Subota, 27.11.2021. ✝ Verski kalendar € Kursna lista

Hrpa dokumenata za smeštaj dementnih

Većina državnih gerontoloških ustanova nema posebna odeljenja za obolele, a liste čekanja i dalje postoje. – Na prijem se čeka dva meseca. – U privatni dom smeštaju bez posredovanja centra za socijalni rad
Све је лак­ше у ка­феу „Ал­цхај­мер” До­ма за ста­ре „Бе­жа­ниј­ска ко­са” у Београду (Фо­то А. Ва­си­ље­вић)

Be­o­gra­đan­ka Su­za­na P. već ne­ko­li­ko me­se­ci po­ku­ša­va da sme­sti svo­ju maj­ku u dom za sta­re, i to u onu usta­no­vu so­ci­jal­ne za­šti­te u ko­joj po­sto­ji ode­lje­nje za de­ment­ne. Za taj po­du­hvat ni­su joj po­treb­ni sa­mo vo­lja i str­plje­nje, jer u dr­žav­nom do­mu, kao po obi­ča­ju, ne­ma slo­bod­nih me­sta za obo­le­le od Al­chaj­me­ro­ve bo­le­sti, a i če­ka se u pro­se­ku oko dva me­se­ca. Da bi se do­mo­gla dr­žav­nog kut­ka za de­ment­ne ona tvr­di da naj­pre tre­ba da pri­ba­vi dva­de­se­tak do­ku­men­ta. U njih su ura­ču­na­ti pa­pi­ri na osno­vu ko­jih Su­za­na po­sta­je pri­vre­me­ni sta­ra­lac, ali i do­ku­men­ta­ci­ja za sme­štaj maj­ke u dom.

Da se ko­jim slu­ča­jem od­lu­či za pri­vat­ni dom, si­tu­a­ci­ja bi bi­la znat­no lak­ša, jer joj nad­le­žni ta­mo tra­že sa­mo je­dan pa­pir – na­laz ne­u­rop­si­hi­ja­tra.

– Da se raz­u­me­mo, taj na­laz ko­šta 4.500 di­na­ra, ali tu se pri­ča ne za­vr­ša­va. Sa­zna­jem da sme­štaj mo­ram dva me­se­ca una­pred da pla­tim, a uko­li­ko ne­što kre­ne po zlu, no­vac mi ne­će vra­ti­ti. Za­mi­sli­te tek to – raz­o­ča­ra­na je na­ša či­ta­telj­ka, ko­joj ni­je sa­svim ja­sno za­što za sme­štaj u dr­žav­nom do­mu i ona lič­no mo­ra nad­le­žni­ma da do­sta­vi po­tvr­de da je zdra­va, da ni­je li­še­na ro­di­telj­skog sta­ra­nja, da ni­je osu­đi­va­na...

– Pi­tam se ka­ko nam to dr­ža­va on­da po­ma­že ka­da smo pri­te­ra­ni u ćo­šak i mo­ra­mo da gu­bi­mo dra­go­ce­no vre­me da bi­smo sme­sti­li de­ment­nog srod­ni­ka u dom. Ni­ko­ga iz­gle­da ni­je bri­ga što to sve ko­šta – ja­da se Su­za­na P. 

Ko­ri­sni sa­ve­ti
Pri­li­kom sme­šta­ja sta­re ili ne­moć­ne oso­be u pri­vat­ni dom za sta­re po­treb­no je pro­ve­ri­ti da li pru­ža­lac uslu­ge ima li­cen­cu za rad, o če­mu se mo­že do­bi­ti in­for­ma­ci­ja na zva­nič­noj in­ter­net pre­zen­ta­ci­ji Mi­ni­star­stva ra­da ili u ko­mu­ni­ka­ci­ji sa in­spek­to­ri­ma so­ci­jal­ne za­šti­te. Tre­ba­lo bi pro­ve­ri­ti i uslo­ve sme­šta­ja, kva­li­tet ne­ge, broj i struk­tu­ru za­po­sle­nih, sa­dr­žaj uslu­ge (sme­štaj, is­hra­na, hi­gi­je­na, ne­ga, zdrav­stve­na ne­ga i dru­go), a po­seb­no obra­ti­ti pa­žnju na ele­men­te ugo­vo­ra ko­ji se od­no­se na sa­dr­žaj uslu­ga u okvi­ru ugo­vo­re­ne ce­ne sme­šta­ja, sa­ve­tu­ju u Mi­ni­star­stvu ra­da.

U Mi­ni­star­stvu za rad, za­po­šlja­va­nje, bo­rač­ka i so­ci­jal­na pi­ta­nja na­po­mi­nju da se sme­štaj oso­ba u dr­žav­ne do­mo­ve za sta­re re­a­li­zu­je po pro­ce­du­ra­ma cen­ta­ra za so­ci­jal­ni rad. Po­stu­pak se po­kre­će zah­te­vom, u či­jem pri­lo­gu se do­sta­vlja i dru­ga pro­pi­sa­na do­ku­men­ta­ci­ja. Pred­nost pri sme­šta­nju u dr­žav­ne do­mo­ve ima­ju oso­be či­je je zdrav­stve­no sta­nje ta­kvo da im po­ro­di­ca ne mo­že omo­gu­ći­ti ade­kvat­nu ne­gu i uslo­ve. Ta­ko­đe je bit­no i da je oso­ba sprem­na da ide u dom, a uko­li­ko usled bo­le­sti ni­je u sta­nju da se sa­ma iz­ja­sni, ume­sto nje od­lu­ču­ju čla­no­vi po­ro­di­ce. 

Ka­da su u pi­ta­nju pri­vat­ni do­mo­vi za sta­re, Za­ko­nom o so­ci­jal­noj za­šti­ti pro­pi­sa­no je ne­po­sred­no ugo­va­ra­nje iz­me­đu ko­ri­sni­ka ili nje­go­vog za­kon­skog za­stup­ni­ka i pru­ža­o­ca uslu­ge. 

– Raz­li­ka u pro­ce­du­ri sme­šta­ja u dr­žav­ni, od­no­sno pri­vat­ni dom za sta­re, je­ste u to­me da se ko­ri­sni­ci u pri­vat­ni dom sme­šta­ju bez po­sre­do­va­nja cen­tra za so­ci­jal­ni rad. Sta­ra­telj, ko­ji ne mo­ra bi­ti srod­nik ko­ri­sni­ka, pri­li­kom sme­šta­ja ko­ri­sni­ka u dom oba­ve­zno pri­la­že re­še­nje nad­le­žnog cen­tra za so­ci­jal­ni rad ko­jim je on po­sta­vljen za sta­ra­te­lja, kao do­kaz da je ovla­šćen da za­stu­pa in­te­re­se te oso­be. Uz re­še­nje pri­la­že i pret­hod­nu sa­gla­snost or­ga­na sta­ra­telj­stva da je sme­štaj u kon­kret­ni pri­vat­ni dom u naj­bo­ljem in­te­re­su ko­ri­sni­ka – is­ti­ču u Mi­ni­star­stvu ra­da. 

U Sr­bi­ji po­sto­ji 41 usta­no­va so­ci­jal­ne za­šti­te u ko­je je mo­gu­će sme­sti­ti sta­re i ne­moć­ne, ali ve­ći­na dr­žav­nih usta­no­va ne­ma po­seb­na ode­lje­nja za de­ment­ne. Je­dan od ge­ron­to­lo­ških cen­ta­ra u ko­ji­ma po­sto­ji ode­lje­nje za de­ment­ne je cen­tar u Be­o­gra­du. Obo­le­li od Al­chaj­me­ro­ve bo­le­sti mo­gu da ra­ču­na­ju na struč­nu le­kar­sku i po­moć ne­go­va­te­lji­ca na dve lo­ka­ci­je u pre­sto­ni­ci – u do­mu „Be­ža­nij­ska ko­sa” i sta­ci­o­na­ru na Ka­ra­bur­mi. Uslu­ga u pro­se­ku ko­šta oko 40.000 di­na­ra me­seč­no, ali i po­red to­ga su­gra­đa­ni ve­o­ma te­ško mo­gu da obez­be­de me­sto za svog čla­na po­ro­di­ce. Raz­log je uvek isti – ne­do­vo­ljan broj me­sta za sme­štaj obo­le­lih, po­seb­no onih po­kret­nih. 

– Pri­ti­sak je ve­li­ki, ka­pa­ci­te­ti ogra­ni­če­ni. U ovom tre­nut­ku oko 30 oso­ba ko­je pa­te od Al­chaj­me­ro­ve bo­le­sti če­ka na sme­štaj u na­šu usta­no­vu, ali mi tu ni­šta ne mo­že­mo da pre­du­zme­mo. Od ve­li­kog zna­ča­ja bi bi­lo da i lo­kal­na za­jed­ni­ca po­mog­ne, re­ci­mo otva­ra­njem dnev­nog bo­rav­ka za sta­re ili ospo­so­blja­va­njem ge­ron­to­ne­go­va­te­lji­ca ko­je bi ra­di­le sa obo­le­li­ma od Al­chaj­me­ro­ve bo­le­sti u okvi­ru uslu­ge „po­moć u ku­ći” – na­vo­di Su­za­na Mi­šić, di­rek­tor­ka Ge­ron­to­lo­škog cen­tra Be­o­grad, i pod­se­ća da u be­o­grad­skoj usta­no­vi ima me­sta za 62 po­kret­ne i 130 ne­po­kret­nih de­ment­nih oso­ba. 

Sme­štaj u pri­vat­nom do­mu sta­je od 350 do 750 evra, a na ce­ne uglav­nom uti­če zdrav­stve­no sta­nje ko­ri­sni­ka, od­no­sno nje­go­va po­kret­nost, kao i ko­li­ko je kre­ve­ta u so­bi, dok u ge­ron­to­lo­škom cen­tru ra­čun za­vi­si od objek­ta u ko­ji je sta­ra oso­ba sme­šte­na.

Ko ima pred­nost pri­li­kom sme­šta­ja u dr­žav­ni dom za sta­re?

– Od pre­sud­nog je zna­ča­ja pro­ce­na sta­nja ko­ri­sni­ka ko­ju oba­vlja Cen­tar za so­ci­jal­ni rad, ali je bit­na i pro­ce­na pru­ža­o­ca uslu­ga o po­sto­ja­nju po­tre­be pri­o­ri­tet­nog zbri­nja­va­nja – is­ti­ču u Mi­ni­star­stvu ra­da. 

Komentari5
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Боривоје Банковић
Када је мом покојном оцу утврђена алцхајмерова болест, мојој мајци су у центру за социјални рад рекли да ће јој најлакше помоћи ако се разведе, па се имовина подели. Природно, центар би преузео његову имовину.
Gosovic Sanja
Prosla sam pakao bas kao sto kazete. Nijedna drzavna institucija ne zeli da pomogne i mi smo najcesce u soku i sami kad se suocimo sa tom bolescu
Gosovic Sanja
Nisam imala bas nikakvu pomoc centra za soc. rad i ako sam tako bila danonocno. Dali su ki spisak dokumenata koje moram da donesem i niko vas ne pita da li mozete da stignete da ih prikupite s obzirom da morate da radite 7 sati dnevno....pobrinrte se ko ce njih da pricuva za to vreme. ..morate da spavate da ih cuvate....Spas dam nasla u privatnom domu. Drzava je potpuno digla ruke od dementnih gradjana bez obzira sto su 50 godina poreski obveznici bili
Zorica
Sanja molim Vas o kom Domu je rec i da li ste zadovoljni. Hvala
vlada
Ko je to prosao ni pakao mu nece tesko pasti.Nemilosrdna administracija i sve sami morate da uradite i organizujete,na gotovo sve da dobiju,pa ako se sete..

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.