Utorak, 05.07.2022. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
INTERVJU: RAMI EFRATI, stručnjak za sajber-bezbednost

Srbija ima talente koji mogu da zaštite njen digitalni prostor

(Фото Ј. Каваја)

Od na­šeg spe­ci­jal­nog iz­ve­šta­ča
Tel Aviv – Ra­mi Efra­ti pen­zi­o­ni­sao se 1997. kao pu­kov­nik izra­el­ske ar­mi­je po­sle 28 go­di­na slu­žbe to­kom ko­je je ru­ko­vo­dio je­di­ni­ca­ma za vi­so­ku teh­no­lo­gi­ju. Bo­ga­to is­ku­stvo pri­me­nio je ka­sni­je u ni­zu ino­va­tiv­nih kom­pa­ni­ja u obla­sti me­di­ci­ne i saj­ber-za­šti­te, a do pre če­ti­ri go­di­ne je bio i šef ci­vil­nog sek­to­ra u Na­ci­o­nal­nom saj­ber-bi­rou, te­lu ko­je sa­ve­tu­je vla­du i pre­mi­je­ra. Ob­ra­do­vao se ka­da je čuo da je i no­vi­nar iz Sr­bi­je u me­dij­skoj de­le­ga­ci­ji ko­ja je pra­ti­la  kon­fe­ren­ci­ju „Saj­ber­tek” u Tel Avi­vu na po­ziv Mi­ni­star­stva spolj­nih po­slo­va. Ka­že da je na­šu ze­mlju vi­še pu­ta po­se­tio i da ima­mo ta­len­to­va­ne lju­de ko­ji pred­u­zi­ma­ju do­bre ko­ra­ke u za­šti­ti saj­ber-pro­sto­ra.

Na­ša­lio se da su struč­nja­ci iz Sr­bi­je to­li­ko do­bri da su mo­žda sta­ja­li iza na­pa­da vi­ru­som „stak­snet”, ko­ji je svo­je­vre­me­no na­neo ogrom­nu šte­tu iran­skom nu­kle­ar­nom pro­gra­mu, fi­zič­ki uni­štiv­ši cen­tri­fu­ge. So­fi­sti­ci­ra­no oruž­je ot­kri­ve­no je 2010. i struč­nja­ci ga opi­su­ju kao za­jed­nič­ki ame­rič­ko-izra­el­ski saj­ber-na­pad, pr­vi te vr­ste. Zva­nič­ni­ci dve ze­mlje ni­su pri­zna­li od­go­vor­nost, iako su ne­ki, i izra­el­ski i ame­rič­ki, ano­nim­no po­tvr­di­li uče­šće u po­du­hva­tu.

U do­me­nu kon­ven­ci­o­nal­nog na­o­ru­ža­nja dr­ža­ve skla­pa­ju voj­ne sa­ve­ze. Da li su oni po­treb­ni i u saj­ber-ra­to­va­nju?

Po­put­no se sla­žem. Po­treb­no nam je mno­go sa­ve­za i spo­ra­zu­ma u saj­ber od­bra­ni. Mi­slim da svet ide u tom prav­cu. Pr­vi sig­nal je sa­rad­nja iz­me­đu cen­ta­ra za br­zo re­a­go­va­nje na saj­ber-na­pa­de (CERT), ko­je već sko­ro sva­ka ze­mlja ima. 

Da li to zna­či da va­ša ze­mlja sa­ra­đu­je sa SAD i dru­gim pri­ja­telj­skim ze­mlja­ma?

Ve­ru­jem da Izra­el sa­ra­đu­je sa ve­li­kim bro­jem ze­ma­lja i mi­slim da je to neo­p­hod­no i da to tre­ba stal­no da ra­di­mo jer u saj­ber-pro­sto­ru ni­su ugro­že­ni sa­mo Izra­el ili Sr­bi­ja. Sva­ka ze­mlja ima svo­je struč­nja­ke ko­je se ti­me ba­ve i sa­rad­nja mo­ra što pre da se us­po­sta­vi.

Ko je na dru­goj stra­ni? Ko su ne­pri­ja­te­lji?

Svi ko­ji nas na­pa­da­ju. Te­ro­ri­stič­ke or­ga­ni­za­ci­je, pri­vat­na li­ca, ak­ti­vi­sti i ne­ke dr­ža­ve.

Ko­je su to dr­ža­ve?

Iz me­di­ja vi­di­mo da su to uglav­nom Se­ver­na Ko­re­ja, Ru­si­ja i Ki­na, ali mi­slim da i s nji­ma mo­ra­mo da raz­go­va­ra­mo, ako mo­že­mo, jer su i one me­ta na­pa­da. Ako shva­te da su ugro­že­ni, lju­di su sprem­ni da raz­go­va­ra­ju. Mi­slim da ni­je baš la­ko sa Ira­nom i Se­ver­nom Ko­re­jom, ali ve­ru­jem da mo­že­mo.

Mo­že­te li da raz­go­va­ra­te s Ru­si­jom i Ki­nom?

Ne sa­mo da mo­že­mo, ve­ru­jem da već raz­go­va­ra­mo, jer se i u tim ze­mlja­ma de­ša­va­ju ne­ke pro­me­ne, ali sam oba­zriv pre­ma svim ze­mlja­ma ko­je bi mo­gle da na­pad­nu Izra­el.

Da li je po­treb­no me­đu­na­rod­nim spo­ra­zu­mi­ma re­gu­li­sa­ti upo­tre­bu saj­ber-oruž­ja i šta ni­je do­zvo­lje­no?

Tre­ba da ima­mo ta­kav za­kon, jer u di­gi­tal­nom sve­tu ne po­sto­je gra­ni­ce. Znam da gru­pa eks­pe­ra­ta oku­plje­nih oko do­ku­men­ta iz Ta­li­na i na ni­vou UN raz­ma­tra šta mo­že da se pre­du­zme na zva­nič­nom ni­vou da se us­po­sta­ve ne­ka pra­vi­la i da se zna šta je pri­hva­tlji­vo po­na­ša­nje ko­je ze­mlje tre­ba da usvo­je.

Da li je „stak­snet” bio le­gi­tim­no saj­ber-oruž­je?

To je bio ve­o­ma so­fi­sti­ci­ra­ni na­pad na Iran. Ne zna se ko je to ura­dio, ali mi­slim da je ura­dio do­bru stvar, jer je hteo da ih spre­či da na­pra­ve atom­sku bo­bu. Ka­da se ba­vi­te oba­ve­štaj­nim ra­dom u saj­ber pro­sto­ru, ne va­že ista pra­vi­la kao u obla­sti saj­ber-bez­bed­no­sti.

Da li bi bi­lo oprav­da­no da se slič­no oruž­je upo­tre­bi pro­tiv Se­ver­ne Ko­re­je?

Mi­slim da sva­ko ko se ba­vi saj­ber-oruž­jem ima na umu Se­ver­nu Ko­re­ju i još ne­ke ze­mlje. 

Mi­sli­te da već ra­de na to­me?

Ve­ru­jem i na­dam se da ra­de. To su ze­mlje ko­je ne že­le mir. Sve što mo­že da se ura­di na pra­vi na­čin tre­ba da se ura­di.

Ka­že­te da Sr­bi­ja pred­u­zi­ma do­bre ko­ra­ke u obla­sti saj­ber-za­šti­te.

Bio sam u Sr­bi­ji vi­še pu­ta. Pro­veo sam vi­še od ne­de­lju da­na u Pet­ni­ci. Sreo sam ve­o­ma ta­len­to­va­ne lju­de, u Mi­ni­star­stvu unu­tra­šnjih po­slo­va od­lič­no oba­vlja­ju po­sao, upo­znao sam lju­de sa uni­ver­zi­te­ta. Mi­slim da ima­te pra­ve lju­de i mi­slim da vla­da tre­ba da na­đe na­čin da im da po­dr­šku da ta­len­to­va­ni lju­di ne na­pu­ste Sr­bi­ju, da im da­te pod­sti­caj da ra­de za Sr­bi­ju. Ve­ru­jem da mo­že­te. A lju­di ko­je sam sreo – i mu­škar­ci i že­ne su ne­ve­ro­vat­no ta­len­to­va­ni.

Ako i osta­nu u Sr­bi­ji, bo­lje uslo­ve nu­di pri­vat­ni sek­tor...

Da, ali ako vla­da na­pra­vi po­se­ban pro­gram za lju­de ko­ji bi ra­di­li za vla­du u saj­ber-za­šti­ti, tvr­dim da je mo­gu­će, ta­ko je bi­lo i u Izra­e­lu. Ne mo­ra­ju da ra­de ceo rad­ni vek, mo­žda pet ili de­set go­di­na. Jer lju­di iz Sr­bi­je tre­ba da za­šti­te Sr­bi­ju, a mo­že­te da ko­ri­sti­te izra­el­sku teh­no­lo­gi­ju kao do­pu­nu ono­ga što ne mo­že­te sa­mi. Na­ši od­no­si sa Sr­bi­jom su ve­o­ma do­bri. 

Komentari1
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Dejan R. Popovic, dipl. inz.
Umesto sa zastitom digitalnog prostora Srbije bolje je upoznati javnost sa izvodom iz prevoda "Deklaracija nezavisnosti Sajber-prostora".

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.