Utorak, 07.02.2023. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
BEOGRADSKI IZBORI

Obrisati razlike između prigradskih naselja i centra

Aleksandar Vučić: Sve što su zatvorili otvorićemo. Penzioneri izneli najveći teret teških mera. – DS za decentralizovanu prestonicu. – Kampanja na biciklima
Председник Србије на митингу у Железнику (Фото Танјуг)

Mi­nu­log vi­ken­da ni­je bi­lo od­mo­ra za stra­nač­ke pr­va­ke. Svi su ga is­ko­ri­sti­li da svo­je li­ste na be­o­grad­skim iz­bo­ri­ma pred­sta­ve i pre­po­ru­če gra­đa­ni­ma, pa i pred­sed­nik Sr­bi­je i li­der na­pred­nja­ka Alek­san­dar Vu­čić, ko­ji je na sku­pu u Že­le­zni­ku po­ru­čio: „Neo­p­hod­no je da se obri­šu raz­li­ke iz­me­đu pri­grad­skih na­se­lja i cen­tra gra­da, jer u nji­ma ži­vi mno­go vi­še lju­di i za­to je po­treb­no da se po­pra­vlja­ju uslo­vi ži­vo­ta, ko­li­ko je to mo­gu­će. Ne­da­le­ko odav­de, u Ma­ki­škom po­lju, bi­će pr­va sta­ni­ca me­troa i mno­go to­ga će bi­ti lak­še. Mo­žda će ne­što da ka­sni me­sec ili tri, ali iz­gra­di­će­mo ga. Tač­ka.”

Vu­čić je ka­zao da je sa­mo li­sta „Alek­san­dar Vu­čić – Za­to što vo­li­mo Be­o­grad” pre­pu­na no­vih lju­di, ko­ji ni­su bi­li u po­li­ti­ci, „dok je nji­ma naj­ve­će iz­ne­na­đe­nje Sa­ša Jan­ko­vić. Mo­žda će da tra­ži da ga po­sta­vim za gra­do­na­čel­ni­ka. A mi kod nas ima­mo naj­bo­lje le­ka­re, pro­fe­so­re, bor­ce za pra­va gra­đa­na, umet­ni­ke, ko­je na­pa­da­ju oni što ma­nje zna­ju. Što ma­nje zna­ju, to su ba­ha­ti­ji. Ja­či je onaj ko­ji ra­di od onog ko­ji ni­šta ne ra­di, ne­go sa­mo sa stra­ne ki­bi­cu­je i do­ba­cu­je. Ni­smo se upla­ši­li, ne bo­ji­mo se ki­bi­ce­ra, po­zi­vam gra­đa­ne da po­dr­že li­stu lju­di ko­ji su po­ka­za­li hra­brost u bor­bi za pri­sto­jan, mo­de­ran, uspe­šan Be­o­grad, a zna­li su da će bi­ti na­pa­da­ni.”

Ko­men­ta­ri­šu­ći na­pa­de po­li­tič­kih pro­tiv­ni­ka, Vu­čić je re­kao da će„ma­kar u na­red­ne če­ti­ri go­di­ne bi­ti bra­na nji­ho­vom ne­ra­du i ja­va­šlu­ku”, is­ta­kav­ši: „Mo­gu da pre­te ba­ti­na­ma i na­si­ljem nad že­na­ma, ali to im ne­će bi­ti do­zvo­lje­no. Je­di­no da še­ta­ju mo­gu, da pro­te­stu­ju ko­li­ko god že­le.” Na­veo je da je dug Be­o­gra­da sma­njen za 550 mi­li­o­na evra, „ne­go u vre­me taj­ku­na broj dva, ka­da je vla­dao uz po­dr­šku taj­ku­na broj je­dan i uz po­dr­šku Ša­pi­ća”. Na­ja­vio je otva­ra­nje Na­rod­nog mu­ze­ja za ne­ko­li­ko ne­de­lja. „Sve što su za­tvo­ri­li otvo­ri­će­mo.” Za­hva­lio je pen­zi­o­ne­ri­ma „ko­ji su iz­ne­li naj­ve­ći te­ret te­ških me­ra” i po­ru­čio: „Pen­zi­o­ne­ri vi­še ne stra­hu­ju, zna­ju da će i ove, ali i na­red­nih go­di­na ima­ti sve ve­će pen­zi­je i ži­ve­će bo­lje.”

Pr­vi na li­sti „Alek­san­dar Vu­čić – Za­to što vo­li­mo Be­o­grad” Zo­ran Ra­do­ji­čić po­ru­čio je da će Be­o­gra­đa­nin ima­ti isti kva­li­tet ži­vo­ta, bez ob­zi­ra na to gde ži­vi. Ži­ka Ni­ko­lić – Ži­ka Ša­re­ni­ca, kan­di­dat za od­bor­ni­ka, ka­zao je da „ne­ma re­zul­ta­ta ako se so­li­ra”, do­da­ju­ći da že­li da po­dr­ži mla­de lju­de, da „Be­o­grad sta­vi­mo na li­stu IT cen­ta­ra”.

Na is­toj li­sti je i SDPS Ra­si­ma Lja­ji­ća, a Lja­jić je u sklo­pu kam­pa­nje, na Baj­lo­ni­je­voj pi­ja­ci pri­su­stvo­vao ak­ci­ji po­de­le fla­je­ra o zna­ča­ju pre­ven­tiv­nih pre­gle­da u spre­ča­va­nju ra­ka.

Li­der DS-a i kan­di­dat za gra­do­na­čel­ni­ka Dra­gan Šu­ta­no­vac raz­go­va­rao je s gra­đa­ni­ma u Rip­nju, ko­ji­ma je ka­zao da Be­o­grad mo­ra da se de­cen­tra­li­zu­je, ka­ko bi „gra­đa­ni ko­ji da­ju no­vac za grad­ski bu­džet ima­li ko­rist od nje­ga”. Is­ta­kao je da će li­sta „Da oslo­bo­di­mo Be­o­grad – DS, SDS, No­va, ZEP Ze­le­ni” in­si­sti­ra­ti na de­cen­tra­li­za­ci­ji i do­dao: „Omo­gu­ći­će­mo da me­sne za­jed­ni­ce od­lu­ču­ju ka­ko će se ula­ga­ti no­vac gra­đa­na, a ne da se tro­ši na be­smi­sle­ne pro­jek­te u cen­tru gra­da, kao što su ba­sno­slov­no sku­pe jel­ke i pe­va­ju­će fon­ta­ne.”

Gru­pa gra­đa­na „Šta ra­di­te bre – Mar­ko Ba­stać” or­ga­ni­zo­va­la je ak­ci­ju „Pe­da­la za grad­sku vlast” u ko­joj je vi­še od 30 ak­ti­vi­sta bi­ci­kli­ma pro­šlo naj­pro­met­ni­jim uli­ca­ma, pro­mo­vi­šu­ći ta­ko pre­voz bi­ci­klom. Oce­niv­ši da se Be­o­grad pre­tva­ra u „mo­tor si­ti”, Mar­ko Ba­stać je na­ja­vio da će s mno­go­broj­nim udru­že­nji­ma bi­ci­kli­sta na­pra­vi­ti mre­žu bi­ci­kli­stič­kih sta­za, ali i uve­sti jav­ne bi­ci­kle ko­ji će mo­ći bes­plat­no da se ko­ri­ste.

Li­der SRS-a Vo­ji­slav Še­šelj i Mi­ljan Da­mja­no­vić, kan­di­dat SRS-a za gra­do­na­čel­ni­ka, raz­go­va­ra­li su s gra­đa­ni­ma Že­le­zni­ka i Srem­či­ce, ko­ji­ma su re­kli da tre­ba pr­vo ka­na­li­za­ci­ju sre­di­ti, a po­tom vo­do­vod­nu mre­žu. Ka­ko je sa­op­štio SRS, Še­šelj i Da­mja­no­vić su na­ve­li: „Ima do­sta na­se­lja gde su ce­vi is­pu­ca­le, gu­bi se vo­da, a pre­te i za­ra­ze. Cilj nam je da vo­da bu­de ga­ran­to­va­no či­sta, da se mo­že pi­ti iz če­sme.”

Kan­di­dat za od­bor­ni­ka li­ste „Dra­gan Đi­las – Be­o­grad od­lu­ču­je, lju­di po­be­đu­ju” Zdrav­ko Po­noš oce­nio je, ka­ko se na­vo­di u sa­op­šte­nju, da je Be­o­grad me­sto u ko­jem naj­vred­ni­ji ra­de za mi­zer­ne pla­te, dok naj­ško­lo­va­ni­ji ne­ma­ju po­sao. Is­ta­kao je: „Na­red­ni iz­bo­ri su pri­li­ka da se to pro­me­ni, da u ovom gra­du ži­vi­mo svo­je ži­vo­te, a ne da bu­de­mo sta­ti­sti u ko­šmar­nim vi­zi­ja­ma bi­lo ko­ga.”

Li­der DSS-a i kan­di­dat za gra­do­na­čel­ni­ka Mi­loš Jo­va­no­vić raz­go­va­rao je s gra­đa­ni­ma i pro­dav­ci­ma na Baj­lo­ni­je­voj pi­ja­ci i re­kao: „Sma­tra­mo da bi bi­lo bo­lje upra­vlja­nje Be­o­gra­dom da se osnu­je niz no­vih op­šti­na, da­kle Mi­ri­je­vo i Be­ža­nij­ska ko­sa, Ba­taj­ni­ca i Du­nav­ski ve­nac i vr­lo ve­ro­vat­no Žar­ko­vo. Tre­ba iz­vr­ši­ti de­cen­tra­li­za­ci­ju i vra­ti­ti op­šti­na­ma mno­ge nad­le­žno­sti, od le­ga­li­za­ci­je do pi­ta­nja ur­ba­ni­zma, ko­je je grad pre­u­zeo od 2008. go­di­ne.”

Po­kret ob­no­ve Kra­lje­vi­ne Sr­bi­je pre­dao je GIK-u iz­bor­nu li­stu „Pre­drag Mar­ko­vić – Po­kret ob­no­ve Kra­lje­vi­ne Sr­bi­je”, a njen no­si­lac, Pre­drag Mar­ko­vić, iz­ja­vio je: „Po­če­li smo da vra­ća­mo sa­mo­po­što­va­nje Be­o­gra­du i Sr­bi­ji. Be­o­gra­đa­ni pr­vi u Sr­bi­ji ima­ju pri­li­ku da za­o­kru­že kra­ljev­ski glas. Ni­su sa­mo mo­nar­hi­sti za kra­lje­vi­nu, ne­go svi istin­ski de­mo­krat­ski opre­de­lje­ni lju­di.”

Vučić: Strane ambasade neće odlučivati

Srbija ne sedi na dve stolice, već samo na srpskoj stolici koju ne napuštamo nipošto, rekao je  Aleksandar Vučić na predizbornom skupu u Železniku i poručio da se „neće nikakve odluke o putu naše zemlje donositi u bilo kojoj ambasadi, već isključivo u Srbiji i među njenim narodom”. Istakao je: „Naša je odgovornost da Srbiju vodimo ka EU, kao i da ne uvodimo sankcije Rusiji. Taj stav čuvamo i ne menjamo ga. I zato je Srbija poštovana svuda u svetu. Naša reč ponovo nešto znači. I to što imamo više turista to jeste zbog lepog Beograda i Srbije, ali i zbog poštovanja koje uživamo.”

Komentari1
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

stanislav
Takoje. Dajte i u Barajevu jednu pevajuću fontano. Centar se bas usrećio.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.