Ponedeljak, 18.10.2021. ✝ Verski kalendar € Kursna lista

U oktobru nova uredba o nacio­nal­nim pen­zija­ma

Konkurs za kan­didate najverovat­nije sle­deće godine, poručuju iz Mi­nistarstva kul­ture
Адам Црнобрња, Тамара Огњевић и Владимир Недељковић (фото А. Васиљевић)

Ured­ba ko­ja pre­ci­zi­ra uslo­ve i na­čin do­de­le pri­zna­nja umet­ni­ci­ma za vr­hun­ski do­pri­nos na­šoj kul­tu­ri bi­će do­ne­ta u ok­to­bru ove go­di­ne, a no­vi kon­kurs za do­de­lu pri­zna­nja naj­ve­ro­vat­ni­je će bi­ti ras­pi­san sle­de­će go­di­ne, iz­ja­vio je Vla­di­mir Ne­delj­ko­vić, sa­vet­nik u Mi­ni­star­stvu kul­tu­re, na ju­če­ra­šnjem okru­glom sto­lu u Za­vo­du za pro­u­ča­va­nje kul­tur­nog raz­vit­ka. U ovoj usta­no­vi ju­če su struč­nja­ci iz ra­znih obla­sti kul­tu­re raz­go­va­ra­li o kri­te­ri­ju­mi­ma do­de­le na­ci­o­nal­nih pri­zna­nja. 

Pr­va ured­ba, pod­se­ti­mo, do­ne­ta je 2006. go­di­ne i no­si­la je na­ziv Ured­ba o na­ci­o­nal­nim pen­zi­ja­ma. Po­čet­na ide­ja bi­la je da se nov­ča­ni iz­no­si do­de­lju­ju sa­mo­stal­nim umet­ni­ci­ma ko­ji­ma dr­ža­va upla­ću­je do­pri­no­se na naj­ni­žu osno­vi­cu, da bi ka­sni­je na­ziv bio pro­me­njen u pri­zna­nja za vr­hun­ski do­pri­nos kul­tu­ri. Do sa­da je ovo pri­zna­nje do­bi­lo 503 umet­ni­ka. Tre­nut­no ga pri­ma 322 umet­ni­ka, bu­du­ći da je je­dan broj do­bit­ni­ka u me­đu­vre­me­nu pre­mi­nuo. Go­di­ne 2011. u ured­bu je une­ta no­vi­na da za pri­zna­nja mo­gu da kon­ku­ri­šu i struč­nja­ci u kul­tu­ri, a ve­ća po­dr­ška da­ta je i na­ci­o­nal­nim ma­nji­na­ma. Do­de­la pri­zna­nja ob­u­sta­vlje­na je 2013. po od­lu­ci mi­ni­stra Iva­na Ta­sov­ca. 

Ju­če je za­klju­če­no da su pri­zna­nja po­treb­na, a pred­lo­že­no je da ih ne tre­ba ve­zi­va­ti za od­la­zak umet­ni­ka u pen­zi­ju. Fi­lip Bo­jić, asi­stent na Prav­nom fa­kul­te­tu u Be­o­gra­du, pod­se­tio je da se u Ru­si­ji pri­zna­nja ne do­de­lju­ju sa­mo umet­ni­ci­ma u pen­zi­ji, već i onim mla­đi­ma kao pod­sti­caj za da­lji rad. Na­gla­sio je i da je u Cr­noj Go­ri pri­zna­nje post­hum­no do­de­lje­no po­ro­di­ci pre­mi­nu­log sli­ka­ra Da­de Đu­ri­ća.

Kod nas to ni­je slu­čaj jer iz­nos pri­zna­nja ne mo­že da se na­sle­di. Ka­da je pre­mi­nuo pe­snik Slo­bo­dan Pa­vi­će­vić, ko­ji se na­šao na spi­sku do­bit­ni­ka ovog pri­zna­nja, na nje­go­vo me­sto je iza­bran dru­gi pe­snik. Na­ve­den je i pri­mer Ša­ba­na Baj­ra­mo­vi­ća (1936–2008), ko­jeg je ma­ga­zin Tajm iza­brao za jed­nog od de­set naj­ve­ćih bluz pe­va­ča na sve­tu, a ko­ji ni­je mo­gao da kon­ku­ri­še za ovo pri­zna­nje, jer ni­je ostva­rio pra­vo na sta­ro­snu pen­zi­ju, što je je­dan od uslo­va kon­kur­sa.

Adam Cr­no­br­nja iz Srp­skog ar­he­o­lo­škog dru­štva go­vo­rio je o pro­mo­ci­ji ovih pri­zna­nja.

– Ka­da spor­ti­sti do­bi­ju na­ci­o­nal­na pri­zna­nja to sa­zna­mo iz dnev­ni­ka, a ka­da do­bi­ju umet­ni­ci, ne ču­je­mo ime­na svih do­bit­ni­ka. Pri­zna­nja se do­de­lju­ju i struč­nja­ci­ma u kul­tu­ri, ali tre­ba pre­ci­zi­ra­ti da li je reč o nji­ho­vom na­uč­nom ili is­tra­ži­vač­kom ra­du. Na­uč­no­i­stra­ži­vač­ki rad pot­pa­da pod Mi­ni­star­stvo pro­sve­te. Kri­te­ri­ju­mi za umet­ni­ke i za struč­nja­ke u kul­tu­ri za­to ne mo­gu da bu­du isti. Ta­ko­đe, sa­mo­stal­nim umet­ni­ci­ma dr­ža­va upla­ću­je do­pri­no­se, a za struč­nja­ke u kul­tu­ri ne upla­ću­je. Mo­že li to da se pro­me­ni? Ne­ma­ju svi struč­nja­ci u kul­tu­ri sre­ću da bu­du za­po­sle­ni u in­sti­tu­ci­ja­ma – re­kao je Cr­no­br­nja. 

U sa­da­šnjoj ured­bi sto­ji da do­bit­nik, iz­me­đu osta­log, tre­ba da bu­de no­si­lac „re­pu­blič­ke na­gra­de za po­se­ban do­pri­nos raz­vo­ju kul­tu­re”, pa je Ta­ma­ra Og­nje­vić iz Na­ci­o­nal­nog ko­mi­te­ta Me­đu­na­rod­nog sa­ve­ta mu­ze­ja (IKOM) Sr­bi­ja pi­ta­la ko­je je to naj­ve­će dr­žav­no pri­zna­nje. Ona je pre­dlo­ži­la mo­guć­nost da umet­ni­ci ili struč­nja­ci u kul­tu­ri mo­gu sa­mi da kon­ku­ri­šu za pri­zna­nje, za­to što ni­su svi čla­no­vi udru­že­nja, a zna se da su udru­že­nja do sa­da pred­la­ga­la kan­di­da­te. Uka­za­la je i na to da ne po­sto­je na­gra­de za ži­vot­no de­lo u po­je­di­nim obla­sti­ma iz ko­je do­la­ze struč­nja­ci u kul­tu­ri. U tom smi­slu je i Je­le­na Mar­ko­vić iz Na­rod­ne bi­bli­o­te­ke pi­ta­la šta bi bio vr­hun­ski do­pri­nos kul­tu­ri iz obla­sti bi­bli­o­te­kar­stva, re­kav­ši do­du­še da u toj obla­sti po­sto­je od­re­đe­ne na­gra­de...

Li­di­ja Ham iz Na­rod­nog mu­ze­ja pred­lo­ži­la je da se go­di­šnje ogra­ni­či broj do­bit­ni­ka, či­me se ču­va dig­ni­tet pri­zna­nja, a Vla­di­mir Ne­delj­ko­vić iz Mi­ni­star­stva kul­tu­re je is­ta­kao da se broj umet­ni­ka od­re­đu­je pre­ma sred­stvi­ma ko­ja se te go­di­ne odo­bre iz bu­dže­ta RS. 

S ob­zi­rom da ni­je reč o pen­zi­ji, jav­no­sti je ne­ja­sno za­što su ova pri­zna­nja pod­le­gla sma­nje­nju od 10 od­sto, u skla­du sa po­li­ti­kom šted­nje ko­ju spro­vo­di Vla­da Sr­bi­je, kao u slu­ča­ju sta­ro­snih pen­zi­ja; dok sport­ska „na­ci­o­nal­na pen­zi­ja”, ka­ko je re­če­no, ni­je pod­le­gla tom sma­nje­nju. Jed­no od pi­ta­nja od­no­si­lo se i na to da li aka­de­mi­ci, ko­ji pri­ma­ju me­seč­nu apa­na­žu, tre­ba da pri­ma­ju i na­ci­o­nal­nu pen­zi­ju. Tre­nut­no umet­ni­ci ko­ji su do­bi­li ovo pri­zna­nje pri­ma­ju me­seč­ni ne­to iz­nos od 45.000 di­na­ra.

Komentari7
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Jovan
"Процењује се да у Србији тренутно око 250.000 људи са 65 и више година не прима пензију. Највећи број њих су жене. Приватни послодавци прибегавају пријављивању радника на најнижу основицу или им плаћају на руке и без пријаве Фонду ПИО”, истиче Надежда Сатарић, из Удружења грађана „Снага пријатељства Амити”. Политика , среда, 24.01.2018. Не бих вас дaље зaдржавao.
Radovan
Uporno se kriju i uporno se ne pominju visine nacionalnih penzija sportistima. Njihove su penzije duplo veće nego umetničke i ništa im nije zakinuto kao što je zakinuto umetnicima. Šta ostaje iza njih: kafići, kafane, ovaj ili onaj biznis i život van Srbije. Ako ukinete umetnicima nacionalne penzije ukinite ih i sportistima. Dakle Srbi su za uravnilovke sem ako nije reč o totemizmu
Sasa Trajkovic
Ako pod demokratijom i pluarizmom podrazumevate da svaki anonimus koji se i podpisuje pseudonimom može imati mišljenje ili stav o nac. penzijema ali i o našim umetnicima koji su svojim radom ali i konkretnim rezultatima na polju umetnosti promovisali ne samo sebe već i zemlju u kojoj su započeli svoje um. karijere onda je to poruka svakome ko ima odgovarajuću kvalifikaciju i umetničku reputaciju u svetu da svoju " penziju " stekne recimo u Francuskoj kao građani Francuske a da ga pritom ne svojataju kao " našeg " umetnika. Setili smo se mi u Pupina i Nikole Tesle a da pritom ova zemlje i ovo društvo recimo ukine nac. penziju sličnim velikanima.
Нена Сошонова
Укинути их, заслужнима за културу Србије поделити медаље и ордене, а социјалним случајевима дати месечну помоћ у висини просечне пензије у Србији(25.000.-дин). То исто урадити и са спортистима који су донели медаље Србији...
Nenad
Nacionalne penzije pod hitno ukinuti,uspesni ljudi tokom zivota treba da sebe obezbede a drzava treba da im da orden ili povelju.

PRIKAŽI JOŠ

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.