Ponedeljak, 25.10.2021. ✝ Verski kalendar € Kursna lista

Radionice o afričkoj umetnosti

I u toku 2018. posetioci iznad 55 godina imaće priliku da svakog prvog četvrtka u mesecu učestvuju u besplatnim programima Muzeja afričke umetnosti
Уз дру­же­ње се мно­го то­га на­у­чи о Цр­ном кон­ти­нен­ту (Фо­то М. Бра­ко­че­вић)

Ra­di­o­ni­ce u Mu­ze­ju afrič­ke umet­no­sti ne pre­ska­čem, a gru­pi sam se pri­klju­či­la u pr­voj po­lo­vi­ni go­di­ne. Pri­ja mi dru­že­nje sa lju­di­ma, a uvek i na­u­čim ne­što no­vo o kul­tu­ri Afri­ke, iako sam kao ado­le­scent ži­ve­la u Ma­ro­ku. Ku­sto­si su pred­u­sre­tlji­vi i hva­la im na to­me. Do sa­da sam po­ha­đa­la mno­štvo ra­di­o­ni­ca, a po­seb­no iz­dva­jam one na ko­ji­ma sam pra­vi­la ra­mo­ve, na­kit, pla­ka­te sa afrič­kim mo­ti­vi­ma i  apli­ka­ci­je u tka­ni­na­ma. Kru­na na­šeg ra­da je iz­ra­da afro-če­stit­ki.

Jed­nu sam na­me­ni­la ko­le­gi­ni­ci Lju­bin­ki ko­ja je ovog pu­ta bi­la spre­če­na da do­đe u mu­zej – ka­že Jo­van­ka La­za­re­vić (63), re­dov­na uče­sni­ca pro­jek­ta „MAU za sve, svi u MAU” pri Mu­ze­ju afrič­ke umet­no­sti. Pro­gram je bes­pla­tan i na­me­njen sta­ri­ji­ma, a or­ga­ni­zu­je se sva­kog pr­vog če­tvrt­ka u me­se­cu, od 10 do 12 sa­ti, una­zad već dve go­di­ne.

Pen­zi­o­ner­ka Jo­van­ka jed­na je od dva­de­se­tak da­ma ko­je su ne­dav­no uče­stvo­va­le na za­vr­šnoj ra­di­o­ni­ci po­sve­će­noj iz­ra­di no­vo­go­di­šnjih če­stit­ki i ukra­sa. Mno­go­broj­ne pri­me­re ukra­ša­va­nja u raz­li­či­tim de­lo­vi­ma Afri­ke na­u­či­la je i Da­na Hra­mov (82) ko­ja se do­sad u Uli­ci An­dre Ni­ko­li­ća ob­re­la dva­put. Na Se­njak je sti­gla iz Do­ma za sta­re „Vo­ždo­vac”, što joj ni­ma­lo ni­je bi­lo te­ško jer joj, do­da­je, dru­že­nje sa kre­a­tiv­nim lju­di­ma pa ma­kar oni bi­li u tre­ćem do­bu iz­u­zet­no pri­ja. 

Se­dam de­ce­ni­ja ko­lek­ci­je
Mu­zej afrič­ke umet­no­sti – zbir­ka Ve­de i dr Zdrav­ka Pe­ča­ra osno­van je da­le­ke 1977. go­di­ne na te­me­lju ko­lek­ci­je ko­ju je ovo dvo­je do­na­to­ra sa­ku­pi­lo to­kom svog vi­še­de­ce­nij­skog kul­tur­nog i di­plo­mat­skog de­lo­va­nja u raz­li­či­tim ze­mlja­ma Cr­nog kon­ti­nen­ta. Ovo je pr­vi i je­di­ni mu­zej u ovom re­gi­o­nu ko­ji je is­klju­či­vo po­sve­ćen kul­tu­ri i umet­no­sti afrič­kog kon­ti­nen­ta. Bo­ga­tu zbir­ku auten­tič­nih umet­nič­kih pred­me­ta – ma­ski, skulp­tu­ra, pred­me­ta od dr­ve­ta, ke­ra­mi­ke i tek­sti­la, na­ki­ta, mu­zič­kih in­stru­me­na­ta, kao i či­tav spek­tar pred­me­ta za sva­ko­dnev­nu upo­tre­bu, do­na­to­ri su po­klo­ni­li gra­du Be­o­gra­du 1974. go­di­ne. In­for­ma­ci­je o pro­gra­mu mu­ze­ja za ovu go­di­nu po­se­ti­o­ci mo­gu da vi­de na saj­tu mu­se­u­mo­fa­fri­ca­nart.org ili sa­zna­ju po­zi­vom na bro­je­ve te­le­fo­na 011/2651-654 i 011/2651-269.

– Već dve go­di­ne se dru­ži­mo sa sta­ri­ji­ma, ali to ne zna­či da ne mo­gu da nam se pri­klju­če i mla­đi. Če­sto nas zo­vu gra­đa­ni da pi­ta­ju da li mo­gu da uče­stvu­ju na ra­di­o­ni­ca­ma ako ima­ju ma­nje od 55 go­di­na. Na­ša vra­ta su otvo­re­na svi­ma i ni­ko­me ne­će­mo re­ći ne – uve­ra­va Ma­ri­ja Alek­sić, di­rek­tor­ka Mu­ze­ja afrič­ke umet­no­sti, ko­ji od pro­šle go­di­ne re­a­li­zu­je pro­je­kat „MAU za sve, svi u MAU – po­se­ban pro­gram za sta­ri­je oso­be”. Dru­že­nje uvek po­či­nje ta­ko što ku­sto­si ove mu­zej­ske ku­će pr­vo vo­de po­se­ti­o­ce kroz stal­nu po­stav­ku, te­mat­ske iz­lo­žbe, a on­da ih u kre­a­tiv­nim ra­di­o­ni­ca­ma upu­ću­ju u iz­ra­du pred­me­ta i taj­ne Cr­nog kon­ti­nen­ta. 

Di­rek­tor­ka pod­se­ća da je sve po­če­lo 2015. ka­da je mu­ze­ju nov­ča­no po­mo­gla Bal­kan­ska mu­zič­ka mre­ža i Vla­da Kra­lje­vi­ne Šved­ske. 

– Naš pro­stor je ta­da pri­la­go­đen oso­ba­ma sa in­va­li­di­te­tom. Te go­di­ne smo go­sto­va­li po do­mo­vi­ma za sta­re, oslu­ški­va­li nji­ho­ve po­tre­be i kre­i­ra­li pro­gram za sta­ri­je – pri­se­ća se Alek­si­će­va. 

Po­sle dva go­di­šnja kru­ga, u ko­jem je uče­stvo­va­lo bez­ma­lo 500 se­ni­o­ra, već 4. ja­nu­a­ra 2018. re­dov­ne vre­me­šne po­se­ti­o­ce ovog mu­ze­ja oče­ku­je te­ma „Šta nam pla­kat ka­že”, dok će me­sec da­na ka­sni­je po­la­zni­ci mo­ći da iz­ra­đu­ju afrič­ke po­su­de od gli­ne. U mar­tu, u okvi­ru te­me „Or­na­men­ti u afrič­koj umet­no­sti”, go­sti mu­ze­ja pra­vi­će fo­to-ra­mo­ve sa afrič­kim mo­ti­vi­ma od re­ci­kla­žnih ma­te­ri­ja­la. U apri­lu će se, po­sle pre­da­va­nja o afrič­kom na­ki­tu, iz­ra­đi­va­ti i na­kit od gli­ne i ma­te­ri­ja­la iz pri­ro­de, a po­sle maj­skog dru­go­va­nja na te­mu „Umet­nost iz­ra­de ke­ra­mič­kih fi­gu­ra u Eti­o­pi­ji”, za 7. jun je pla­ni­ra­na neo­bič­na dru­štve­na igra man­ka­la. Već u ju­lu naj­sta­ri­ji po­se­ti­o­ci ima­će pri­li­ku da sa­zna­ju što­šta i na te­mu afrič­kih pej­za­ža, a bi­će or­ga­ni­zo­va­no i sli­ka­nje u ba­šti mu­ze­ja.

Za av­gust je pla­ni­ra­na iz­ra­da sim­bo­la na afrič­kim „adin­kra” tka­ni­na­ma. Kra­jem le­ta, u sep­tem­bru, na ra­di­o­ni­ca­ma na­me­nje­nim sta­ri­ji­ma bi­će re­či o tra­di­ci­ji osli­ka­va­nja zi­do­va ku­ća u za­pad­noj i ju­žnoj Afri­ci. U pr­vom je­se­njem me­se­cu pla­ni­ra­no je pre­da­va­nje o bo­ja­ma i de­se­ni­ma, kao ukra­si­ma i sim­bo­li­ma na tka­ni­na­ma ko­ji su u te­snoj ve­zi sa pre­da­njem i usme­nom tra­di­ci­jom Afri­ke. No­vem­bar je re­zer­vi­san za pre­zen­ta­ci­ju ko­la­ža na osno­vu no­vin­skih fo­to­gra­fi­ja. Na kra­ju go­di­ne, u de­cem­bru, mu­zej­ski po­što­va­o­ci mo­ći će da slu­ša­ju pre­da­va­nja o ukra­ša­va­nju u raz­li­či­tim de­lo­vi­ma afrič­kog kon­ti­nen­ta, a on­da će na ra­di­o­ni­ci mo­ći da iz­ra­de ori­gi­nal­ne če­stit­ke i ukra­se pred do­la­ze­će no­vo­go­di­šnje i bo­žić­ne pra­zni­ke.

Komentari2
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

nikola
A sta znaci radionica?
Alisa
Bas lepo. Svaka cast i organizatorima i posetiocima.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.