Nedelja, 26.09.2021. ✝ Verski kalendar € Kursna lista

Hronika ilegalnog prisluškivanja

Op­tu­žbe da je Sa­ša Jan­ko­vić na­stu­pao pred Sa­šom Ra­du­lo­vi­ćem kao deo „pa­ra­lel­ne slu­žbe DS-a” pod­se­tio na ne­ra­sve­tlje­ne slu­ča­je­ve zlo­u­po­tre­ba u pri­slu­ški­va­nju
(Илустрација Драган Стојановић)

Još se ne zna da li nad­le­žne slu­žbe is­pi­tu­ju da li je De­mo­krat­ska stran­ka (DS) od 2004. go­di­ne iz­gra­di­la pa­ra­lel­nu slu­žbu bez­bed­no­sti, ka­ko to tvr­di Sa­ša Ra­du­lo­vić, li­der po­kre­ta Do­sta je bi­lo (DJB).

Ra­du­lo­vić je, da pod­se­ti­mo, pre ne­ko­li­ko da­na op­tu­žio Sa­šu Jan­ko­vi­ća, li­de­ra Po­kre­ta slo­bod­nih gra­đa­na (PSG), da mu se pred­sta­vljao kao pri­pad­nik upra­vo te „pa­ra­lel­ne slu­žbe” DS-a. Sam Jan­ko­vić ni­je di­rekt­no de­man­to­vao ova­kve na­vo­de, već je, na­pro­tiv, pro­te­klog vi­ken­da na ne­ki na­čin po­tvr­dio po­sto­ja­nje pa­ra­lel­nih slu­žbi. Jan­ko­vić je re­kao da je još kao za­štit­nik gra­đa­na uka­zi­vao da po­sto­je pa­ra­lel­ne struk­tu­re taj­nih slu­žbi ko­je su se ba­vi­le ne­za­ko­ni­tim pri­slu­ški­va­njem i dru­gim vi­do­vi­ma kon­tro­le, iako se u nje­go­vim go­di­šnjim iz­ve­šta­ji­ma to ne mo­že pro­na­ći. Pred­sed­nik DS-a Dra­gan Šu­ta­no­vac na­veo je da ne­ma ni­ka­kva sa­zna­nja o tvrd­nja­ma ko­je je iz­neo Ra­du­lo­vić.

Op­tu­žba Ra­du­lo­vi­ća na Jan­ko­vi­ćev ra­čun po­no­vo je otvo­ri­la pri­ču o pa­ra­lel­nim cen­tri­ma mo­ći i zlo­u­po­tre­ba­ma sred­sta­va za pra­će­nje i pri­slu­ški­va­nje. Od 2000. go­di­ne za­be­le­že­no je vi­še ta­kvih slu­ča­je­va, ko­ji ni­su bi­li iz zva­nič­nih struk­tu­ra, već iz pa­ra­lel­nih cen­ta­ra unu­tar ili iz­van oba­ve­štaj­nog si­ste­ma.

Pre če­ti­ri go­di­ne pred­sed­nik To­mi­slav Ni­ko­lić ot­krio je da nje­ga i ta­da­šnjeg pot­pred­sed­ni­ka Vla­de Sr­bi­je Alek­san­dra Vu­či­ća ne­ko pri­slu­šku­je. Slu­čaj ni­je do­bio epi­log.

Na­či­ni za pri­slu­ški­va­nje su naj­ra­zli­či­ti­ji. Mu­zej­ske po­stav­ke u VBA i BIA iz pret­hod­ne de­ce­ni­je ot­kri­le su do­sta o to­me ka­ko su se špi­ju­ni ne­ka­da do­vi­ja­li da sa­zna­ju ose­tlji­ve in­for­ma­ci­je. Ta­ko se u mu­zej­skoj zbir­ci, iz­me­đu osta­lih, mo­že pro­na­ći knji­ga sa ugra­đe­nim po­ve­ćim pri­slu­ški­va­čem, ali i tor­ba sa spe­ci­jal­nim otvo­rom za ka­me­ru. Sa raz­vo­jem mo­bil­ne te­le­fo­ni­je i in­ter­ne­ta taj po­sao im je znat­no olak­šan. Sa­da je do­vo­ljan je­dan klik da bi se pri­stu­pi­lo ne­či­jim ko­mu­ni­ka­ci­ja­ma.

U ne­zva­nič­nim raz­go­vo­ri­ma mo­glo se ču­ti da je me­tod ra­da onih ko­ji su že­le­li neo­vla­šće­no da pri­stu­pe ne­či­jim po­da­ci­ma bio taj da do in­for­ma­ci­ja do­đu „boč­nim stra­na­ma”. Tač­ni­je, ni­je se uzi­mao li­sting raz­go­vo­ra ono­ga ko je cilj pri­slu­ški­va­nja, već lju­di sa ko­ji­ma je žr­tva u ne­po­sred­nom kon­tak­tu.

Ta­ko se is­po­sta­vi­lo da je svo­je­vre­me­no pra­ćen i po­to­nji di­rek­tor BIA Alek­san­dar Đor­đe­vić, ko­ji je u vre­me ka­da je sta­vljen na me­re bio advo­kat. Ula­zi­lo se u nje­go­ve li­stin­ge raz­go­vo­ra ka­ko bi se do­šlo do to­ga s kim sve Alek­san­dar Vu­čić (ta­da opo­zi­ci­o­nar) ko­mu­ni­ci­ra.

Na sli­čan na­čin, a ot­pri­li­ke u isto vre­me ka­da se slu­ša­la ta­da­šnja opo­zi­ci­ja, ne­ko je po­ku­šao da pri­stu­pi i te­le­fon­skim raz­go­vo­ri­ma Mi­o­dra­ga Ra­ki­ća, ko­ji je ta­da bio ko­or­di­na­tor svih slu­žbi bez­bed­no­sti i se­kre­tar Sa­ve­ta za na­ci­o­nal­nu bez­bed­nost. MUP je u ime Upra­ve kri­mi­na­li­stič­ke po­li­ci­je (UKP) pod­neo zah­tev BIA da se na me­re sta­vi ne­po­zna­ti broj te­le­fo­na. Sre­ćom po Ra­ki­ća, je­dan pri­pad­nik BIA znao je nje­gov broj i na vre­me spre­čio da se nje­gov te­le­fon sta­vi pod me­re. Ra­ki­ću je ob­ja­šnje­no da je do­šlo do per­mu­ta­ci­je bro­je­va te­le­fo­na i da ni­je na­mer­no po­ku­ša­no nje­go­vo pri­slu­ški­va­nje.

Što se ti­če po­li­tič­kih ak­te­ra na srp­skoj sce­ni, za­be­le­že­no je još ne­ko­li­ko slu­ča­je­va ne­le­gal­nog pri­slu­ški­va­nja ko­ji ni­kad ni­su do­bi­li epi­log.

Je­dan od naj­dra­stič­ni­jih slu­ča­je­va de­sio se 2008, ka­da je ta­blo­id na saj­tu ob­ja­vio audio-sni­mak raz­go­vo­ra funk­ci­o­ne­ra So­ci­ja­li­stič­ke par­ti­je Sr­bi­je (SPS) Zo­ra­na Li­li­ća i Žar­ka Ob­ra­do­vi­ća o pro­me­ni kur­sa ove stran­ke i nji­ho­vom okre­ta­nju od ko­a­li­ci­je sa ra­di­ka­li­ma ka DS-u. Di­rek­tor BIA de­man­to­vao je ta­da da je ova agen­ci­ja sni­mi­la te raz­go­vo­re i pro­sle­di­la ih me­di­ji­ma.

S dru­ge stra­ne, BIA je pre de­se­tak go­di­na pod­ne­la kri­vič­ne pri­ja­ve pro­tiv biv­šeg mi­ni­stra po­li­ci­je Du­ša­na Mi­haj­lo­vi­ća i biv­šeg na­čel­ni­ka Dr­žav­ne bez­bed­no­sti Go­ra­na Pe­tro­vi­ća, ko­ji su bi­li osum­nji­či da su ne­le­gal­no pri­slu­ški­va­li advo­ka­ta To­mu Fi­lu i no­vi­na­ra Vu­ka Cvi­ji­ća. Epi­log ni­kad ni­smo do­bi­li.

Tih go­di­na BIA je iz­va­di­la iz zi­do­va ku­će Vu­ka Dra­ško­vi­ća pri­slu­šne ure­đa­je, ali ni­ko ni­je od­go­va­rao zbog „ozvu­ča­va­nja”. Sa­mo je re­če­no da ure­đa­ji u toj ku­ći po­sto­je još iz vre­me­na kad je u njoj ži­veo za­pad­ni di­plo­ma­ta, a da su se slu­žbe za vre­me Mi­lo­še­vi­ća sa­mo na­slo­ni­le na po­sto­je­ću „in­fra­struk­tu­ru” ka­ko bi sa­zna­le šta pri­ča ta­da­šnji vo­đa opo­zi­ci­je.

Osim tog in­sti­tu­ci­o­nal­nog ob­li­ka pri­slu­ški­va­nja, sa raz­vo­jem teh­no­lo­gi­je otvo­ri­la se i mo­guć­nost sve ve­ćeg ne­le­gal­nog pra­će­nja raz­go­vo­ra dru­gih, ko­ji ne pri­pa­da­ju slu­žba­ma bez­bed­no­sti. Sve je vi­še iz­ve­šta­ja o to­me ka­ko je na tr­ži­štu mo­gu­će do­sta po­volj­no na­ba­vi­ti ovu opre­mu.

Na­ru­ku onih ko­ji se ba­ve tim ob­li­kom zlo­u­po­tre­be ide i či­nje­ni­ca da je uvoz opre­me za taj­no sni­ma­nje i pri­slu­ški­va­nje u Sr­bi­ji pot­pu­no slo­bo­dan. So­fi­sti­ci­ra­na opre­ma za ile­gal­no pri­slu­ški­va­nje ko­ri­sti se za sve i sva­šta. Od po­la­ga­nja is­pi­ta pa do in­du­strij­ske špi­ju­na­že.

Ma­lo ne­ve­ro­vat­no zvu­či, ali raz­me­re ile­gal­nog pri­slu­ški­va­nja u Sr­bi­ji ot­kri­la je ne­ho­ti­ce tro­čla­na ko­mi­si­ja Re­pu­blič­kog hi­dro­me­te­o­ro­lo­škog za­vo­da (RHMZ), ka­da su nje­go­vi slu­žbe­ni­ci is­tra­ži­va­li sta­nje u ko­jem se na­la­ze ra­dar­ski si­ste­mi za od­bra­nu od gra­da.

Bu­du­ći da ra­dar­ski si­ste­mi na ce­loj te­ri­to­ri­ji Sr­bi­je ni­su po­ve­za­ni u jed­nu ce­li­nu, ali i da ve­li­ki pro­blem pred­sta­vlja in­sta­li­ra­na ko­mu­ni­ka­ci­o­na opre­ma na ra­da­ri­ma, RHMZ je 2009. go­di­ne for­mi­rao po­seb­nu ko­mi­si­ju. Njen za­da­tak bio je da pro­ve­ri in­sta­li­ra­nu ko­mu­ni­ka­ci­o­nu opre­mu na svih tri­na­est ra­dar­skih cen­ta­ra, kao i na me­te­o­ro­lo­škoj sta­ni­ci Ko­pa­o­nik, zgra­di RHMZ-a i objek­tu Ze­le­no br­do. Po za­ključ­ci­ma ko­mi­si­je, na ve­ći­ni obje­ka­ta ni­su pro­na­đe­ni pi­sa­ni tra­go­vi o da­tu­mi­ma mon­ti­ra­nja, ser­vi­si­ra­nja i na­me­ne ve­ći­ne svih pro­na­đe­nih ure­đa­ja.

Na kon­tro­li­sa­nih 16 obje­ka­ta iden­ti­fi­ko­va­no je vi­še od 430 an­ten­skih ure­đa­ja i dru­ga ko­mu­ni­ka­ci­o­na opre­ma, kao što su pri­mo­pre­daj­ne ra­dio-sta­ni­ce, ra­ču­nar­ske mre­že sa ser­ve­ri­ma, mo­de­mi i ne­i­den­ti­fi­ko­va­ni elek­tron­ski ure­đa­ji ne­po­zna­tih vla­sni­ka i ne­ja­snog po­re­kla.

Po­red le­gal­no po­sta­vlje­nih an­te­na MUP-a, BIA i Voj­ske Sr­bi­je, vi­še od 300 an­te­na po­sta­vlje­no je ne­le­gal­no, od­no­sno ne­ma do­ka­za da za to po­sto­ji prav­ni osnov. Je­dan broj tih ure­đa­ja, ko­ji mo­gu slu­ži­ti za pri­slu­ški­va­nje, po­sta­vljen je od­mah po­red an­te­na BIA i MUP-a.

Komentari6
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Djordje Labrovic
Zlo koje su napravili zuti od 2000 godine ,kao zlo kob nsdvijace se nad Srbijom još mnogo godina.Unistili privredu,vojsku,opljackali Srbiju ,pravili neke svoje BIE ,a ostali svi na slobodi.
Violeta Vidic
Privredu, vojsku i narod su unistili ratovi, sankcije, hiperinflacija i bombardovanje a zuti nisu nijednom sami vladali, zaboravili ste dss i g17, mada su oni podigli srbiju sa dna cabra. pisite sta hocete ali ima nas dosta koji znamo istinu.
Војин
То је коначно разголићена "Друга Србија", коју чине "интелектуалци" који аплаудирају западној моћи, игноришу западне злочине и отуд су веома поштовани на Западу уз добру синекуру. Оличавају их тзв. "Невладине организације", интелигенција коју је још током хладног рата обликовала ЦИА. Свака власт – после 5. Октобра 2000. године била је под њиховим утицајем, па и актуелна, с' обзиром да су неки из предходне власти, добро позиционирани у садашњој. Њихов циљ је да наметну појам српске кривице целокупној јавности, да жигошу оне који се томе противе и тако их истисну из јавног живота, да управљају јавном, културном и политичком сценом у правцу који оправдава тоталну западну (америчку) доминацију у свим подручјима живота. Једном речју: "Јаши луд збуњеног" што не може бити спонтани процес - као што се види из чланка!
Miroslav M.
Kad se nema saznanja onda se jedino može zaključiti da neko žmuri. P.S. prislušivači vam sede u generalštabu (imaju i adekvatan naziv "oficiri za vezu").
Nikola Nesic
Bravo za istraživačko novinarstvo. Predlažem novinarima da sad u vreme slava prikupe matrerijal, jel tada narod uz sitne kolače i crno vino razveže jezik. Ne obraćajte pažnju zašto na čelo tajne policije, jedini postavljamo politički prikladne umesto ljude iz struke. Slušajte šta kažu opozicioni prvaci, tu se krije prava istina o prisluškivanju i podrivanju sistema. Pogotovu su podobni za afere kada se posvađaju, biće tu i za međunarodne sudove materijala. Komplimenti.
ivica
Ove tvrdnje ne bi smele nikako ostati neproverene.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.