Sreda, 27.10.2021. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
ZAŠTO MRZIM PONEDELjAK

Ako Gospođica ne zna za Berka, zašto mi da znamo za mizoginiju

Сва лица бившег гувернера Арнолда Шварценегера (Фото Јутјуб)

Da, nor­mal­no da sam gle­dao ka­ko su Pre­mi­jer i mi­ni­stri bra­ni­li svo­jih pr­vih 100 da­na. U Kru­šev­cu ni­sam vi­deo ni­šta što ni­sam oče­ki­vao. Broj­ke ko­je je iz­ne­la Vla­da ni­su bi­le ne­po­zna­te, sa­mo su ta­da po­tvr­đe­ne, a na­pa­di sed­me si­le ima­li su po­zna­te me­te, pa su sa­mo po­tvr­đe­ni. Na­pa­di.

Vu­lin je is­ko­čio ali za­ne­mar­lji­vo pre­ma ono­me ko­li­ko ga na­pa­da­ju i vre­đa­ju, a „slo­bod­ni me­di­ji” raz­vi­li su svo­ju sta­ru te­zu ka­ko je Pred­sed­nik dr­ža­ve ujed­no i pre­mi­jer.

„Ne­za­vi­sna štam­pa” se go­di­na­ma za­la­že da za pre­mi­je­ra ne­ma­mo vo­đu već „do­sad­nog” dr­žav­nog slu­žbe­ni­ka i sa­da ka­da su ga do­bi­li – opet im ne va­lja! Ne raz­u­me­ju da ka­da op­ci­ja za ko­ju se za­la­žu po­be­di (ika­da) na iz­bo­ri­ma pred njom će se opet na­ći isti iz­bor: vo­đa ili slu­žbe­nik.

***

Bor­ba za slo­bo­du me­di­ja ni­je upit­na i ne­ma vre­men­sko ogra­ni­če­nje ni­ti li­mi­ti­ran cilj. Bi­la bi svr­sis­hod­ni­ja da se naj­ak­tiv­ni­ji u toj bor­bi ba­ve vi­še či­nje­ni­ca­ma ne­go uvre­da­ma ko­le­ga i me­di­ja ko­ji u toj bor­bi ima­ju svoj put.

Biv­ša ured­ni­ca „Po­li­ti­ke” sik­će i pod­no­si ostav­ku na me­sto u Sa­ve­tu za bu­duć­nost me­di­ja, ili već ka­ko se zo­ve, jer joj no­vi dr­žav­ni se­kre­tar u toj obla­sti ni­je po vo­lji. Mr­zi že­ne, ka­že ona, iz­ja­vio je ta­ko ne­što pred ka­me­ra­ma... On ni­je iz­ja­vio da mr­zi že­ne, re­kao je ne­što sa­svim dru­go, ali je sa­svim si­gur­no da je go­spo­đi­ca biv­ša ured­ni­ca „Po­li­ti­ke”, ka­da sam pr­vi put po­sle 16 go­di­na do­bio pra­vo da se ogla­sim u svo­jim no­vi­na­ma, sva­ka­ko na­pi­sa­la da de­mo­kra­ti­ja i slo­bo­da pi­sa­ne re­či ne zna­či da sad sva­ko mo­že da pi­še! 

I osta­la ži­va. Ali, šta je toj go­spo­đi­ci po­ru­čio Berk još kra­jem 18. ve­ka?

***

Ako ona ne zna ko je Berk, za­što mi mo­ra­mo da zna­mo šta je mi­zo­gi­ni­ja? 

Ali, do­bro­na­mer­ni smo, po­mo­ći će­mo.

Ra­ci­o­nal­no je da ne­kog ko umi­sli da je Na­po­le­on za­tva­ra­ju u in­sti­tu­ci­je ko­je pru­ža­ju struč­nu po­moć, ali de­si­lo se da su ne­ki ko­ji su umi­sli­li da su Lip­ma­ni ili Pu­li­ce­ri, po­sle srp­skog „pe­tog ok­to­bra”, iz­be­gli tu sud­bi­nu. Sta­vlja­li su ih na čel­na me­sta ugled­nih be­o­grad­skih no­vin­skih ku­ća s pla­ta­ma od ne­ra­zum­nih, ne­pri­stoj­nih i agre­siv­no aro­gant­nih od 8.000 ili čak 13.000 evra.

Ka­ko je to mo­gu­će? Pa otu­da što je re­vo­lu­ci­ja (a 5. ok­to­bar je­ste bio re­vo­lu­ci­ja, ide­o­lo­ška, neo­li­be­ral­na – oslo­ba­đa­nje po­je­din­ca) jed­na isto­rij­ska si­tu­a­ci­ja u ko­joj čo­ve­kom vla­da ira­ci­o­nal­no.

Tu se ni­šta ne me­nja od po­ja­ve re­vo­lu­ci­ja a o to­me naj­bo­lje sve­do­či ono što je tvr­dio još Ed­mund Berk (1729–1797), mi­sli­lac ko­ji je fa­sci­ni­rao i Slo­bo­da­na Jo­va­no­vi­ća. 

Jo­va­no­vić je pi­sao ka­ko je Berk na pri­me­ru Fran­cu­ske re­vo­lu­ci­je pri­me­tio da u tim isto­rij­skim lo­mo­vi­ma do­bi­ja­ju na zna­ča­ju dve vr­ste lju­di: fi­nan­si­je­ri i no­vi­na­ri. 

Da­nas So­roš, re­ci­mo, i no­vi­na­ri, ču­va­ri va­tre te re­vo­lu­ci­je, a na tim pa­ra­ma, kao go­spo­đi­ca Smaj­lo­vić iz „Po­li­ti­ke”, kao Ka­ri­će­vi la­u­re­a­ti, brač­ni par ne­za­vi­snih i ne­pot­ku­plji­vih Le­ki­ća, pred Bo­go­lju­bov put na Sv. Je­le­nu.

E, to je „še­sti ok­to­bar”. Glu­po je kad da­nas go­vo­re da se „še­sti ok­to­bar” ni­je do­go­dio. Do­go­dio se i o to­me go­vo­re po­ro­dič­na fa­ra­on­ska bo­ga­će­nja ko­ja bo­du oči.

Berk je po­stre­vo­lu­ci­o­nar­no sta­nje (svu­da, pa ta­ko i u Sr­bi­ji) pred­vi­deo sta­vom da su cir­ku­la­ci­ja nov­ca i cir­ku­la­ci­ja in­for­ma­ci­ja je­di­ne spo­ne ko­je osta­ju u jed­nom dez­or­ga­ni­zo­va­nom dru­štvu. 

Berk je iz gro­ba „raz­va­lio” slo­bod­ne no­vi­na­re Sr­bi­je!

Jo­va­no­vić je, pi­šu­ći iz­me­đu dva svet­ska ra­ta, pod­vla­čio da je Berk pred­vi­đao ta­da­šnju (iz­me­đu dva ra­ta) vla­du ve­li­kih ba­na­ka i ve­li­kih no­vi­na ko­ja je po­sta­la od­li­ka ta­da­šnje de­mo­kra­ti­je.

***

Berk je o tom „no­vom dru­štvu” ko­je sti­že od­mah po­sle re­vo­lu­ci­je za­be­le­žio ne­što što tr­pi­mo kao po­sle­di­cu:

„...Cir­ku­la­ci­ja nov­ca i no­vo­sti je­ste za njih je­dan teh­nič­ki po­sao, ko­ji oni vr­še ra­di svo­je lič­ne do­bi­ti, bez ob­zi­ra na osta­li svet. Oni go­spo­da­re dru­štvom s neo­se­tlji­vo­šću jed­ne ma­ši­ne. I eto či­me se za­vr­ši­lo oslo­ba­đa­nje po­je­din­ca ko­je je re­vo­lu­ci­ja pro­gla­si­la. 

Da bi po­vra­ti­la po­je­din­cu nje­go­vu ’pri­rod­nu slo­bo­du’, re­vo­lu­ci­ja je ras­ki­nu­la sve dru­štve­ne ve­ze ko­je su isto­ri­ja i kul­tu­ra is­ple­le. Is­ti­ču­ći lič­na pra­va vi­še ne­go dru­štve­ne du­žno­sti, re­vo­lu­ci­ja je pri­pre­mi­la jed­nu dru­štve­nu sre­di­nu, bez uza­jam­ne pot­po­re i lju­ba­vi, ko­ja se dr­ži za­jed­no sa­mo hlad­nim ra­ču­ni­ma jed­ne ban­kar­sko-no­vi­nar­ske or­ga­ni­za­ci­je.”

***

Da li zna­te da je Ame­ri­ka vi­še pu­ta ot­kri­va­na pre Ko­lum­ba, ali da je to uspe­šno za­ta­ška­va­no. Špa­nac je, upor­no­šću, upro­pa­stio sve(t)!

Ar­nold Švar­ce­ne­ger, glu­mac i po­li­ti­čar na­stao vre­njem po­kva­re­ne „ko­ka-ko­le” i de­sti­la­ci­jom ste­ro­id­nog na­pit­ka, u čast od­la­ska po­sled­nje mo­žda­ne će­li­je ko­ja je na­pu­sti­la fa­mo­zno te­lo, dao je iz­ja­vu oko ko­je bi i tvo­rac imao od­re­đe­nih di­le­ma da ko­jim slu­ča­jem po­sto­ji.

Da­kle, ono­mad, kao od­la­ze­ći gu­ver­ner Ka­li­for­ni­je, za­bra­nio je da se u ško­la­ma ko­ri­ste re­či ma­ma, ta­ta, muž i že­na…

Zbog to­ga da se de­ca iz gej bra­ko­va ne bi ose­ća­la lo­še.

Zna­či, nor­mal­na de­ca ne mo­gu da na­cr­ta­ju maj­ku, ne sme­ju da pri­ča­ju o po­ro­di­ci da se ne bi uvre­di­la ona dru­ga de­ca.

Me­đu­tim, ni­je to Ter­mi­na­tor po­lu­deo.

Ne, Ko­nan Var­va­rin je ta­ko vas­pi­tan. 

Ame­rič­ko dru­štvo je pre­ko svog Ge­bel­sa, ko­ji je me­đu de­com po­zna­ti­ji kao Volt Di­zni, uve­lo u svet i u svest či­nje­ni­cu da ni­je­dan od „pre­div­nih” ju­na­ka cr­ta­nih fil­mo­va – ne­ma ro­di­te­lje! 

Ba­ja Pa­tak je stric, Pa­ta je tet­ka, Uj­ka Pa­ja je uj­ka, Ra­ja, Ga­ja i Vla­ja su se­stri­ći, Ho­ra­ci­je je te­ča, Pro­ka je pro­na­la­zač, Da­ba je si­le­dži­ja a Bul­do­zi su lo­po­vi… Ali ni­ko, da­kle, ni­ko od njih ni­je otac, maj­ka, ni­ko ne­ma po­ro­di­cu, ni­ko ne­ma si­na, ne­ma ćer­ku, ne­ma ro­di­te­lja…

Var­va­rin je po­ru­čio da su vred­no­sti ko­je smo na­u­či­li od ro­di­te­lja ne­va­žne i da se ne ra­ču­na­ju u no­vom vre­me­nu. No­vo vre­me je vre­me gej bra­ko­va i isto ta­kvih bom­bar­do­va­nja i oku­pa­ci­ja.

Do­zvo­lje­no je ubi­ja­nje zbog rat­nog ple­na, do­zvo­lje­no je uni­šta­va­nje po­ro­di­ce, do­zvo­lje­no je i ubi­ja­nje ko­la­te­ral­ne de­ce, ali ne i uz­ne­mi­ra­va­nje usvo­je­ne de­ce gej pa­ro­va. 

 

***

Za­vr­ši­li se pro­te­sti ro­di­te­lja u Ze­mu­nu, de­ca po­sle me­sec da­na kre­nu­la u ško­lu, a je­dan se oti­ma:

– Bu­u­u­u­a­aa! Ne­ću da idem u ško­lu! Na­stav­ni­ci me mr­ze a đa­ci mi se pod­sme­va­ju !

– Ali, mo­raš, si­ne. Ti si di­rek­tor ško­le!

Komentari2
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Raca Milosavljevic
... evo mog komentara malo starinskim recnikom ... za ovaj tekst ... alal vera majstore ...
Жељко Гајић
Ауторова опажања у вези са ликовима из Дизнијевих филмова су интересантна. Ја сам био убеђен да су односи између Дизнијевих ликова такви какви јесу да не би била повређена бројна деца без родитељског старања, једног или оба родитеља, сирочад и напуштена деца.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.