Ponedeljak, 29.11.2021. ✝ Verski kalendar € Kursna lista

U domu otvoren internet kafe

Država uložila oko pet miliona dinara u obnovu stacionara beogradskog doma „Voždovac”, a u 2018. godini sledi renoviranje svih krovnih konstrukcija
Жижа Дамјановић и Дана Храмов уживају у хобијима (Фо­то Жељко Јовановић)

Da­ni­ca Hra­mov (82), ak­tu­el­na je pred­sed­ni­ca Skup­šti­ne ko­ri­sni­ka be­o­grad­skog Do­ma za sta­re „Vo­ždo­vac”. Pod kro­vom usta­no­ve sme­šte­ne na is­toč­noj pa­di­ni ove op­šti­ne ži­vi već 17 go­di­na. Use­li­la se na sop­stve­nu ini­ci­ja­ti­vu, što ni­ko iz nje­ne fa­mi­li­je ni­je po­zdra­vio. Svi su se, ka­ko ka­že, lju­ti­li na nju, ali su na kra­ju ipak pri­hva­ti­li nje­nu od­lu­ku. 

– Ni­sam se po­ka­ja­la. Baš sko­ro sam bi­la kod kćer­ke. Po­sle ne­kog vre­me­na sa­mo sam joj re­kla da mo­ram da kre­nem ku­ći. Ona je bi­la zgra­nu­ta, a me­ni je bi­lo sa­svim nor­mal­no da to ka­žem. Jer, dom za sta­re za­i­sta je po­stao moj je­di­ni dom – iskre­na je Da­ni­ca.

Ona je jed­na od 270 ko­ri­sni­ka ko­li­ko ih ima u vo­ždo­vač­kom do­mu. Svi oni ži­ve ras­po­re­đe­ni u če­ti­ri objek­ta od ko­jih naj­vi­še sta­na­ra ima u sta­ci­o­na­ru – 111. Ova zgra­da je ne­dav­no kom­plet­no re­no­vi­ra­na o tro­šku dr­ža­ve ko­ja je u ob­no­vu ulo­ži­la oko pet mi­li­o­na di­na­ra. 

– Re­kon­struk­ci­ja je za­vr­še­na za še­zde­se­tak da­na, ka­da su za­me­nje­ni svi po­do­vi i osve­že­ni zi­do­vi. Isto­vre­me­no smo do­bi­li i 40 no­vih le­ža­ja i du­še­ka sa po­ste­lji­nom od Fon­da­ci­je prin­ce­ze Ka­ta­ri­ne, či­ja je vred­nost 18.000 evra – na­bra­ja no­vi­te­te Ivan Je­zdić, uprav­nik Do­ma za sta­re „Vo­ždo­vac”. 

U sta­ci­o­na­ru bo­ra­ve ne­po­kret­ne oso­be na­ru­še­nog zdrav­stve­nog sta­nja, sa uma­nje­nim spo­sob­no­sti­ma za bri­gu o se­bi ko­ji­ma je neo­p­hod­na zdrav­stve­na ne­ga i me­di­cin­ski nad­zor 24 ča­sa.

– U tom objek­tu je bi­lo pla­ni­ra­no ospo­so­blja­va­nje ode­lje­nje za de­ment­ne ko­ri­sni­ke ko­ji su po­kret­ni. Za­sad smo od­u­sta­li od te za­mi­sli. Jer, da bi­smo ima­li ta­kav ku­tak naj­pre bi­smo mo­ra­li da na­pra­vi­mo va­lja­nu ogra­du, obez­be­di­mo vi­deo-nad­zor, pa tek on­da da ospo­so­bi­mo ode­lje­nje – ob­ja­šnja­va Je­zdić, pod­se­ća­ju­ći da je u ovoj usta­no­vi za tre­će do­ba pre ne­ko­li­ko go­di­na uve­de­no cen­tral­no gre­ja­nje, dok su sve so­be do­bi­le ure­đa­je za SOS po­zi­ve ko­ri­sni­ka. 

U do­mu ra­di i sa­vet ko­ri­sni­ka, te­lo ko­je ide­je sta­na­ra pro­sle­đu­je upra­vi. Od uprav­ni­ka su, ot­kri­va on, tra­ži­li da im se otvo­ri in­ter­net ka­fe, što je uči­nje­no u apri­lu ove go­di­ne. 

– Po­že­le­li su i let­nju ba­štu i bi­li­jar klub ko­ji je ne­dav­no po­čeo da ra­di. Ti­me su po­seb­no za­do­volj­ni, kao i či­nje­ni­com da od­ne­dav­no u objek­tu E ra­di i tre­ća am­bu­lan­ta. Osim nje, am­bu­lan­te po­sto­je i u sta­ci­o­na­ru i cen­tral­noj zgra­di. Što se ti­če pro­ble­ma, i da­lje je naj­ve­ći do­tra­ja­lo sa­ni­tet­sko vo­zi­lo, sta­ro 33 go­di­ne. Na­da­mo se da će­mo ga usko­ro za­me­ni­ti no­vi­jim – uve­ren je Je­zdić. 

Ono što bi tre­ba­lo po­pra­vi­ti su i sta­re be­ton­ske sta­zi­ce ko­je vo­de oko pa­vi­ljo­na. U ve­o­ma su lo­šem sta­nju, be­ton se kru­ni, a ste­pe­ni­ce pu­ca­ju. Za­sad ni­je na vi­di­ku nji­ho­va ob­no­va, ali uprav­nik za­to na­ja­vlju­je re­še­nje za mno­go ve­ći pro­blem. U to­ku na­red­ne go­di­ne tre­ba­lo bi da poč­ne te­melj­na ob­no­va svih krov­nih kon­struk­ci­ja ko­je ni­su tak­nu­te ot­ka­ko je dom otvo­ren pre 45 go­di­na. 

Dru­že­nje, či­ta­nje, rad­ne te­ra­pi­je

Sta­na­ri se tru­de da u dom une­su deo se­be. U sva­kom od če­ti­ri objek­ta na­la­zi se sa­lon u ko­jem se sta­na­ri dru­že i gle­da­ju TV, a na ras­po­la­ga­nju su im i fri­zer, kro­jač, bi­bli­o­te­ka... Tu je i ku­tak za rad­nu te­ra­pi­ju, ko­jim ru­ko­vo­di rad­ni te­ra­pe­ut Ma­ri­na Ar­sić. 

– Svi na­ši ko­ri­sni­ci su uklju­če­ni u raz­ne ak­tiv­no­sti do­ma, u sport­ske i kul­tur­ne, ali ne mo­že baš sva­ko da se ba­vi de­ku­pa­žom, he­kla­njem, iz­ra­dom na­ki­ta, ukra­snih pred­me­ta... U ovom kut­ku uglav­nom su oni ko­ji ne­ma­ju pro­ble­me s oči­ma, ka­ta­rak­tu ili ar­tri­tis – ot­kri­va Ar­si­će­va.  

Za­mer­ku na ži­vot u do­mu ne­ma ni Ži­ža Da­mja­no­vić, ba­ka ko­ja je sta­nar­ka već 16 go­di­na. Rad­ni vek pro­ve­la je kao pro­fe­sor knji­žev­no­sti pa sa­da svo­je zna­nje že­li da pre­ne­se i osta­lim „ko­le­ga­ma” iz do­ma.

– Op­ti­mi­sta sam po pri­ro­di, ta­ko da ne­ću da se ža­lim. Usko­ro ću go­vo­ri­ti o Đu­ri Jak­ši­ću, po­vo­dom go­di­šnji­ce nje­go­ve smr­ti – ot­kri­va Ži­ža.

Naj­sta­ri­ja sta­nar­ka ima 96 go­di­na

Sta­rin­ski na­kit, na­o­ča­re za či­ta­nje, iko­ne, umet­nič­ke sli­ke, bez­broj ša­re­nih dug­mi­ća, ukra­sni ta­nji­ri i šo­lji­ce... Uni­kat­ni lič­ni pred­me­ti Šar­lo­te Pe­šić – le­gen­de Do­ma za sta­re „Vo­ždo­vac”, ba­ke ko­ja je u nje­mu ži­ve­la du­že od če­ti­ri de­ce­ni­je – za­u­zi­ma­ju po­seb­no me­sto, u pre­dvor­ju cen­tral­nog pa­vi­ljo­na. U sta­kle­nim vi­tri­na­ma ured­no su slo­že­ni vred­ni eks­po­na­ti za ko­je zna sva­ki od 270 sta­na­ra. 

Šar­lo­ta je bi­la za­štit­no li­ce do­ma u ko­jem je ži­ve­la od 1972. Taj­na nje­ne vi­tal­no­sti bi­la je u ve­žba­nju. Nje­na pa­si­ja bi­li su i dug­mi­ći ko­jih je sa­ku­pi­la vi­še od 20.000. Pra­vi­la je i lut­ke od ko­že, na­sli­ka­la broj­ne sli­ke. He­ro­i­na iz Ka­čer­ske uli­ce ni­je bi­la je­di­na du­go­več­na sta­nar­ka. U če­ti­ri pa­vi­ljo­na ži­vi još oso­ba ko­je su za­ga­zi­le u de­se­tu de­ce­ni­ju ži­vo­ta. Jed­na od njih je i Be­o­gra­đan­ka Mi­li­ca Ži­vić (96), tre­nut­no naj­sta­ri­ja sta­nar­ka u vo­ždo­vač­kom do­mu. 

– Ov­de sam već osam go­di­na. Uglav­nom pro­vo­dim vre­me či­ta­ju­ći. Tre­nut­no uži­vam u Ćo­si­će­vom „Vre­me­nu smr­ti”. Osim to­ga, pro­še­tam po hod­ni­ku, i to je to. Za­do­volj­na sam ži­vo­tom i tret­ma­nom u sta­ci­o­na­ru, ali imam za­mer­ku na kre­ve­te. Je­ste da su no­vi, ali ne­ka­ko su pre­vi­so­ki, a du­še­ci tvr­di i tan­ki – pri­me­ću­je ba­ka Mi­li­ca, ko­ja de­li so­bu sa isto­mi­šlje­ni­com Mi­lo­van­kom Mi­la­ko­vić (87).    

Komentari1
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Branko MB
Dobro je sto se domovi popravljaju jer su bili dugo vremena zapustenog.Treba da prihvatimo stanje da u Beogradu ima mnogo starackih domacinstava.Mnogo decenija je proslo a da grad i drzava nisu sagraditi ni jedan dom za smestaj starih.Mi stari smo zasluzili bolji zivot.Znamo da svemu ima pocetak i kraj.Srbijo probudite se i pomoximo da stari zive kao ljudi dok zivimo.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.