Petak, 28.01.2022. ✝ Verski kalendar € Kursna lista

Pet dana seniorske olimpijade

Od 29. septembra do 3. oktobra u Vrnjačkoj Banji okupiće se takmičari i stariji građani iz svih krajeva Srbije da odmere snage tela i uma u sedam disciplina
(Фото Покрет трећег доба)

De­se­ta po re­du Olim­pi­ja­da spor­ta, zdra­vlja i kul­tu­re tre­ćeg do­ba sve­ča­no će bi­ti otvo­re­na u pe­tak 29. sep­tem­bra u Vr­njač­koj Ba­nji, u 18 sa­ti na pr­o­me­na­di kod ma­le fon­ta­ne, uz pri­su­stvo svih uče­sni­ka ove ju­bi­lar­ne ma­ni­fe­sta­ci­je i br­oj­nih zva­ni­ca iz ze­mlje i ino­stran­stva.

Na ma­ni­fe­sta­ci­ji ko­ja je i ove go­di­ne oven­ča­na kri­la­ti­com „Za ak­tiv­nu kre­a­tiv­nu sta­rost”, pre­ma tr­o­dnev­nom tak­mi­čar­skom pr­o­gra­mu nad­me­ta­će se vi­še od 1.500 sta­ri­jih tak­mi­ča­ra. Osim do­ma­ćih eki­pa, uče­šće na pe­to­dnev­noj olim­pi­ja­di na­ja­vi­li su i go­sti iz Ita­li­je, Ki­pra, Bu­gar­ske, Šved­ske, Ru­si­je, Ki­ne...

Ka­ko je to bi­lo i ra­ni­jih go­di­na, svi oni tak­mi­či­će se u se­dam di­sci­pli­na – br­zom ho­da­nju, ša­hu, pi­ka­du, ri­bo­lo­vu, stre­lja­štvu, fud­bal­skim i ko­šar­ka­škim di­sci­pli­na­ma. Orga­ni­za­to­ri na­vo­de da nad­me­ta­nja u Vr­njač­koj Ba­nji ne­će ima­ti sa­mo sport­ski ka­rak­ter, jer će se u ovom po­pu­lar­nom tu­ri­stič­kom me­stu orga­ni­zo­va­ti i struč­na pre­da­va­nja, gde će se uglav­nom go­vo­ri­ti o zdra­vlju, a bi­će upri­li­če­ni i umet­nič­ki, knji­žev­ni, za­bav­ni pr­o­gra­mi...

– Pr­vog da­na bi­će otvo­re­na iz­lo­žba sli­kar­ske ko­lo­ni­je iz 2016. i po­stav­ka sport­skih ko­lor-fo­to­gra­fi­ja auto­ra Mi­ro­sla­va To­do­ro­vi­ća. U ve­čer­njim sa­ti­ma po­se­ti­o­ce oče­ku­je i iz­lo­žba cr­no-be­lih fo­to­gra­fi­ja Lju­bi­vo­ja Ršu­mo­vi­ća, kao i pre­zen­ta­ci­ja nje­go­vog stva­ra­la­štva u ho­te­lu „Cep­ter”. Po­sle će bi­ti orga­ni­zo­va­na i igran­ka – na­ja­vlju­je Va­si­li­je Be­lo­br­ko­vić, pred­sed­nik orga­ni­za­ci­o­nog od­bo­ra Olim­pi­ja­de Po­kre­ta tre­ćeg do­ba. 

U su­bo­tu 30. sep­tem­bra, po­sle šta­fe­te u br­zom ho­da­nju, bi­će orga­ni­zo­van i ma­ra­ton za naj­mla­đe. Đa­ci pr­va­ci Osnov­ne ško­le „Po­pin­ski bor­ci” uče­stvo­va­će u tr­ci „Na slo­vo na slo­vo” ka­da će po­ku­ša­ti na pre­đu 42 mi­li­o­na mi­li­me­ta­ra. 

Pr­vog ok­to­bra bi­će orga­ni­zo­van i Ba­zar zdra­vlja gde će sta­ri­ji gra­đa­ni ima­ti br­oj­ne bes­plat­ne zdrav­stve­ne, a po­seb­no of­tal­mo­lo­ške, pre­gle­de. Uče­sni­ke oče­ku­je i sa­jam na ko­jem će bi­ti pred­sta­vlje­ni pr­o­iz­vo­đa­či i di­stri­bu­te­ri le­ko­va, po­ma­ga­la, opre­me i uslu­ga na­me­nje­nih sta­ri­ji­ma.

Orga­ni­za­to­ri na­ja­vlju­ju i da je ju­bi­lar­na ma­ni­fe­sta­ci­ja za sva­ko­ga vi­še od spor­ta, a u njoj su svi po­bed­ni­ci, po­seb­no za­to što ostva­ru­ju cilj, a to je ak­tiv­na i kre­a­tiv­na sta­rost. 

– Ove go­di­ne uče­šće je na­ja­vi­lo i 70 pa­ra­ple­gi­ča­ra, po­tru­di­će­mo se da po­no­vo uče­stvu­ju i oso­be sa ošte­će­nim slu­hom, vi­dom, smet­nja­ma u go­vo­ru, dis­tro­fi­ča­ri... – na­ja­vlju­je pred­sed­nik orga­ni­za­ci­o­nog od­bo­ra Olim­pi­ja­de Po­kre­ta tre­ćeg do­ba. 

Pri­ja­vlji­va­nje uče­sni­ka za­vr­še­no je 15. sep­tem­bra, a u svim sport­sko-re­kre­a­tiv­nim di­sci­pli­na­ma uče­stvu­ju oba po­la i eki­pe su oba­ve­zno me­šo­vi­te – pod­se­ća Be­lo­br­ko­vić.

U to­ku olim­pi­ja­de bi­će upri­li­če­ne i dve bes­plat­ne bi­o­skop­ske pr­o­jek­ci­je, za gra­đa­ne i uče­sni­ke ma­ni­fe­sta­ci­je. Pr­vog i dru­gog da­na ok­to­bra od 18 sa­ti bi­će pu­šte­ni fil­mo­vi „Zo­na Zam­fi­ro­va 2” i „Ko­zje uši”.

 

Pre tak­mi­če­nja kod le­ka­ra po sa­vet

Sport­ska tak­mi­če­nja su ekip­na, iz­u­zev ri­bo­lo­va ko­ji je po­je­di­nač­na sport­ska di­sci­pli­na. Eki­pa mo­ra bi­ti me­šo­vi­ta, što zna­či da je naj­ma­nje je­dan tak­mi­čar su­prot­nog po­la. U njoj naj­vi­še jed­na oso­ba mo­že bi­ti mla­đa od 60 go­di­na. Či­ni je naj­vi­še pet tak­mi­ča­ra ko­ji pred­sta­vlja­ju dr­ža­vu, grad, op­šti­nu, orga­ni­za­ci­ju ci­vil­nog dru­štva, udru­že­nje gra­đa­na, stru­kov­no ili za­vi­čaj­no udru­že­nje... 

Orga­ni­za­to­ri pod­se­ća­ju uče­sni­ke da se pre do­la­ska na olim­pi­ja­du oba­ve­zno kon­sul­tu­ju sa svo­jim iza­bra­nim le­ka­rom da li su zdrav­stve­no spo­sob­ni za uče­šće u sport­sko-re­kre­a­tiv­nom pr­o­gra­mu ove ma­ni­fe­sta­ci­je.

 

De­vet mi­li­o­na di­na­ra za orga­ni­za­ci­ju

Da bi olim­pi­ja­da uop­šte „sta­la na no­ge” po­treb­no je naj­ma­nje oko de­vet mi­li­o­na di­na­ra. Od te su­me Fond za pen­zij­sko i in­va­lid­sko osi­gu­ra­nje iz­dva­ja 5,6 mi­li­o­na di­na­ra, dok osta­la oko če­ti­ri mi­li­o­na di­na­ra ula­žu uče­sni­ci.

– Olim­pi­ja­da se orga­ni­zu­je po prin­ci­pu sa­mo­po­mo­ći. Ori­jen­ta­ci­o­no, sva­ko za svo­je uče­šće tre­ba da odvo­ji po 9.600 di­na­ra. Taj no­vac uče­sni­ku će bi­ti do­vo­ljan za sme­štaj i hra­nu – ot­kri­va Va­si­li­je Be­lo­br­ko­vić i do­da­je da je Po­kret tre­ćeg do­ba pri­pre­mio i na­gra­de za uče­sni­ke olim­pi­ja­de. 

– Ove go­di­ne 169 naj­si­ro­ma­šni­jih op­šti­na u Sr­bi­ji ša­lje svo­je tr­o­čla­ne eki­pe da uče­stvu­ju. Nji­ma smo obez­be­di­li bes­plat­no uče­šće – is­ti­če Be­lo­br­ko­vić.

Komentari1
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Sreten Bozic -Wongar
Alatku u Ruke i na njivu. Rad je najzdravija tvorevina. Zemlja je obrasla u korov.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.