Petak, 22.10.2021. ✝ Verski kalendar € Kursna lista

Tri i po decenije doma na Bežanijskoj kosi

U ovom objektu Gerontološkog centra „Beograd” živi 600 korisnika čija je prosečna starost 80 godina. – Oko 35 osoba koje pate od demencije čeka smeštaj, a na pomoć gerontodomaćica još 800 žitelja glavnog grada
Пен­зи­о­не­ри се нај­ви­ше ин­те­ре­су­ју за ква­ли­тет ис­хра­не, здрав­стве­не услу­ге и кул­тур­но-за­бав­ни са­др­жај, а над­ле­жни­ма пред­ла­жу је­лов­ни­ке и нај­че­шће ин­си­сти­ра­ју на по­сном ме­ни­ју (Фото Томислав Јањић)

Dom za sta­re „Be­ža­nij­ska ko­sa”, jed­na od če­ti­ri dr­žav­ne ku­će za tre­će do­ba ko­je pri­pa­da­ju Ge­ron­to­lo­škom cen­tru „Be­o­grad”, na­red­ne go­di­ne obe­le­ži­će tri i po de­ce­ni­je ra­da. U objek­tu ko­ji je sa­gra­đen 1983. već go­di­na­ma je dr­žav­na apo­te­ka, po­seb­na po to­me što je je­di­ni apo­te­kar­ski punkt u Sr­bi­ji ko­ji ra­di pod kro­vom usta­no­ve so­ci­jal­ne za­šti­te. Osim ove uslu­ge, ko­ri­sni­ci do­ma, njih šest sto­ti­na, ima­ju na ras­po­la­ga­nju i pro­dav­ni­cu, po­štu, bi­o­skop­sku sa­lu, tra­fi­ku, in­ter­net ka­fe... Ovaj pro­stor od da­nas je bo­ga­ti­ji za još 50 ra­ču­na­ra ko­li­ko je cen­tru da­ri­va­la Voj­vo­đan­ska ban­ka. Kom­pju­ter­ska opre­ma ni­je no­va, ali je funk­ci­o­nal­na i u na­red­nim da­ni­ma sti­ći će i do svih osta­lih dr­žav­nih be­o­grad­skih do­mo­va za sta­re. 

– Ta­kav kom­pju­ter­ski ku­tak pro­šle go­di­ne for­mi­ran je u vo­ždo­vač­kom do­mu, a na­red­ne će bi­ti otvo­ren i in­ter­net ka­fe u Sta­ci­o­na­ru u Dilj­skoj uli­ci – na­ja­vlju­je Su­za­na Mi­šić, di­rek­tor­ka Ge­ron­to­lo­škog cen­tra „Be­o­grad”.

Na „Be­ža­nij­skoj ko­si” ži­vi oko 600 ko­ri­sni­ka či­ja je pro­seč­na sta­rost iz­nad 80 go­di­na, dok u Ge­ron­to­lo­škom cen­tru „Be­o­grad” ukup­no ima 1.200 sta­na­ra, ras­po­re­đe­nih u če­ti­ri do­ma. Pr­va že­na ge­ron­to­lo­škog cen­tra na­gla­ša­va i da su ko­ri­sni­ci za­do­volj­ni uslu­ga­ma ko­je do­bi­ja­ju po­go­to­vo zbog me­di­cin­ske ne­ge i za­šti­te ko­ja je na za­vid­nom ni­vou. 

– O nji­ma bri­ne 106 zdrav­stve­nih rad­ni­ka i 123 ne­go­va­te­lji­ce. Oni su nam pre­ko po­treb­ni, jer od 1.200 ko­ri­sni­ka njih 850 zah­te­va naj­vi­ši ste­pen po­dr­ške. Do pre sa­mo de­set go­di­na, od­nos je bio obr­nut. Sa­mo tre­ći­na sta­na­ra je bi­la za­vi­sna od tu­đe ne­ge – pri­se­ća se Mi­ši­će­va. 

Broj stanara u četiri doma
Stacionar - 110
Karaburma - 220
Voždovac - 270
Bežanijska kosa - 600

Sta­nje u osta­lim do­mo­vi­ma – dva su na Ka­ra­bur­mi i je­dan na Vo­ždov­cu – stan­dard­no je do­bro, jer se objek­ti re­dov­no odr­ža­va­ju. U vo­ždo­vač­kom kut­ku za se­ni­o­re ima­ju pro­blem sa krov­nom kon­struk­ci­jom, isti slu­čaj je i sa de­lom kro­va u Sta­ci­o­na­ru u Dilj­skoj uli­ci. 

– Do­bra vest je da je u ovoj go­di­ni iz dr­žav­ne ka­se iz­dvo­je­no 80 mi­li­o­na di­na­ra za ob­no­vu kro­va u do­mu „Be­ža­nij­ska ko­sa”. Kon­ku­ri­sa­li smo i kod kan­ce­la­ri­je za jav­na ula­ga­nja, ta­ko da u 2018. oče­ku­je­mo no­vac za ob­no­vu dru­gih obje­ka­ta. Du­go ni­su re­no­vi­ra­na ku­pa­ti­la, in­sta­la­ci­je su odav­no do­tra­ja­le, kao i pe­šač­ke sta­ze. Po­treb­na nam je i no­vi­ja me­di­cin­ska i opre­ma za ku­hi­nje – na­bra­ja Mi­ši­će­va i pod­se­ća da se u mi­nu­lim go­di­na­ma ra­di­lo na una­pre­đe­nju zdrav­stve­ne opre­me, pa su za cen­tar ta­ko na­ba­vlje­ni ul­tra­zvuč­ni i elek­tro­a­pa­rat za fi­zi­kal­nu te­ra­pi­ju, ko­lor do­pler... 

U ge­ron­to­lo­škom cen­tru po­sto­ji i ode­lje­nje za de­ment­ne, a obo­le­li od Al­chaj­me­ro­ve bo­le­sti mo­gu da ra­ču­na­ju na struč­nu, le­kar­sku i po­moć ne­go­va­te­lji­ca na dve lo­ka­ci­je u pre­sto­ni­ci – u Do­mu „Be­ža­nij­ska ko­sa” i Sta­ci­o­na­ru na Ka­ra­bur­mi. Uslu­ga u pro­se­ku ko­šta oko 40.000 di­na­ra me­seč­no, ali i po­red to­ga su­gra­đa­ni ve­o­ma te­ško mo­gu da obez­be­de me­sto za svog čla­na po­ro­di­ce. Raz­log je uvek isti – ne­do­vo­ljan broj me­sta za sme­štaj obo­le­lih, po­seb­no onih po­kret­nih. 

– Pri­ti­sak je ve­li­ki, ka­pa­ci­te­ti ogra­ni­če­ni. U ovom tre­nut­ku 30 do 35 oso­ba ko­je pa­te od Al­chaj­me­ro­ve bo­le­sti če­ka na sme­štaj u na­šu usta­no­vu, ali mi tu ni­šta ne mo­že­mo da pre­du­zme­mo. Od ve­li­kog zna­ča­ja bi bi­lo da i lo­kal­na za­jed­ni­ca po­mog­ne, re­ci­mo otva­ra­njem dnev­nog bo­rav­ka za sta­re – na­vo­di Su­za­na Mi­šić i pod­se­ća da u be­o­grad­skoj usta­no­vi ima me­sta za 62 po­kret­na i 130 ne­po­kret­nih de­ment­nih oso­ba.

Klu­bo­vi oku­plja­ju 6.500 čla­no­va

Pod okri­ljem Ge­ron­to­lo­škog cen­tra „Be­o­grad” tre­nut­no ra­di i 26 klu­bo­va za sta­re sa 6.500 čla­no­va, a do kra­ja na­red­ne go­di­ne pla­ni­ra­no je da u pre­sto­ni­ci bu­de u funk­ci­ji 30 ta­kvih ku­ta­ka za se­ni­o­re. Po­sto­ji i 14 punk­to­va uslu­ge „po­moć u ku­ći” na ko­ju mo­že da ra­ču­na oko 2.500 ko­ri­sni­ka. Sa­mo u ovoj go­di­ni spi­sku ko­ri­sni­ka pri­dru­ži­la se 431 no­va oso­ba. O svi­ma nji­ma bri­ne 650 ge­ron­to­do­ma­ći­ca, ali je i da­lje ve­li­ki pro­blem li­sta če­ka­nja. Oko čak 800 ži­te­lja glav­nog gra­da ni­je uklju­če­no u ovaj pro­gram. Ce­na sa­ta ra­da ge­ron­to­do­ma­ći­ce ni­je se me­nja­la go­di­na­ma i iz­no­si 26 di­na­ra. 

Komentari0
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.