Ponedeljak, 15.08.2022. ✝ Verski kalendar € Kursna lista

Ovčar Banja na suvom ostrvu

Očišćeno korito Zapadne Morave u jednoj od najlepših tačaka srpske prirode, iz reke uklonjeni nanosi kamena i šljunka visoki i do dva metra, stvoreni uslovi za povećanu proizvodnju struje
Уре­ђе­но ко­ри­то За­пад­не Мо­ра­ве, у бли­зи­ни ста­рог мо­ста, уз­вод­но (Фо­то „Елек­тро­мо­ра­ва)

Ov­čar Ba­nja – U dve pret­hod­ne par­ne go­di­ne, 2014. i 2016, ma­lo­broj­ni me­šta­ni Ov­čar Ba­nje spa­va­li su na opre­zu dok je po­red ku­ća, sva­ke se­kun­de, tut­nja­lo 1.200 ku­bi­ka vo­de. Pret­pro­šlog mar­ta čak je – a to se ni­je do­go­di­lo ni­kad od 1954. kad je is­pod nji­ho­vih do­mo­va pro­ra­di­la hi­dro­e­lek­tra­na – po­pla­vi­la me­sta­šce pa je po­sta­lo ja­sno da je pri­ro­da okre­nu­la ću­rak. Me­đu­tim, eki­pe be­o­grad­ske „Hi­dro­mon­ta­že” ne­dav­no su oči­sti­le ko­ri­to Za­pad­ne Mo­ra­ve, re­ka je ma­lo upra­vlje­na i od Ov­čar Ba­nje na­či­nje­no su­vo ostr­vo iz­me­đu ka­na­la HE i sta­rog pri­rod­nog to­ka, i iz­me­đu ste­na Ka­bla­ra i Ov­ča­ra.

– Ure­đe­nje i či­šće­nje ko­ri­ta od bra­ne HE „Ov­čar Ba­nja” do sta­rog mo­sta pla­ni­ra­no je i iz­ve­de­no u dva ko­ra­ka, Vla­da Re­pu­bli­ke Sr­bi­je, Mi­ni­star­stvo ru­dar­stva i ener­ge­ti­ke i Elek­tro­pri­vre­da Sr­bi­je u po­du­hvat su ulo­ži­li 42 mi­li­o­na di­na­ra – ka­že za „Po­li­ti­ku” in­že­njer Slav­ko Maj­sto­ro­vić, di­rek­tor ča­čan­ske „Elek­tro­mo­ra­ve” ko­ja ga­zdu­je hi­dro­e­lek­tra­nom.

On opi­su­je da su reč­ni po­plav­ni ta­la­si sa­mo po­ja­ča­li ono što se u kli­su­ri zbi­va­lo de­ce­ni­ja­ma kao dug vre­me­nu: ze­mlja i ste­nje za­si­pa­li su re­ku, do­no­se­ći ne­vo­lje i ži­te­lji­ma i upra­vi elek­tra­ne. Po­red to­ga, iz­grad­njom no­vog put­nič­kog mo­sta 2006. sa tri pa­ra no­se­ćih stu­bo­va u reč­nom ko­ri­tu, ko­ji ni­su uprav­ni na tok Za­pad­ne Mo­ra­ve, do­šlo je do pro­me­ne re­ži­ma vo­da u ko­ri­tu re­ke i na­no­še­nja krup­nog ka­me­na u zo­ni mo­sta.

– U pr­vom de­lu za­hva­ta, av­gu­sta i sep­tem­bra 2016, iz ko­ri­ta je iz­va­đe­no 19.000 ku­bi­ka pa je ko­ta do­nje vo­de, na me­stu gde se vo­da elek­tra­ne po­no­vo sa­sta­je sa sta­rim ko­ri­tom, spu­šte­na pro­seč­no dva me­tra, i sa­da je opet na ko­ti 270, kao u do­ba kad je elek­tra­na po­če­la da ra­di. Ta­ko je sma­njen po­stup u od­vod­noj vo­di i po­ve­ćan ko­e­fi­ci­jent ko­ri­snog dej­stva na­ših agre­ga­ta.

To, po­jed­no­sta­vlje­no, zna­či da su re­ka, vre­me i lju­di za 62 go­di­ne po­di­gli ko­tu reč­nog dna kod banj­skog ku­pa­ti­la čak za dva me­tra, pa se vo­da od tog no­vog be­de­ma u ko­ri­tu 2016. vra­ti­la u na­se­lje i po­pla­vi­la ku­će i pro­la­ze.

I po­sle to­ga osta­la je pret­nja da će, u do­ba ki­ša, po­no­vo do­ći do za­si­pa­nja u zo­ni od­boj­nog zi­da, iz­la­znog ka­na­la HE i mo­sto­va, pa je bi­lo neo­p­hod­no ura­di­ti uz­vod­no či­šće­nje i ure­đe­nje sta­rog ko­ri­ta, ko­je je elek­tra­ni ujed­no i eva­ku­a­ci­o­ni pra­vac za ve­li­ke vo­de. Ta­ko se, sve u sve­mu, re­ka vra­ća u ka­ta­star­ske okvi­re i svoj ra­ni­je pro­jek­to­van tok.

– Ovi po­slo­vi su pla­ni­ra­ni za dru­gi ko­rak u ra­do­vi­ma, za­vr­še­nim pro­šle je­se­ni. Pret­hod­no je sa­či­njen ge­o­det­ski ela­bo­rat za de­o­ni­cu od bra­ne HE do sta­rog mo­sta u du­ži­ni od 1.400 me­ta­ra, pa za­tim iz­ve­de­ni ni­ve­la­ci­ja dna ko­ri­ta, ko­si­na i pro­ši­re­nje ko­ri­ta po po­tre­bi u okvi­ru vod­nog ze­mlji­šta, osi­gu­ra­nje oba­la u zo­ni po­sto­je­ćih kli­zi­šta. Po­dig­nu­te su i oba­le oko ko­ri­ta gde je od­lo­žen vi­šak ma­te­ri­ja­la iz is­ko­pa, pro­ši­ren pro­ti­caj­ni pro­fil is­ko­pom le­ve oba­le i spu­šta­njem dna, a ka­me­nom iz is­ko­pa ob­lo­že­na je ko­si­na le­ve oba­le i osi­gu­ra­na de­sna, u zo­ni kli­zi­šta – is­ti­če Maj­sto­ro­vić,

De­snom oba­lom re­ke, ko­ja ka­ta­star­ski pri­pa­da Lu­ča­ni­ma, i da­lje po­sto­je dva kli­zi­šta:

– Pr­vo je na 300 me­ta­ra uz­vod­no od sta­rog mo­sta, na ma­gi­stra­li ka Po­že­gi. Tu je pro­du­blje­no dno re­ke, pri če­mu se vo­di­lo ra­ču­na da i ono bu­de na ko­ti 270, da­kle na is­toj vi­si­ni kao i dno iz­la­zne vo­de. Is­kop na le­voj oba­li je oba­vljen ta­ko da je ma­te­ri­jal odvo­je­no la­ge­ro­van. Krup­ni­ji i sten­ski je po­la­gan na de­snu stra­nu re­ke po me­đi ka­ta­star­skih par­ce­la pro­jek­to­va­nog ko­ri­ta, a sit­ni­ji za sa­mu oba­lo­u­tvr­du. Pro­stor iz­me­đu na­si­pa i kli­zi­šta po­pu­njen je pot­pu­no ka­me­nom, ta­ko da od oba­le na­si­pa do kli­zi­šta, u naj­ši­rem de­lu, iz­no­si do 30 me­ta­ra. Ovo go­vo­ri za ko­li­ko je, ka­ta­star­ski, ko­ri­to re­ke bi­lo po­me­re­no u de­snu stra­nu, i vo­da s vre­me­nom pot­ko­pa­la oba­lu i pro­u­zro­ko­va­la kli­zi­šte. A le­va oba­la je utvr­đe­na ta­ko da se li­ni­ja is­ko­pa uklo­pi u pro­fil oivi­čen stu­bo­vi­ma sta­rog že­le­znič­kog mo­sta na Mo­ra­vi.

Ma­lo uz­vod­no od pr­vog je i dru­go kli­zi­šte, ta­ko­zva­no De­be­lo br­do, tu su iz­ve­de­ni ra­do­vi na osi­gu­ra­nju oba­le i dna ko­ri­ta. U to­ku ovog, ne­dav­no za­vr­še­nog, dru­gog ko­ra­ka ra­do­va ras­po­re­đe­no je i ugra­đe­no oko 100.000 ku­bi­ka ra­znog ma­te­ri­ja­la, po­red osta­log i ve­li­kih ste­na iz­va­đe­nih iz ko­ri­ta.

– Ra­do­vi su oba­vlje­ni u ro­ku, po­u­zda­no. Ovim po­du­hva­tom elek­tra­na je do­bi­la mo­guć­nost da po­ve­ća pro­iz­vod­nju, dok me­šta­ni mo­gu da bu­du mir­ni od ve­li­kih vo­da, jer sta­ro ko­ri­to Za­pad­ne Mo­ra­ve sad mo­že da kroz Ba­nju pro­pu­sti sve na­do­la­ze­će ta­la­se. A deo na­no­sa ra­za­sut je na le­voj oba­li ko­ri­ta, u bli­zi­ni sta­rog mo­sta, i ta­ko na­pra­vljen pla­to upo­tre­bljiv za da­lju grad­nju – na­gla­sio je Slav­ko Maj­sto­ro­vić.  

Komentari0
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.