Ponedeljak, 27.09.2021. ✝ Verski kalendar € Kursna lista

Došli iz Lon­do­na da ži­ve u srpskom se­lu

Vivi­jen fon Abendorf, od maj­ke Srp­ki­nje i Kal­ki Apo­rio, Holanđanin kupi­li ku­ću u Beše­no­vačkom Prnjavo­ru, na Fru­škoj go­ri, gde će po­di­ći dram­ski centar i ba­vi­ti se se­oskim tu­ri­zmom
Ви­ви­јен фон Абен­дорф и Кал­ки Апо­рио на Фрушкој гори (Фото М.Ф)

Ve­li­ki broj mla­dih lju­di u Sr­bi­ji raz­mi­šlja ka­ko da po­sle za­vr­še­nih stu­di­ja ode u Lon­don i za­poč­ne svoj ži­vot­ni san. U isto vre­me mla­di svr­še­ni stu­den­ti Kra­ljev­ske dram­ske aka­de­mi­je iz Lon­do­na do­šli su u srem­sko se­lo Be­še­no­vač­ki Pr­nja­vor, na ju­žnoj pa­di­ni Fru­ške go­re, ku­pi­li ku­ću tik uz ma­na­stir Be­še­no­vo i za­po­če­li da gra­de u pro­stra­nom dvo­ri­štu me­đu­na­rod­ni dram­ski cen­tar, a sta­re zgra­de ob­na­vlja­ju za po­tre­be se­o­skog tu­ri­zma.

Ti mla­di lju­di su Vi­vi­jen fon Aben­dorf, ro­đe­na u Lon­do­nu 1986. go­di­ne od maj­ke Srp­ki­nje Je­le­ne Ne­dić, pro­fe­sor­ke he­mi­je iz Vr­šca i oca Austri­jan­ca Ri­čar­da fon Aben­dor­fa, fi­nan­sij­skog eks­per­ta, či­ja je sa­mo maj­ka En­gle­ski­nja a svi osta­li pre­ci su Austri­jan­ci i Ma­đa­ri. Njen pri­ja­telj Kal­ki Apo­rio ro­đen je 1982. go­di­ne u Ma­strih­tu, u Ho­lan­di­ji i po­ti­če iz umet­nič­ke po­ro­di­ce. Kal­ki je već sa 18 go­di­ne bio glu­mac u jed­noj ve­li­koj se­ri­ji ho­land­ske te­le­vi­zi­je. Vi­vi­jen i Kal­ki su se upo­zna­li na stu­di­ja­ma u Lon­do­nu. Obo­je go­vo­re srp­ski je­zik još iz do­ba stu­di­ra­nja. Vi­vi­jen je uči­la Kal­ki­ja da go­vo­ri srp­ski. 

– Ja sam u isto vre­me ra­sla i u Lon­do­nu i kod maj­či­nih u Vr­šcu. U tom gra­du imam broj­nu fa­mi­li­ju. Mo­ja maj­ka je po­sta­la pro­fe­sor he­mi­je u Be­o­gra­du i 1973. go­di­ne oti­šla u Lon­don da se pro­ve­de. Tad je sre­la mog oca i osta­la u En­gle­skoj. Još pre­da­je he­mi­ju en­gle­skoj de­ci. Ja sam pr­vo stu­di­ra­la knji­žev­nost u No­tin­ge­mu. Po­red en­gle­ske knji­žev­no­sti ve­o­ma me za­ni­ma­la i srp­ska. Mno­go sam či­ta­la na srp­skom. Sreć­na sam što go­vo­rim je­zik svo­je maj­ke. Ba­vi­la sam se glu­mom i on­da sam od­lu­či­la da upi­šem ma­gi­star­ske stu­di­je na Kra­ljev­skoj dram­skoj aka­de­mi­ji u Lon­do­nu. Tu sam sre­la Kal­ki­ja i od ta­da ži­vi­mo za­jed­no. Že­leo je da upo­zna Sr­bi­ju i ja sam mu pru­ži­la pri­li­ku, do­šli smo u Vr­šac – sa osme­hom re­če Vi­vi­jen i za­sta­de da Kal­ki na­sta­vi pri­ču ma­ze­ći kuć­nog lju­bim­ca psa El­vi­sa.

– Pre pet go­di­na Vi­vi­jen i ja smo ra­di­li po­zo­ri­šnu pred­sta­vu „Ja ni­sam An­ti­go­na” u vr­šač­kom Na­rod­nom po­zo­ri­štu. Sve je bi­lo sjaj­no. Lju­di su nas pri­hva­ti­li kao da smo od­ra­sli u Vr­šcu. I ov­de gde smo se do­se­li­li na­i­šli smo na to­li­ko to­pli­ne i pri­ja­telj­stva da smo od­lu­či­li da sve što zna­mo ov­de i ostva­ri­mo u ži­vo­tu. U Be­še­no­vač­kom Pr­nja­vo­ru gde smo ku­pi­li ku­ću do­la­ze nam pri­ja­te­lji i kad su vi­de­li da že­li­mo ne­što no­vo da po­dig­ne­mo svi su po­če­li da nam po­ma­žu.

Vi­vi­jen i Kal­ki sad pri­pre­ma­ju te­ren da čim ma­lo oto­pli u dvo­ri­štu po­dig­nu let­nju po­zor­ni­cu. Ima­ju pla­no­ve da oku­pe sve svo­je po­zna­ni­ke umet­ni­ke ši­rom sve­ta i ov­de stva­ra­ju po­zo­ri­šna de­la i film­sku pro­duk­ci­ju. Kal­ki ima ve­li­ko is­ku­stvo. Po­ka­zu­je nam šta je sve ra­dio u svom rod­nom gra­du. Stva­rao je ve­li­ke pred­sta­ve ulič­nih po­zo­ri­šta u ko­ji­ma je uče­stvo­va­lo vi­še de­se­ti­na glu­ma­ca, a i sam je glu­mio, jer je za­vr­šio ho­land­sku glu­mač­ku aka­de­mi­ju. Vi­vi­jen ima srp­sko dr­ža­vljan­stvo, pre­ko maj­ke Je­le­ne, a Kal­ki je pod­neo zah­tev i oče­ku­je da ga do­bi­je. 

– Na osno­vu mog dr­ža­vljan­stva mi smo re­gi­stro­va­li na­že udru­že­nje i tim pu­tem će­mo raz­vi­ja­ti i dram­sku i film­sku umet­nost i se­o­ski tu­ri­zam ov­de na Fru­škoj go­ri. Na pro­le­će nam pred­sto­je ve­li­ki ra­do­vi u ob­no­vi sta­rih i po­di­za­nju no­vih zgra­de u dvo­ri­štu. Mi že­li­mo da na­ši go­sti iz ce­log sve­ta kod nas ima­ju gde da spa­va­ju i da se bo­lje ose­ća­ju ne­go u ne­kom luk­su­znom ho­te­lu, jer ova­kav mir i pri­ro­du, u bli­zi­ni srp­skog ma­na­sti­ra ne mo­gu nig­de da ose­te. Svu­da je vre­va od grad­ske bu­ke u sa­o­bra­ća­ju. Ov­de je di­vo­ta ra­di­ti i ži­ve­ti. Stva­ra­će­mo za na­rod ko­ji ov­de ži­vi. Mi smo ube­đe­ni da će na­ša ostva­re­nja ko­ja će bi­ti vr­hun­ska kul­tu­ra do­ći da gle­da­ju iz dru­gih kra­je­va Sr­bi­je. U isto vre­me ov­de će mo­ći da bo­ra­ve i ose­te ukus srp­ske hra­ne i pi­ća ko­ji nig­de ne po­sto­ji u sve­tu – za­do­volj­no pri­ča Vi­vi­jen. 

Ona je ve­o­ma uspe­šna sli­kar­ka por­tre­ta. Još kao stu­dent od pro­da­tih sli­ka le­po je ži­ve­la. Ovih da­na ide u po­se­tu kod maj­či­ne fa­mi­li­je u Vr­šac. Ura­di­la je div­ne por­tre­te za po­klo­ne. Po­se­ti­će se­stru od tet­ke Vi­o­le­tu ko­ja ima še­sto­ro de­ce i bra­ta Si­ni­šu ko­ji ima dva si­na, dok se­stra Ti­ja­na ži­vi u Du­ba­i­ju. 

Be­še­no­vač­ki Pr­nja­vor je naj­ma­nje se­lo u Sre­mu. Ima tri­de­se­tak ku­ća u ko­ji­ma ži­vi je­dva 80 ži­te­lja i još to­li­ko pra­znih ku­ća ko­je su za pro­da­ju. Ško­la ne ra­di, jer sa­mo dva de­ča­ka idu u osnov­nu ško­lu u su­sed­no se­lo Be­še­no­vo i jed­na de­voj­či­ca ide u sred­nju ško­lu u Srem­sku Mi­tro­vi­cu. Vi­ken­di­ca je vi­še od sto­ti­ne na okol­nim pro­plan­ci­ma. Sve vi­še njih do­la­zi da stal­no ži­vi u tim vi­kend ku­ća­ma. Od­sko­ra je ob­no­vljen sta­ro­ve­kov­ni ma­na­stir Be­še­no­vo. Broj mo­na­ha se po­ve­ća­va. Vi­vi­jen i Kal­ki su za kraj re­kli:

„Naš pro­je­kat kul­tu­re i se­o­skog tu­ri­zma pri­vu­ći će i dru­ge mla­de da do­đu ov­de. Već su nam bi­li pri­ja­te­lji iz En­gle­ske, SAD, Austra­li­je, No­vog Ze­lan­da. Mi će­mo ima­ti de­cu. I svi oni će ima­ti de­cu. Ob­no­vi­će­mo ovu zgra­du ško­le i ta­ko će bi­ti vi­še Sr­ba u Be­še­no­vač­kom Pr­nja­vo­ru. Uzda­mo se i u po­dr­šku dr­ža­ve Sr­bi­je i gra­da Srem­ske Mi­tro­vi­ce.

 

Komentari15
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Ћирилица једна и једина
Млади, нормални и позитивни људи, наши или из других земаља, који имају идеје и не плаше се живота и рада, једини могу да промене ову заосталу и нецивилизовану Србију. Свеједн0 је где живе и шта раде. Они могу да буду пример и за друге. Комунистичке генерације и њихови примитивни потомци су задавили Србију. Треба нам свежег ваздуха.
Predrag
Ovde kod nas stvarno može da se lepo živi-to je neporeciva činjenica. Jedini problem lokalnog stanovništva je taj,da u većini slučajeva nema DOVOLJNO NOVCA ni za osnovne životne potrebe. Struja preskupa,hrana sve skuplja itd. A za novčano obezbedjene,ovo je obećana zemlja!
Darko L.
Хипици? Што се тиче идеје, мислим да је крајње дегуте промовисати ово луксузирање типа ''богати се сморили па отишли из метрополе у паланку''' нама Србима јер 95% наших грађана има плату испод 30 000 rsd. Надам се биће нам боље без оваквих ''eye-opener-a'' (не требају нам странци да нас уче о Србији) први да се преселим са мојима у дедино родно село. И још нешто...Ови хипици су 2015 промовисали ''толеранцију према мигрантима'' и њихову инвазију у Великој Британији...да ли су им се исти сада смучили, па зато решили да дођу у Србију, где је ипак, каква год економија, још увек сигурно за жене да шетају улицом (не рачунам Београд), поготово у Вршцу.
Darko L.
Узгред, последња реченица Вам је смешна. Наравно да је уперено против нас и других неразвијених, шта ће њима развијена и чиста Србија, Тајланд, итд. Да смо такви, не би могли да нас уче "правим вредностима" и не би имали адекватно јефтину колонију у којој могу да реализују овакве помодарске шројекте "повратка на село" и "cheap retirement abroad". Будимо реални, а не улизице.
Darko L.
@Mirjam Отровно? Не видим шт Ви налазите нетачно у мом коментару. Промовисали ''толеранцију према мигрантима''? Да. Хипици (уметници)? Јесу. Богати? Јесу. Зарађује се овде испод 30 000 рсд? Да. Ови двоје јесу странци? Да. У Вршцу је много сигурније шетати него у Лондону (лично искуство). Поздрав Вама, незагађеној.
Prikaži još odgovora
Љубиша Несторовић
У серији 'стижу долари' градоначелник у једном тренутку каже: Милион! Испод тога наш човек ништа не признаје и не познаје. А у ствари и у овом случају тако и јесте. Овом брачном пару треба управо толико да направе то што су замислили и опет кад направе нисам сигуран да од тога могу да праве бизнис. Очигледно је да људи имају финансијску подршку за то што раде. Немојте се чудити зашто Срби одлазе из села и не баве се пољопривредом,потребна су велика улагања а одакле? Не бива. Не може. Нема. Овако радиш данас за хиљаду динара,пођеш кући свратиш у продавницу ставиш то у кесу,однесеш кући и сутра поново. Зато су баш забавне овакве и сличне приче,бајке...а живот тутњи...пролази. Уздравље!
Dejan K
Dolaze iz grada gde se stvari menjaju rutinski, ekspresno i na dnevnom nivou. Mi smo sredina na prvi pogled gostoljubiva, interesantna za strance i jedinstvena. Ali to je samo na prvi pogled i dok nas ne prokuze. Videcemo samo dokle ce izdrzati a Londonci kapiraju stvari 3000 svetlosnig godina brze od ostalih blentavih svtskih i domacih sredina. Dajem im 6 meseci zajedno sa prodajom kuce za sitne pare..

PRIKAŽI JOŠ

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.