Sreda, 18.05.2022. ✝ Verski kalendar € Kursna lista

Kako je Norvežanin spasao srpsku princezu

Da nije bilo Olea Mua, koji je posle Oktobarske revolucije izveo iz RusijeJelenu Karađorđević, ova ćerka kralja Petra Prvog izvesno bi, poput svog muža Jovana Konstantinoviča, bila ubijena
Јелена Карађорђевић и Јован (Иван) Константинович Романов (Фото Википедија)

Sve je iz­gle­da­lo kao pu­ki po­slov­ni po­du­hvat, ka­da se dav­ne 1916. mla­di Nor­ve­ža­nin Ole Mu iz rod­nog Kri­sti­jan­sa­da do­se­lio u Sankt Pe­ter­burg, ta­da­šnji Pe­tro­grad. Ovaj dva­de­set­dvo­go­di­šnjak je pri­sti­gao u on­da­šnju pre­sto­ni­cu car­ske Ru­si­je s na­me­rom da ra­di za nor­ve­ške kom­pa­ni­je ko­je su vo­di­le po­slo­ve u toj ze­mlji. Ve­ro­vat­no ni­je ni slu­tio da će mu već 1917. pri­pa­sti isto­rij­ska mi­si­ja spa­sa­va­nja srp­ske prin­ce­ze Je­le­ne Ka­ra­đor­đe­vić, ćer­ke kra­lja Pe­tra Pr­vog i su­pru­ge ru­skog kne­za Jo­va­na (Iva­na) Kon­stan­ti­no­vi­ča Ro­ma­no­va. Da ni­je bi­lo Olea Mua, Je­le­na bi iz­ve­sno do­ži­ve­la sud­bi­nu svog su­pru­ga Jo­va­na – bolj­še­vi­ci bi je ubi­li.

Ra­sve­tlja­va­nje ove ne­do­volj­no po­zna­te isto­rij­ske epi­zo­de, baš u go­di­ni u ko­joj se na­vr­ša­va či­tav vek od pre­vra­ta u Ru­si­ji, za­slu­ga je Rag­na­ra Bang Mua, Ole­o­vog unu­ka. Is­tra­žu­ju­ći pr­o­šlost svo­je po­ro­di­ce, on je na­la­ze o uče­šću svog de­de u po­stre­vo­lu­ci­o­nar­nim pre­vi­ra­nji­ma po­de­lio s no­vi­na­ri­ma nor­ve­škog jav­nog ser­vi­sa NRK, ko­ji je ne­dav­no ob­ja­vio čla­nak o spa­si­lač­kom po­du­hva­tu Olea Mua.

O tom či­nu Rag­nar Bang Mu je do­ne­dav­no imao sa­mo usme­na sa­zna­nja – po­ro­dič­ne le­gen­de pre­no­še­ne s ko­le­na na ko­le­no. Za­to je pre de­set go­di­na za­o­rao po ovoj pri­či. Put ga je na­neo do adre­se Moj­ka 42 – zgra­de na ke­ju po­kraj isto­i­me­ne re­ke gde je u ta­da­šnjem Pe­tro­gra­du 1917. otvo­re­na nor­ve­ška am­ba­sa­da u Ru­si­ji.

„Znam da je moj de­da do­šao ov­de jer sam pr­o­na­šao do­ku­ment da je u am­ba­sa­du de­po­no­vao 500 ru­ba­lja”, ka­že Rag­nar.

Pre re­vo­lu­ci­je, pre­ma Rag­na­ro­vim sa­zna­nji­ma, Ole je u Ru­si­ji ra­dio za ne­ko­li­ko nor­ve­ških kom­pa­ni­ja u sa­sta­vu ak­ci­o­nar­skog dru­štva za elek­tro­he­mij­sku in­du­stri­ju „El­kem”, pu­tu­ju­ći od Arhan­gel­ska do Be­log mo­ra, gde su nor­ve­ška pred­u­ze­ća ima­la pre­vlast u uno­snoj tr­go­vi­ni ru­skim dr­ve­tom. Upad bolj­še­vi­ka u Zim­ski dvo­rac i hap­še­nje pri­vre­me­ne vla­de osam me­se­ci po­sle ab­di­ka­ci­je ca­ra Ni­ko­la­ja Dru­gog Ro­ma­no­va je po­sma­trao s pr­o­zo­ra sta­na, slu­ša­ju­ći puc­nja­vu s kr­sta­ri­ce „Auro­ra”, usi­dre­ne na Ne­vi.

U tom tre­nut­ku, Je­le­na Ka­ra­đor­đe­vić je već ne­ko­li­ko go­di­na ži­ve­la u Pe­tro­gra­du, s mu­žem i de­com – tr­o­go­di­šnjim Vse­vo­lo­dom i dvo­go­di­šnjom Je­ka­te­ri­nom. Po­sle re­vo­lu­ci­je, knez Jo­van je uhap­šen i za­tvo­ren naj­pre u Je­ka­te­rin­bur­gu, a po­tom u Ala­pa­jev­sku, gde će ga bolj­še­vi­ci ubi­ti 18. ju­la 1918 – dan po­sle smak­nu­ća ca­ra i nje­go­ve po­ro­di­ce. Je­le­na, ko­ja je s mu­žem do­bro­volj­no oti­šla u za­to­če­ni­štvo, osta­la je u za­tvo­ru još ne­ko­li­ko me­se­ci, a o de­ci se u Pe­tro­gra­du sta­ra­la voj­vot­ki­nja Je­li­sa­ve­ta Ma­vri­ki­jev­na, Jo­va­no­va maj­ka ko­ja je ta­da već bi­la udo­vi­ca.

Do­ku­men­ti iz nor­ve­ške Na­ci­o­nal­ne arhi­ve do ko­jih je NRK do­šao po­ka­zu­ju da su Nor­ve­ška i Šved­ska u tom tre­nut­ku či­ni­le na­po­re da iz­ve­du iz Ru­si­je što vi­še čla­no­va car­ske po­ro­di­ce i dru­gih oso­ba po­ve­za­nih sa „sta­rim re­ži­mom” Ro­ma­no­vih. Ta­ko je u ok­to­bru 1918. Šved­ska iz­dej­stvo­va­la do­zvo­lu da Vse­vo­lod i Je­ka­te­ri­na s ba­kom Je­li­sa­ve­tom na­pu­ste Pe­tro­grad i šved­skim pa­ro­bro­dom „An­ger­man­land” bu­du pre­ba­če­ni u Stok­holm. Kad je reč o Je­le­ni Ka­ra­đor­đe­vić, Rag­nar Bang Mu ka­že da ni­su po­zna­ti de­ta­lji ka­ko je nje­gov de­da Ole po­ve­zan s ak­ci­jom nje­nog spa­sa­va­nja iz Ru­si­je.

„Pret­po­sta­vljam da je do to­ga do­šlo za­to što je nor­ve­ška am­ba­sa­da u Pe­tro­gra­du pre­u­ze­la za­stu­pa­nje srp­skih in­te­re­sa u Ru­si­ji, jer su po­sle re­vo­lu­ci­je pre­ki­nu­ti tra­di­ci­o­nal­ni kon­tak­ti iz­me­đu te dve pra­vo­slav­ne i slo­ven­ske ze­mlje, a moj de­da je za­mo­ljen da po­mog­ne”, pri­ča Rag­nar.

Osta­je ne­po­zna­to i da li je Ole Mu do­pri­neo to­me da nor­ve­ški di­plo­ma­ta u Ru­si­ji Alf To­ner iz­ve­de Je­le­nu iz za­tvo­ra u Per­mu, gde je na­sta­vi­la svo­je su­žanj­stvo. Za­si­gur­no je i kra­ljev­ska ku­ća Ka­ra­đor­đe­vi­ća pred­u­ze­la di­plo­mat­sku ak­tiv­nost ne bi li iz­ba­vi­la ćer­ku bu­du­ćeg kra­lja bu­du­će dr­ža­ve Sr­ba, Hr­va­ta i Slo­ve­na­ca.

Po Je­le­ni­nom iz­ba­vlje­nju, nor­ve­ška am­ba­sa­da je orga­ni­zo­va­la for­mal­ni brak iz­me­đu Olea Mua i nje, ka­ko bi se prin­ce­za u nje­go­vom pa­so­šu vo­di­la kao nje­go­va su­pru­ga. Njih dvo­je su za­tim vo­zom ot­pu­to­va­li do Hel­sin­ki­ja, pa su iz Fin­ske pre­šli u Šved­sku, da bi se Je­le­na naj­zad 1919. u Stok­hol­mu spo­ji­la s Vse­vo­lo­dom i Je­ka­te­ri­nom.

„Ve­ro­vat­no se tu za­vr­šio za­da­tak mo­ga de­de. Iako su for­mal­no bi­li u bra­ku, mi­slim da iz­me­đu nje­ga i Je­le­ne ni­ka­da ni­je bi­lo ni­šta vi­še, iako se na sli­ka­ma vi­di da je prin­ce­za bi­la ve­o­ma atrak­tiv­na že­na”, ka­že Rag­nar Bang Mu.

U pri­log to­me sve­do­či i to što se Ole Mu ubr­zo vra­tio u Pe­tro­grad, gde je ostao do 1920. go­di­ne, dok je Je­le­na s de­com do­šla u Sr­bi­ju gde se, me­đu­tim, ne­će du­go za­dr­ža­ti. Za svo­je za­slu­ge, Ole Mu je od kra­ljev­ske ku­će Ka­ra­đor­đe­vi­ća na po­klon do­bio zlat­ne man­žet­ne i sre­br­nu ta­ba­ke­ru.

 

Komentari3
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

miroslav
Ovom čoveku treba ukazati poštovanje, za učinjeno. Predlažem da se jedna ulica u Beogradu nazove njegovim imenom. Svakome što napravi nešto dobro za našeg čoveka, treba ukazati poštovanje.
Драган Пик-лoн
Ко каже да Романови немају наследника на руски царски престо.Ето ,видимо да је преживела принцеза Јелена,која је била удата у царску фамилију.Њени потомци у Норвешкој су директни наследници Круне Романових.То што Норвежани имају најближа крвна зрнца са нама је велика предност за Русију!!!
Miro Markovic
Krv nije voda. Po genetskim istrazivanjima, Skandinavci su najblizi rodjaci Srba sa Helsmok poluostrva. Mada mu ime, Ole Mua, ne zvuci kao parvo srbsko, ali on je u sebi nosio gene Srbina i samo po Bozjom voljom je spasao nasu plemenitu pricezu Jelenu. Neka mu Bog podari sunaci deo raja na nebesima.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.