sreda, 16.06.2021. ✝ Vеrski kalеndar € Kursna lista
AVALA U PRVIM JANUARSKIM DANIMA

Razbijanje straha od visine i planinarenje

Gotovo 155.000 posetilaca lane je osmatralo Beograd sa tornja, što je za oko 15 odsto veća poseta nego u prethodne četiri godine
Висок 204,68 метара, одавно је превазишао своју техничку улогу „чувара” комуникационе опреме различитих оператера. Данас је Авалски торањ једна од најатрактивнијих туристичких дестинација (Фотографије Д. Мучибабић)
Споменик Незнаном јунаку

Jed­na Iva­na iz Be­o­gra­da re­ši­la je da pr­vu no­vo­go­di­šnju od­lu­ku spro­ve­de na po­čet­ku go­di­ne, i to od­mah 1. ja­nu­a­ra. Že­lja joj je bi­la da po­be­di strah od vi­si­ne, a ka­ko bi se što bo­lje sa njim su­o­či­la od­lu­či­la je da se pop­ne na 122. me­tar Aval­skog tor­nja, na vi­di­ko­vac sa kog po­gled pu­ca ne sa­mo na go­to­vo ce­lu pre­sto­ni­cu, već i na Šu­ma­di­ju, voj­vo­đan­ske rav­ni­ce i ko­lu­bar­ski kraj. Uz po­dr­šku su­pru­ga, Iva­na se po­pe­la na vrh tor­nja, a sa­mo ne­ko­li­ko tre­nu­ta­ka ka­sni­je vest o po­be­đe­nom stra­hu po­de­li­la je po­sred­stvom dru­štve­nih mre­ža. 

I ni­je bi­la je­di­na ko­ja je za pra­zni­ke po­se­ti­la be­o­grad­sku pla­nin­sku le­po­ti­cu. Nje­ne ča­ri ot­kri­va­li su i stra­ni tu­ri­sti, a mno­gi Be­o­gra­đa­ni su u gru­pa­ma u pr­vim ja­nu­ar­skim da­ni­ma pe­ša­či­li i pla­ni­na­ri­li. Ava­la po­sled­njih go­di­na ma­mi ne sa­mo le­ti ne­go i zi­mi jer ko­nač­no nu­di me­sta gde po­se­ti­o­ci mo­gu da se okre­pe. Osim oro­nu­log ho­te­la „Ava­la”, u pod­nož­ju tor­nja je ka­fić, su­ve­nir­ni­ca, et­no-ga­le­ri­ja... 

U kom­plek­su je i cr­kva brv­na­ra i dr­ve­ne ku­ći­ce sa su­ve­ni­ri­ma. One su po­sta­vlje­ne i na sta­zi ko­ja vo­di do spo­me­ni­ka Ne­zna­nom ju­na­ku. Ovo ko­lo­sal­no zda­nje od cr­nog mer­me­ra go­di­na­ma je ošte­će­no, plo­če na pla­tou su po­pu­ca­le i upr­kos broj­nim obe­ća­nji­ma da će bi­ti ob­no­vlje­no to se još ni­je do­go­di­lo. Sve to ipak pa­da u dru­gi plan dok vas zra­ci sun­ca ko­ji se pro­vla­če kroz obi­lje ze­le­ni­la mi­lu­ju, a čist va­zduh očas po­sla otva­ra si­nu­se.  

Naj­vi­še pa­žnje po­se­ti­la­ca ipak pri­vla­či ele­gan­tan i do­sto­jan­stven „gro­mo­bran iz­nad Be­o­gra­da” ko­ji go­di­na­ma pod­u­pi­re pre­sto­nič­ko ne­bo. Vi­sok 204,68 me­ta­ra, odav­no je pre­va­zi­šao svo­ju teh­nič­ku ulo­gu „ču­va­ra” ko­mu­ni­ka­ci­o­ne opre­me raz­li­či­tih ope­ra­te­ra. Da­nas je Aval­ski to­ranj jed­na od naj­a­trak­tiv­ni­jih tu­ri­stič­kih de­sti­na­ci­ja Be­o­gra­da i Sr­bi­je. U to­ku je­se­ni i zi­me od gra­da do nje­ga i ostat­ka Ava­le ne po­sto­ji di­rek­ti­va ve­za jav­nim pre­vo­zom, ali to ne zna­či da tu­ri­stič­ka pri­vlač­nost pla­ni­ne i tor­nja opa­da. Ovo­me su ve­ro­vat­no do­pri­ne­li i pro­šlo­go­di­šnji no­vi­te­ti u kom­plek­su oko tor­nja ko­jim ru­ko­vo­di JP „Emi­si­o­na teh­ni­ka i ve­ze”. On je, osim ka­fi­ćem i su­ve­nir­ni­com, ople­me­njen broj­nim dru­gim sa­dr­ža­ji­ma. Na otvo­re­nom de­lu kom­plek­sa iz­gra­đe­ni su i ure­đe­ni mul­ti­funk­ci­o­nal­ni sport­ski te­re­ni za ma­li fud­bal, ru­ko­met i ko­šar­ku sa ra­sve­tom i tri­bi­na­ma i te­re­ta­na na otvo­re­nom ko­ja je pot­pu­no opre­mlje­na spra­va­ma za ve­žba­nje, te­pih tra­vom i če­sma­ma. U okvi­ru kom­plek­sa se sa­da na­la­zi i deč­je igra­li­šte, a maj­ke sa ko­li­ci­ma i oso­be sa po­seb­nim po­tre­ba­ma sa­da lak­še sti­žu do vr­ha tor­nja, za­hva­lju­ju­ći no­vom lif­tu. Zbog sve­ga to­ga pod­nož­je ovog aval­skog di­va po­sta­lo je pra­vo me­sto za ce­lo­dnev­nu za­ba­vu. A da bi po­se­ti­o­ci­ma ko­ji ov­de do­đu bo­ra­vak bio još ugod­ni­ji ure­đen je i za­tvo­re­ni pro­stor sa no­vim pul­tom za pro­da­ju ula­zni­ca i dru­gim tu­ri­stič­kim i ugo­sti­telj­skim sa­dr­ža­ji­ma.

– Iz­u­zet­no smo po­no­sni što je Aval­ski to­ranj, ko­ji je naj­va­žni­ji te­le­ko­mu­ni­ka­ci­o­ni obje­kat u ze­mlji, u to­ku pro­šle go­di­ne pri­vu­kao re­kor­dan broj po­se­ti­la­ca, go­to­vo 155.000, što je za oko 15 od­sto ve­ća po­se­ta ne­go u pret­hod­ne če­ti­ri go­di­ne. Za­to pla­ni­ra­mo da i u ovoj go­di­ni or­ga­ni­zu­je­mo mno­štvo za­ni­mlji­vih pro­gram­skih sa­dr­ža­ja ko­ji će Be­o­gra­đa­ni­ma i tu­ri­sti­ma bo­ra­vak na Ava­li uči­ni­ti još pri­jat­ni­jim – is­ta­kao je Bran­ko Go­gić, v. d. di­rek­to­ra JP „Emi­si­o­na teh­ni­ka i ve­ze”.

Komеntari1
57318
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Милан Топалов
"За­то пла­ни­ра­мо да и у овој го­ди­ни ор­га­ни­зу­је­мо мно­штво за­ни­мљи­вих про­грам­ских са­др­жа­ја ко­ји ће Бе­о­гра­ђа­ни­ма и ту­ри­сти­ма бо­ра­вак на Ава­ли учи­ни­ти још при­јат­ни­јим" – ис­та­као је Бран­ко Го­гић, в. д. ди­рек­то­ра ЈП „Еми­си­о­на тех­ни­ка и ве­зе”. КАКВЕ ВЕЗЕ ИМА"ЕМИСИОНА ТЕХНИКА И ВЕЗЕ" СА ТУРИЗМОМ И УГОСТИТЕЉСТВОМ Ово мора бити неки "стручњак" електронике, благо нама!!!??? Има човек "слободних капацитета", изгледа, па ће сада, око свих антенских стубова, од Бесне Кобиле до Суботице, да никну угоститељски објекти, наравно, у његовој режији!!! Поздрав из Баната!

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Ovaj veb sajt koristi kolačiće

Sajt politika.rs koristi kolačiće u cilju unapređenja usluga koje pruža. Prikupljamo isključivo osnovne podatke koji su neophodni za prilagođavanje sadržaja i oglasa, nadzor rada sajta i aplikacije. Podaci o navikama i potrebama korisnika strogo su zaštićeni. Daljim korišćenjem sajta politika.rs podrazumeva se da ste saglasni sa upotrebom kolačića.

Prijavitе sе na našu mailing listu

* Obavеzna polja