Četvrtak, 30.06.2022. ✝ Verski kalendar € Kursna lista

Za i protiv snimanja lekarskih pregleda

Neki lekari u Americi omogućavaju pacijentima da snimke pregleda odslušaju kad god požele
Без снимака пацијенти заборављају чак 80 одсто онога што им се каже, тврде лекари (Фото Пиксабеј)

Ka­ko bi le­kar re­a­go­vao ka­da bi­ste to­kom pre­gle­da vaš raz­go­vor po­če­li da sni­ma­te „pa­met­nim te­le­fo­nom”? Ne­ki bi bi­li šo­ki­ra­ni, dru­gi bi bi­li opre­zni jer bi im se u gla­vi već „vr­teo” vi­deo-klip na „Ju­tju­bu” sa nji­ma u glav­noj ulo­zi, dok bi tre­ći po­ku­ša­va­li da se se­te šta su već sve iz­go­vo­ri­li i da li im pre­ti opa­snost od tu­žbe.

Na slič­nu ide­ju ni­je do­šao pa­ci­jent, već po­ro­dič­ni le­kar iz Lu­ding­to­na u SAD, dr Džejms Ra­jan ko­ji već go­di­na­ma uz odo­bre­nje svo­jih kli­je­na­ta sni­ma struč­ne pre­gle­de po­mo­ću audio-za­pi­sa ko­je za­tim sta­vlja na obez­be­đe­nu veb-plat­for­mu, pi­še „Nju­jork tajms”. Na ovaj na­čin dr Ra­jan omo­gu­ća­va svo­jim pa­ci­jen­ti­ma da pre­slu­ša­ju raz­go­vor i da se pod­se­te sa­ve­ta kad god im je to po­treb­no. Uz odo­bre­nje pa­ci­jen­ta, ovoj veb-plat­for­mi pri­stup mo­gu ima­ti i čla­no­vi nje­go­ve po­ro­di­ce.

 

„Što sam sta­ri­ja te­že mi je da za­pam­tim ali i da raz­u­mem sve što ču­jem u or­di­na­ci­ji. Ono što mi je da­nas sa­ve­to­vao, već su­tra za­bo­ra­vim”, ka­že jed­na od pa­ci­jent­ki­nja po­me­nu­tog le­ka­ra, go­spo­đa Še­ri Pi­per (63), pen­zi­o­ni­sa­na ad­mi­ni­stra­tiv­na asi­stent­ki­nja. 

Ona bo­lu­je od gih­ta, vi­so­kog krv­nog pri­ti­ska, obo­lje­nja štit­ne žle­zde, ank­si­o­zno­sti i de­pre­si­je i pri­ma vi­še raz­li­či­tih te­ra­pi­ja. Sma­tra da je „izum” dr Ra­ja­na od­li­čan jer u sva­kom tre­nut­ku mo­že da pri­stu­pi audio-snim­ku pre­gle­da i da se pri­se­ti ko­je le­ko­ve tre­ba da uzi­ma.

I dok je ve­ći­na pa­ci­je­na­ta po­me­nu­tog le­ka­ra za­do­volj­na mo­guć­no­šću da od­slu­ša sa­ve­te vi­še pu­ta, dr Ra­jan ka­že da će ova­kva audio-za­be­le­ška pre­gle­da jed­nog da­na po­sta­ti ru­tin­ska. Ipak, oče­ku­je i ot­por stru­ke pa ve­ru­je da bi nje­gov na­čin ra­da mo­gao da za­ži­vi tek za dve de­ce­ni­je. 

Da je ova ide­ja do­bra po­tvr­đu­je dr Glin El­vin, is­tra­ži­vač in­sti­tu­ta Dart­mut, na­po­mi­nju­ći da mo­guć­nost pre­slu­ša­va­nja raz­go­vo­ra le­ka­ra sa pa­ci­jen­tom na­ro­či­to mno­go zna­či sta­ri­jim oso­ba­ma. One če­sto ima­ju vi­še hro­nič­nih obo­lje­nja, ne­ma­ju kon­cen­tra­ci­ju kao što su je ima­li u mla­do­sti i te­že raz­u­me­ju struč­ne ter­mi­ne ko­ji ne­ki struč­nja­ci ko­ri­ste. Zbog to­ga je do­bra mo­guć­nost i da nji­ho­vi bli­žnji mo­gu da pre­slu­ša­ju sni­mak raz­go­vo­ra le­ka­ra i pa­ci­jen­ta.

Me­đu­tim, osim ot­po­ra me­đu ko­le­ga­ma ko­ji ni­su volj­ni da bi­lo ko slu­ša nji­hov raz­go­vor sa pa­ci­jen­tom, pro­blem u oma­so­vlje­nju ove ide­je pred­sta­vlja­ju i za­ko­ni: u 11 dr­ža­va SAD pro­pi­si na­la­žu da obe stra­ne mo­ra­ju da pri­sta­nu da se raz­go­vor sni­ma, dok Za­kon o pri­slu­ški­va­nju u 39 ze­ma­lja Ame­ri­ke tra­ži pri­sta­nak sa­mo jed­ne stra­ne. Osim ure­đe­nja ovih pro­pi­sa mo­ra­lo bi se spro­ve­sti i usa­gla­ša­va­nje dru­gih za­ko­na, po­put onog o zdrav­stve­nom osi­gu­ra­nju, ali i do­pu­na sa­ve­znog za­ko­na ko­ji šti­ti pri­vat­nost in­for­ma­ci­ja o zdra­vlju.

U po­je­di­nim dr­ža­va­ma pro­pi­si do­zvo­lja­va­ju pa­ci­jen­ti­ma da sni­ma­ju raz­go­vo­re sa le­ka­ri­ma, a uko­li­ko struč­njak to ne že­li, je­di­na mu je op­ci­ja da pre­ki­ne pre­gled. Ima i onih pa­ci­je­na­ta ko­ji se opre­de­lju­ju da taj­no sni­ma­ju raz­go­vor sa le­ka­rom: is­tra­ži­va­nje na Sta­rom kon­ti­nen­tu spro­ve­de­no na 128 bo­le­sni­ka po­ka­za­lo je da je čak 15 od­sto njih taj­no sni­ma­lo le­kar­ski pre­gled. 

„Ta­kvo po­na­ša­nje mo­že ozbilj­no da na­ru­ši od­nos iz­me­đu le­ka­ra i pa­ci­jen­ta”, ka­že dr El­vin ko­ji je bio je­dan od is­tra­ži­va­ča u po­me­nu­tom is­pi­ti­va­nju. Struč­nja­ci na­po­mi­nju da bi ma­sov­no sni­ma­nje raz­go­vo­ra le­ka­ra i pa­ci­je­na­ta po­kre­nu­lo pi­ta­nje za­šti­te po­da­ta­ka, od­no­sno ko sme da po­se­du­je i ko­ri­sti ovu ar­hi­vu, ko­ja će ra­sti iz me­se­ca u me­sec. 

Dr Ran­dal Por­ter, ne­u­ro­hi­rurg sa Ne­u­ro­lo­škog in­sti­tu­ta u Fe­nik­su, ume­sto audio-sni­ma­ka pra­vi – vi­deo-za­pi­se, ko­je ka­sni­je sta­vlja na veb-plat­for­mu pod na­zi­vom „Me­dikl me­mo­ri”. Pa­ci­jen­ti mo­gu da pri­stu­pe ovom vi­deo-ma­te­ri­ja­lu kad god im je po­treb­no. 

„Bez sni­ma­ka pa­ci­jen­ti za­bo­ra­vlja­ju čak 80 od­sto ono­ga što im ka­že­mo i to prak­tič­no do par­kin­ga na ko­ji od­la­ze ka­da na­pu­ste or­di­na­ci­ju”, ka­že dr Por­ter. 

On tvr­di da je u od­no­su na ri­zik od tu­žbi i sud­skih pro­ce­sa, da­le­ko ve­ća ko­rist od vi­deo-za­pi­sa, jer su pa­ci­jen­ti za­do­volj­ni­ji, a sma­nje­ni su i tro­ško­vi osi­gu­ra­nja za zlo­u­po­tre­bu. Od 2015. go­di­ne vi­še od 400 le­ka­ra pri­ja­vi­lo je da ko­ri­ste me­di­cin­sku me­mo­ri­ju, sni­ma­ju­ći 28.000 po­se­ta. 

Ipak, mno­gi le­ka­ri stre­pe od mo­gu­ćih tu­žbi, po­seb­no po­sle slu­ča­ja u Vir­dži­ni­ji za­be­le­že­nog 2015. go­di­ne: sud je na­lo­žio ane­ste­zi­o­lo­gu i le­ka­ri­ma da pla­te pa­ci­jen­tu 500.000 do­la­ra od­šte­te na­kon ko­lo­no­skop­skog pre­gle­da: pa­ci­jent je, ka­ko je sud utvr­dio, slu­čaj­no sni­mio uvre­de me­di­cin­skog ti­ma na nje­gov ra­čun to­kom ove in­ter­ven­ci­je.  

Komentari5
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Doca
Ja bih voleo da sam 1999. mogao da snimim stotine gradjana koji su simulirali bolest da bi izbegli mobilizaciju, a neki i otvoreno nudili mito da budu oslobodjeni, pa da se to emituje na televiziji.
Срба
Било би интересантно чути све то- поготову кад вам убију члана породице у операционој сали и/или на интензивној нези.... било би добро знати ко је и зашто забрљао и одузео нечији живот својом нестручношћу и несавесним лечењем. Превелика количина шљама је обукла беле мантиле у Србији.
miroslav
Snimati ili ne? Mi imamo bezbroj problema u našem zdravstvu, koje treba savladati. Snimanje bi bilo zanimljivo, ali kad bi bilo tajno, da čujemo svu tu drskost, oholost, prepotentnost i dogovor oko mita. Ko operiše a ko je u protogolu napisan da operiše i to bi se moglo videti, ali bolje da ne, jer bi zavladao strah kod ljudi koi trebaju operaciju ili pregled? Bolje je da manje znamo, jer manje boli, jer nas je manje strah a neki od naših lekara mogu bez brige raditi kao su navikli ili kako hoće i kad hoće. Imamo što imamo i kako imamo, važna je hrabrost i sreća da naletimo, ako nemamo vezu, na dobrog, korektnog, poštenog i stručnog lekara a i takvih imamo. Oni što su lekarski posao pretvorili u biznis, pa se satraše trčanjem iz državne klinike po privatnim "klinikama" i tako su samo biznismni, što su zalutali među lekare. A šteta lep je to posao, istina kod nas je plaćen nikako, pa se ljudi snalaze, ili tezgare ili beže preko grane. Država je na potezu, na njoj je da plati lekare.
Sandra
Kod nas ne bi to dozvolili, jer su lekari arogantni i svi bi videli da glavni hirurg koji je pacijentu "spasio zivot" zapravo imao malu ulogu za vreme operacije dok su lekari nizeg ranga uradili najvazniji deo posla. Naravno, njima ne ide nikakvo priznanje.
Milena
A kada bi culi razgovore i recenice upucene zenama u porodjajnoj sali, i to sa sve budnom zenom koju vredjaju, tada bi svi bili u soku!!

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.