četvrtak, 24.06.2021. ✝ Vеrski kalеndar € Kursna lista

Amerikanci se lako razvode jer tako zarade

Сти­вен Ба­скер­вил (Фо­то К. Ђор­ђе­вић)

Sva­ki dru­gi brak u Sje­di­nje­nim Američkim Dr­ža­va­ma da­nas se za­vr­ša­va raz­vo­dom, a u 90 od­sto slu­ča­je­va bra­ko­ra­zvod­ne par­ni­ce po­kre­ću že­ne. Ni­sam op­ti­mi­sta ka­da je reč o bu­duć­no­sti po­ro­di­ce, jer na raz­vo­di­ma ra­di i za­ra­đu­je ce­la „in­du­stri­ja” – od advo­ka­ta, su­di­ja, so­ci­jal­nih rad­ni­ka, psi­ho­lo­ga i psi­hi­ja­ta­ra. Nji­hov za­jed­nič­ki cilj je­ste da ube­de že­nu da raz­vo­dom ni­šta ne gu­bi, već sa­mo do­bi­ja.

Osim što do­bi­ja kon­tro­lu nad de­te­tom i mo­guć­nost da do­no­si sve od­lu­ke ko­je se ti­ču nje­go­vog ži­vo­ta, ona do­bi­ja i dve tre­ći­ne za­ra­de svog biv­šeg su­pru­ga, a naj­če­šće i ku­ću ko­ja je bi­la nji­hov po­ro­dič­ni dom, ka­že u raz­go­vo­ru za „Po­li­ti­ku” Sti­ven Ba­sker­vil, pro­fe­sor po­li­tič­kih na­u­ka na Ko­le­džu „Pa­trik Hen­ri” u Va­šing­to­nu i autor knji­ge „Sta­vlja­nje pod sta­ra­telj­stvo”. 

Ovaj pro­fe­sor kon­tro­verz­nih sta­vo­va, ko­ga sma­tra­ju jed­nim od vo­de­ćih ame­rič­kih struč­nja­ka ka­da je reč o raz­vo­du, sta­ra­telj­stvu i po­ro­dič­nim su­do­vi­ma u Ame­ri­ci, bio je gost In­sti­tu­ta za sa­vre­me­nu isto­ri­ju, gde je odr­žao se­mi­nar o pro­ble­mi­ma po­ro­dič­nog za­ko­no­dav­stva. A na pi­ta­nje šta je glav­ni uzrok po­ra­sta bro­ja raz­vo­da, on is­ti­če da je raz­vod da­nas si­stem­ski po­dr­žan od stra­ne dr­ža­ve i svih nje­nih in­sti­tu­ci­ja. 

„Ka­da se že­na obra­ti advo­ka­tu, on je la­ko ube­di da je u nje­nom in­te­re­su da se raz­ve­de, jer ras­ki­dom bra­ka ona pre­u­zi­ma kon­tro­lu nad ži­vo­tom de­te­ta. Ako ste u bra­ku, vi sva­ko­dnev­no mo­ra­te da pra­vi­te kom­pro­mi­se sa part­ne­rom i za­jed­nič­ki do­no­si­te sve od­lu­ke ko­je se ti­ču po­ro­di­ce i de­ce. Ka­da se raz­ve­de­te, ne mo­ra­te da pra­vi­te do­go­vo­re i kom­pro­mi­se i mo­že­te da ži­vi­te ona­ko ka­ko ho­će­te, jer se dr­ža­va bri­ne da do­bi­ja­te ali­men­ta­ci­ju sva­kog me­se­ca. Sva ova obe­ća­nja de­lu­ju ve­o­ma pri­ma­mlji­vo, pa mno­ge že­ne na njih pri­sta­nu.” 

Ni­je la­ko bi­ti sa­mo­hra­ni ro­di­telj – is­tra­ži­va­nja go­vo­re da u Sr­bi­ji tre­ći­na maj­ki na­kon raz­vo­da ne do­bi­ja ali­men­ta­ci­ju, sve­ga po­lo­vi­na njih do­bi­ja so­ci­jal­nu po­moć od stra­ne dr­ža­ve, a pri­ma­nja u po­ro­di­ci sa­mo­hra­nih ro­di­te­lja ni­ža su od na­ci­o­nal­nog pro­se­ka. Osim to­ga, sud­ski pro­ce­si za utvr­đi­va­nje ali­men­ta­ci­je tra­ju go­di­na­ma i če­sto ula­ze u pu­no­let­stvo de­te­ta. 

U Ame­ri­ci je to auto­mat­ski – od mo­men­ta kad se brak raz­ve­de, ali­men­ta­ci­ja sti­že na ra­čun že­ne. Od raz­vo­da naj­vi­še pro­fi­ti­ra­ju maj­ke iz sred­nje kla­se – na­kon raz­vo­da nji­hov stan­dard se po­ve­ća­va, jer do­bi­ja­ju ku­ću i 70–80 od­sto za­ra­de svog su­pru­ga. Mo­ram da ka­žem da to ni­je slu­čaj sa maj­ka­ma iz ni­že dru­štve­ne  kla­se, ali epi­de­mi­ja raz­vo­da je fe­no­men ko­ji se pre sve­ga od­no­si na sred­nju kla­su. 

Je­dan od glav­nih uzro­ka raz­vo­da u Sr­bi­ji su ži­vot u za­jed­ni­ci i na­si­lje u po­ro­di­ci. Ko­ji su vo­de­ći uzro­ci raz­vo­da u Ame­ri­ci?

Pra­vo­sud­na sta­ti­sti­ka ne ras­po­la­že tim po­da­ci­ma, jer su­pru­žni­ci ne­ma­ju oba­ve­zu da na­ve­du raz­log za ras­kid bra­ka. Ali prak­sa go­vo­ri da se uz po­moć raz­vo­da ostva­ru­ju broj­ne po­god­no­sti. Mo­že­te, na pri­mer, da osta­vi­te de­te u vr­ti­ću ili dnev­nom bo­rav­ku ško­le ceo dan, a sa­mo­hra­ne maj­ke če­sto ima­ju pra­vo pr­ven­stva pri­li­kom za­po­šlja­va­nja. 

Šta se na­kon raz­vo­da de­ša­va s oče­vi­ma?

Ne­ki oče­vi uop­šte ne­ma­ju kon­takt sa de­com, a ne­ki de­cu vi­đa­ju jed­nom me­seč­no ili sva­kog dru­gog vi­ken­da. Na­ža­lost, oče­vi naj­če­šće ne­ma­ju ni­ka­kav uti­caj na od­ra­sta­nje de­te­ta. Čak i ako ga vi­đa­ju ne od­lu­ču­ju o nje­go­vom ži­vo­tu – gde će de­te ići u ško­lu, cr­kvu ili na sport. Maj­ka mo­že da se od­se­li sa de­te­tom u dru­gu dr­ža­vu i otac je tu naj­če­šće ne­mo­ćan. 

Sa­mi ste is­ku­si­li mu­ko­tr­pan pro­ces raz­vo­da – šta je naj­te­že u ve­zi s ras­pa­dom po­ro­di­ce? 

Či­nje­ni­ca da de­te po­sta­je oruž­je ko­jim ro­di­te­lji me­đu­sob­no ra­tu­ju. De­ca po­sta­ju oru­đa ko­ji­ma ma­ni­pu­li­šu i ro­di­te­lji i si­stem. I ve­o­ma če­sto ni­ko ne vo­di ra­ču­na o to­me ka­ko se ona ose­ća­ju.

Komеntari13
9ff6e
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Mark
Молим вас прочитајте како сам се некада осећао Прочитао сам све коментаре од 2015. године и помало ми је лакнуло када нико око себе не доживљава нешто такво, понекад се чини као да ћете доживети једно потпуно широм света, али ево стварних и стварних људских искустава која чине схваташ да су све емоције, сузе, бол и тако даље. - нормалан процес након одвајања, чак и ако траје дуго. Веома је тешко помирити се са вама кад вас напусти без озбиљног разлога, чак је и само одвајање завршило једноставни
kraljica
Razlog je samo jedan: žene više ne moraju da trpe mušku bahatost, nasilje i lenjost. Nijedna se nije razvela tek tako.
Mirjana
Znam za one, koje se razvode tek tako, iz hira, besa..
Saša Ivković
Na žalost nas razvedenih očeva, isti je slučaj i ovde u Australiji. Država daje sva prava majci a mi očevi nemamo nikakvu kontrolu oko podizanja dece. Samo moramo da plaćamo
Alisa
Stvarno je kontraverzan, ne zna, niti ga zanima koji su uzroci razvoda u Americi ali nabacuje zakljucak da je to dobar polozaj zene posle razvoda. Na osnovu cega zakljucuje da to uzrok? prava koja ima zena sa detetom posle razvoda su upravo obezbedjena da bi nekako popravio njen losiji polozaj pogorsan razvodom. Radi odrzavanja braka preporucuje kompromise. Cije, u Srbiji su to kompromisi i zrtvovanja zena da nekako izvele decu na put.
Dusan T
Iz ovoga izlazi da se Amerikanke lako razvode, jer zarade. Amerikanci ostanu bez gaca. Sada se ovaj brilijantni sistem, posto su uspesno unistili skolstvo po uzoru na zapad, uvodi u Srbiju.

PRIKAŽI JOŠ

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Ovaj veb sajt koristi kolačiće

Sajt politika.rs koristi kolačiće u cilju unapređenja usluga koje pruža. Prikupljamo isključivo osnovne podatke koji su neophodni za prilagođavanje sadržaja i oglasa, nadzor rada sajta i aplikacije. Podaci o navikama i potrebama korisnika strogo su zaštićeni. Daljim korišćenjem sajta politika.rs podrazumeva se da ste saglasni sa upotrebom kolačića.