Petak, 20.05.2022. ✝ Verski kalendar € Kursna lista

SPC iznenađena odlukom Bugarske crkve da zastupa MPC

Si­nod BPC od­lu­čio da for­mi­ra ko­mi­si­ju ko­ja će za­po­če­ti raz­go­vo­re sa ras­kol­nič­kom Ma­ke­don­skom pra­vo­slav­nom cr­kvom i osta­lim pra­vo­slav­nim cr­kva­ma, dok se Si­nod SPC na­da da će u So­fi­ji osta­ti na li­ni­ji ka­non­skog po­ret­ka cr­kve
Патријаршија СПЦ (Фото Д. Јевремовић)

Od­lu­ka Bu­gar­ske pra­vo­slav­ne cr­kve (BPC), ko­ja je ju­če sa­op­šti­la da pri­hva­ta da Ma­ke­don­sku pra­vo­slav­nu cr­kvu (MPC) za­stu­pa pred osta­lim cr­kva­ma ra­di utvr­đi­va­nja nje­nog ka­non­skog sta­tu­sa, uz­bur­ka­la je cr­kve­ne kru­go­ve u Be­o­gra­du.

Ma­ke­don­ska te­le­vi­zi­ja Tel­ma pre­ne­la je sa­op­šte­nje Bu­gar­ske cr­kve, u ko­jem se na­vo­di da BPC ti­me „pre­u­zi­ma svoj sve­ti dug”, ali ni­je na­ve­de­no da MPC pri­zna­je kao „svo­ju kćer­ku”, što je MPC od nje za­tra­ži­la po­čet­kom no­vem­bra.

Bu­gar­ski pa­tri­jarh i mi­tro­po­li­ti oku­pi­li su se ju­če uju­tru na za­se­da­nju Si­no­da BPC, na ko­jem raz­ma­tra­ju pi­smo Ohrid­ske ar­hi­e­pi­sko­pi­je MPC da bu­de pri­zna­ta kao auto­ke­fal­na cr­kva i da BPC bu­de nje­na „maj­ka cr­kva”.

Pa­tri­jarh Neo­fit re­kao je za bu­gar­ske me­di­je da tre­ba da bu­de pri­hva­će­na „ru­ka Ma­ke­do­ni­je”.

– To je naj­ma­nje što mo­že­mo da ura­di­mo. Za­to što su oni na­ša bra­ća, naš na­rod, i mi će­mo stre­mi­ti da ura­di­mo sve da sa­ču­va­mo nje­go­vo je­din­stvo – re­kao je Neo­fit.

Si­nod BPC od­lu­čio je da for­mi­ra ko­mi­si­ju ko­ja će za­po­če­ti raz­go­vo­re sa MPC i osta­lim pra­vo­slav­nim cr­kva­ma, ka­ko bi ču­li nji­ho­va mi­šlje­nja o zah­te­vu MPC.

Pre­ma re­či­ma pa­tri­jar­ha Neo­fi­ta, re­še­nje za MPC tre­ba­lo bi da se do­ne­se ve­ći­nom gla­so­va svih pra­vo­slav­nih cr­ka­va, ko­je „tre­ba da ima­ju ja­snu pred­sta­vu” o pi­ta­nju auto­ke­fal­no­sti.

Pred zgra­dom Si­no­da BPC u So­fi­ji ju­če ju­tro se oku­pi­la ve­ća gru­pa lju­di ko­ji tra­že da BPC pri­hva­ti zah­tev MPC, na­vo­de­ći da je ra­ni­je po­sto­ja­lo za­jed­ni­štvo iz­me­đu te dve cr­kve.

Ka­ko „Po­li­ti­ka” sa­zna­je, Sve­ti ar­hi­je­rej­ski si­nod SPC ju­če je imao re­dov­nu sed­ni­cu, ali je na mar­gi­na­ma ras­pra­vljao i o do­ga­đa­ji­ma u Bu­gar­skoj. Ne­zva­nič­no, u vr­hu SPC za „Po­li­ti­ku” ka­žu da su iz­ne­na­đe­ni od­lu­kom Bu­gar­ske pa­tri­jar­ši­je, ali se na­da­ju da će Si­nod u So­fi­ji osta­ti na li­ni­ji ka­non­skog po­ret­ka cr­kve, s ob­zi­rom na to da je Ohrid­ska ar­hi­e­pi­sko­pi­ja, s ar­hi­e­pi­sko­pom Jo­va­nom Vra­ni­škov­skim na če­lu, po­sle ne­dav­ne pre­su­de Evrop­skog su­da za ljud­ska pra­va u Stra­zbu­ru za­ko­ni­ta ka­non­ska cr­kva na tom pod­ruč­ju.

– Pra­vo­slav­nom na­ro­du u Ma­ke­do­ni­ji ni­su us­kra­će­na ni­ka­kva pra­va. Ta či­nje­ni­ca po­tvr­đe­na je ne sa­mo ka­non­skim pra­vom, već i naj­vi­šim prav­nim ak­ti­ma Evrop­ske uni­je – na­po­mi­nju na­ši iz­vo­ri u SPC.

Na­i­me, 16. no­vem­bra ove go­di­ne, u pre­su­di Evrop­skog su­da za ljud­ska pra­va u Stra­zbu­ru, kon­sta­to­va­no je da je Re­pu­bli­ka Ma­ke­do­ni­ja pre­kr­ši­la član 11 (slo­bo­da oku­plja­nja i zdru­ži­va­nja), u ve­zi sa čla­nom 9 (slo­bo­da mi­sli, sa­ve­sti i re­li­gi­je) Evrop­ske kon­ven­ci­je za ljud­ska pra­va, ko­ja je pro­i­za­šla od od­bi­ja­nja nad­le­žnih da re­gi­stru­ju Pra­vo­slav­nu ohrid­sku ar­hi­e­pi­sko­pi­ju (POA) kao po­seb­nu ver­sku za­jed­ni­cu.

– Re­pu­bli­ka Ma­ke­do­ni­ja, kao stran­ka ko­ja je iz­gu­bi­la spor, du­žna je da tu­ži­o­cu, Pra­vo­slav­noj ohrid­skoj ar­hi­e­pi­sko­pi­ji, is­pla­ti od­šte­tu u vi­si­ni od 9.500 evra. Ovo je naj­ve­ća po­be­da prav­de za Pra­vo­slav­nu ohrid­sku ar­hi­e­pi­sko­pi­ju u pro­te­klih 15 go­di­na, od ka­da je po­čeo da se vo­di dr­žav­ni pro­gon ne sa­mo ar­hi­e­pi­sko­pa ohrid­skog i mi­tro­po­li­ta skop­skog Jo­va­na, ne­go i nje­nih epi­sko­pa, sve­šte­no­slu­ži­te­lja, mo­na­ha, mo­na­hi­nja i ver­nog na­ro­da. I bez iz­ri­ca­nja ova­kve pre­su­de, Pra­vo­slav­na ohrid­ska ar­hi­e­pi­sko­pi­ja je ne­za­o­bi­la­zna re­al­nost po pi­ta­nju ver­skog ži­vo­ta u Re­pu­bli­ci Ma­ke­do­ni­ji. Slo­bo­da, ko­ja je vr­hov­ni kri­te­ri­jum u pra­vo­slav­nom hri­šćan­stvu, ču­va se sa­mo­žr­tvom, ne sa­mo i je­di­no prav­nim ak­tom, no do­bro je što je po­ne­kad taj vr­hov­ni kri­te­ri­jum po­tvr­đen i s prav­ne stra­ne. Za­to je ova pre­su­da Evrop­skog su­da za ljud­ska pra­va za pre­kr­šaj ne­ko­li­ko čla­no­va Evrop­ske kon­ven­ci­je za ljud­ska pra­va od stra­ne Re­pu­bli­ke Ma­ke­do­ni­je, na šte­tu Pra­vo­slav­ne ohrid­ske ar­hi­e­pi­sko­pi­je, sa­tis­fak­ci­ja ne sa­mo za ver­ni­ke Cr­kve, već je i ve­li­ka opo­me­na no­voj vla­sti da ne vla­da to­ta­li­ta­ri­stič­ki i na­sil­no kao što je to či­ni­la pret­hod­na vlast – sa­op­šti­la je Pra­vo­slav­na ohrid­ska ar­hi­e­pi­sko­pi­ja.

„Po­li­ti­ki­ni” sa­go­vor­ni­ci iz SPC pod­se­ća­ju da je upra­vo SPC iz­da­la po­tvr­du auto­no­mi­je Ohrid­ske ar­hi­e­pi­sko­pi­je, ak­tom ko­ji su pot­pi­sa­li po­koj­ni pa­tri­jarh Pa­vle i ceo sa­bor SPC, a po­tvr­đen je od Va­se­ljen­ske pa­tri­jar­ši­je u Ca­ri­gra­du.

Na osno­vu ni­škog spo­ra­zu­ma iz­me­đu SPC i ka­non­ski ne­pri­zna­te MPC iz 2002. go­di­ne, ma­ke­don­ska je­rar­hi­ja je pri­hva­ti­la da se vra­ti u ka­non­sko je­din­stvo sa SPC. Me­đu­tim, ma­ke­don­ski epi­sko­pi ko­ji su pot­pi­sa­li spo­ra­zum po­vu­kli su pot­pi­se čim su se vra­ti­li u Ma­ke­do­ni­ju.

Isto­ri­čar dr Alek­san­dar Ra­ko­vić iz In­sti­tu­ta za no­vi­ju isto­ri­ju Sr­bi­je ob­ja­šnja­va da je po­sle for­mi­ra­nja vla­sti Zo­ra­na Za­e­va u Sko­plju do­šlo do bu­đe­nja bu­ga­ro­fil­skih stru­ja u svim struk­tu­ra­ma dru­štva, pa ta­ko i u MPC.

– Još u av­gu­stu ove go­di­ne bu­gar­ski me­di­ji pre­ne­li su iz­ja­vu Par­te­ni­ja, igu­ma­na ma­na­sti­ra Bi­gor­ski, da je Bu­gar­ska cr­kva „pra­va maj­ka cr­kva” MPC. Par­te­nij je ta­da iz­re­kao niz otrov­nih re­či pro­tiv SPC, pro­tiv srp­skih i ne­ka­da­šnjih ju­go­slo­ven­skih vla­sti u Ma­ke­do­ni­ji. Či­ni­lo se da je to izo­lo­van slu­čaj, ali se ne­ko­li­ko ne­de­lja ka­sni­je is­po­sta­vi­lo da je reč o una­pred is­pla­ni­ra­noj ak­ci­ji, ko­ju vo­di mi­tro­po­lit stru­mič­ki Na­um – na­po­mi­nje Ra­ko­vić i uka­zu­je da Na­um na­stu­pa sa bu­ga­ro­fil­skih po­zi­ci­ja.

Upra­vo je mi­tro­po­lit stru­mič­ki ube­dio Si­nod ras­kol­nič­ke MPC da od bu­gar­ske pra­vo­slav­ne cr­kve za­tra­ži da bu­de „maj­ka MPC” u ras­ko­lu. Na­i­me, 9. no­vem­bra, na sed­ni­ci Si­no­da ras­kol­nič­ke MPC, se­dam epi­sko­pa je gla­sa­lo „za”, dvo­ji­ca su bi­la pro­tiv, a je­dan je bio uz­dr­žan.

– Upr­kos to­me, ar­hi­e­pi­skop Ste­fan je u do­pi­su Bu­gar­skoj cr­kvi re­kao da je ma­ke­don­ski si­nod jed­no­gla­sno do­neo tu od­lu­ku. Taj po­tez MPC je pro­tiv­ka­non­ski i, re­kao bih, ne­zreo i ne po­ma­že re­še­nju pro­ble­ma. Ta­ko­đe, re­še­nju pro­ble­ma ne po­ma­že ni po­tez Bu­gar­ske cr­kve, ko­ji je ta­ko­đe pro­tiv­ka­non­ski, jer bu­gar­ska cr­kva, kao auto­ke­fal­na cr­kva, ne­ma ni­ka­kvo ka­non­sko pra­vo da za­stu­pa MPC, ko­ja je u ras­ko­lu pre­ma stvar­noj maj­ci cr­kvi, to jest Srp­skoj pra­vo­slav­noj cr­kvi. Sa­mim tim, ona je u ras­ko­lu i sa svim pra­vo­slav­nim cr­kva­ma u sve­tu, ta­ko da je od­lu­ka Bu­gar­ske cr­kve upli­ta­nje u unu­tra­šnje od­no­se Pa­tri­jar­ši­je u Be­o­gra­du – is­ti­če Ra­ko­vić.

U po­te­zu MPC ve­ro­vat­no tre­ba tra­ži­ti i po­li­tič­ke mo­ti­ve, jer Bu­gar­ska od 1. ja­nu­a­ra 2018. go­di­ne pre­u­zi­ma pred­se­da­va­nje Evrop­skom uni­jom, a zva­nič­no Sko­plje se na­da da će u tom pe­ri­o­du ko­nač­no otvo­ri­ti pre­go­vo­re o ula­sku u EU.

Komentari48
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

balzak
potpuni otklon od srbije i srpskog naroda, svako ide svojom sudbinom i tako neka bude. racundzije uvek najgore prodju..
Sokol Kostic
Ja ne razumem sta je sad tu iznenadjujuce. Isti pevaci pevaju iste pesme poslednjih 140 godina. Puno stanovnistva u Bivsoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji sebe smatraju Bugarima i sve sto je u vezi sa Srbijom i Srbima odbacuju. Raskol nisu poceli popovi nego Krste Crvenkovski. A to je bilo jos negde kasnih 1960-tih ili ranih 1970-tih, kad je danasnji patrijarh jos bio civil. Da li ce tesnnje vezivanje sa Bugarskom (koja vec 139 godina uporno ima odlicne veze sa Nemackom a uporno kaska u razvoju za Srbijom) da im donese bolju srecu nego sto imaju sada, to je drugo pitanje, ali za Srbe i Srbiju posle svih gubitaka od raspada Jugoslavije do danas, nema vise nikakvog znacaja. Oni Makedonci koji misle da treba da se odrze dobri odnosi sa Srbijom ili oni koji se osecaju Srbi su dovoljno glasni ali, nazalost izmedju Bugara, Bugarofila i Siptara nema ih mnogo.
MB Beograd
Ne moze MPC da trazi priznanje autokefalije of BPC jer je tehnicki Ohridska arhiepiskopija bila pod jurisdikcijom SPC. I samo SPC moze, a po mom mislljenju i treba, da da samostalnost MPC u kojoj se sada liturgija odvija na makedosnkom jeziku (kao i u SPC, tendencija je da s staroslovenski zameni savremenim srpskim jezikom). Nije vredno da se stvara tenzija izmedju dve zemlje zbog ovoga. SPC nema tamo toliko ljudi da bi insistirala na jurisdikciji. I najzad, ako je Ruska PC mogla 1971 da da smostalnost ogranku u SAD, Orthodox Church in America, koja se razvila iz ruske misije u Americi, i gde je liturgijski jezik engleski, onda moze i SPC da ucini isto. Po kom osnovu mislite da je Sv. Sava trazio autokefaliju od Vaselejnkog Patrijarha, tada u egzilu u Nikeji? Crkva se razvija i siri i vazno je da ostane pravoslavna, bez obzira na nacionalni predznak. On je najmanje bitan.
Zarko
Makedonci su Srbi, Makedonci su Bugari, Bugari su Srbi, Srbi su nebeski narod koji ima direktnu hot-line vezu sa Isusom. MPC, SPC, BPC, RPC, PRC... Grohotom se smejem. :) Neka neko pise kako se то SPC stekla svojim autokefalnim statusom, to bi bilo interesno za citanje, da na kraju ne ispadne da je mozda istog KUPILA od Turaka (sic) i to dok je ista bila pod jurisdikcijom Ohridske Arhiepiskopije (PRVA slovenska pravoslavna crkva BTW ), iste one OA koja se protezala na tlu danasnje Makedonije, Srbije, pola Grcke, pola Albanije, pola Bugarske , Crne Gore, Dalmacije, BiH, Malte, Juzne Italije i Sicilije (VI - XVIII vek). E to vam je dragi moji srbi pravi primer shizme i odmetnute crkve, a ne MPC, koja je i jedini prirodni naslednik OA.
Радивоје
@Zarko МПЦ драги Жарко није ни од кога одметнута, јер ни од кога никада није ни била призната. Створили су је српски комунисти, дакле нема никакве везе са Црквом и са овим територијама (које се у поменутим размерама везују искључиво за грчки живаљ и његове миграције и никакве везе немају са потоњим "новомакедонцима" на територији вардарске регије под јурисдикцијом ОА) и вековима које сте набројали. Та ОА на коју алудирате, иако је прогрчки и агресивно деловала према српском народу, управо је преживела најдуже управо под српским краљевима и царевима.
Џејми Шеј
Zarko, izvinite na kom jeziku bi se morao procitati Vas komentar?
Prikaži još odgovora
Stole Popovski
MPC je hristijanska crkva priznata od strane Vatikana., Vatikan zna i postuje istorijsku istinu Makedonskog naroda. Ohridska Arhiepiskopija jos u 11 veku bila aftokefalna i priznata pre BPC i SPC koje su u stvari njene cerke. Medjutim, obzirom na konzervativizam, zaostalosti Pravoslavlja i mrznje koje unutar postoje, izgleda da treba i od njega bezati.
Milan
Kakvu vezu ima drevna Ohridska Arhiepiskopija sa sadasnjom crkvom u MK.Nekoliko vladika Spc (Skopske motropolije) se odvolilo od SPC i uz pomoc Komumisticke partije MK proglasilo makedonsku crkvu 60-tih god.proslog veka.I sad ona je Ohridska Arhiepiskopija.Smesno.

PRIKAŽI JOŠ

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.