Nedelja, 17.10.2021. ✝ Verski kalendar € Kursna lista

Pre­te­ške uspo­me­ne za je­dan ži­vot

Da­vid Sla­dek, če­ški fo­to­graf i no­vi­nar, sme­stio je me­đu ko­ri­ce knji­ge, sa že­ljom da svet upo­zo­ri na opa­snost ko­ja se nad­vi­la nad čo­ve­čan­stvom, is­po­vest 20 pre­ži­ve­lih lo­go­ra­ša Ja­se­nov­ca
Логораши показују своју страну у књизи (Фо­то Да­ли­бор Сла­дек)

Ću­ta­li su se­dam de­ce­ni­ja o gol­go­ti ko­ju su pre­ži­ve­li kao de­ca u lo­go­ri­ma Ne­za­vi­sne dr­ža­ve Hr­vat­ske 1941–1945, a on­da su, ne­ki pr­vi put, s pu­no po­ve­re­nja du­šu otvo­ri­li Da­vi­du Sla­de­ku, če­škom fo­to­gra­fu i no­vi­na­ru. Dva­de­set is­po­ve­sti Sla­dek je, na se­bi svoj­stven na­čin, fo­to­gra­fi­ja­ma i ci­ta­ti­ma iz in­ter­vjua, pre­to­čio u knji­gu po­sve­će­nu se­ća­nju i ose­ća­nju lju­di. To je, ka­ko ka­že autor, po­če­tak pro­jek­ta ko­ji ima za cilj da do­pre do što vi­še lju­di i ta­ko opo­me­ne čo­ve­čan­stvo da vi­še ni­ka­da ne otvo­ri vra­ta pa­kla na ze­mlji zbog ne­či­je pri­pad­no­sti, re­li­gi­je ili fi­lo­zo­fi­je. Po­go­to­vo u da­na­šnje vre­me ka­da se mno­gi „hva­ta­ju za kva­ku”.

Da­vid je pre­la­skom iz Če­ške za Lon­don, pre vi­še od jed­ne de­ce­ni­je, ve­li­ki deo svog fo­to­graf­skog ra­da fo­ku­si­rao na ži­vot ma­nji­na i sub­kul­tu­ra u En­gle­skoj. Za zlo­či­ne ko­ji su po­či­nje­ni nad Sr­bi­ma na pod­ruč­ju NDH za vre­me Dru­gog svet­skog ra­ta čuo je dru­že­ći se sa za­jed­ni­com Sr­ba u Lon­do­nu.

– Mi­slio sam da do­bro znam pro­šlost is­toč­ne Evro­pe, uosta­lom, Ju­go­sla­vi­ja je bi­la na­ša omi­lje­na de­sti­na­ci­ja za od­mor. Me­đu­tim, bio mi je pot­pu­no ne­po­znat stra­šan ge­no­cid po­či­njen u Dru­gom svjet­skom ra­tu. Kon­tak­ti­rao sam s Me­mo­ri­jal­nom fon­da­ci­jom Ja­se­nov­ca i Ho­lo­ka­u­sta u Lon­do­nu. Či­nje­ni­ce ko­je sam sa­znao, kao i svest da o to­me ni­sam imao poj­ma, upla­ši­li su me – pri­ča Sla­dek do­da­ju­ći da je ta­da ose­tio po­tre­bu da se po­sve­ti kao umet­nik ovoj te­mi, ne slu­te­ći do ko­je me­re će mu pro­me­ni­ti ži­vot.

– Ne­ko­li­ko me­se­ci ka­sni­je, 2015. spa­ko­vao sam se i upu­tio za Be­o­grad i Ba­nja­lu­ku. Ni­sam znao šta me če­kao, imao sam je­di­no kon­takt s Udru­že­njem pre­ži­ve­lih lo­go­ra­ša Ja­se­nov­ca – ob­ja­šnja­va autor knji­ge ko­ja je ob­ja­vlje­na u apri­lu 2017. go­di­ne.

– Či­tao sam da je u Ja­se­nov­cu do­sad ot­kri­ve­no 105 ma­sov­nih grob­ni­ca ogrom­nih di­men­zi­ja, da je kom­pleks lo­go­ra bio ras­po­re­đen na po­vr­ši­ni od 240 kva­drat­nih ki­lo­me­ta­ra. Kao i to da je hr­vat­ski kon­cen­tra­ci­o­ni lo­gor za is­tre­blje­nje Sr­ba, Je­vre­ja i Ro­ma bio tre­ći kon­cen­tra­ci­o­ni lo­gor po ve­li­či­ni u Evro­pi! Ali, tek ka­da sam na­pra­vio spoj iz­me­đu se­ća­nja na to vre­me i oso­be ko­ja ih pri­ča spo­znao sam ve­li­či­nu stra­ho­ta – go­vo­ri naš sa­go­vor­nik dok mu na oči na­vi­ru su­ze. Pr­vi in­ter­vju s Pe­rom Ro­di­ćem ugo­vo­ri­la mu je Do­bri­la Ku­kolj, pred­sed­ni­ca Udru­že­nja lo­go­ra­ša iz Ba­nja Lu­ke.

– Ve­o­ma uz­ne­mi­re­no po­ve­rio mi je da ni­ka­da svo­joj su­pru­zi ni­je re­kao šta je pre­ži­veo. Ona je pre­mi­nu­la i ni­je sa­zna­la ce­lu pri­ču. Po­ne­ko se ose­ća po­sra­mljen da go­vo­ri o pre­ži­ve­lim po­ni­že­nji­ma. Otu­da na­ziv knji­ge „Ne­iz­go­vo­re­ni ge­no­cid”, ko­ja ni­je isto­rij­ski udž­be­nik ko­ji bi se po­za­ba­vio pro­ce­nom bro­ja žr­ta­va. Ona je iskren uvid u emo­ci­je onih ko­ji su ima­li sre­će da pre­ži­ve, a mo­žda ne­sre­ću da ne za­bo­ra­ve – na­po­mi­nje Sla­dek i pod­se­ća da, za raz­li­ku od po­sle­rat­ne Ne­mač­ke u ko­joj se go­vo­ri o na­ci­stič­kim zlo­či­ni­ma, ko­ji se jav­no osu­đu­ju, Hr­va­ti i Sr­bi gra­de no­vu dr­ža­vu – Ju­go­sla­vi­ju.

Zva­nič­na po­li­ti­ka brat­stva i je­din­stva ga­ran­tu­je rav­no­prav­nost svih na­ro­da, uno­se­ći u pre­ži­ve­le lo­go­ra­še strah da pri­ča­ju o ono­me što su pro­šli, usta­ški su zlo­či­ni de­fak­to ne­ka­žnje­ni, a osu­da zlo­či­na i iz­vr­ši­la­ca zlo­či­na ni­je bi­la do­volj­no ja­ka.

Da­vid Sla­dek je u rad na knji­zi i nje­no štam­pa­nje do­sad ulo­žio 10.000 fun­ti, ce­lu svo­ju ušte­đe­vi­nu kao i deo nov­ca ko­ji za­ra­di ra­de­ći na dru­gim pro­jek­ti­ma. Zbog če­ga ga je, ka­ko ka­že, i ve­re­ni­ca osta­vi­la. Ali ide­ja vo­di­lja da se du­go za­ta­ška­va­na isti­na ču­je, a da ra­ta vi­še ne bu­de, da­je mu sna­ge da is­tra­je.

– Na­kon vi­še go­di­na reč ge­no­cid je po­no­vo u upo­tre­bi u ve­zi s ras­pa­dom Ju­go­sla­vi­je i ra­tom u Bo­sni. Me­ša­nje stra­nih si­la i po­jed­no­sta­vlji­va­nje či­nje­ni­ca do­vo­di do iden­ti­fi­ka­ci­je do­bre i lo­še stra­ne ko­ja je obr­nu­ta od one u Dru­gom svet­skom ra­tu. Ose­ti se ukus ne­prav­de. Pri­če po­sled­njih lo­go­ra­ša osta­ju zna­ne sa­mo u re­gi­o­nu. Oni se ose­ća­ju od­ba­če­no od jav­no­sti, a zbog po­li­tič­ke kli­me je va­žni­je ne­go ika­da do­sad da se pod­se­ti­mo ku­da vo­de mr­žnja i po­de­le na njih i nas – in­si­sti­ra naš sa­go­vor­nik.

– De­lo­vi in­ter­vjua ko­ji su u knji­zi ne pred­sta­vlja­ju ono naj­bit­ni­je što su mo­ji sa­go­vor­ni­ci hte­li da ka­že­te. Iza­brao sam, po ose­ća­nju, de­lo­ve ko­ji naj­u­pe­ča­tlji­vi­je do­ča­ra­va­ju stra­ho­te – re­kao je Sla­dek u Udru­že­nju lo­go­ra­ša u Be­o­gra­du, gde je sti­gao s pu­nim ko­fe­rom knji­ga ko­je je sva­kom od sa­go­vor­ni­ka, sa­da i pri­ja­te­lja, lič­no uru­čio.

Još uvek ni­je na­u­čio srp­ski, ka­ko je obe­ćao, ali već do­sta raz­u­me. Ta­ko da mu Ma­ri­ja Vu­kić sve­srd­no po­ma­že kao pre­vo­di­lac, ali i u ob­ja­šnja­va­nju isto­rij­skih okol­no­sti.

Sle­de­ći ko­rak je iz­lo­žba fo­to­gra­fi­ja pre­ži­ve­lih. Nji­ho­vih ša­ka kao sim­bo­la ne­iz­re­če­nih uža­sa ko­ji se raz­u­me­ju na svim je­zi­ci­ma. Bi­će po­sta­vlja­ne na jav­nim me­sti­ma, gde god se uka­že mo­guć­nost, po gra­do­vi­ma evrop­skih ze­ma­lja. Do­sad je po­stav­ka bi­la u pra­vo­slav­noj cr­kvi u Lon­do­nu i u rod­nom me­stu Da­vi­da Sla­de­ka u Če­škoj. 

To ni­je sve, fo­to­gra­fi­je i kom­plet­ne iz­ja­ve ko­je ova knji­ga ni­je ob­u­hva­ti­la na­la­ze se i na saj­tu unspokengenocide.com. Za početak dvojezično, a u planu je da se prevede na što više jezika da što više ljudi može pročitati priče. Sladek ide dalje:

– Sledeći projekat je o Dijani Budisavljević, deci koju je spasila i načinu na koji su ta deca saznavala svoje poreklo. Svestan sam da nemam previše vremena, što znači da ćete me verovatno viđati mnogo češće u Beogradu i biće mi veoma drago da vas vidim – rekao je na kraju razgovora.

Komentari13
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Nenad
Treba biti uporan do kraja i uciniti sve da se svet upozna sa jedinim Hrvatskim brendom a to su bili logori za decu . Nigde , nikada koliko god monstruozno drustvo i drzava bili nije postojao logor za nevinu decicu . Cak ni Hitler to nije imao . Ali zato nase komsije danasnje velike demokrate jesu . Pa neka im je na cast i sad oni nama drze predavanja o ljudskim pravima . Sto bi rekao veliki Kusta :" jel da mi fasisti a oni antifasisti , e oa nece moci ". I kad god ustase dignu glas i pocnu o ljudksim pravima a tek antifasizmu valja ih na zemlju spustiti podsecanjima na njihov jedini brend : deciji konc logori .
Tasa
Zrtava Jasenovca i drugih logora treba se secati. Ako su “zli”komunisti i Tito, koga nema vec 30 godina, “zabranjivali” da se o njima pise i govori, zasto u Srbiji nista nje uradjeno da se posle njih nepravda ispravi? Ocigledno da je ovde bilo vaznije revidiranje istorije i rehabilitovanje ratnih zlocinaca i kvislinga, od nesrecnika stradalih u Jasenovcu. Poredjenje posleratne JU i Nemacke je neumesno. Nemacka je porazena, socijalistick JU na strani antifasisticke koalicije pobednica. Bez bratstva i jedinstva osavremenjenog nacela Francuske revolucij “Sloboda, jednakost, bratstvo” civilizacisko dostignuce, koje smeta samo primitivcima, nema zajednicke, visenacionalne drzave. Sada su svi svoji na svome, srecni i zadovoljni, sami sa sobom, pa mogu da grade drzavu kakvu zele.
Anka
Ja sam mislila da je Oluja zavrsila Jasenovac. Ali na zalost nije. Hrvatska nece prestati dok i jedan Srbin postoji u njoj. Svijet se ponasa kao da nista ne vidi i ne cuje. Nista nas proslost nije naucila, sadasnjost je ista.
Dragomir Olujić Oluja
Pa, nije se ćutalo - do 1990. objavljeno je 1.214 naslova posebnih izdanja i 1.482 naslova članaka po časopisima o Jasenovcu, kao i neprebrojivo članaka po novinama, magazinima i revijama, a da ne govorimo o radio i tv-prilozima...!
Dragomir Olujić Oluja
G-đo/g-đice Sandra, prvo, „Istina“ ne postoji (u ontološkomsmislu, kao poseban entitet) – ona je uvek rezultat dugog istraživačkog i misaonog (često i eksperimentalnog) ljudskog rada, a laž se ne izmišlja – laž nije saznajna (gnoseološka, epistemološka, epistemička, logička...) kategorija, ona je moralna kategorija: namerno (svesno, planirano, s nekim posebnim interesom, sa zadnjim primislima...) govorenje/pisanje/tvrđenje... netačnosti, a, uzgred, navedite bilo šta iz ovoga što sam napisao da nije „istina“! Drugo, kako je to divno – ne znate ništa o meni, a „znate“ šta je moj posao!
Сандра
@ Dragomir Olujić Oluja Истина постоји а лажи се измишљају.Само ви радите свој посао.
Prikaži još odgovora
Леон Давидович
Заслужује похвалу ваки човек који се труди да од заборава сачува сведочанства о злу које су починили злочинци припадници људске врсте. На жалост гласови разума не делују на оне који и данас подржавају злочинце и који би их у повољним условима за њих поново чинили.

PRIKAŽI JOŠ

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.