Sreda, 01.12.2021. ✝ Verski kalendar € Kursna lista

Psi i mačke – blagodet za pozne godine

Devedesetpetogodišnjak zbog psa Arija pet puta dnevno izlazio u šetnju. – Kućni ljubimci su pravi melem za dušu
У свакодневној шетњи са псима (Фото Пиксабеј)

„Kuć­ni lju­bim­ci su pra­vo bla­go za lju­de u go­di­na­ma. Ne sa­mo za­to što su uz njih ak­tiv­ni­ji, već i zbog to­ga što se­ni­o­ri na taj na­čin ni­su usa­mlje­ni. U svo­joj prak­si ima­la sam slu­ča­je­ve i da su se lju­di u go­di­na­ma upo­zna­li, zbli­ži­li, čak i ven­ča­li za­hva­lju­ju­ći svo­jim kuć­nim lju­bim­ci­ma”, ot­kri­va ve­te­ri­nar Ni­ko­le­ta No­vak i do­da­je da uop­šte ni­je va­žna vr­sta kuć­nog lju­bim­ca, jer su sve ži­vo­ti­nje bla­go­det.

– Zbog psa Ari­ja, moj du­go­go­di­šnji kli­jent go­spo­din Ne­lić, sa svo­jih 95 go­di­na, pet pu­ta dnev­no iz­la­zio je na­po­lje. Ostao je vi­ta­lan i pri­znao da je to­me do­pri­neo upra­vo Ari ko­ji mu je pro­du­žio ži­vot – pri­se­ća se ve­te­ri­nar i do­da­je da osim ku­ca i mač­ke mo­gu bi­ti do­bar iz­bor, po­seb­no za one sla­bo po­kret­ne sta­ri­je gra­đa­ne.

– Ma­ce su pra­vo dru­štvo za se­ni­o­re jer su umi­lja­te, ma­zne. Po­zna­te su i kao sa­ku­plja­či ne­ga­tiv­ne ener­gi­je – is­ti­če Ni­ko­le­ta No­vak. 

Upra­vo jed­na ta­kva „glav­na” je u po­ro­di­ci Iva­no­vić. Ime joj je Miš. Umi­lja­ta cr­no-be­la le­po­ti­ca pe­ti je po re­du me­zi­mac i kuć­ni lju­bi­mac ove be­o­grad­ske po­ro­di­ce. 

– Lju­bav pre­ma mač­ka­ma ro­di­la se još pre dva­de­se­tak go­di­na, ka­da se is­pred na­še zgra­de u Usta­nič­koj po­ja­vi­la Ca­na. Bi­la je ta­ko pi­to­ma da je ni­je bi­lo mo­gu­će ne pri­me­ti­ti. Jed­nog da­na stvo­ri­la se pred na­šim vra­ti­ma sa ma­če­tom u usti­ma. Jed­no­stav­no je oda­bra­la nas i ta­ko je sve po­če­lo – pri­se­ća se Dar­ko Iva­no­vić, ne­ka­da­šnji re­dov­ni pro­fe­sor i de­kan Far­ma­ce­ut­skog fa­kul­te­ta u Be­o­gra­du u pen­zi­ji. 

Otad su se kroz nji­hov dom pro­švrć­ka­li i na­u­ži­va­li Zver­ko (Ca­nin po­to­mak), Kra­vi­ca i Ma­čen­ce, a u dvo­ri­štu is­pred zgra­de, Darko i supruga Mirjana Medenica re­dov­no hra­ne, či­ste i bri­nu o ma­čo­ri­ma Mar­ku i Ni­ko­li­ci. 

– Za ma­ce uvek imam vre­me­na, a po­seb­no ot­ka­ko sam u pen­zi­ji, evo, već ne­ko­li­ko go­di­na. Mač­ke su pra­vi me­lem za du­šu, oko njih ne mo­ra oso­ba to­li­ko da se an­ga­žu­je, kao re­ci­mo oko pa­sa. Za­uz­vrat mo­že da se do­bi­je ve­li­ka lju­bav. Mač­ka je ta­kva da i te ka­ko mo­že da umi­ri sva­kog ko je pod stre­som. Sam po­gled na nju je ne­ka­ko umi­ru­ju­ći, što je do­bro i za pen­zi­o­ner­ske da­ne – uve­ren je ute­me­lji­vač ka­te­dre za ana­li­ti­ku le­ko­va i autor mo­no­gra­fi­je „60 go­di­na Far­ma­ce­ut­skog fa­kul­te­ta u Be­o­gra­du 1945–2005”. 

To su u ne­ku ru­ku po­tvr­di­li i na­uč­ni­ci sa dva bri­tan­ska uni­ver­zi­te­ta ko­ji su ne­dav­no spro­ve­li an­ke­tu či­ji su re­zul­ta­ti po­ka­za­li da je fi­zič­ka ak­tiv­nost ko­ja uklju­ču­je re­ci­mo šet­nju kuć­nih lju­bi­ma­ca ve­o­ma zna­čaj­na za odr­ža­va­nje for­me oso­ba u tre­ćem do­bu, po­seb­no u to­ku zi­me. Ti­mo­vi sa uni­ver­zi­te­ta Ist An­gli­ja i Kem­bridž an­ke­ti­ra­li su 3.000 sta­ri­jih ko­ji su mo­ra­li da od­go­vo­re ima­ju li psa i iz­vo­de li ga u šet­nju. Is­tra­ži­va­či su im po­tom da­li ak­ce­le­ro­me­tre ko­ji su im ne­pre­sta­no me­ri­li ni­vo fi­zič­ke ak­tiv­no­sti to­kom se­dam da­na. 

„Svi­ma nam je po­zna­to da ni­vo fi­zič­ke ak­tiv­no­sti opa­da s go­di­na­ma”, re­kao je dr Ju Tu Vu, vo­đa is­tra­ži­va­ča ko­ji sa­ra­đu­je sa oba uni­ver­zi­te­ta, pre­ne­la je ne­dav­no agen­ci­ja Hi­na.

Na­uč­ni­ci su oče­ki­va­li da će an­ke­ta utvr­di­ti ka­ko še­ta­či pa­sa re­đe pri­be­ga­va­ju se­de­lač­kom na­či­nu ži­vo­ta od osta­lih uče­sni­ka stu­di­je. Re­zul­ta­ti su po­ka­za­li da vla­sni­ci pa­sa pro­seč­no dnev­no pro­vo­de po­la sa­ta ma­nje u se­de­nju. 

„Iz­ne­na­di­la nas je či­nje­ni­ca da su vla­sni­ci pa­sa pro­seč­no dnev­no bi­li fi­zič­ki ak­tiv­ni­ji i da su pro­vo­di­li ma­nje vre­me­na u za­tvo­re­nim pro­sto­ri­ma, čak i za vre­me naj­hlad­ni­jih, naj­mrač­ni­jih i naj­ki­šo­vi­ti­jih da­na, u od­no­su na sta­ri­je bez pa­sa za vre­me du­gih, sun­ča­nih let­nih da­na”, ka­zao je En­di Džons, pro­fe­sor jav­nog zdra­vlja na Uni­ver­zi­te­tu Ist An­gli­ja. 

S ob­zi­rom na to da su se mo­ra­li pri­la­go­di­ti po­tre­ba­ma kuć­nih lju­bi­ma­ca, nji­ho­vi vla­sni­ci bi­li su pri­si­lje­ni i na ve­ću i če­šću fi­zič­ku ak­tiv­nost. Džons je do­dao ka­ko ne pre­po­ru­ču­je svim se­ni­o­ri­ma bri­gu o psi­ma, bu­du­ći da ni­su svi u sta­nju to da ra­de na pra­vi na­čin. Iz­neo je i al­ter­na­ti­vu – uklju­če­nje en­gle­skih se­ni­o­ra u pro­gra­me šet­nje pa­sa iz sklo­ni­šta za ne­zbri­nu­te ži­vo­ti­nje dva pu­ta ne­delj­no. Pro­fe­sor jav­nog zdra­vlja je is­ta­kao i da je u sklo­pu ta­kvog pro­gra­ma mo­guć­nost ot­ka­zi­va­nja šet­nje bi­la re­đa od od­u­sta­ja­nja od ve­žbi sa vr­šnja­ci­ma. Re­zul­ta­ti su po­ka­za­li i da osim pod­sti­ca­nja na fi­zič­ku ak­tiv­nost, sta­ri­jim oso­ba­ma psi skra­ću­ju i tre­nut­ke usa­mlje­no­sti, po­seb­no ako ži­ve sa­svim sa­mi.

Te­ra­pij­ske ku­ce iz Ame­ri­ke

Po­bolj­ša­nje kva­li­te­ta ži­vo­ta pro­mo­vi­še i ame­rič­ka „Ali­jan­sa te­ra­pij­skih pa­sa”. Ova or­ga­ni­za­ci­ja za­pra­vo je ame­rič­ki na­ci­o­nal­ni re­gi­star ko­ji bro­ji vi­še od 17.000 pa­sa iz SAD, Ka­na­de, Pu­er­to Ri­ka… 

– Te­ra­pij­ski psi po­ma­žu lju­di­ma da pre­va­zi­đu svoj strah od pa­sa. Ima­ju umi­ru­ju­ći uti­caj na lju­de, bu­de sreć­ne uspo­me­ne, pod­sti­ču ra­dost i smeh, po­ma­žu lju­di­ma da se iz­bo­re sa ank­si­o­zno­šću i de­pre­si­jom. Ovi psi ta­ko­đe či­ne da se ose­ća­mo pri­jat­no i po­ma­žu lju­di­ma ko­ji se bo­re sa sa­da­šnjim i pro­šlim tra­u­ma­tič­nim is­ku­stvi­ma. Uz njih ni­smo usa­mlje­ni i ose­ća­mo vi­še sa­mo­po­u­zda­nja... – ob­ja­snio je svojevremeno za „Po­li­ti­ku” Bi­li Smit, iz­vr­šni di­rek­tor ove ali­jan­se. 

Nji­ho­vi vo­lon­te­ri su sprem­ni da de­le svo­je lju­bim­ce i vre­me sa dru­gi­ma, sti­žu u bol­ni­ce, ge­ron­to­lo­ške cen­tre i po­ma­žu oso­ba­ma sa smet­nja­ma... A. V.

Komentari7
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

istina
Životinje su bolji deo planete.
N.Bgd.
Kratko rečeno: pas je čudo, koliko pozitivno može da utiče na poboljšanje celokupnog zdravlja čoveka, ali pod uslovom da čovek ima puno ljubavi prema tom psu.
Milos miokovic
Nemacki,Svedski i sl penzioneri,stave u bus ljubimca i na ekskurzije sa ostalim penzionerima ,po eu.,putuju a nasi po potrebi ljybimca do parkica.,. i kod nas,nemozes oceniti ko koga vodi......
Nensi
Tekst je predobar, sad sam ga procitala u stampanom izdanju i prepoznala mog profesora sa Farmacije. Svaka cast!
Anna Anna
Istina, mace same izaberu svoga domacina. Tako je bilo i kod mene, pri dolasku na mesec dana u svoju kucu u jednom mestu u Srbiji. Jednostavno sam je videla na prozoru moga dnevnog boravka. Izasla sam i nahranila je na terasi. Mislila sam da ce posle otici, ali nije. Gledala me je kroz staklena vrata i nije se micala. Pustila sam je da udje, tako je i ostala da zivi taj mesec dana koliko sam planirala da ostanem. Maca se brzo odomacila, spavala mi kraj glave i prela...uspavljivala me svojom toplotom i krznom. Odlazila bi iz kuce samo kad bi trebala da obavi svoje fizioloske potrebe. Nazalost, morala sam ponovo otputovati i nije me bilo tri meseca. Bio je mart mesec, osetila sam da me neko gleda. Pogledala sam na staklena vrata i ugledala moju Macu, belog nosa. Oh, moje radosti, otvorila sam joj vrata , podigla je da je poljubim i osetila da je skotna. Istina, posle sedam dana se i omacila kod mene, cetvoro malih lepotana.......
Sreten Bozic -Wongar
Pojedini staracki dmovi u Australiju imaju psa koji seta od kreveta do kreveta i mase repom da bi se javio poznanicima.Tokom ove posete krvni pritisak bolesnika se stabilizuje.

PRIKAŽI JOŠ

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.