Nedelja, 17.10.2021. ✝ Verski kalendar € Kursna lista

Diskriminacija na osnovu starosti

Cilj projekta „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba” koji se realizuje u pet zemalja zapadnog Balkana jeste motivisanje seniora da budu aktivni članovi zajednice i preuzmu inicijativu u rešavanju problema
У то­ку 2016. на адре­су по­ве­ре­ни­ка за заштиту равноправности сти­гло 75 при­ту­жби због дис­кри­ми­на­ци­је на осно­ву ста­ро­сти (Фото Д. Јевремовић)

U sve­tu ži­vi 901 mi­li­on oso­ba sta­ri­jih od 60 go­di­na, a pro­ce­nju­je se da će do 2050. nji­hov broj bi­ti ve­ći od dve mi­li­jar­de. U Sr­bi­ji oni či­ne če­tvr­ti­nu po­pu­la­ci­je, dok će ih za 32 go­di­ne bi­ti vi­še od tre­ći­ne, u od­no­su na uku­pan broj sta­nov­ni­ka. Struč­nja­ci pod­se­ća­ju da sa po­ve­ća­njem bro­ja se­ni­o­ra ra­ste i ri­zik od nji­ho­ve so­ci­jal­ne izo­la­ci­je.

Iz tih raz­lo­ga part­ne­ri na pro­jek­tu „Ini­ci­ja­ti­va za so­ci­jal­no uklju­či­va­nje sta­ri­jih oso­ba” ko­ji se re­a­li­zu­je u pet ze­ma­lja za­pad­nog Bal­ka­na, a ko­jim ko­or­di­ni­ra Cr­ve­ni krst Sr­bi­je, opre­de­li­li su se za pri­stup ko­ji će oja­ča­ti i mo­ti­vi­sa­ti sta­ri­je da bu­du ak­tiv­ni čla­no­vi za­jed­ni­ce i pre­u­zmu ini­ci­ja­ti­vu u re­ša­va­nju pro­ble­ma ko­ji se njih ti­ču. Nji­hov za­da­tak je i da pod­sti­ču dru­štvo na uklju­či­va­nje sta­ri­jih u pro­ces do­no­še­nja od­lu­ka ko­ji su va­žna ka­ri­ka u za­jed­ni­ci.

– To­kom dvo­go­di­šnje re­a­li­za­ci­je pro­je­ka­ta po­stig­nu­ti su broj­ni ci­lje­vi. Sta­ri­ji su uklju­če­ni u raz­li­či­te ak­tiv­no­sti ta­ko da se na sta­re­nje ne gle­da sa­mo kao na pro­blem, već kao na iza­zov raz­vo­ja dru­štva. Dru­gi cilj pro­jek­ta je pro­me­na sli­ke o sta­re­nju i sta­ro­sti: part­ne­ri na­sto­je da za­jed­nič­ki go­vo­re o sta­ri­ji­ma kao he­te­ro­ge­noj gru­pi ko­ja do­pri­no­si raz­vo­ju dru­štva i me­đu­ge­ne­ra­cij­skoj so­li­dar­no­sti, ali i da kroz vo­lon­ter­ske i pro­fe­si­o­nal­ne ak­tiv­no­sti po­mog­nu onim sta­ri­jim že­na­ma i mu­škar­ci­ma ko­ji su ne­moć­ni i u sta­nju po­tre­be – po­ru­či­la je Ve­sna Mi­le­no­vić, ge­ne­ral­ni se­kre­tar Cr­ve­nog kr­sta Sr­bi­je, do­da­ju­ći da pro­je­kat „Ini­ci­ja­ti­va za so­ci­jal­no uklju­či­va­nje sta­ri­jih oso­ba” ima još je­dan va­žan seg­ment, a to su ta­ko­zva­ni mi­kro­gran­to­vi kroz ko­je je do­seg­nu­to 60 or­ga­ni­za­ci­ja ci­vil­nog dru­štva u re­gi­o­nu.

– U na­red­nih de­set me­se­ci te or­ga­ni­za­ci­je će raz­vi­ja­ti pro­gra­me na­me­nje­ne sta­ri­jim oso­ba­ma. Ti­me će se do­pri­ne­ti po­bolj­ša­nju kva­li­te­ta ži­vo­ta sta­ri­jih u raz­li­či­tim sre­di­na­ma – na­ja­vi­la je Mi­le­no­vi­će­va. 

Na kon­fe­ren­ci­ji „So­ci­jal­na in­klu­zi­ja sta­ri­jih – fak­tor ri­zi­ka dru­štva” uče­stvo­va­la je i Bran­ki­ca Jan­ko­vić, po­ve­re­ni­ca za za­šti­tu rav­no­prav­no­sti, ko­ja je go­vo­ri­la o in­di­ka­to­ri­ma dis­kri­mi­na­ci­je sta­ri­jih, pod­se­tiv­ši da je taj mo­del za­mi­šljen ta­ko da pru­ži kvan­ti­ta­tiv­nu me­ru iz­lo­že­no­sti gra­đa­na dis­kri­mi­na­ci­ji. 

Pod­se­ti­la je i na to da je u to­ku mi­nu­le go­di­ne na adre­su po­ve­re­ni­ka sti­glo 75 pri­tu­žbi zbog dis­kri­mi­na­ci­je na osno­vu sta­ro­sti, što či­ni 11,8 od­sto od ukup­nog bro­ja pod­ne­tih pri­tu­žbi. Na kon­fe­ren­ci­ji se mo­glo ču­ti i da je sta­ro­sna dob tre­ći osnov po bro­ju pod­ne­tih pri­tu­žbi u 2016.

– Sta­ri­ji spa­da­ju me­đu naj­če­šće dis­kri­mi­ni­sa­ne gru­pe u Sr­bi­ji, a glav­ni uzro­ci su ne­ga­tiv­na sli­ka, ste­re­o­ti­pi i pred­ra­su­de o nji­ma. Za­to smo iden­ti­fi­ko­va­li de­set do­me­na ži­vo­ta u ko­ji­ma se me­ri sta­nje u ostva­ri­va­nju rav­no­prav­no­sti. To su rad i za­po­šlja­va­nje, po­tom do­men obra­zo­va­nja i struč­nog ospo­so­blja­va­nja, so­ci­jal­na za­šti­ta, zdra­vlje, slo­bo­da i bez­bed­nost, pri­stup prav­di, uče­šće u za­jed­ni­ci, kul­tu­ra, me­di­ji i in­for­mi­sa­nje, uče­šće u po­li­tič­kom i jav­nom ži­vo­tu, i na kra­ju in­fra­struk­tu­ra – pod­se­ti­la je po­ve­re­ni­ca.

Ka­da je reč o dis­kri­mi­na­ci­ji sta­ri­jih u do­me­nu ra­da, naj­no­vi­ji po­da­ci po­ka­zu­ju da od za­po­sle­nih iz­me­đu 65 i 74 go­di­ne čak 18,4 od­sto njih sma­tra da su zbog lič­nih ka­rak­te­ri­sti­ka ma­nje pla­će­ni.  

– Če­tvr­ti­na se iz­ja­sni­la da im je us­kra­će­na mo­guć­nost struč­nog usa­vr­ša­va­nja, a sa­mo 1,2 od­sto is­pi­ta­ni­ka iz­ve­šta­va da su u pro­te­kle dve go­di­ne bi­li na raz­go­vo­ru za po­sao. Da im je zbog ne­ke od lič­nih ka­rak­te­ri­sti­ka ote­žan ili one­mo­gu­ćen pri­stup zdrav­stve­nim usta­no­va­ma sma­tra 8,3 od­sto sta­ri­jih gra­đa­na. Kao naj­če­šći raz­lo­zi is­ti­ču se uz­rast i in­va­li­di­tet, a pro­ble­mi su naj­za­stu­plje­ni­ji kod sta­ri­jih od 75 go­di­na – ob­ja­sni­la je Jan­ko­vi­će­va. 

Is­tra­ži­va­nje je po­tvr­di­lo i da od gra­đa­na ko­ji su po­zi­va­li slu­žbu Hit­ne po­mo­ći, njih 19,2 od­sto je iz­ja­vi­lo da im se ta me­di­cin­ska slu­žba ni­je oda­zi­va­la u svim si­tu­a­ci­ja­ma. Pro­blem je što je upra­vo uz­rast i to u čak 80 od­sto slu­ča­je­va bio raz­log nji­ho­vog neo­da­zi­va­nja. 

U do­me­nu ži­vo­ta u za­jed­ni­ci is­pi­ta­ni­ci su is­ti­ca­li pro­ble­me u ko­ri­šće­nju uslu­ga po­šte (osam od­sto) i ban­ke (7,5 od­sto), jer šal­te­ri ni­su pri­la­go­đe­ni nji­ho­vim spo­sob­no­sti­ma. 

– Uslov za do­de­lu kre­di­ta u ban­ka­ma ni­je mo­glo da ostva­ri 12,8 od­sto is­pi­ta­ni­ka. U naj­ne­po­volj­ni­jem su po­lo­ža­ju bi­li sta­ri­ji od 85 go­di­na ko­ji se na ovoj pro­blem ža­le u 62,5 slu­ča­je­va – na­bra­ja Jan­ko­vi­će­va.

Pomoć u kući omiljena usluga socijalne zaštite 

Sta­nje u ostva­ri­va­nju rav­no­prav­no­sti me­ri­lo se i u obla­sti so­ci­jal­ne za­šti­te, a po­da­ci po­ve­re­ni­ka po­tvr­đu­ju i da ove uslu­ge ko­ri­sti sve­ga de­vet od­sto sta­ri­jih. Naj­če­šće su to po­moć u ku­ći (62 od­sto), i klu­bo­vi za sta­ri­je (32 od­sto). U obla­stu kul­tu­re, me­di­ja i in­for­mi­sa­nja, 7,1 od­sto is­pi­ta­ni­ka sma­tra da im je kul­tur­ni sa­dr­žaj ne­pri­stu­pa­čan ili ne­ra­zu­mljiv zbog ogra­ni­če­nja iza­zva­nih go­di­na­ma sta­ro­sti ili in­va­li­di­te­tom. 

– Bez­ma­lo po­lo­vi­na (47,7 od­sto) is­pi­ta­ni­ka ne­ma pri­stup in­ter­ne­tu, a 57,6 od­sto ni­je pri­su­stvo­va­lo ni­jed­nom kul­tur­nom do­ga­đa­ju du­že od po­la go­di­ne – na­ve­la je po­ve­re­ni­ca za za­šti­tu rav­no­prav­no­sti.  

Komentari7
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Nadja
Sto se tice penzija: Skoro svi ljudi koji su otisli za inostranstvo pre ili posle 1972, tamo da rade, a nisu do 1972 predali potrebna dokumenta za penziju, dobili su minimalne penzije, iako su neki radili sa visokim obrazovanjem na odgovornim radnim mestima. Zasto? Zato sto su postojale neke uticajne osobe u penzionom drustvu, koje su svojim prijateljima i prijateljicama povecavale penziju i za 50% , a mozda i vise, na racun nasih penzija!!! Kada sam posle 25 godina otisla u firmu, u kojoj sam pre toga nekoliko godina radila, sa molbom da mi predaju potvrdu o uplacenoj penziji, oni su odgovorili, da se papiri nalaze NEGDE u podrumu, da je podrum vlazan i da te moje potvrde o placanju penzije nece ni da pokusaju da traze, jer sigurno ne mogu da ih pronadju. Ja nisam vise htela da o tome komentarisem. Ja nisam jedini slucaj. Mojoj prijateljici se isto to desilo. Tako se radi sa nasim ljudima u nasoj zemlji! ----------------------------------------------------------------------
zoran
Diskriminacija starih je strasna !Vlast je jos vise pospesila prevarom starih oko penzija ! Horovi ostalih su starim zlurado govorili da tako i treba kad su glasali za ,,ove !,, I ta prica se nastavlja u svim sferama jer penzije nisu vracene jednoj grupi od 12% ! Zanemeli smo, nemocni od ovoga sto nas je snaslo, prestari za bilo kakvu aktivnost, bez zelje za bilo cim ! Ovo je velika sramota !
Muradin Rebronja
Као поносни троструки пензионер (Србије, Канаде и Хратске) ни најмање се не осећам пензионером. Пензионисање не значи и неактивност. Истина, како кажу: "Питаће те старост где ти је била младост". А многи су прођердали своју младост, и као највећу казну "зарадили" и/или "заслужили" сиромаштво и болест. С обзиром да је здравље (физичко, ментално и духовно) и слобода (не да није у затвору него да слободно мисли, говори и пише) највеће богатство, уз одговарајућу материјалну сигурност, "треће" доба је уствари златно доба. А шта ће све бити у будућности, то одлучује Створитељ, свакоме од нас, па и мени. Верујем у Њега и очекујем све најбоље. Живи били па видели.
Ilic Momcilo
Evo,odmah cu se ukljuciti u akciju pomoci, pre svega vlasti,da shvati ispravnost gledanja uspesnosti firme kroz poslednji obracunski "trosak",a to su plate najmanje placenih u firmi,pa dalje.Nemoguce je da je uspesna firma u kojoj zaposleni radnici imaju plate 200-500 eura,a koje-kakvi menadzeri po 2000-5000.Vlasnike da ne racunamo,jer veliku vecinu svoje "zarade",drze u "slamaricama",a bore se za smanjenje uplate drzavi za radnu snagu.Ako je ovo ozbiljno,pomoci cu drzavi da to shvati,mada sigurno svi u vlasti to znaju,ali ih zabole uvo.Ipak,eto,reci cu im ono poznato u svetskim razmerama,ali nije prihvatljivo.
Bata
Не доживљавају само стари дискриминацију.Сви смо жртве наше политичке и друштвене "елите".По њима ми не бринемо о нашем здрављу,култури,просвети,околини итд.Па како бринути када ми и за хитан упут за преглед треба недељу дана а и када дођем на ред доктор каже шта сам до сад чекао.Пишем вам ово мада знам да неће имати никаквог ефекта јер није сензационално већ се претворило у класику.Па се после само питамо зашто се старији отуђују и одлучују на нека друга решења.

PRIKAŽI JOŠ

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.