ljih.

Be­o­grad­ski uni­ver­zi­tet je na li­stu ušao pr­vi put 2012. go­di­ne, ran­gi­ran iz­me­đu 401. i 500. me­sta i od ta­da je sa­mo na­pre­do­vao. Za­ni­mlji­vo je da je upra­vo „Po­li­ti­ka” u ra­nim ju­tar­njim sa­ti­ma ob­ra­do­va­la ta­da­šnjeg rek­to­ra pr­of. dr Bran­ka Ko­va­če­vi­ća. Aka­dem­ska za­jed­ni­ca je ta­da bi­la opi­je­na od odu­še­vlje­nja jer su pri­pre­me za ula­zak u dru­štvo naj­bo­ljih tra­ja­le go­di­na­ma. S in­sti­tu­ta su se, me­đu­tim, ču­le dru­ga­či­je re­ak­ci­je jer su na­uč­ni­ci sma­tra­li da im ni­je oda­to du­žno pri­zna­nje za ula­zak Uni­ver­zi­te­ta na Šan­gaj­sku li­stu. Ka­ko su tvr­di­li, a to se i da­nas ču­je, pr­o­fe­so­ri BU ne bi ni­ka­da mo­gli da iz­bo­re ula­zak me­đu naj­bo­lje da ni­je bi­lo dra­stič­nih me­ra mi­ni­star­stva ko­je je čak i sma­nji­lo pla­te na­uč­ni­ci­ma s in­sti­tu­ta ko­ji na svo­jim ra­do­vi­ma ni­su upi­si­va­li da pri­pa­da­ju BU već svom in­sti­tu­tu.

Pr­o­ble­ma­tič­ni kri­te­ri­ju­mi
Iako se ka­že da je Šan­gaj­ska li­sta rav­na me­da­lji na olim­pi­ja­di, ogro­man br­oj pr­o­fe­so­ra uka­zu­je na či­nje­ni­cu da je me­to­do­lo­gi­ja ran­gi­ra­nja ve­o­ma spor­na i da fa­vo­ri­zu­je ame­rič­ke uni­ver­zi­te­te jer je je­dan od kri­te­ri­ju­ma i br­oj do­bit­ni­ka No­be­lo­ve na­gra­de ili Fild­so­ve me­da­lje. SAD na li­sti obič­no ima oko 150 vi­so­ko­o­bra­zo­va­nih in­sti­tu­ci­ja. Čud­no je, na pri­mer, da je pa­ri­ska Sor­bo­na tek pr­o­šle go­di­ne ušla u dru­štvo 500 naj­bo­ljih i to me­đu po­sled­njih 100 ran­gi­ra­nih uni­ver­zi­te­ta. Bu­ne se i čla­ni­ce Evrop­ske uni­je, či­jih de­vet dr­ža­va ne­ma ni­je­dan uni­ver­zi­tet me­đu naj­bo­lji­ma. 

Ka­ko bi­lo, tek tri go­di­ne je BU bio rangirani iz­me­đu 301. i 400. me­sta, a la­ne je po­stig­nut do sa­da naj­ve­ći uspeh i pla­sman iz­me­đu 201. i 300. me­sta. Ka­da je reč o obla­sti­ma na­u­ke, po­ka­za­lo se da smo naj­bo­lji u ma­te­ma­ti­ci, a po­tom su nas ob­ra­do­va­li i fi­zi­ča­ri. U 2013. go­di­ni je ma­te­ma­ti­ka u Sr­bi­ji sme­šte­na na vr­lo vi­so­ko me­sto – po­zi­ci­ja je bi­la iz­me­đu 101. i 150. me­sta, a na­red­ne go­di­ne je i fi­zi­ka svr­sta­na u rang ize­đu 151. i 200. me­sta.

Re­zul­ta­ti po obla­sti­ma se obič­no ob­ja­vlju­ju me­sec da­na pre ne­go kom­plet­na Šan­gaj­ska li­sta, ta­ko da nam ove go­di­ne na­du bu­di da će se na glav­noj li­sti na­ći i još ne­ki srp­ski uni­ver­zi­te­ti. Na­i­me, uni­ver­zi­te­ti u Kra­gu­jev­cu i u No­vom Sa­du na­šli su se ove go­di­ne pr­vi put na li­sti za oblast ma­te­ma­ti­ke (iz­me­đu 401. i 500. me­sta). Uni­ver­zi­tet u Be­o­gra­du je iz fi­zi­ke ran­gi­ran iz­me­đu 151. i 200. me­sta, a iz ma­te­ma­ti­ke iz­me­đu 201. i 300. me­sta. Takođe, ove godine je po prvi put na listu, u oblasti matematike, ušao i Univerzitet u Nišu (rangiran između 301. i 400. mesta).

To su ujed­no i naj­bo­lji re­zul­ta­ti ako se upo­re­de uni­ver­zi­te­ti s pr­o­sto­ra biv­še Ju­go­sla­vi­je. Na Šan­gaj­skoj li­sti pr­vi se na­šao Uni­ver­zi­tet u Lju­blja­ni, još 2007. go­di­ne, ali to­kom ovih go­di­na ni­je na­pre­do­vao, uvek je ran­gi­ran iz­me­đu 401. i 500. me­sta. Me­đu­tim, ka­da je reč o obla­sti­ma, ovaj slo­ve­nač­ki uni­ver­zi­tet je ran­gi­ran i u ma­te­ma­ti­ci (201–300), u fi­zi­ci (151–200) i u he­mi­ji (401–500). Uni­ver­zi­te­ta u Ma­ri­bo­ru ne­ma na li­sti 500 naj­bo­ljih, ali je ušao na li­ste u obla­sti ma­te­ma­ti­ke (201–300) i fi­zi­ke (401–500).

Sve­u­či­li­šte u Za­gre­bu je naj­u­spe­šni­ji hr­vat­ski uni­ver­zi­tet, ko­ji je imao uspo­ne i pa­do­ve na Šan­gaj­skoj li­sti. Pr­vi put je ran­gi­ran iz­me­đu 401. i 500. me­sta 2011. go­di­ne, ali je is­pao 2014. i 2015, da bi sa la­ne vra­tio u dru­štvo naj­bo­ljih s po­zi­ci­jom po­no­vo iz­me­đu 401. i 500. me­sta. Uni­ver­zi­tet u Za­gre­bu je ran­gi­ran i u ma­te­ma­ti­ci (301–400) i fi­zi­ci (401–500). Za­ni­mlji­vo je da se me­đu naj­bo­lje hr­vat­ske uni­ver­zi­te­te ume­šao i Uni­ver­zi­tet u Spli­tu, ko­ji je ove go­di­ne ran­gi­ran u po­lju fi­zi­ke i to iz­me­đu 201. i 300. me­sta!

Do­mi­na­ci­ju na Šan­gaj­skoj li­sti naj­bo­ljih, kao i na li­sta­ma po obla­sti­ma, dr­že ame­rič­ki uni­ver­zi­te­ti, a me­đu 10 naj­bo­ljih su sa­mo dva bri­tan­ska uni­ver­zi­te­ta. Har­vard dr­ži pr­vo me­sto od 2003. go­di­ne, ka­da je uve­de­no ran­gi­ra­nje, a ta­ko­đe je me­đu naj­bo­lji­ma i u svim osta­lim obla­sti­ma (ma­te­ma­ti­ka, fi­zi­ka, he­mi­ja, eko­no­mi­ja, me­di­ci­na, dru­štve­ne ne­u­ke), je­di­no se u en­gle­skom ni­je po­ka­zao do­bro (ran­gi­ran od 25 do 42 me­sta to­kom 14 go­di­na). „Lo­še” sto­ji i u kom­pju­ter­skim na­u­ka­ma, gde je od če­tvr­tog do 11. me­sta. Ovaj naj­sta­ri­ji ame­rič­ki uni­ver­zi­tet je u svo­joj 400 go­di­na du­goj isto­ri­ji dao osam pred­sed­ni­ka, 48 no­be­lo­va­ca i 18 no­si­la­ca Fild­so­ve me­da­lje. Sten­ford je ve­či­ti gu­bit­nik, uvek na dru­gom me­stu u glo­bal­nom po­ret­ku, ali je za­to ne­nad­ma­šiv u kom­pju­ter­skim na­u­ka­ma, gde je go­di­na­ma na pr­vom me­stu.

Šan­gaj­ski uni­ver­zi­tet ko­ji pra­vi li­stu je po­sled­nje tri go­di­ne za­dr­žao me­sto iz­me­đu 101. i 150. a, na pri­mer, Uni­ver­zi­tet u Bo­lo­nji je iz­me­đu 201. i 300. me­sta.

Komentari22
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Jana
Moram samo da pohvalim autorku teksta, koja u komentarima diskutuje sa citaocima. Bravo, to je prava retkost! Obzirom da se na drugim portalima tekstovi kradu i nakazno prevode preko Google translate. Takvi "autori/novinari" ne usudjuju se ni da se potpisu punim imenom, a kamoli da odgovore na pitanja i kritike. Iako i Politika brlja u poslednje vreme, ovo je pravo osvezenje. Hvala!
Mile
Hahaha! Vidim vec da ce studenti sa Sorbone sad da predju kod nas da studiraju. Mozda i dobiju stipendiju, ako su islamse veroispovesti. To je sada u trendu..
Aleksa
Naravno da je bolji jer samo kod nas mozes da kupis diplpme za 7 dana bices pekar lekar apotekar itd...
Dragana
Po kojim to kriterijumima ?Mozda "bolonja"?Studenti redovno prate predavanja zarade bodove i ne moraju na ispit!?A sto se tice obrazovanja U Srbiji gde je na vlasti osveta losih djaka znamo samo mi roditelji kako je danas.I nazalost jadna ova omladina.Jad i cemer sta reci...
Деда Милоје
Београдски факултет је светски лидер на пољу виртуелне реалности, Приштински на пољу земљописа, Крагујевачки права, Нишки електронике и медицине, а Универзитет одбране на пољу опште народне одбране.

PRIKAŽI JOŠ

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.