Ponedeljak, 25.10.2021. ✝ Verski kalendar € Kursna lista

Primaju platu, a stekli uslove za penziju

Zakon o radu dozvoljava da poslodavac i zaposleni mogu da se sporazumeju da on nastavi da radi i posle sticanja uslova. – Na kadar u državnim i javnim službama primenjuju se posebni zakoni
(Фо­то Пиксабеј)

On je ugled­ni uni­ver­zi­tet­ski pro­fe­sor, ino­va­tor, do­bit­nik broj­nih svet­skih pri­zna­nja... Ima 69 go­di­na i vi­še od če­ti­ri de­ce­ni­je rad­nog is­ku­stva. Po si­li za­ko­na tre­ba­lo bi već če­ti­ri go­di­ne da bu­de u pen­zi­ji. Ali – ni­je. To mu je omo­gu­ćio nje­gov po­slo­da­vac – vi­so­ko­škol­ska usta­no­va ko­ja se sa ce­nje­nim pro­fe­so­rom spo­ra­zu­me­la o na­stav­ku nje­go­vog ra­da. 

Ona ima 64 go­di­ne i bez­ma­lo 40 go­di­na sta­ža. Od tre­ćeg do­ba de­li je  sa­mo go­di­na, a po bro­ju go­di­na ži­vo­ta ova da­ma mo­gla je da uži­va u pen­zi­o­ner­skim da­ni­ma već tri go­di­ne. Ne od­ma­ra se ipak od ra­da, jer joj ta­ko vi­še od­go­va­ra, a i za­to što je njen po­slo­da­vac oce­nio da je pre­ko po­treb­na ko­lek­ti­vu. Ne sa­mo da fir­mi do­no­si pro­fit već je mal­te­ne je­di­na ko­ja se raz­u­me u oblast ko­jom se pre­da­no ba­vi već de­ce­ni­ja­ma.

I po­red is­pu­nje­nja oba uslo­va za pen­zi­ju, ovo dvo­je struč­nja­ka i da­lje re­dov­no za­ra­đu­ju pla­tu upr­kos to­me što su uve­li­ko zre­li za pen­zi­ju. Da ko­mot­no na­sta­ve da ra­de omo­gu­ći­la im je dr­ža­va, po­zi­va­ju­ći se na za­ko­ne o vi­so­kom obra­zo­va­nju i o ra­du. To zna­či da se ovi „rad­ni­ci” ipak ni­su oglu­ši­li o pro­pi­se, i po­red to­ga što je u od­re­đe­nim de­lo­vi­ma strikt­no na­zna­če­no da mu­škar­ci­ma i že­na­ma, od­mah po­sle 65. ro­đen­da­na (od 2018. za že­ne va­ži uslov 62 go­di­ne ži­vo­ta), auto­mat­ski pre­sta­je rad­ni od­nos, i to bez ob­zi­ra na to da li se nji­ma ta­kva od­lu­ka do­pa­da ili ne.

Na ko­ji je na­čin de­fi­ni­sa­no da za­po­sle­ni, uve­li­ko sprem­ni za pen­zi­ju, mo­gu da na­sta­ve da ra­de, bez pre­ki­da rad­nog od­no­sa?

– Za­kon o ra­du pro­pi­su­je da po­slo­da­vac mo­že da ot­ka­že ugo­vor o ra­du za­po­sle­nom ko­ji na­vr­ši 65 go­di­na i naj­ma­nje 15 go­di­na sta­ža osi­gu­ra­nja, ali po­slo­da­vac i za­po­sle­ni mo­gu da se spo­ra­zu­me­ju da za­po­sle­ni na­sta­vi da ra­di po­sle sti­ca­nja tih uslo­va. Za­po­sle­nom ko­ji is­pu­nja­va uslo­ve za ostva­ri­va­nje pra­va na sta­ro­snu pen­zi­ju, a ne­ma na­vr­še­nih 65 go­di­na i naj­ma­nje 15 go­di­na sta­ža, po­slo­da­vac ne mo­že po ovom osno­vu da ot­ka­že ugo­vor o ra­du. To zna­či da za­po­sle­ni od­lu­ču­je da li će na­sta­vi­ti da ra­di ili će ostva­ri­ti pra­vo na pen­zi­ju – pre­ci­zi­ra­ju u Mi­ni­star­stvu ra­da i pod­se­ća­ju da je Za­kon o ra­du op­šti pro­pis o ra­du ko­ji se pri­me­nju­je na za­po­sle­ne ko­ji ra­de na te­ri­to­ri­ji Sr­bi­je, kod do­ma­ćeg ili stra­nog prav­nog, od­no­sno fi­zič­kog li­ca, kao i na za­po­sle­ne ko­ji su upu­će­ni na rad u ino­stran­stvo od stra­ne po­slo­dav­ca ako za­ko­nom ni­je druk­či­je od­re­đe­no. Za­kon o ra­du se pri­me­nju­je i na za­po­sle­ne u dr­žav­nim or­ga­ni­ma, or­ga­ni­ma te­ri­to­ri­jal­ne auto­no­mi­je i lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve i jav­nim slu­žba­ma, ako za­ko­nom ni­je druk­či­je od­re­đe­no. 

– Na ovu gru­pu za­po­sle­nih pri­me­nju­ju se po­seb­ni za­ko­ni, a Za­kon o ra­du sup­si­di­jar­no. Pro­pi­si ko­ji se pri­me­nju­ju na za­po­sle­ne u zdrav­stve­nim or­ga­ni­za­ci­ja­ma i usta­no­va­ma u obla­sti obra­zo­va­nja su u nad­le­žno­sti Mi­ni­star­stva zdra­vlja i Mi­ni­star­stva pro­sve­te – pod­se­ća­ju u Mi­ni­star­stvu ra­da. 

To je raz­log zbog ko­jeg se ne­ret­ko do­ga­đa da se na me­stu di­rek­to­ra ne­ke kli­ni­ke, na­uč­nog in­sti­tu­ta, uni­ver­zi­tet­skog pro­fe­so­ra na­la­zi oso­ba ko­ja „ga­zi” sed­mu de­ce­ni­ju ži­vo­ta. 

U Mi­ni­star­stvu pro­sve­te ob­ja­šnja­va­ju da uko­li­ko po­sto­ji po­tre­ba za na­stav­kom ra­da, na­stav­ni­ku u zva­nju re­dov­nog pro­fe­so­ra ko­ji je ste­kao uslov za sta­ro­snu pen­zi­ju mo­že se pro­du­ži­ti rad­ni od­nos ugo­vo­rom sa vi­so­ko­škol­skom usta­no­vom na od­re­đe­no vre­me do dve go­di­ne, uz mo­guć­nost do­dat­nih pro­du­že­nja, a naj­du­že do kra­ja škol­ske go­di­ne u ko­joj na­vr­ša­va 70 go­di­na. 

– Taj na­stav­nik mo­ra da ima i naj­ma­nje 20 go­di­na rad­nog is­ku­stva u vi­so­kom obra­zo­va­nju i da je na­kon sti­ca­nja zva­nja re­dov­nog pro­fe­so­ra ostva­rio re­zul­ta­te u na­uč­nom ra­du, od­no­sno u umet­nič­kom stva­ra­la­štvu i u raz­vo­ju na­uč­no-na­stav­nog pod­mlat­ka na fa­kul­te­tu. Na­ci­o­nal­ni sa­vet za vi­so­ko obra­zo­va­nje utvr­đu­je bli­že kri­te­ri­ju­me za za­klju­če­nje ugo­vo­ra o ra­du na­kon 65. go­di­ne, a vi­so­ko­škol­ska usta­no­va, od­no­sno uni­ver­zi­tet, mo­že sta­tu­tom da pro­pi­še i do­dat­ne kri­te­ri­ju­me – na­po­mi­nju u Mi­ni­star­stvu pro­sve­te. Ova­kva pra­vi­la po­sto­je i u obla­sti zdrav­stva, ali Mi­ni­star­stvo zdra­vlja ni­je bla­go­vre­me­no od­go­vo­ri­lo na pi­ta­nje na­še re­dak­ci­je.  

I po­slo­dav­ci­ma je ta­ko­đe da­ta mo­guć­nost da pro­du­že ugo­vo­re o ra­du oni­ma za ko­je sma­tra­ju da su im neo­p­hod­ni. Ugo­vor o ra­du ipak naj­če­šće pro­du­žu­ju oni ko­ji su sa­mi se­bi ga­zde, ali se prak­sa ču­va­nja rad­ne sna­ge i po­sle nje­nog „is­te­ka ro­ka” u Sr­bi­ji ne do­ga­đa to­li­ko če­sto.  

U Re­pu­blič­kom in­spek­to­ra­tu za rad ne­zva­nič­no sa­zna­je­mo da im se ža­le sa­mo oni rad­ni­ci ko­ji su ot­ka­ze do­bi­ja­li na­kon što su is­pu­ni­li je­dan uslov za pen­zi­ju, ali ni ta­kvih ne­ma pre­vi­še. I oni pod­se­ća­ju da dr­žav­ni slu­žbe­ni­ci po si­li za­ko­na čim na­pu­ne 65 go­di­na od­la­ze u pen­zi­ju, dok u pri­vat­nom sek­to­ru ne­ma ogra­ni­če­nja u po­gle­du ra­da, pa po­slo­da­vac i za­po­sle­ni mo­gu i dru­ga­či­je da se do­go­vo­re. 

– Ako mu rad­nik vi­še ni­je po­tre­ban, po­slo­da­vac mo­že da mu na­pi­še re­še­nje o pre­stan­ku rad­nog od­no­sa. Ta­kva od­lu­ka je ko­nač­na. Ipak, uko­li­ko že­li da ga za­dr­ži na sta­rom rad­nom me­stu, on mo­že da mu po­nu­di spo­ra­zum u ko­jem mo­ra ja­sno da pre­ci­zi­ra do kog se da­tu­ma rad­ni vek pro­du­ža­va. Ako to od­go­va­ra i po­slo­dav­cu i u in­te­re­su je za­po­sle­nog, on mo­že da na­sta­vi da ra­di na taj na­čin i do kra­ja ži­vo­ta. Ta­kvih slu­ča­je­va u prak­si ipak ima ve­o­ma ma­lo – ob­ja­šnja­va­ju ne­zva­nič­no u in­spek­ci­ji ra­da, i is­ti­ču da pri­vat­ni po­slo­da­vac mo­že da pre­ci­zi­ra ogra­ni­če­nja o ra­du u svo­jim in­ter­nim ak­ti­ma fir­me ili ko­lek­tiv­nim ugo­vo­rom o ra­du.

– U sta­tu­tu fir­me mo­gu da se po­sta­ve ogra­ni­če­nja u po­gle­du go­di­na ži­vo­ta za­po­sle­nog pa ta­ko, re­ci­mo, mo­že da se na­zna­či da u uprav­nom od­bo­ru mo­gu da se­de lju­di sta­ri­ji od 65. Mo­gu da po­sto­je i ogra­ni­če­nja u ra­du me­na­džer­skog ka­dra. Sve ta­kve od­lu­ke po­sta­ju oba­ve­zu­ju­će. Ali, op­šti re­žim gde se pri­me­nju­je Za­kon o ra­du po­tvr­đu­je da u pri­vat­nom sek­to­ru ne­ma ogra­ni­če­nja u po­gle­du ra­da, to jest da sva­ki za­po­sle­ni mo­že da ra­di do­kle god to po­slo­dav­cu od­go­va­ra – na­po­mi­nju nad­le­žni. 

Do 2032. iz­jed­na­ča­va­nje uslo­va za že­ne i mu­škar­ce 

Pre­ma Za­ko­nu o PIO ko­ji se pri­me­nju­je od 1. ja­nu­a­ra 2015. go­di­ne, pro­pi­sa­no je da se uslov za sta­ro­snu pen­zi­ju za že­ne osi­gu­ra­ni­ke suk­ce­siv­no po­di­že sva­ke ka­len­dar­ske go­di­ne za po šest me­se­ci. Go­di­ne ži­vo­ta kao uslov za osi­gu­ra­ni­ke že­ne uve­ća­va­će se do 2032. go­di­ne ka­da će uslo­vi za že­ne i mu­škar­ce bi­ti iz­jed­na­če­ni – 65 go­di­na ži­vo­ta i naj­ma­nje 15 go­di­na sta­ža osi­gu­ra­nja. U Fon­du PIO pre­ci­zi­ra­ju da se uslo­vi za pre­vre­me­nu sta­ro­snu pen­zi­ju po­di­žu do 2024, ka­da će ta­ko­đe bi­ti iz­jed­na­če­ni za že­ne i mu­škar­ce – 60 go­di­na ži­vo­ta i 40 go­di­na sta­ža osi­gu­ra­nja. Od 1. ja­nu­a­ra 2018. go­di­ne uslov za sta­ro­snu pen­zi­ju za že­ne bi­će 62 go­di­ne i naj­ma­nje 15 go­di­na sta­ža, a za mu­škar­ce 65 go­di­na i naj­ma­nje 15 go­di­na sta­ža.

Komentari3
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Nensi
Meni je to sasvim u redu. Postoje ljudi koji su nezamenjivi!
Svetozar Krulj
Najzad jedna radosna vest-Dobar Profesor, inovator,dobitnik brojnih svetskih priznanja - nastavlja da radi svoj posao i pored godina za penziju.Lepa vest. Iz moje domovine Srbije veoma malo naucnih pronalazaka izbija na povrsinu i u prakticnu primenu a mislim da nisu ni stimulirani dovoljno.Ponekad mislim da treba zasluziti i odrzavati pravo da smo sunarodnici-Teslini,Pupinovi,Milankovicevi,Djajini itd. Oduvek sam delatnost pa onda i pravo na rad naucnika smatrao bas kao i pravo umetnika - da radi i stvara dozivotno ,dok Ga sluzi dar,talenat,pamet i znanje koje, i kad se pritaje ili ugase svetla za nove kreacije ,moze kao pedagog i mudrac znanje prenositi mladjima.Svet.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.