Ponedeljak, 15.08.2022. ✝ Verski kalendar € Kursna lista

Detinjstvo je lepše u vrtiću

Unicef u Srbiji nastoji da ohrabri majke da doje decu do šestog meseca, ali i da podstakne smeštaj mališana u porodicama, a ne u ustanovama socijalne zaštite
Важно је да сва деца буду вакцинисана: Афшан Кан (Фото Емил Ваш)

Osnov­ni za­da­tak Uni­ce­fa u Sr­bi­ji je po­ve­ća­nje bro­ja de­ce ko­ja se hra­ne is­klju­či­vo maj­či­nim mle­kom, jer po­da­ci go­vo­re da sve­ga 13 od­sto maj­ki do­ji be­bu do še­stog me­se­ca ži­vo­ta. Mo­ra se po­ve­ća­ti broj de­ce u pred­škol­skim usta­no­va­ma, za­to što sve­ga po­lo­vi­na ma­li­ša­na uz­ra­sta od tri do pet go­di­na ide u vr­ti­će.

Zbog to­ga u Sr­bi­ji sa­da spro­vo­di­mo kam­pa­nju „Sva­ki tre­nu­tak je va­žan”, či­ji je cilj da se po­dig­ne svest o va­žno­sti pr­vih 1.000 da­na ži­vo­ta i zna­čaj ra­nih is­ku­sta­va za raz­voj de­te­ta, ka­že re­gi­o­nal­na direk­torka Uni­ce­fa za Evro­pu i Cen­tral­nu Azi­ju Af­šan Kan u raz­go­vo­ru za „Po­li­ti­ku”. 

Na pi­ta­nje mo­že li po­re­di­ti si­tu­a­ci­ju u Sr­bi­ji sa ze­mlja­ma u re­gi­o­nu, ona is­ti­če da je na­ša ze­mlja „šam­pi­on” u sma­nje­nju bro­ja de­ce ko­ja od­ra­sta­ju u do­mo­vi­ma za de­cu bez ro­di­telj­skog sta­ra­nja, ali da se i da­lje mo­ra ra­di­ti na de­in­sti­tu­ci­o­na­li­za­ci­ji. 

– U pro­se­ku, sta­nje de­ce u Sr­bi­ji je slič­no kao u re­gi­o­nu. Na­ma je ve­o­ma va­žno da sto­pa vak­ci­na­ci­je de­ce ne pad­ne is­pod 90 od­sto, jer to on­da ugro­ža­va zdra­vlje ce­le na­ci­je. Vi­de­li smo šta se ne­dav­no de­si­lo u Ru­mu­ni­ji, ka­da je sto­pa imu­ni­za­ci­je de­ce pa­la is­pod te gra­ni­ce – 32 de­te­ta umr­la su od po­sle­di­ca ma­lih bo­gi­nja. Ne­ve­ro­vat­no je da se to de­ša­va u jed­noj evrop­skoj ze­mlji u 21. ve­ku.

Za­to je va­žno da sva de­ca bu­du vak­ci­ni­sa­na. Sve­sna sam da ima do­sta mi­to­va u ve­zi sa vak­ci­na­ci­jom, ali ka­da vi­di­te sve do­bro­bi­ti ko­je vak­ci­ne do­no­se, shva­ti­će­te da su ve­će ne­go ri­zik. Jer, vak­ci­ne ko­je pri­mi­te u de­tinj­stvu šti­te vas i u od­ra­slom do­bu. Ta­ko­đe, mo­ra­mo obra­ti­ti pa­žnju na to da de­ca ko­ja pri­pa­da­ju na­ci­o­nal­nim ma­nji­na­ma ima­ju pri­stup ško­li. Sto­pa po­ha­đa­nja vr­ti­ća kod Ro­ma ve­o­ma je ni­ska i za­to mo­ra­mo vo­di­ti ra­ču­na da sva de­ca bu­du upi­sa­na u osnov­nu ško­lu i da je za­vr­še – is­ti­če na­ša sa­go­vor­ni­ca. 

Opi­su­ju­ći si­tu­a­ci­ju u Evro­pi i Cen­tral­noj Azi­ji ka­da je reč o de­ci, ona ka­že da po­sto­je broj­ne stva­ri zbog ko­jih su čel­ni­ci Uni­ce­fa za­do­volj­ni, ali i one zbog ko­jih su za­bri­nu­ti. 

– Sto­pa smrt­no­sti de­ce se sma­nju­je, ali nas za­bri­nja­va či­nje­ni­ca da se u ovom re­gi­o­nu HIV ši­ri u po­pu­la­ci­ji ado­le­sce­na­ta, kao i po­da­tak da ima­mo pet pu­ta vi­še de­ce u in­sti­tu­ci­ja­ma u od­no­su na Evro­pu. Da­kle, mo­ra­mo ra­di­ti na pre­ven­ci­ji sme­šta­ja de­ce u usta­no­ve, ta­ko što će­mo pru­ži­ti po­moć po­ro­di­ci što pre, čim se de­te ro­di, jer ve­ći­nu ma­li­ša­na u usta­no­va­ma či­ne de­ca sa hen­di­ke­pom. Raz­mi­šlja­mo ka­ko da una­pre­di­mo kva­li­tet obra­zo­va­nja rom­ske de­ce i zbri­ne­mo de­cu mi­gran­te ko­ji su sa ro­di­te­lji­ma iz­be­gli iz pod­ruč­ja rat­nih su­ko­ba. Pra­vi­mo stra­te­gi­je ka­ko da po­mog­ne­mo si­ro­ma­šnoj de­ci ko­ja od­ra­sta­ju na so­ci­jal­nim mar­gi­na­ma i obez­be­di­mo im zdrav­stve­nu za­šti­tu – pri­ča Af­šan Kan. 

Ob­ja­šnja­va­ju­ći ko­ji su naj­ve­ći pro­ble­mi s ko­ji­ma se su­o­ča­va­ju de­ca i po­ro­di­ce u na­šoj ze­mlji, ona is­ti­če da u Sr­bi­ji po­sto­ji jaz iz­me­đu de­ce ko­joj su vr­ti­ći do­stup­ni i ma­li­ša­na ko­ji ne idu u vr­tić iz raz­li­či­tih raz­lo­ga – po­čev od fi­nan­sij­skih do kul­tu­ro­lo­ških. Je­dan broj ma­li­ša­na u ur­ba­nim sre­di­na­ma ne ide u vr­tić, jer ne­ma me­sta za svu de­cu, dok je u ru­ral­nim pre­de­li­ma uobi­ča­je­no da unu­ke ču­va­ju ba­ka i de­ka. 

– Me­đu­tim, mo­ra­mo is­ta­ći da men­tal­ni raz­voj i ka­sni­ji uspeh u ško­li za­vi­se od to­ga da li su de­ca išla u vr­tić i ima­la kog­ni­tiv­nu sti­mu­la­ci­ju. Do­je­nje, vak­ci­na­ci­ja i ra­no uče­nje od­lu­ču­ju­ći su za ka­sni­ji uspeh u ško­li. Mi ne oče­ku­je­mo da svi ro­di­te­lji pre­po­zna­ju zna­čaj pr­vih go­di­na ži­vo­ta – za­to smo po­če­li kam­pa­nju „Pr­vih 1000 da­na” da bi nas ro­di­te­lji ču­li. Naj­ra­ni­ji tre­nu­ci de­te­to­vog ži­vo­ta pred­sta­vlja­ju je­din­stve­nu pri­li­ku ko­ju mo­ra­mo da is­ko­ri­sti­mo da bi sva­ko de­te mo­glo da raz­vi­je svo­je pu­ne po­ten­ci­ja­le u ži­vo­tu.

Ka­da su de­ci us­kra­će­ni ade­kvat­na is­hra­na, pod­sti­caj i za­šti­ta, štet­ni efek­ti mo­gu do­ve­sti do du­go­roč­nih po­sle­di­ca za de­te, po­ro­di­cu i za­jed­ni­cu uop­šte – za­klju­ču­je re­gi­o­nal­na di­rek­tor­ka Uni­ce­fa i do­da­je da upra­vo zbog to­ga Uni­cef ra­di sa Vla­dom Sr­bi­je u sek­to­ri­ma zdrav­stva, is­hra­ne, obra­zo­va­nja i so­ci­jal­ne za­šti­te – ka­ko bi se osi­gu­ra­lo da i naj­u­gro­že­ni­ja de­ca ima­ju po­moć dr­ža­ve u naj­ra­ni­jem uz­ra­stu. 

 

Komentari9
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Lucija Milojević
Onda je malo licemerno da se žene zaposlene u UNICEFu vraćaju na posao posle 3 meseca nege deteta, pa pojedinim donose bebe na podoj na posao!!!
Nikola ilic
Zašto niste spomenuli porodilišta? Zar je prvih nedelju dana nebitno? Ko je kriv za loše funkcionisanje institucija? Prozovite krivce
Ilic Momcilo
Vrtici su velika pomoc roditeljima uz ovakvo radno vreme,ali su i korisna za decu samo ako su deo detinjstva,a ne celo detinjstvo.Setimo se da i vrtic i skola i posao trba da budu,ne ceo,vec samo deo zivota,ako zelimo da nam i deca i roditelji zive zivotom zadovoljstva.Slazem se da osnovna hrana bebama u tom periodu bude majcino mleko,ali i u tom uzrastu treba poceti po malo sa predohranom.Na zalost u nasim uslovima,jos uvek nije moguce obezbediti ono pravo i kvalitetno ni deci ni porodici.Zato,usvakom slucaju moramo postupati oprezno.Tesko je biti pametan.
baka
O vikendu se druzim sa unucima a ostalim danima idu u vrtic. Mislim da im je tamo lepo, jedu svezu hranu, igraju se sa vrsnjacima. Volimo se mnogo iako nismo svaki dan zajedno.
Goran
Nije ljepse u vrticu. Vrtici su prljavi i skupi. Zao mi je sto sam mladju kcerku morao staviti u vrtic. Starijoj kcerki bilo je mnogo ljepse kod kuce uz mamu i babu.
andjelka
Detinjstvo pamtim po svakodnevnom druzenju i igri sa decom iz komsiluka.Kolko radosti!
Boris
I onda je cijeli djetetov svijet mama i baba. Kamo socijalizacija sa drugom djecom? Sta ima bolje nego biti u drustvu vrsnjaka...

PRIKAŽI JOŠ

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.