Četvrtak, 01.12.2022. ✝ Verski kalendar € Kursna lista

Zbog ujeda platili 44 miliona

Neke procene kažu da bi izgradnja još jednog azila za napuštene pse u Valjevu koštala dvostruko manje od godišnje isplate odštete građanima koje su napale lutalice
Честа слика у центру Ваљева (Фо­то О. Бановић)

Va­lje­vo – U pro­te­klih ne­što vi­še od dve i po go­di­ne, za na­kna­du šte­te od uje­da pa­sa lu­ta­li­ca i sud­ske tro­ško­ve po tom osno­vu iz bu­dže­ta gra­da Va­lje­va i sa ra­ču­na Jav­nog ko­mu­nal­nog pred­u­ze­ća „Vi­drak” is­pla­će­no je ukup­no pre­ko 44 mi­li­o­na di­na­ra.

Do sre­di­ne av­gu­sta iz grad­ske ka­se, za sud­ske pre­su­de i van­sud­ska po­rav­na­nja sa oni­ma ko­ji su ima­li bli­ske su­sre­te sa če­tvo­ro­no­žnim lu­ta­li­ca­ma, oti­šlo je 3,72 mi­li­o­na di­na­ra, dok ci­fra za ko­ju je ostao „kra­tak” JKP „Vi­drak”, ko­ji oba­vlja ko­mu­nal­nu de­lat­nost zo­o­hi­gi­je­ne u gra­du, još uvek ni­je po­zna­ta, ali si­gur­no ni­je ma­la.

Ovo su po­da­ci iz „In­for­ma­ci­je u ve­zi sa re­ša­va­njem pro­ble­ma pa­sa lu­ta­li­ca i ma­ča­ka u gra­du Va­lje­vu”, ko­je je Ode­lje­nje za lo­kal­ni raz­voj, pri­vre­du i ko­mu­nal­ne po­slo­ve pri­pre­mi­lo za Skup­šti­nu gra­da.

„Re­ži­ra­ni” uje­di pa­sa?
U in­for­ma­ci­ji ko­ju su nad­le­žni iz Grad­ske upra­ve pri­pre­mi­li za Skup­šti­nu gra­da na­vo­di se da se u po­stup­ci­ma ko­ji se pred su­dom vo­de po tu­žba­ma gra­đa­na zbog uje­da pa­sa lu­ta­li­ca u ve­ći­ni slu­ča­je­va da­je se pu­na ve­ra is­ka­zu tu­ži­o­ca, bez ob­zi­ra na ne­do­sta­tak sve­do­ka, ne­pot­pu­nu me­di­cin­sku do­ku­men­ta­ci­ju i kraj­nje sum­nji­ve okol­no­sti do­ga­đa­ja. Dru­gim re­či­ma, ja­sno je da ima i onih ko­ji na raz­ne na­či­ne uspe­šno „re­ži­ra­ju” uje­de pa­sa, sa­mo da bi na­pla­ti­li šte­tu iz grad­ske ka­se. Sud, ne­ret­ko, usva­ja tu­žbe­ne zah­te­ve bez ozbilj­ni­je ana­li­ze do­ka­za, što ima sve te­že po­sle­di­ce po bu­džet Va­lje­va, sa­op­šti­li su nad­le­žni iz Grad­ske upra­ve.

U in­for­ma­ci­ji sto­ji da se iz go­di­ne u go­di­nu po­ve­ća­va broj od­štet­nih zah­te­va po osno­vu uje­da pa­sa lu­ta­li­ca, što za po­sle­di­cu ima i ve­će tro­ško­ve ko­je grad Va­lje­vo i JKP „Vi­drak” mo­ra­ju da is­pla­te po osno­vu pre­su­da i van­sud­skih po­rav­na­nja. 

Ne­zva­nič­ne pro­ce­ne ka­žu da bi adap­ta­ci­ja i pro­ši­re­nje po­sto­je­ćeg ili iz­grad­nja još jed­nog, no­vog azi­la za pse u Va­lje­vu ko­šta­la upo­la ma­nje od is­pla­te od­štet­nih zah­te­va zbog uje­da pa­sa lu­ta­li­ca na go­di­šnjem ni­vou.

Na osno­vu ras­po­lo­ži­vih po­da­ta­ka, Ode­lje­nje za lo­kal­ni raz­voj, pri­vre­du i ko­mu­nal­ne po­slo­ve pred­la­že da se iz­ra­di Stra­te­gi­ja za re­ša­va­nje pro­ble­ma na­pu­šte­nih pa­sa lu­ta­li­ca u skla­du sa od­red­ba­ma Za­ko­na o do­bro­bi­ti ži­vo­ti­nja ko­jom bi se de­fi­ni­sa­le me­re za sma­nje­nje po­pu­la­ci­je na­pu­šte­nih pa­sa na te­ri­to­ri­ji Va­lje­va, da se pro­ši­ri po­sto­je­ći ili iz­gra­di no­vi obje­kat azi­la za pse, da se Slu­žba zo­o­hi­gi­je­ne JKP „Vi­drak” do­dat­no opre­mi i ka­drov­ski oja­ča, da se una­pre­di po­stu­pak mir­nog re­ša­va­nja spo­ro­va za na­dok­na­du šte­te gra­đa­ni­ma ko­ji su se na­šli na me­ti pa­sa lu­ta­li­ca. 

 

Psi gri­zu, a bu­džet pla­ća

Za 26 uje­de­nih gra­đa­na i 30 za­kla­nih ova­ca, ko­je su psi lu­ta­li­ce po­či­ni­le u ju­lu i av­gu­stu, ošte­će­ni do­bi­ja­ju 1.022.450 di­na­ra

Gor­nji Mi­la­no­vac – Arap­ska po­slo­vi­ca „Psi la­ju, a ka­ra­van pro­la­zi”, mo­gla bi u na­šem slu­ča­ju da gla­si: psi uje­da­ju i ko­lju, a bu­džet pla­ća. Pre ne­pu­na dva me­se­ca, iz op­štin­ske ka­se je is­pla­će­no 726.500 di­na­ra ošte­će­nim gra­đa­ni­ma ko­je su lu­ta­li­ce, to­kom ma­ja i ju­na, ugri­zle ili im po­kla­le ov­ce. Ju­če su Op­štin­skom ve­ću psi lu­ta­li­ce „is­po­sta­vi­le fak­tu­ru” na 1.022.450 di­na­ra za „po­slo­ve” ko­je su oba­vi­li u dva let­nja me­se­ca. Na­i­me, to­li­ki je iz­nos šte­te ko­ju je pro­ce­ni­la op­štin­ska ko­mi­si­ja, a po zah­te­vi­ma 46 ži­te­lja gra­da i se­la.

To­kom ju­la i av­gu­sta, lu­ta­li­ce su ugri­zle, za ru­ku ili za no­gu, 26 oso­ba za što će se, pu­tem po­rav­na­nja, ošte­će­ni­ma is­pla­ti­ti 743.000 di­na­ra. Isto­vre­me­no, po pa­šnja­ci­ma i to­ro­vi­ma u 17 se­o­skih do­ma­ćin­sta­va je za­kla­no 30 vu­ne­nih bra­va (ov­ce, ov­no­vi, jag­njad). Za pri­či­nje­nu šte­tu do­ma­ći­ni će bi­ti na­mi­re­ni sa 249.450 di­na­ra. 

S ob­zi­rom na či­nje­ni­cu da se od­lu­či­va­nje o na­kna­di ošte­će­ni­ma na dnev­nom re­du sed­ni­ca op­štin­skih već­ni­ka na­đe vi­še pu­ta go­di­šnje, te da se iz bu­dže­ta u tu svr­hu od­li­je po ne­ko­li­ko mi­li­o­na di­na­ra, bi­lo je za oče­ki­va­nje da ne­ko od čla­no­va Op­štin­skog ve­ća po­dig­ne glas, a ne sa­mo ru­ku. Da po­sta­vi pi­ta­nje ho­će li se pro­blem re­ša­va­ti na dru­gi na­čin, ko će ga i ka­ko re­ša­va­ti, ili je stvar ne­re­ši­va druk­či­je, osim iz­gla­sa­va­njem su­me ko­ju va­lja po­de­li­ti ošte­će­ni­ma. 

Za­to je iz­ve­štač „Po­li­ti­ke”, po­sle sed­ni­ce, upi­tao pred­sed­ni­ka op­šti­ne De­ja­na Ko­va­če­vi­ća šta či­ni lo­kal­na sa­mo­u­pra­va ili pla­ni­ra da či­ni da bi se, ako ne su­zbi­la, a ono znat­no uma­nji­la po­šast ko­ju uzro­ku­ju ni­či­ji psi, a sred­stva ko­ji­ma se „po­kri­va” nji­hov zu­lum ko­ri­sni­je tro­ši­la.

– Na­ža­lost, to je vi­še­go­di­šnji pro­blem i ove go­di­ne se is­po­lja­va iz me­se­ca u me­sec. Osim što is­pla­ću­je­mo ošte­će­ni­ma nov­ča­ne na­kna­de, iz­dva­ja­mo i po 30.000 hi­lja­da di­na­ra za sva­kog psa ko­jeg spe­ci­ja­li­zo­va­na or­ga­ni­za­ci­ja iz Vr­njač­ke Ba­nje uhva­ti na na­šem ata­ru ra­di ste­ri­li­za­ci­je i či­po­va­nja. Go­di­šnje se, ta­ko, bu­džet „olak­ša” za iz­nos od pet do de­set mi­li­o­na di­na­ra. Raz­go­va­rao sam ne­dav­no sa lo­kal­nim dru­štvom za za­šti­tu ži­vo­ti­nja da nam po­mog­nu da ima­mo ma­nje pro­ble­ma, pa se na­dam da će stvar ubr­zo kre­nu­ti u po­zi­tiv­nom sme­ru – re­kao nam je pred­sed­nik op­šti­ne.

Ste­ri­li­sa­ni i či­po­va­ni psi se po­no­vo vra­ća­ju na op­štin­ski atar kao neo­pa­sni, ali po­ko­lji ova­ca i uje­di gra­đa­na se ne sma­nju­ju, na­pro­tiv. U Mi­la­nov­cu sum­nja­ju, bez do­ka­za, da im iz okol­nih gra­do­va do­vo­ze lu­ta­li­ce i no­ću is­pu­šta­ju iz vo­zi­la. Me­đu­tim, i okol­ni gra­do­vi i op­šti­ne ima­ju, ne ma­nji, pro­blem i „re­ša­va­ju” ga nov­ča­nim obe­šte­će­njem.

Komentari6
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Branko MB
Treba zakonom regulisati sve o drzanju pasa u stanu i vodenju pasa po gradu i parkovima.U Beogradu stanar moze drzati pasa koliko je njemu volja.Zasto?Zar mu nije dosta jedan pas.Ovako kada mu se zameri jedan pas on ga izbaci na ulicu.Kakva je to ljubav prema zivotinjama.Taj izbaceni pas postaje agresivan pa neka grad placa za sve sto ti psi ucine umesto da plati bivsi vlasnik tzv.ljubitelj zivotinja.
Tarmi Rićmi
@Nemanja... bacanje otrovnog mesa po ulicama je super metoda! I onda na roštilj pa da podelimo migrantima... win win što bi se reklo!
Nemanja
Badava azil kada ima masa neodgovornih koji drže keruše pa okot puštaju na ulicu, pa na taj način obnavljaju ulične čopore. Treba uvesti velike kazne za tako nešto i kraj, svaki ker da bude u registru, pa će lako da se utvrdi čiji je potomak ujeo, pa onda on da plaća a ne grad.... Mada, što se mene tiče i Ruska metoda je ok, a mnogo je jeftinija, otrovno meso preko noći a ujutru se samo skupe lešine pa u varu!
kontrola populacije
Taj novac za naknadu stete i sudska poravnanja bolje da je ulozen na sterilizaciju pasa. Grad treba da ulozi vise novca za kontrolu populacije. To nije tesko uraditi. Mi koji zivimo na obodnim naseljima Beograda ( Bezanijska Kosa, Karaburma, ...) svedoci smo kako se vlasnici ljubimaca oslobadjaju i svojih pasa i njihovog okota. Dodju kod nas i otvore vrata svog auta,... Za ovo svi znaju. Moj predlog je da grad odvoji vise novca za pse i mace koje zive na ulici, da budu cipovani i pelcovani (sto odavno radi Veterina Beograd). Lako je ljudima da te kuce i mace hrane, jer oni su POTREBNI gradu i nama.
Милош Лазић
Клиника за инфективне и тропске болести КЦС води евиденцију о свим уједима паса због предупређивања беснила. Пре неколико година, према њиховој евиденцији, од укупног броја уједа чак 95 одсто иде на рабош такозваним власничким псима, а најчешће онима који су прошли неки вид обуке. Власницима тих паса би требало наплаћивати казне и од њих тражити обештећење. Иначе, пси бескућници зазиру од људи и углавном беже, а само неки нападају, и то једино ако су жедни и животно угрожени. Нажалост, закон је такав да се од "уједа паса луталица" направио уносан бизнис за "предизомљиве". Зато су пси бескућници (а не луталице, како их погрешно називамо) опањкани и налазе се на некаквој црној листи.
Драган
Има међу њима и оних који су смислили како да дођу до лаке лове. Искувају вилицу мртвог пса да је очисте од меса и коже, затим је намажу алкохолом и сами себе "уштину" тако да остану отисци псећих зуба.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.