Sreda, 17.08.2022. ✝ Verski kalendar € Kursna lista

Pad Amerike u Koreji

Ni­ka­kav ma­so­van i pre­ci­zan ame­rič­ki pre­ven­tiv­ni udar kon­ven­ci­o­nal­nim, ili nu­kle­ar­nim oruž­jem ne mo­že uni­šti­ti sve lan­se­re se­ver­no­ko­rej­skih ra­ke­ta

Ni­je Ame­ri­ka po­sta­la sla­bi­ja, već su osta­le ze­mlje po­sta­le ja­če. Je­ste Ame­ri­ka 1945. bi­la „pr­va ze­mlja“, je­di­na nu­kle­ar­na si­la, pr­va eko­nom­ska si­la sve­ta i vla­snik tri če­tvr­ti­ne svih svet­skih zlat­nih re­zer­vi. Ni rat u Ko­re­ji pe­de­se­tih go­di­na pro­šlog ve­ka ni­je pro­me­nio tu ame­rič­ku po­zi­ci­ju, Ame­ri­ka je na­vi­kla da bu­de pr­va i to joj se svi­de­lo. A on­da je do­šao rat u Vi­jet­na­mu i tra­u­ma za Ame­ri­ku, vi­še zbog gu­bit­ka pre­sti­ža, ne­go zbog gu­bit­ka ži­vo­ta...

Sa­da­šnja kri­za oko Se­ver­ne Ko­re­je do­ka­zu­je da će ova 2017. go­di­na ve­ro­vat­no bi­ti isto­rij­ska pre­kret­ni­ca, iako isto­rij­ske pre­kret­ni­ce po­sta­ju vi­dlji­ve tek re­tro­ak­tiv­no. Od­no­sno, Vi­jet­nam se de­sio on­da ka­da su Ame­ri­kan­ci se­be bla­go­si­lja­li ti­tu­lom „ve­li­ko dru­štvo“ na ko­ju su, kao vo­de­ća ze­mlja, oči­gled­no ima­li pra­vo. Ka­ko je me­đu­na­rod­na va­lu­ta bi­la u nji­ho­vim ru­ka­ma, jed­no­stav­no su štam­pa­li no­ve ko­li­či­ne. Po­sle­di­ca to­ga su bi­li in­fla­ci­ja ši­rom sve­ta i krah mo­ne­tar­nog si­ste­ma i Bre­ton vud­sa – ključ­ni ele­ment po­sle­rat­nog opo­rav­ka. Upr­kos to­me, SAD su iz­gu­bi­le rat u Vi­jet­na­mu i isto­ri­ja uop­šte ni­je sta­la.

Se­ver­na Ko­re­ja to sa­da vr­lo pla­stič­no do­ka­zu­je, ame­rič­ka im­pe­ri­ja ne­mi­lo­srd­no je osu­đe­na na pad. Na­rav­no, ja pri­hva­tam da Ru­si­ja eko­nom­ski ne kon­ku­ri­še Ame­ri­ci, Ki­na već da, da su SAD još uvek voj­no pr­va si­la sve­ta, ali ne i na nu­kle­ar­nom pla­nu gde to me­sto za­u­zi­ma Ru­si­ja. Ja sa­mo tvr­dim da je pad Ame­ri­ke u no­voj nu­kle­ar­noj eri, ka­da se po­sto­je­ći re­do­sled vi­še ne mo­že pre­u­re­di­ti ra­tom, kao što je to bi­lo u pro­šlo­sti kon­ven­ci­o­nal­nih su­ko­ba, de­fi­ni­tiv­no po­stao vi­dljiv upra­vo na pri­me­ru lan­si­ra­nja se­ver­no­ko­rej­skih ba­li­stič­kih ra­ke­ta i te­sti­ra­njem nu­kle­ar­nih bom­bi.

Pred­sed­nik SAD Do­nald Tramp na pi­ta­nje šta sa­da po­sle se­ver­no­ko­rej­ske pro­be hi­dro­gen­ske bom­be re­kao je: „Vi­de­će­mo...“ Je li to okle­va­nje, pri­ta­je­na pret­nja, ne­do­sta­tak ide­ja, ili pro­sta spo­zna­ja da voj­nog re­še­nja u Ko­re­ji ne­ma? A ne­ma ga za­to što Pjon­gjang već ima na sto­ti­ne ra­ke­ta sred­njeg do­me­ta ko­ji­ma mo­že do­se­ći ci­lje­ve u Ja­pa­nu, i u Ju­žnoj Ko­re­ji, de­se­tak pro­jek­ti­la in­ter­kon­ti­nen­tal­nog do­me­ta za ci­lje­ve na Alja­sci, plus naj­ma­nje tri­de­set atom­skih i hi­dro­gen­skih bom­bi. Ni­ka­kav ma­so­van i pre­ci­zan ame­rič­ki pre­ven­tiv­ni udar kon­ven­ci­o­nal­nim, ili nu­kle­ar­nim oruž­jem ne mo­že uni­šti­ti sve lan­se­re se­ver­no­ko­rej­skih ra­ke­ta, jer su mo­bil­ni i skri­va­ju se u do­bro ma­ski­ra­nim tu­ne­li­ma du­bo­ko u pla­ni­na­ma Se­ver­ne Ko­re­je. A ba­ci­ti na Se­ver­nu Ko­re­ju 100 atom­skih bom­bi, to je ra­di­ja­ci­ja ko­ja bi po­go­di­la i ame­rič­ke sa­ve­zni­ke, Ju­žnu Ko­re­ju i Ja­pan, pa on­da i Ki­nu i Ru­si­ju. Ba­ci­ti ne­u­tron­ske bom­be ta­ko­đe je pro­ble­ma­tič­no, jer Pe­king ne mo­že da do­zvo­li voj­ni po­raz Pjon­gjan­ga, a na sva­ku ne­u­tron­sku bom­bu, ko­ja ima ma­li efe­kat ra­di­ja­ci­je, ali ve­li­ki ru­ši­lač­ki efe­kat, Se­ver­na Ko­re­ja bi od­go­vo­ri­la svo­jim atom­skim i hi­dro­gen­skim bom­ba­ma. Jer vlast u Pjon­gjan­gu je vi­de­la ka­ko su pro­šli Sa­dam Hu­se­in i pu­kov­nik Ga­da­fi, ko­ji ni­su ima­li, a bi­li su la­žno op­tu­že­ni da ima­ju, atom­ske igrač­ke.

Se­ver­na Ko­re­ja iz­vo­di svo­je nu­kle­ar­ne pro­be du­bo­ko is­pod ze­mlje, ra­di­ja­ci­ja na po­vr­ši­ni ne ugro­ža­va su­sed­ne dr­ža­ve, ku­će se ne ru­še. Ra­ke­ta ko­ja je pre­le­te­la Ja­pan bi­la je na vi­si­ni od 550 km, ona pret­hod­na na vi­si­ni od čak 2.700 km. To je već va­si­o­na. Iz­nad Sr­bi­je, iz­nad Ru­si­je, iz­nad SAD sva­ki dan pre­le­ću stra­ni iz­vi­đač­ki sa­te­li­ti. Ko­ja je raz­li­ka u prav­nom smi­slu iz­me­đu se­ver­no­ko­rej­ske ra­ke­te i tih sa­te­li­ta? Ni­ka­kva. Ka­da su So­vje­ti še­zde­se­tih go­di­na pro­šlog ve­ka iz­nad Sver­dlov­ska obo­ri­li ame­rič­ki špi­jun­ski U-2 i Hru­ščov se oko to­ga po­ža­lio De Go­lu, ovaj mu je od­go­vo­rio da so­vjet­ski špi­jun­ski sa­te­lit sva­ki dan pre­le­ti Je­li­sej­sku pa­la­tu tri pu­ta. 

Ako svet mo­že da ži­vi s izra­el­skom atom­skom bom­bom, sa pa­ki­stan­skom atom­skom bom­bom i s in­dij­skom atom­skom bom­bom, če­mu to­li­ka stig­ma­ti­za­ci­ja Se­ver­ne Ko­re­je? To što iz Pjon­gjan­ga do­la­zi ra­to­bor­na re­to­ri­ka, pa to slu­ša­mo već 65 go­di­na. To ni­je raz­log za rat. Pjon­gjang že­li di­rekt­ne raz­go­vo­re sa SAD, Klin­to­no­va ad­mi­ni­stra­ci­ja svo­je­vre­me­no je obe­ća­la ve­li­ku po­moć Se­ver­noj Ko­re­ji u hra­ni i naf­ti u za­me­nu da Pjon­gjang ob­u­sta­vi nu­kle­ar­na is­tra­ži­va­nja u Jong­so­nu. I Se­ver­na Ko­re­ja je uga­si­la nu­kle­ar­ni re­ak­tor, pa je ta­ko i ta­da svoj deo do­go­vo­ra is­pu­ni­la, ali Va­šing­ton ni­je ski­nuo sve sank­ci­je Se­ver­noj Ko­re­ji, i pro­gram is­tra­ži­va­nja je na­sta­vljen. 

Za­pra­vo, je­di­na se­ver­no­ko­rej­ska „va­lu­ta“ u pre­go­vo­ri­ma sa SAD, a cilj Pjon­gjan­ga je­ste eko­nom­ska po­moć i ski­da­nje za­pad­nih sank­ci­ja, za­pra­vo je atom­sko oruž­je. Za­pad že­li da se Se­ver­na Ko­re­ja od­rek­ne atom­skog oruž­ja, ali da i da­lje osta­ne pod za­pad­nim sank­ci­ja­ma zbog ko­mu­ni­stič­ke ide­o­lo­gi­je. U Pjon­gjan­gu to ne pri­hva­ta­ju.

Pro­stor Azi­je ni­je Is­toč­na Evro­pa iz 1989. go­di­ne ko­ja je de­ce­ni­ja­ma če­ka­la de­mo­kra­ti­ju. Azij­ski svet vi­še li­či na Za­pad­nu Evro­pu 19. ve­ka ka­da su dr­ža­ve u su­ko­bi­ma tra­ži­le i stva­ra­le svo­je no­ve struk­tu­re. Ame­rič­ki pri­ti­sak i me­ša­nje spo­lja sa­mo ote­ža­va pro­ce­se de­mo­kra­ti­za­ci­je. Ame­rič­ku de­mo­kra­ti­ju u Se­ver­noj Ko­re­ji do­ži­vlja­va­ju kao mi­lost sve­mo­gu­ćeg stra­nog vla­da­ra, kao po­ni­že­nje ko­je se na­me­će. Jer, oni jed­nog vla­da­ra već ima­ju...

Komentari118
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Goran A.
azumem da autor ovog clanka ne voli SAD ali da to toliko moze da utice na stepen pristasnosti u clanku postovanog lista Politike ?! - "За­пад же­ли да се Се­вер­на Ко­ре­ја од­рек­не атом­ског оруж­ја" - ne samo zapad nego ni jedna zemlja ne voli da bude u domenu totalitarme nuklearne Severne Koreje - "али да и да­ље оста­не под за­пад­ним санк­ци­ја­ма због ко­му­ни­стич­ке иде­о­ло­ги­је. Zar se amerikanci boje komunisticke ideologije Severne Koreje ?! Nakon sto se Rusija izbavila te iedologije a i Kina se oslobodila maoizma. Sankcije nisu zbog toga. Vec se Amerikanci (i svi susedi) boje da diktator Kim Jong-il - (cija se legitimnost sastoji samo u tome da je sin diktatora Kim Jong-un-a - koji je bio sin diktatora Kim-Il Sunga) u napadu samovolje baci atomsku bombu na Juznu Koreju. Da, onda bi i on dobio po glavi od Amerikanaca ali oholim vlastodrscima je ponekad vazno da udare onog koga mrze cak i kad znaju da ce ga zbog toga napasti. (Na pr. Musolini, Hitler.)
Goran A.
Pitanje "Pitalici: Zbog moje greške u kucanju ("domet" - "domen") vi s prezirom velite: "i takvi se javljau na ovom forumu" Recite pošteno, zar niste grubo pristrasni u svom zakljucku ? Bilo bi mi drago da mi odgovori i bilo ko od 17 ljudi koji su se složili sa Pitalicom.
Goran A.
Pitalici - Da pogresio sam. Umesto domena trebaloje da napisem "domet". Ne znam zasto mislite da "beskrajno" volim SAD. (Zasto tako bomasticno karikiranje?) Da, beskrajno vise nego totalitarnu Severnu Koreju. Ali mnoge negativne pojave u SAD - naravnno da ne volim.
Prikaži još odgovora
Goran A,
Titula (ne samo opisni pridev nego titula) osnivaca Severen Koreje Kim-il-Sunga je bila: "Voljeni-Vodja, Uvek-pobedjujuci u Bitci" (Kako bledo zvuci zvuci epitet "drug" u drugim, bivsim socijalistickim zemljama !). Da li neko zna da li se i sadasnji diktator (unuk Kim-Il Sunga) oslovljava u stampi kao "Voljeni Vodja" ? Severna Koreja je zaista vrlo blizu drustva kakvo je opisano u knjizi "1984" - G. Orvela. Stepen slobode kritikovanja vlasti je prakticki NULA.
regionalna sila
Zamislite nesto sto se ne tako retko desava u svim gradovima i naseljima Srbije. Neki bahati i kolerican covek stalno maltretira sugradjane i puca vatrenim oruzjem preko njihovih krovova. Dodje policija i ozbiljno mu zapreti da ce ga zatvoriti ili poslati na psihijatriju. Onda novine objave clanak sa naslovom: "Slaba policija i psihijatri nisu premlatili siledziju"
Petar Ilic
Nemoguce je da Severna Koreja moze tako brzo da razvije svoj nuklearni program i nuklearne vojne kapacitete bez pomoci ili Kine ili Rusije. Kini sigurno ne treba mali siromasni sused sa nuklearnom pretnjom. Kina vrlo oprezno postupa sa S. Korejom sto nije normalno ako je S. Koreja njen klijent. Ali ako je S. Koreja ruski klijent onda je ta opreznost razumljivija. Siguran sam da su Amerikanci ubedjeni da je S. Koreja ruski klijent. Uvodjenje dodatnih sankcija Rusiji i sprecavanje Trampa da poboljsa odnose sa Rusijom, mora da ima veze sa tim. Tramp je prestao da gnjavi Kinu pretnjama jer su mu verovatno rekli da nije Kina problem, nego Rusija. Mislim da ta pretpostavka ima vise nego dobre osnove i vezu sa realnoscu. Odnosi Rusije i Amerike postaju sve gori i dalje ce se pogorsavati sve dok se ne pronadje prihvatljivo resenje za severno-korejsku nuklearnu pretnju.
Леон Давидович
Ма каква Русија ? Када се распао источни блок, С. Кореја је остала без свог тржишта, остала је сама. Све што после тога чине они то чине сами . Њихове екомомске везе углавном су биле са неким мањим земљама , неке географски далеко од њих. У Кину су извозили угаљ, али сада су им увели и за то санкције. Дакле даве ту малу државу са свих страна. Русија и Кина не желе Американце ту на својој граници, али у исто време не подносе С. Кореју због њене независне политике. Баш тајкуни желе видети да још неко функционише економски са таквим економским системом , какав има С. Кореја? А С. Кореја ипак функционише.
Леон Давидович
Тако је јасно да С. Кореју не подносе ни Кина ни Русија из једноставног разлога што је С. Кореја остала у комунистичкој идеологији и ови не желе да виде пример земље која опстаје са таквом идеологијом. И они би хтели да С. Кореја личи било на јенде или на друге. Добра је она њима као противник САД али је не подносе из идеолошких разлога. Гласати за увођење санкција С. Кореји то је срамно и за Русију и за Кину из принципијелних разлога. Русија на пример гласала је за санкције С, Кореји по жељи оних истих који су њој увели санкције. Па где је ту принципијелност у политици. Јадни Стаљин џаба се на Јалти онолико борио за вето.
Раде Ковачевић
Леон Давидович@ Северна Кореја би морала да обустави нуклеарне пробе и да одустане од нуклеарног програма, али се човек пита : зар то не би требало да учине и друге државе које поседују нуклеарно оружје и то у корист светског мира и зарад опстанка свих народа света? Зар то не би требало да буде принципијелан захтев ОУН и зар у Савету безбедности не би требало тежити тој врсти компромиса? Северној Кореји, заправо, непрекидно прете челне државе НАТО алијансе, предвођене Сједињеним Државама, државе које су и највећи произвођаћи и највећи извозници оружја, због њеног друштвеног уређења и идеологије коју сте и ви назвали – комунистичком. Споредно је то у актуелном тематском контексту, али се ипак поставља питање да ли је државна идеологија Северне Кореје комунистичка, да ли је у питању комунистички режим? Да ли је стаљинизам комунизам? Важно је и питање да ли Северна Кореја има право да сама промени свој режим и шта би се десило када би нестали разлози за амерички извоз оружја?

PRIKAŽI JOŠ

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.