Sreda, 18.05.2022. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
U NOVOBEOGRADSKOM BLOKU 42

Gradnja autobuske stanice na proleće 2018.

Kako „Politika” saznaje, odmah će se graditi glavna stanična zgrada sa pripadajućom opremom
Овако је идејним конкурсним решењем замишљен будући комплекс

Ka­men te­me­ljac za no­vu Be­o­grad­sku auto­bu­sku sta­ni­cu u Blo­ku 42 bi­će po­sta­vljen kra­jem no­vem­bra, na­ja­vio je ne­dav­no gra­do­na­čel­nik Si­ni­ša Ma­li. Ali, on ta­da ni­je pre­ci­zi­rao da li će po­če­ti grad­nja anek­sa, ve­ze bu­du­će auto­bu­ske i že­le­znič­ke sta­ni­ce No­vi Be­o­grad, ili glav­nog auto­bu­skog sta­nič­nog zda­nja. Ka­ko „Po­li­ti­ka” sa­zna­je, od­u­sta­je se od anek­sa, pr­vog objek­ta na no­voj sta­ni­ci, i od­mah će se gra­di­ti glav­na sta­nič­na zgra­da sa pri­pa­da­ju­ćom opre­mom. Ali, taj gra­di­telj­ski za­hvat, re­al­no, mo­gao bi da poč­ne tek na pro­le­će, od­no­sno u ma­ju ka­da bi Sa­o­bra­ćaj­ni in­sti­tut CIP tre­ba­lo da za­vr­ši pro­je­kat bu­du­ćeg sta­nič­nog kom­plek­sa – zgra­du, pe­ro­ne, par­kin­ge, ga­ra­že... Naš iz­vor, upu­ćen u bu­du­ći pro­je­kat, tvr­di da CIP za­vr­ša­va idej­no re­še­nje, a po­tom sle­de još tri ko­ra­ka dok teh­nič­ka do­ku­men­ta­ci­ja ne bu­de sprem­na za iz­da­va­nje gra­đe­vin­ske do­zvo­le. 

Ovo će, po sve­mu su­de­ći, pri­lič­no uti­ca­ti na po­me­ra­nje le­tos na­ja­vlji­va­nih ro­ko­va iz­grad­nje mo­der­nog auto­bu­skog čvo­ri­šta.

Ka­da je gra­do­na­čel­nik sa di­rek­to­rom BAS-a An­đel­kom Mu­či­ba­bi­ćem u ju­lu pot­pi­sao po­sled­nji do­ku­ment za po­če­tak grad­nje no­ve auto­bu­ske sta­ni­ce, re­če­no je da će ka­men te­me­ljac za nju bi­ti po­sta­vljen u de­cem­bru i da će u taj po­sao grad ulo­ži­ti ze­mlji­šte, a BAS oko 25 mi­li­o­na evra. Sa­mo ne­ko­li­ko ne­de­lja ka­sni­je, na­šem li­stu je u Di­rek­ci­ji za gra­đe­vin­sko ze­mlji­šte po­tvr­đe­no da će do ta­da bi­ti iz­gra­đen aneks, što zna­či da je nje­gov za­vr­še­tak sva­ka­ko bio pla­ni­ran pre ka­me­na te­melj­ca za glav­no sta­nič­no zda­nje.

Ugo­vor za aneks za­klju­čen je sa fir­mom „Ba­u­ve­sen” u av­gu­stu pro­šle go­di­ne. Vred­nost pro­jek­to­va­nja i iz­grad­nje je 140,4 mi­li­o­na di­na­ra. Plan je bio da se u objek­tu od 1.400 kva­dra­ta is­pod Unu­tra­šnjeg ma­gi­stral­nog po­lu­pr­ste­na (UMP) na­đu šal­ter sa­la, slu­žbe­ne pro­sto­ri­je, kan­ce­la­ri­je… i on bi do po­di­za­nja ce­log kom­plek­sa slu­žio kao pri­vre­me­na sta­nič­na zgra­da. Za­vr­še­tak pro­jek­to­va­nja anek­sa pr­vo­bit­no je bio pla­ni­ran za fe­bru­ar ove go­di­ne, a jul za okon­ča­nje nje­go­ve grad­nje, na­vo­di se u do­ku­men­ta­ci­ji na por­ta­lu jav­nih na­bav­ki gra­da. On­da je ugo­vor me­njan čak če­ti­ri pu­ta. Je­dan od raz­lo­ga za do­sa­da­šnja ka­šnje­nja bi­lo je iz­da­va­nje lo­ka­cij­skih uslo­va neo­p­hod­nih za iz­ra­du teh­nič­ke do­ku­men­ta­ci­je na osno­vu ko­je se iz­da­je gra­đe­vin­ska do­zvo­la. 

Po uzo­ru na Li­sa­bon­ 

Za­što grad­nja anek­sa ni­je po­če­la i da li će ovo ka­šnje­nje uzro­ko­va­ti i pro­bi­ja­nje ro­ko­va za ce­lo sta­nič­no zda­nje, pi­ta­li smo nad­le­žne u gra­du pre de­se­tak da­na, ali od­go­vo­re ni­smo do­bi­li. 

Sve ovo otva­ra pi­ta­nje – ho­će li pr­vi auto­bu­si sa pe­ro­na bu­du­ćeg BAS-ovog mo­der­nog auto­bu­skog kom­plek­sa u Blo­ku 42 kre­nu­ti na le­to 2019. ili će i taj po­sled­nji rok za nje­no otva­ra­nje bi­ti pro­bi­jen?  

U av­gu­stu je Si­ni­ša Ma­li uka­zao da bi kom­plet­na pro­jekt­na do­ku­men­ta­ci­ja za no­vu sta­ni­cu tre­ba­lo da bu­de go­to­va do kra­ja go­di­ne, da bi kom­pleks ko­ji će se pro­sti­ra­ti na oko 13.000 kva­dra­ta mo­gao da bu­de go­tov već u mar­tu 2019, a da no­va sta­ni­ca pri­mi put­ni­ke u ma­ju iste go­di­ne. 

No­vu sta­ni­cu, po­sle či­jeg otva­ra­nja će u Sav­skom am­fi­te­a­tru na­sta­vi­ti da se ši­ri „Be­o­grad na vo­di”, tre­ba­lo bi da či­ni 135 pe­ro­na i 55 par­kin­ga za du­že za­dr­ža­va­nje auto­bu­sa, kao i pod­zem­na jav­na ga­ra­ža sa 200 par­king me­sta sa pri­stu­pi­ma iz uli­ca An­ti­fa­ši­stič­ke bor­be i Ju­ri­ja Ga­ga­ri­na. 

Auto­bu­si će se u Blo­ku 42 ba­ška­ri­ti na 9,25 hek­ta­ra, što je go­to­vo tro­stru­ko ve­ća po­vr­ši­na od one ko­ju su za­u­zi­ma­li i „La­sta” i BAS u Sav­skom am­fi­te­a­tru. Ka­ko bi se na vi­še me­sta mo­glo pri­la­zi­ti auto­bu­skoj i že­le­znič­koj sta­ni­ci na No­vom Be­o­gra­du, plan je i da uli­ce An­ti­fa­ši­stič­ke bor­be, Ju­ri­ja Ga­ga­ri­na i Mar­ka Hri­sti­ća do­bi­ju po još jed­nu sa­o­bra­ćaj­nu tra­ku. Sta­ni­ca će bi­ti in­te­gri­sa­na, što zna­či da će ob­je­di­ni­ti me­đu­grad­ski, me­đu­me­sni i me­đu­na­rod­ni sa­o­bra­ćaj, a bi­će ura­đe­na po uzo­ru na li­sa­bon­sku. Plan je da se pri­grad­ski sa­o­bra­ćaj odvo­ji od me­đu­grad­skih i me­đu­na­rod­nih po­la­za­ka, a do­la­zni i od­la­zni pe­ro­ni po­ve­za­će se sa jav­nim pre­vo­zom uklju­ču­ju­ći i šin­ski na UMP-u.    

Auto­bu­ska sta­ni­ca u No­vom Be­o­gra­du u Ge­ne­ral­ni ur­ba­ni­stič­ki plan pre­sto­ni­ce pr­vi put je ucr­ta­na 1971. go­di­ne kao jed­na od tri jed­na­ko ran­gi­ra­na auto­bu­ska ter­mi­na­la. Ozna­če­na kao sta­ni­ca „za­pad” ra­me uz ra­me sta­la je sa još dve – na ju­gu sa Auto­ko­man­dom i na se­ve­ru sa po­zi­ci­jom kod Pan­če­vač­kog mo­sta, pod­se­ća ur­ba­ni­sta Mi­o­drag Fe­ren­čak. Sve tri auto­bu­ske sta­ni­ce pred­vi­đe­ne su i „ur­ba­ni­stič­kim usta­vom” Be­o­gra­da iz 1985. Osam­na­est go­di­na ka­sni­je, 2003, ur­ba­ni­sti su uki­nu­li rav­no­prav­nost te tri lo­ka­ci­je i pred­nost da­li onoj u Blo­ku 42. Ni ta­da kao ni sa­da ne­ma­ju di­le­mu da je sta­ni­ca u Sav­skom am­fi­te­a­tru lo­še re­še­nje za auto­bu­se, ali po­volj­no za put­ni­ke. 

– Po­zi­ci­ja auto­bu­ske sta­ni­ce u No­vom Be­o­gra­du ne­ma ma­nu – is­ti­če Fe­ren­čak. 

Od­ba­ci­va­njem Auto­ko­man­de kao po­ten­ci­jal­ne sta­ni­ce mno­gi su od­lu­ku ta­da­šnjih grad­skih vla­sti ko­men­ta­ri­sa­li kao ustu­pak Mi­ro­sla­vu Mi­ško­vi­ću ka­ko bi mo­gao da gra­di tr­žni cen­tar „Del­ta pla­net”. Je­dan od naj­bo­ga­ti­jih lju­di u Sr­bi­ji dve go­di­ne po­sle usva­ja­nja GUP-a, 2005, ku­pio je pred­u­ze­će „Auto­ko­man­da” i do­mo­gao se ze­mlji­šta na ko­me bi zi­dao, pla­ni­rao je, šo­ping mol i dve po­slov­ne ku­le od po 40 spra­to­va. Pla­nom de­talj­ne re­gu­la­ci­je usvo­je­nim 2007. ur­ba­ni­sti su sprat­nost obje­ka­ta pre­po­lo­vi­li. 

Od­lič­na ve­za sa pri­la­znim pu­te­vi­ma pre­sto­ni­ci

– Sma­tra­li smo da je Mi­ško­vi­ćev pro­je­kat pre­ve­lik i neo­d­me­ren i za­to je sprat­nost uma­nje­na. Ali na­me­na te lo­ka­ci­je ni­je bi­la spor­na – ob­ja­šnja­va Fe­ren­čak. 

Ni sa­o­bra­ćaj­ni in­že­njer prof. Ra­to­mir Vra­ča­re­vić ne mi­sli da je Auto­ko­man­da bo­lja po­zi­ci­ja od Blo­ka 42. Ma­na sta­ni­ce „jug”, ka­ko ob­ja­šnja­va, je­ste ka­ko da auto­bu­si iz prav­ca Ni­ša stig­nu na nju. 

– Oni bi mo­ra­li da se is­klju­če na pe­tlji No­va Auto­ko­man­da, do­đu do kru­žnog to­ka, okre­nu se i is­klju­če na sta­ni­cu, a zna­mo ko­li­ko su i pe­tlja i kru­žni tok na Auto­ko­man­di sa­o­bra­ćaj­no za­gu­še­ni – is­ti­če Vra­ča­re­vić.

On se sla­že sa Fe­ren­ča­kom da je Blok 42 naj­bo­lja lo­ka­ci­ja jer ima do­bru po­ve­za­nost sa auto-pu­tem, tram­va­ji­ma i auto­bu­skim li­ni­ja­ma, plac je ve­li­ki i na nje­mu mo­gu da sta­nu svi sa­dr­ža­ji ko­je mo­der­no čvo­ri­šte tre­ba da ima. Osim to­ga, tu će se na­ći i že­le­znič­ka sta­ni­ca „No­vi Be­o­grad” za ko­ju Vra­ča­re­vić ka­že da će bi­ti u ran­gu „Pro­ko­pa”. 

„La­sta” na No­vi Be­o­grad tre­ba­lo da od­le­ti još 2016. 

– Naj­ve­ća pred­nost te lo­ka­ci­je je to što će, ka­da UMP bu­de za­vr­šen, po­ve­za­ti sve pri­la­zne pu­te­ve Be­o­gra­du: iz pra­va­ca Ši­da sa­da se već mo­že br­zo sti­ći do Blo­ka 42 za­hva­lju­ju­ći ve­zi UMP-a sa To­ši­nim bu­na­rom, a usko­ro će bi­ti okon­ča­na i de­o­ni­ca Obre­no­vac – Sur­čin ko­ja će omo­gu­ći­ti br­žu i bo­lju po­ve­za­nost sa Čač­kom. Auto-pu­tem iz Ni­ša već sa­da se la­ko sti­že, a ka­da UMP do­đe do pe­tlje Šu­mi­ce auto­bu­si će mo­ći da si­đu sa auto-pu­ta i UMP-om stig­nu do Blo­ka 42 – ob­ja­šnja­va Vra­ča­re­vić. 

Že­le­znič­ka sta­ni­ca na No­vom Be­o­gra­du u me­đu­vre­me­nu bi tre­ba­lo do­bi­je sta­nič­nu zgra­du, no­ve pe­ro­ne, ali i punk­to­ve za par­ki­ra­nje dvo­toč­ka­ša i 200 par­king me­sta. Iz­me­šta­nje po­sto­je­će že­le­znič­ke sta­ni­ce iz Sav­skog am­fi­te­a­tra uslov je za dru­gu fa­zu „Be­o­gra­da na vo­di”. Ugo­vor­na oba­ve­za je da se pru­ga iz Sav­skog am­fi­te­a­tra iz­me­sti do kra­ja 2019, a plan gra­da je da se do kra­ja na­red­ne go­di­ne uđe u taj po­sao.     

U no­vo­be­o­grad­ski auto­bu­ski kom­pleks i to upra­vo u aneks naj­pre će bi­ti pre­se­lje­na „La­sti­na” sta­ni­ca či­ji je naj­ve­ći deo po­ru­šen u Sav­skom am­fi­te­a­tru. Ali, zbog ka­šnje­nja sa po­di­za­njem ovog objek­ta, „La­sti­ni” auto­bu­si po­la­ze sa BAS-ove sta­ni­ce. Da ni­je bi­lo pro­bi­ja­nja ro­ko­va, „La­sti­ni” put­ni­ci bi se sa no­vo­be­o­grad­skih pe­ro­na pre­vo­zi­li još od pro­šlog le­ta. 

Idej­no re­še­nje za Blok 42 do­bi­je­no je na in­ter­na­ci­o­nal­nom ur­ba­ni­stič­ko-ar­hi­tek­ton­skom kon­kur­su iz 2014. Pr­vu na­gra­du osvo­ji­le su ar­hi­tek­te Mi­lan i Vla­di­mir Lo­ja­ni­ca.

Komentari8
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Дејан
Аутобуска и железничка станица су увек једна поред друге (бар тако је скоро свуда по белом свету). Толико о "идеалној" локацији.
Дарко
Па поред аутобуске станице је железнићка станица Нови Београд. Немислите ли ваљда да је аутобуску станицу требало стрпати у Прокоп?
Srećko Srećković
Glavna autobuska i glavna željeznička stanica moraju biti pored sebe. Ili povezane metroom. Tako je to u normalnom svetu.
Popić Milenko
Pretvaranja deponije u Vinči u energetski objekat, izgradnja toplovoda Obrenovac-Beograd, izmještanje autobuske stanice u Blok 42.... dio su, koliko se sjećam, od ukupno 15 tačaka, Programa za Beograd kojim se, kao predstavnik, kasnije nažalost samoupokojenog, DSS za Gradonačelnika, kandidovao dr Aleksandar Popović.
Bocko
Lokacija je promašaj. Pomislite samo koliko će autobusa pregaziti beogradske mostove da bi došlo do NBGD je strašno. 30% autobusa dolazi sa severa a 70% sa juga zemlje, centralnog dela juga i inostranstva. Makedonija, Grčka, Bugarska... Ti mostovi nakon 5 godina biće gotovi za zamenu i remont. Važno pitanje, možda čak i važnije od ovog jeste da stanica mora da bude organizovana onako kao što su sve moderne stanice u evropi. Dakle, nema ograda i naplaćivanja harača na ulazu, tzv. peronske karte to je termin nepoznat u civilizovanoj evropi! Stanicom upravlja Grad preko svojih JKP a na stanici ima osoblja za izdavanje karata i informacija. Na spratu stanice su lokali, u prizemlju je plato sa peronima. Sve je otvoreno, nema nikakvih ograda. O bezbednosti brine onaj koji je po Ustavu za to zadužen - policija. Dakle BAS ne može više da bude organizovan na ovaj način, i pride BAS je A.D. treba videti da li država gradi privatniku stanicu, što je apsurdno i verovatno protiv zakonito.
Bocko
@drbane,London Vi ne razumete poentu. A još maliciozno karaterišete nečije mišljenje. Niko nije spominjao Sarajevsku i karađorđevu i to okarakterisao kao odlično. Već nova lokacija ništa ne rešava ka nečemu boljem. Sami ste rekli, plus dva bulevara - u c naselju koji će se širiti i za to ima izraziti potencijal biće izgrađena autobuska stanica. To je apsurd svoje vrste. Zašto je Grad Niš iselio Niš-ekspres sa Bulevara? Zato što autobusima tu nije mesto. A sada to isto rade u Beogradu i za najviše 15 godina će se tražiti nova lokacija i izmeštanje... Da Gazeli neće autobusi naškoditi a da se to potkrepi činjenicom da se 30 godina koristi preko svojih mogućnosti čak duplo, pa da treba i na dalje tako nastaviti , a ovim slučajem će to biti izraženije ne treba komentarisati.
DrBane,lodon
KA0 po obicaju gluposti.70% dolazi s juga i uradi sta?Natrpa se na mostar petlju i skrene desno u uzas sarajevske i KRADJORDJEVICEVE.oVAKO PRESKOCI MOSTAR I NA KRAJU GAZELE SIDJE I SKRENE LEVO U VELIKU NEOPTERECENU STANICU PLUS 2 BULEVARA.izvinte na velkim slovima greska.Saobracajno mnogo prohodnije i raskrcice se guzve u Sarajevskoj.Zamostove ne brinite Gazela je izdrzala 30 godina duplo veci saobracaj od njenog projekta.Autobusi joj nece naskoditi.
Ranko Milošević
Ovi prave takav dar-mar u Beogradu da će novoj vlasti koja dođe trebati decenija da sve raskrči i dovede u kakvo-takvo normalno stanje. Deru građane porezima, doprinosima, drakonskim saobraćajnim kaznama da bi mogli da izmišljaju "Beograde na vodi", autobuske stanice gde im mesto nije i dižu sebi bezvredne spomenike trošeći nemilice narodne pare.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.