Sreda, 04.08.2021. ✝ Verski kalendar € Kursna lista

Mali biznis je „Ahilova peta” srpskog ekonomskog rasta

Bespovratna državna pomoć prošle godine iznosila od 300.000 do milion dinara. – U Nemačkoj i Irskoj podrška početnicima značajnija
Бизнис кампус у Суботици (Фото Танјуг/Д. Гол)

Ako ma­la i sred­nja pred­u­ze­ća ne poč­nu da ra­stu, vi ne mo­že­te da se raz­vi­ja­te da­lje. Mo­ra­te mo­ti­vi­sa­ti gra­đa­ne da bu­du pri­vat­ni­ci, da ne če­ka­ju po­sao u jav­nom sek­to­ru. Ovu po­ru­ku je To­ni Ver­he­i­jen, biv­ši šef kan­ce­la­ri­je Svet­ske ban­ke u Be­o­gra­du, osta­vio kre­a­to­ri­ma srp­ske eko­nom­ske po­li­ti­ke pri od­la­sku iz Sr­bi­je. Pre ne­go što je spa­ko­vao ko­fe­re i oti­šao na no­vi rad­ni za­da­tak u Tu­nis, is­ta­kao je ka­ko pri­vred­ni rast Sr­bi­je do­bi­ja ubr­za­nje, ali da su raz­voj ma­log i sred­njeg bi­zni­sa „Ahi­lo­va pe­ta” ov­da­šnje pri­vre­de. 

Ovo je po pra­vi­lu iz­go­va­rao i sva­ki srp­ski pre­mi­jer pri do­la­sku u vla­du.

Od dve­hi­lja­di­te u eks­po­zeu sva­kog od njih raz­voj ma­lih i sred­njih pred­u­ze­ća de­fi­ni­san je kao pri­o­ri­te­t eko­nom­ske po­li­ti­ke. Po to­me se ni­je raz­li­ko­va­la ni pred­sed­ni­ca vla­de Ana Br­na­bić. Ona je is­ta­kla da su pred­u­zet­ni­ci ve­li­ki po­ten­ci­jal za pri­vred­ni rast i ova vla­da na­me­ra­va da ih u to­me mak­si­mal­no po­dr­ži. 

Da li je po­dr­ška dr­ža­ve ma­lom i sred­njem bi­zni­su sa­mo de­kla­ra­tiv­na i šta kon­kret­no vla­sni­ci ovih kom­pa­ni­ja mo­gu da do­bi­ju?

Pre­ma po­da­ci­ma Mi­ni­star­stva pri­vre­de, vla­da je sa­mo u ovoj go­di­ni iz­dvo­ji­la 18,2 mi­li­jar­de di­na­ra za početnike u biznisu. Od to­ga je čak 7,6 mi­li­jar­di bes­po­vrat­nih sred­sta­va, dok je vi­še od 500 mi­li­o­na evra po­volj­nih kre­di­ta.

Sa­mo u to­ku pro­šle go­di­ne, ko­ja je pro­gla­še­na „Go­di­nom pred­u­zet­ni­štva”, 7.850 pri­vred­ni­ka po­dr­ža­no je sa 10,5 mi­li­jar­di di­na­ra, po­da­ci su Mi­ni­star­stva pri­vre­de. Do­dat­no, 377 pri­vred­ni­ka do­bi­lo je 548 mi­li­o­na di­na­ra za na­bav­ku opre­me, a 160 po­čet­ni­ka u po­slo­va­nju do­bi­lo je kre­dit­nu po­dr­šku. 

Mla­di pred­u­zet­ni­ci, ko­ji po­či­nju pri­vat­ni bi­znis kao naj­ve­ću pre­pre­ku na­vo­de ad­mi­ni­stra­tiv­ne pro­ce­du­re i ne­do­sta­tak po­volj­nog ka­pi­ta­la. Dr­ža­va je, uz part­ner­stvo sa Pri­vred­nom ko­mo­rom Sr­bi­je po­kre­nu­la raz­li­či­te pro­gra­me fi­nan­sij­ske po­dr­ške, a po­seb­no za star­tap kom­pa­ni­je. U 2016. sklo­plje­no je 116 ugo­vo­ra za za­po­či­nja­nje sop­stve­nog po­sla. U okvi­ru tog pro­gra­ma mi­ni­mal­ni iz­nos bes­po­vrat­nog nov­ca bio je 300.000 di­na­ra, a mak­si­ma­lan mi­li­on di­na­ra, što je 50 od­sto od ukup­ne in­ve­sti­ci­je.

Mi­lan Kne­že­vić, vla­snik kon­fek­ci­je „Mo­dus”, ka­že da je je­dan od pro­ble­ma i to što je na­še tr­ži­šte plit­ko. 

– U Ne­mač­koj po­čet­ni­ci u po­slu ima­ju tr­ži­šte ko­je mo­že da po­vu­če ma­li bi­znis. Dr­ža­va bi po­seb­no pa­žlji­vo tre­ba­lo da kro­ji pri­vred­ni am­bi­jent za po­čet­ni­ke, jer ti lju­di svo­jom lič­nom imo­vi­nom ga­ran­tu­ju za svoj bi­znis – ka­že Kne­že­vić. 

Ka­ko to za­i­sta iz­gle­da u Ne­mač­koj za „Po­li­ti­ku” go­vo­ri Oli­ver Šve­bel, di­rek­tor Agen­ci­je za eko­nom­ski raz­voj Frank­fur­ta. Is­ti­če da po­čet­ni­ci u bi­zni­su do­bi­ja­ju bes­pla­tan pro­stor, mar­ke­ting i po­čet­ni ka­pi­tal. Frank­furt ima ka­su za po­čet­ni­ke u bi­zni­su i sva­ko­me sle­du­je od 5.000 do 50.000 evra. Uko­li­ko ne­ko že­li 100.000 evra mo­ra da po­lo­ži i ga­ran­ci­ju, jer je su­šti­na ne­mač­ke eko­no­mi­je u so­li­dar­no­sti, re­zi­mi­ra Šve­bel. Ve­li­ka pred­u­ze­ća pla­ća­ju čak jed­nu vr­stu po­re­za da bi na taj na­čin po­ma­ga­la ma­la. Sa­mo grad Frank­furt po tom osno­vu od 70.000 kom­pa­ni­ja ube­re 1,8 mi­li­jar­di evra go­di­šnje i pre­u­sme­ri ih kao po­dr­šku ma­lim i sred­njim pred­u­ze­ći­ma.

 – Sko­ro 90 od­sto fir­mi, ko­je za­poč­nu bi­znis i pre­ži­vi. Pro­šle go­di­ne je osno­va­no 7.200 star­tap kom­pa­ni­ja iz naj­ra­zli­či­ti­jih obla­sti. Jed­nom go­di­šnje bi­ra­mo naj­bo­lju. Po­bed­nik do­bi­ja 13.000 evra, dru­gi 10.000, a tre­ći 7.000 evra – ka­že Šve­bel. 

Sa­mo u po­kra­ji­ni He­sen po­slu­je 283.000 ma­lih i sred­njih pred­u­ze­ća sa ukup­nim pro­me­tom od 160 mi­li­jar­di evra. 

Raz­voj­na agen­ci­ja Ir­ske, sa dru­ge stra­ne, svo­ju po­dr­šku usme­ra­va ka iz­vo­zno ori­jen­ti­sa­nom bi­zni­su. Ova dr­žav­na agen­ci­ja ras­po­la­že fon­dom od oko 60 mi­li­o­na evra. U za­vi­sno­sti od to­ga o ka­kvim pro­jek­ti­ma je reč, kom­pa­ni­je mo­gu da do­bi­ju od 50.000 pa do čak pet mi­li­o­na evra. Isti­na, do­na­ci­ju od dva do pet mi­li­o­na evra mo­gu da do­bi­ju mul­ti­na­ci­o­nal­ne i mul­ti­re­gi­o­nal­ne kom­pa­ni­je, ali i ma­la lo­kal­na pred­u­ze­ća mo­gu da do­bi­ju zna­čaj­nu nov­ča­nu po­dr­šku ko­ja se kre­će od 50.000 do 250.000 evra. 

Komentari4
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

miroslav sarcanski
To jeste kljucni problem srpske ekonomije, ali kao u prici o carevom novom odelu, to treba da stranac saopsti. Vlada se obavezala na reformu javnog sektora, za otpremnine se u budzetu planiraju sredstva, ali malo ko iz javnog sektora, gde se malo radi i dobro zaradjuje, nije spreman da otpocne sopstveni biznis. Podsticaji za mala i srednja preduzeca su mali, a za strane ulagace su visestruko veci. Na taj nacin prodajemo jeftino radnu snagu, mali privatnici gase biznis ili beze u sivu zonu, a mladi skolovani odlaze u inostranstvo. Kako izgleda podsticanje domacih lica osetio sam na svojoj kozi kada sam regisrovao poljprivredno gazdinstvo i prijavio ga u sistem PDV. Obecani podsticaji za stocarsku proizvodnju se ne isplacuju i po godinu dana, povracaj PDV-a traje isto toliko, a obaveze po istom osnovu dospevaju odmah uz pretnju prinudne naplate. Vrhunac osionosti poreznika je pokusaj da se naplati PIO doprinos za poljoprivrednike, iako placate po drugom osnovu i bez obzira na zakon.
Ljupca65
A politiccari posle nemogu da gule drzavu stacemo onda
Milisav
Gazda je rasprodao dedovinu stranim korporacijama za sitan novac, uz katastrofalne uslove za Srbiju. Sada oni koji zaradjuju po 300 eur mesecno u njegovim 'investicijama', treba da zapocnu svoj privatni biznis? Kako? Da prestanu da jedu?!
Aleksandar
Niko nije rekao da je jednostavno. Privatni biznis je kocka, a gde se coveka kladi na samog sebe i na svoju poslovnu ideju. Ne moze svako da bude privatnik, jer ne zeli svako da rizikuje, da se stresira, da ugrozi svoju imovinu, tj nasledstvo koje treba deci da ostavi. Moj otac je svoj privatni posao zapoceo tako sto je prodao sve sto je imao od njiva i poljoprivredne mehanizacije i ulozio u posao. Zbog te odluke rodjena majka nije govorila sa njim godinu dana. Rizikovao je, ali njemu se isplatilo. Mnogima nije. U sustini - vrzino kolo: treba vam privatnik da privredjuje i zaposli ljude, koji rizikuje sve sto ima, sa jedne strane, i relativno pristojna plata od koje taj isti privatnik moze da zivi, u slucaju da posao propadne. Posto su plate nikakve, rizik je veoma visok za vecinu ljudi, i radije biraju drzavi posao i sigurnost.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.