Utorak, 16.08.2022. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
REČ GLAVNOG UREDNIKA

Ze­le­na gra­na

Po ko zna ko­ji put ak­tu­el­ni mi­ni­star kul­tu­re i in­for­mi­sa­nja Vla­dan Vu­ko­sa­vlje­vić jav­no je obe­ćao „ka­ko oče­ku­je da će bi­ti re­šen sta­tus agen­ci­je Tan­jug i li­sto­va ’Ve­čer­nje no­vo­sti’ i ’Po­li­ti­ka’, od­no­sno uče­šće dr­ža­ve u vla­sni­štvu tih me­di­ja”. Na pr­vi po­gled ni­šta neo­bič­no, re­klo bi se da mi­ni­star sa­mo ra­di svoj po­sao. Ma­lo du­blji po­gled u nje­go­va obe­ća­nja na ovu te­mu ot­kri­va ve­li­ku, dra­ma­tič­nu neo­ba­ve­šte­nost, tač­ni­je ne­in­for­mi­sa­nost mi­ni­stra in­for­mi­sa­nja, ko­ji od po­čet­ka slu­žbo­va­nja u vla­di ni­je ot­krio da list „Po­li­ti­ka” ni­je u kri­zi pa mu, zbog to­ga, i ne tre­ba ni­či­ja po­moć da iz te ne­po­sto­je­će kri­ze iza­đe.

List „Po­li­ti­ka” ne namerava da se bavi sudbinom Tan­juga i „Ve­čer­njih no­vo­sti”, ali nas i te ka­ko in­te­re­su­je sve što se ti­če na­ših no­vi­na. A tu već ima­mo stal­ni pro­blem s mi­ni­strom Vu­ko­sa­vlje­vi­ćem, ko­ji od po­čet­ka man­da­ta na­ja­vlju­je ne­ko re­še­nje za „Po­li­ti­ku”. Ovo­ga pu­ta je nad­ma­šio se­be iz­ja­vom da „mo­ra­mo da iza­đe­mo na ze­le­nu gra­nu u fi­nan­sij­skom smi­slu, vla­snič­kom smi­slu i struk­tu­ral­nom smi­slu”. I sve to u pr­voj po­lo­vi­ni 2018. go­di­ne.

Pa, go­spo­di­ne mi­ni­stre, po­što se ni­ste po­tru­di­li da sa­zna­te isti­nu o li­stu „Po­li­ti­ka”, mo­ra­mo da Vam po­mog­ne­mo. Dnev­nom li­stu „Po­li­ti­ka” ne tre­ba ni­ka­kva gra­na, pa ni ta va­ša ze­le­na. Ove no­vi­ne čvr­sto sto­je na ze­mlji, pla­te zaposlenima ne kasne ni je­dan je­di­ni dan, ured­no pla­ća­mo sve poreze i doprinose i oba­ve­ze prema poslovnim partnerima. List ži­vi sa­mo i is­klju­či­vo od ono­ga što na tr­ži­štu za­ra­di. Sve ovo su či­nje­ni­ce ko­je ste la­ko mo­gli da pro­ve­ri­te i li­ši­te se­be ne­po­treb­nog na­po­ra da ma­še­te „ze­le­nom gra­nom”. 

Da se mi­ni­star ma­lo po­tru­dio, sva­ka­ko bi ot­krio da po­sto­je dve Po­li­ti­ke: Po­li­ti­ka a. d. (ak­ci­o­nar­sko dru­štvo) i Po­li­ti­ka no­vi­ne i ma­ga­zi­ni  (PNM) u či­jem je sa­sta­vu i list „Po­li­ti­ka”. 

U tom is­tra­ži­vač­kom po­slu sva­ka­ko bi ot­krio da ona dru­ga Po­li­ti­ka, ak­ci­o­nar­sko dru­štvo, ima od­re­đe­ne fi­nan­sij­ske pro­ble­me i da bi ta­mo mo­žda i mo­gao da po­mog­ne u pro­na­la­že­nju te fa­mo­zne gra­ne, ili ma­kar gran­či­ce. Mo­žda bi ta­da ko­nač­no spo­znao da je za­bri­nut zbog po­gre­šne Po­li­ti­ke, pa i re­še­nje ko­je na­ja­vlju­je si­gur­no ni­je do­bro, jer ga­đa u po­gre­šnu me­tu.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.