Utorak, 05.07.2022. ✝ Verski kalendar € Kursna lista

Vakcinu odbijaju i zbog religije

I u razvijenim zemljama poput Švedske i Danske dešava se da roditelji ne žele da dete dobije cepivo, a izgovori su razni: neki misle da to nije dobro, a drugi kažu da nemaju vremena
Се­ди­ште Свет­ске здрав­стве­не ор­га­ни­за­ци­је – Ре­ги­о­нал­не кан­це­ла­ри­је за Евро­пу (Фото Д. Д. К.)

Oko tri mi­li­o­na ne­vak­ci­ni­sa­nih lju­di u sve­tu sva­ke go­di­ne umre od dif­te­ri­je, te­ta­nu­sa, ve­li­kog ka­šlja i ma­lih bo­gi­nja, a naj­vi­še ma­li­ša­ni mla­đi od pet go­di­na. Oko mi­li­on oso­ba u Evrop­skom re­gi­o­nu Svet­ske zdrav­stve­ne or­ga­ni­za­ci­je ni­je vak­ci­ni­sa­no osnov­nim vak­ci­na­ma pro­tiv bo­le­sti ko­je se mo­gu pre­ve­ni­ra­ti vak­ci­na­ci­jom, pa su broj­ne ze­mlje su­o­če­ne sa epi­de­mi­ja­ma ma­lih bo­gi­nja, ru­be­le, za­u­ša­ka ko­je se ja­vlja­ju kod ose­tlji­ve po­pu­la­ci­je ko­ja ni­je do­bi­la ce­pi­vo ili ni­je vak­ci­ni­sa­na na vre­me. 

U Sr­bi­ji se u po­sled­nje vre­me do­sta ra­di na po­ja­ča­va­nju ka­zne­ne po­li­ti­ke pre­ma onim ro­di­te­lji­ma ko­ji ne že­le da vak­ci­ni­šu de­cu, ali tre­ba zna­ti da se i u dru­gim ze­mlja­ma zdrav­stve­ni rad­ni­ci bo­re da ube­de ma­me i ta­te da ne od­bi­ja­ju vak­ci­ne za naj­mla­đe.

Eki­pa na­šeg li­sta, za­hva­lju­ju­ći pro­jek­tu de­le­ga­ci­je EU u Sr­bi­ji ko­ji spro­vo­di Bri­tan­ski sa­vet, ima­la je pri­li­ke da po­se­ti se­di­šte Svet­ske zdrav­stve­ne or­ga­ni­za­ci­je – Re­gi­o­nal­ne kan­ce­la­ri­je za Evro­pu u Ko­pen­ha­ge­nu, u Dan­skoj, gde smo raz­go­va­ra­li sa dr Dra­ga­nom Jan­ko­vi­ćem, sa Pro­gra­ma vak­ci­na­bil­nih bo­le­sti i imu­ni­za­ci­je. 

– Pre­po­ru­ka SZO je da se de­ca vak­ci­ni­šu jer je to do­ka­zan na­čin da se spre­či po­ja­va bo­le­sti i da se za­šti­ti zdra­vlje de­te­ta. To je na­ša glo­bal­na po­li­ti­ka u sve 194 ze­mlje. Ka­ko će ko­ja dr­ža­va spro­ve­sti pro­gram si­ste­mat­ske vak­ci­na­ci­je od­lu­ka je ko­ju do­no­se na­ci­o­nal­na mi­ni­star­stva zdra­vlja i re­fe­rent­ne usta­no­ve si­ste­ma, sa­gle­da­va­ju­ći mno­ge fak­to­re, pre svih ko­li­ko su od­re­đe­ne bo­le­sti pri­sut­ne, ka­kva je raz­vi­je­nost i struk­tu­ra zdrav­stve­nog si­ste­ma, ka­kav je od­nos sta­nov­ni­štva pre­ma vak­ci­na­ci­ja­ma. Na osno­vu po­da­ta­ka iz 53 ze­mlje Evrop­skog re­gi­o­na SZO, vi­sok ob­u­hvat vak­ci­na­ci­jom ne mo­že se ge­ne­ra­li­zo­va­no po­ve­za­ti sa po­sto­ja­njem ili od­su­stvom za­kon­ske re­gu­la­ti­ve, od­no­sno sa oba­ve­znom ili do­bro­volj­nom vak­ci­na­ci­jom. U Skan­di­na­vi­ji, Dan­skoj i Šved­skoj na pri­mer, po­sto­ji si­stem do­bro­volj­nog od­lu­či­va­nja. Da­kle, vak­ci­na­ci­ja ni­je oba­ve­zna. Sa istim si­ste­mom, dan­ski ob­u­hvat vak­ci­na­ci­jom je ne­što ni­ži od šved­skog. U Sr­bi­ji i Ma­đar­skoj vak­ci­na­ci­ja je oba­ve­zna, i opet po­sto­ji ve­li­ka raz­li­ka u ob­u­hva­tu ne­kim vak­ci­na­ma u ove dve ze­mlje. Raz­lo­zi za­što se ne vak­ci­ni­še su ra­zni, a opet u svim ze­mlja­ma slič­ni. Ne­ko ne že­li vak­ci­nu zbog re­li­gi­je, ne­ko mi­sli da ona ni­je do­bra, ne­ko ne­ma vre­me­na da ode u zdrav­stve­nu usta­no­vu, a ne­ke ze­mlje ima­ju pro­ble­ma sa na­bav­kom vak­ci­na. U Dan­skoj je naj­ma­nje de­ce vak­ci­ni­sa­no u Ko­pen­ha­ge­nu, a i dru­ge ze­mlje u Evro­pi ima­ju pro­ble­me sa imu­ni­za­ci­jom u ve­li­kim gra­do­vi­ma – po­ja­šnja­va dr Jan­ko­vić.

On na­po­mi­nje da od ka­da je na­pra­vlje­na vak­ci­na – po­sto­ji i an­ti­vak­ci­nal­ni lo­bi, kao i da je na­gla­ša­va­nje va­žno­sti vak­ci­na­ci­je mno­go bit­ni­ja vred­nost za­ko­na ne­go sa­ma ka­zne­na po­li­ti­ka. 

– Ne po­sto­ji vak­ci­na ko­ja je 100 od­sto efi­ka­sna, i me­đu vak­ci­ni­sa­nom de­com bi­će onih ko­ji ni­su us­pe­li da raz­vi­ju imu­ni­tet, ali su vak­ci­ne naj­bo­lja i ne­kad je­di­na za­šti­ta od bo­le­sti. Vi­sok ob­u­hvat je bi­tan jer se ta­ko šti­te de­ca ko­ja ne sme­ju da se vak­ci­ni­šu zbog hro­nič­nih bo­le­sti. Ona su naj­vi­še ugro­že­na ka­da se na­đu u okru­že­nju de­ce ko­joj ro­di­te­lji ne do­zvo­lja­va­ju da do­bi­ju ce­pi­vo. Pri­če u ve­zi sa MMR vak­ci­nom su omi­lje­ne me­đu an­ti­vak­ci­nal­nim lo­bi­jem jer se­ju strah me­đu ro­di­te­lji­ma od ne­u­ro­lo­ških po­re­me­ća­ja pre sve­ga auti­zma kod de­ce. To je neo­sno­va­no. Sa­mo se po­re­me­ćaj naj­če­šće ot­kri­va u istom uz­ra­stu ka­da se do­bi­ja i ova vak­ci­na. Ta pri­ča je pa­la na svim osno­va­ma, ne po­sto­ji uzroč­no-po­sle­dič­na ve­za i sve stu­di­je su to od­ba­ci­le – do­da­je dr Jan­ko­vić.

U Mi­ni­star­stvu zdra­vlja Sr­bi­je na­po­mi­nju da su ana­li­ze ko­je se re­dov­no ra­de po­ka­za­le da opa­da ob­u­hvat vak­ci­ni­sa­ne de­ce iz go­di­nu u go­di­nu i da je po­treb­no pred­u­ze­ti me­re ko­je će na si­stem­ski na­čin uti­ca­ti na ve­ći ob­u­hvat vak­ci­ni­sa­ne de­ce. U ovoj in­sti­tu­ci­ji na­gla­ša­va­ju da će u na­red­nom pe­ri­o­du ra­di­ti još vi­še na edu­ka­ci­ji ka­ko gra­đa­na, ta­ko i zdrav­stve­nih rad­ni­ka.

Pre­ma re­či­ma na­šeg ugled­nog epi­de­mi­o­lo­ga prof. dr Zo­ra­na Ra­do­va­no­vi­ća, po mno­gim mer­lji­vim po­ka­za­te­lji­ma, od eko­no­mi­je i vi­si­ne do­hot­ka, pre­ko in­fra­struk­tu­re i eko­lo­gi­je, do de­mo­krat­ske tra­di­ci­je i vla­da­vi­ne pra­va, Sr­bi­ja je bli­ža pod­sa­har­skoj Afri­ci ne­go Dan­skoj i Šved­skoj. 

– U ure­đe­nim dru­štvi­ma, gde se ve­ru­je vla­sti­ma, pa i le­ka­ri uži­va­ju po­ve­re­nje gra­đa­na, ne­ma po­tre­be za­kon­ski na­me­ta­ti bi­lo ko­ju me­ru ko­ja slu­ži do­bro­bi­ti i po­je­din­ca i za­jed­ni­ce. Ta­ko se na se­ve­ru Evro­pe, kao i u dru­gim ze­mlja­ma slič­nog ste­pe­na raz­vi­je­no­sti, vak­ci­na­ci­ja pre­po­ru­ču­je, ali je ob­u­hvat vi­ši ne­go u Sr­bi­ji. Ta­mo po­sto­ji ap­so­lut­no po­ve­re­nje u do­bro­na­mer­nost le­ka­ra, pa bi sum­nja da on na­stu­pa u in­te­re­su ma­fi­je bi­la shva­će­na kao ne­u­o­bi­ča­je­no po­na­ša­nje i zah­te­va­la bi da so­ci­jal­ne slu­žbe pro­ve­re ka­kvi se do­dat­ni is­pa­di i ri­zi­ci po de­te mo­ta­ju u gla­vi ta­kve oso­be – is­ti­če dr Ra­do­va­no­vić.

Vak­ci­na­ci­ja je oba­ve­zna u de­lo­vi­ma sve­ta ko­je od­li­ku­je skep­ti­čan od­nos pre­ma pra­ved­no­sti dru­štve­nog si­ste­ma i do­bro­na­mer­no­sti vla­sti (pri­mer je SAD, sa 15, 16 vak­ci­na oba­ve­znih za stu­pa­nje u deč­ji, od­no­sno škol­ski ko­lek­tiv) ili gde po­sto­ji la­go­dan od­nos pre­ma oba­ve­za­ma, kao na ju­gu Evro­pe (Ita­li­ja, Fran­cu­ska, Špa­ni­ja).

– Na­met­nu­ta je la­žna di­le­ma da li je vak­ci­na­ci­ja pi­ta­nje ljud­skih slo­bo­da. Za po­je­din­ca ko­ji ži­vi u za­jed­ni­ci, lič­na slo­bo­da pre­sta­je ta­mo gde po­či­nje da ugro­ža­va slo­bo­du dru­gog čo­ve­ka. Od­lu­ka o vak­ci­na­ci­ji ni­je de­mo­krat­sko, već ci­vi­li­za­cij­sko pi­ta­nje. Cilj je da se po­stig­ne vi­sok ob­u­hvat, a stvar je tak­ti­ke ka­ko će se do­sti­ći taj cilj. U ze­mlja­ma EU je ob­u­hvat vak­ci­nom pro­tiv ma­lih bo­gi­nja, za­u­ša­ka i ru­be­o­le (MMR) bar 90 od­sto, sa iz­u­zet­kom Ita­li­je i Ki­pra, gde je 85 od­sto. Upra­vo za­to su Ita­li­ja­ni uve­li oba­ve­znu vak­ci­na­ci­ju i pro­tiv ove tri bo­le­sti – do­da­je dr Ra­do­va­no­vić.

Komentari14
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

jelisaveta
Ko finansira ovog uglednog starca?
Puno ime
Sta vam je "cepivo"? Citav tekst je smejurija. "U razvijenim zemljama lekari uzivaju poverenje pacijenata" -mozda ti lekari ne ponizavaju trudnice i stare ljude. I nemojte vise sa "treba objasniti roditeljima vaznost vakcina" vec hajmo sa "treba testirati i garantovati bezbednost" i cak ni tad ne sme biti obavezna.
Petar Petrovic
Odbijanje vakcine zbog religije je izgovor. Covek kome drzava ubrzgava strane vakcine gubi licni identitet slobodu a moze i zdravlje da izgubi. Primanjem vakcine prorodno stanje svake celije uorganizmu– DNK se neprevidivao menja! Ostecenje zdravlja ljudi, povecanje obolelih od astme, dijabetisa i alergija zbog “losih“ vakcina je evidentno. Benficije dobrih vakcina su naprocenjive za covecanstvo. Narusavanje zdravlja ljudi zbog losih (uvoznih) vakcina je tragedija koja se mora spreciti. Poznate cinjenice: Neke vakcine pravljene u Belgiji a preko Ujedinjenih Nacija podeljene “slucajno” su prosirile sidu i sterisale narod u Africi. Kazu “otrglo im se kontroli”. Pitam se, zasto te iste vakcine nisu davali belgijancima? Neke vakcine se prave na bazi zive koja unistava nervne celija i izaziva autizam. Uvozne vakcine imaju nemoguce kontrolisan sadrzaj, bezbroj nepoznatih virusa, antitela “cipova” i drugo. Suverene drzave iskljucivo koriste sopstevene vakcine!
Siniša
Ovo kao da je lično Mengele napisao.
MK Ultra
Da vi nama kazete koliko vas placaju satanisticke, depopulacione, vakcinaske sekte da pisete ovakve clanke.

PRIKAŽI JOŠ

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.