Utorak, 26.10.2021. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
SVEDOK JEDNOG VREMENA – DVORANA DOMA SINDIKATA

Novi život u kolevci FEST-a

Već mesec dana majstori izbacuju šut i stari nameštaj iz dvorane na Trgu Nikole Pašića. – U prostoru od 6.250 kvadratnih metara naći će se četiri bioskopske sale i jedna višenamenska
Ве­ли­ка дво­ра­на до­жи­ве­ће пре­о­бра­жај – би­ће то кон­церт­на, филм­ска и по­зо­ри­шна са­ла (Фо­тографије Небојша Марјановић)
Изглед реновираног великог хола са панорамским лифтом
Систем за хлађење из педесетих година 20. века остаће као експонат

Šta je za­jed­nič­ko Lu­ju Armstron­gu, Oli­ve­ri Ka­ta­ri­ni, Ar­se­nu De­di­ću i Đor­đu Mar­ja­no­vi­ću? Sva­ko ko pro­đe Tr­gom Ni­ko­le Pa­ši­ća uve­ri­će se da ih po­ve­zu­je Dvo­ra­na Do­ma sin­di­ka­ta. Za­to su ve­li­kim po­ste­ri­ma sa nji­ho­vim li­kom ob­le­plje­na sta­kla na fron­tal­noj fa­sa­di zda­nja, a iz­nad glav­nog ula­za nat­pis – „Sve­dok jed­nog vre­me­na”. 

Is­pred ko­lev­ke FEST-a, „Be­o­grad­skog pro­le­ća” i „Kids fe­sta” par­ki­ran je ka­mi­on, a nje­go­va pri­ko­li­ca da­skom „pe­ti­com” spo­je­na je sa ho­lom zda­nja. Maj­sto­ri već me­sec da­na iz­ba­cu­ju šut i sta­ri na­me­štaj na ka­mi­on. Na pr­sti­ma se pro­bi­ja­mo do ve­li­ke dvo­ra­ne u ko­joj nas do­če­ku­je oblak pra­ši­ne.

Ro­je se zvu­ci bu­ši­li­ca i od­zva­nja gra­ja rad­ni­ka.

Sa­la u ko­joj je ne­po­sred­no po­sle otva­ra­nja 1957. odr­ža­na pr­va pro­jek­ci­ja ju­go­slo­ven­skog fil­ma „Sa­mo lju­di” Bran­ka Ba­u­e­ra, a pri­jem­ni is­pit su po­la­ga­le do­ma­će mu­zič­ke zve­zde, sa­da pod­se­ća na am­fi­te­a­tar. Nje­go­vim pod­nož­jem do­mi­ni­ra dži­nov­sko tam­no plat­no. Nji­me su ob­lo­že­ne vred­ne i ra­ri­tet­ne or­gu­lje, ko­je će se, ka­da re­kon­struk­ci­ja za­po­če­ta pro­šlog me­se­ca po­čet­kom 2018. bu­de za­vr­še­na, na­ći u tu­ri­stič­koj po­nu­di pre­sto­ni­ce, uve­ra­va Igor Stan­ko­vić, di­rek­tor „Dvo­ra­ne Do­ma sin­di­ka­ta”, pred­u­ze­ća ko­je je pro­šle go­di­ne ku­pi­la nje­go­va fir­ma „MCF Me­ga­kom film”. 

Grad­ska ga­le­ri­ja na pr­vom spra­tu
Be­o­gra­du ne­do­sta­ju mo­der­ne kon­cert­ne dvo­ra­ne, a Dom sin­di­ka­ta odav­no je za­slu­žio da bu­de ob­no­vljen, da do­bi­je no­vu opre­mu i po­sta­ne kom­for­ni­ji, ka­že Go­ran Ve­sić, grad­ski me­na­džer. – No­vi za­ku­pac is­pu­nio je zah­te­ve gra­da u ve­zi sa aku­sti­kom i pro­ši­re­njem bi­ne ka­ko bi ve­li­ka dvo­ra­na mo­gla da se ko­ri­sti za sim­fo­nij­ske or­ke­stre. „MCF Me­ga­kom film” gra­du će obez­be­di­ti pro­stor za ga­le­ri­ju na pr­vom spra­tu – is­ti­če Ve­sić. 

No­vi ži­vot toj kra­lji­ci in­stru­me­na­ta, or­gu­lja­ma, ko­je su se u Do­mu sin­di­ka­ta po­sled­nji put ogla­si­le 1998. go­di­ne, udah­nu­lo bi ne­ko­li­ko sto­ti­na hi­lja­da evra. 

– Ve­li­ka dvo­ra­na do­ži­ve­će naj­ve­ći pre­o­bra­žaj – bi­će to kon­cert­na, film­ska i po­zo­ri­šna sa­la. Ume­sto 1.600 me­sta, po­sle ob­no­ve ima­će 1.400 sa raz­ma­kom iz­me­đu se­di­šta ve­ćim ne­go do­sad. Po­seb­na pa­žnja bi­će po­sve­će­na aku­sti­ci dvo­ra­ne, ko­ja će za­do­vo­lji­ti svet­ske stan­dar­de za kla­sič­nu mu­zi­ku, ali i za film­ske pro­jek­ci­je. Bal­kon i 20 lo­ža osta­ju – priča Stan­ko­vić ekskluzivno za „Politiku” dok obilazimo dvoranu koja se priprema za veliku obnovu. 

U slu­žbi ve­li­ke dvo­ra­ne bi­će pro­sto­ri­je u po­dru­mu ko­je naj­ve­ro­do­stoj­ni­je sve­do­če o šest de­ce­ni­ja po­sto­ja­nja Do­ma sin­di­ka­ta. Vla­ga i hlad­no­ća stru­je hod­ni­ci­ma ko­ji vo­de do teh­nič­kih pro­sto­ri­ja. Si­ste­mi za ra­sve­tu i kli­mu u upo­tre­bi su bi­li du­že od po­la ve­ka, a kom­pre­sor za kli­mu – na­pra­va pred ko­jom bi se da­na­šnja „an­dro­id ge­ne­ra­ci­ja” sa­bla­zni­la – za­u­zi­ma ce­lu jed­nu pro­sto­ri­ju. Do­bi­jen je od Ne­ma­ca kao rat­na od­šte­ta i on će, ka­že Stan­ko­vić, osta­ti na istom me­stu, sa­mo će do­bi­ti sta­kle­ni omo­tač i po­sta­će do­stu­pan stu­den­ti­ma teh­nič­kih na­u­ka. 

U pro­sto­ru od 6.250 kva­drat­nih me­ta­ra na­ći će se če­ti­ri bi­o­skop­ske sa­le i jed­na vi­še­na­men­ska – osim film­skih pro­jek­ci­ja, u njoj će bi­ti ka­mer­na sce­na, a slu­ži­će i kao sa­la za kon­gre­se i kon­fe­ren­ci­je. Za pres cen­tar, ga­le­ri­ju, deč­ji edu­ka­tiv­ni ku­tak sa igra­o­ni­com re­zer­vi­san je pr­vi sprat, dok će bar bi­ti u ve­li­kom ho­lu u pri­ze­mlju, sa let­njom ba­štom is­tu­re­nom ka Tr­gu Ni­ko­le Pa­ši­ća. Iz ho­la će, osim ste­pe­ni­ca, do pr­vog spra­ta vo­di­ti i lift. „Pro­mo­ci­ju”, ne­ka­da­šnji klub u ko­ji se ula­zi­lo iz Čav­ke­to­vog pro­la­za, za­me­ni­će džez bar „Li­sa­bon” ko­ji će ra­di­ti u ve­čer­njim sa­ti­ma, a re­kon­stru­i­sa­ni Dom sin­di­ka­ta bi­će otvo­ren od 10 sa­ti do je­dan čas po­sle po­no­ći, na­po­mi­nje Stan­ko­vić. 

– U ob­no­vu ula­že­mo tri mi­li­o­na evra ne ra­ču­na­ju­ći ozvu­če­nje, ra­sve­tu i pro­jek­to­re. Za­po­sli­će­mo 120 lju­di. Sta­re rad­ni­ke ne­će­mo osta­vi­ti na ce­di­lu, po­je­di­ni od njih tri­de­se­tak su u me­đu­vre­me­nu oti­šli u pen­zi­ju, a ne­ki če­ka­ju da se ob­no­va za­vr­ši ka­ko bi­smo im pro­na­šli an­ga­žman– obe­ća­va Stan­ko­vić.

 

Spo­me­nik kul­tu­re 

Dvo­ra­na Do­ma sin­di­ka­ta gra­đe­na je od 1947. do 1955. go­di­ne pre­ma pro­jek­tu ar­hi­tek­te Bran­ka Pe­tri­či­ća. Zda­nje je iz­ve­de­no u du­hu soc­re­a­li­zma sa uti­ca­jem ka­snog mo­der­ni­zma. Kao sim­bol ra­nog pe­ri­o­da po­sle­rat­ne iz­grad­nje, svo­jim po­lo­ža­jem i vo­lu­me­nom od­re­di­lo je obri­se jed­nog od naj­zna­čaj­ni­jih grad­skih jav­nih pro­sto­ra – Tr­ga Ni­ko­le Pa­ši­ća. Ovo me­sto odr­ža­va­nja zna­čaj­nih sku­po­va i do­ga­đa­ja po­li­tič­kog i kul­tur­nog sa­dr­ža­ja pred­sta­vlja i kul­tur­no-isto­rij­sku vred­nost. Vla­da Sr­bi­je pro­gla­si­la je Dom sin­di­ka­ta spo­me­ni­kom kul­tu­re 2013. go­di­ne. Otvo­ren je 1957, a u nje­mu su go­sto­va­li svet­ski umet­ni­ci kao što su Edit Pjaf, Majls Dej­vis, Ela Fic­dže­rald, Bi Bi King, Ro­bert de Ni­ro, Eli­za­bet Tej­lor, Ri­čard Bar­ton, Nju­jor­ška i Ber­lin­ska fil­har­mo­ni­ja... 

Fil­mo­vi „Lu­de go­di­ne”, „Te­sna ko­ža”, „Zo­na Zam­fi­ro­va” i „Mon­te­vi­deo” oba­ra­li su re­kor­de gle­da­no­sti, a Le­pa Bre­na i Mi­ro­slav Ilić pu­ni­li su ve­li­ku dvo­ra­nu da­ni­ma.  

 

Iz ste­ča­ja u re­kon­struk­ci­ju 

Kom­pa­ni­ja „MCF Me­ga­kom film” kra­jem pro­šle go­di­ne ku­pi­la je pred­u­ze­će „Dvo­ra­na Do­ma sin­di­ka­ta” u ste­ča­ju i po­sta­la no­vi za­ku­pac pro­sto­ra ko­ji sa­da re­no­vi­ra. Ki­ri­ju pla­ća vla­sni­ku zda­nja Sa­ve­zu sa­mo­stal­nih sin­di­ka­ta Sr­bi­je i osni­va­ču „Dvo­ra­ne Do­ma sin­di­ka­ta”, ko­ja je u me­đu­vre­me­nu po­sta­la sa­mo­stal­no pred­u­ze­će, a u ste­čaj je oti­šla 2016. 

Za­po­sle­ni su stra­ho­va­li da će to zda­nje po­de­li­ti sud­bi­nu za­ka­tan­če­nih be­o­grad­skih bi­o­sko­pa i da će pro­me­ni­ti na­me­nu, ali, ka­ko sa­da stva­ri sto­je, to ne bi tre­ba­lo da se de­si. 

– Ot­ku­pi­li smo po­tra­ži­va­nja „Dvo­ra­ne” od „Be­o­grad­skih elek­tra­na”, po­sta­li naj­ve­ći po­ve­ri­lac i pred­lo­ži­li plan re­or­ga­ni­za­ci­je. Is­pla­ti­li smo sva du­go­va­nja u iz­no­su od 20 mi­li­o­na di­na­ra. Ras­pi­sa­li smo po­ziv­ni ar­hi­tek­ton­ski kon­kurs i iza­bra­li idej­no re­še­nje ar­hi­tek­te Đor­đa Sto­ja­no­vi­ća, pre­ma ko­jem je pred­u­ze­će ZAPP iz­ra­di­lo pro­je­kat re­kon­struk­ci­je – tvr­di  Igor Stan­ko­vić, di­rek­tor „Dvo­ra­ne Do­ma sin­di­ka­ta”.  

Komentari1
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Petar
Pa ako sve bude ovako kako piše onda sledi samo jedna reč.... bravo.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.