Nedelja, 26.06.2022. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
PREKO PUNE LINIJE

Rekordi i uspešni rezultati na nišanu

Иако бе­ле­жи ре­кор­дан број пут­ни­ка и оства­ру­је од­лич­не при­хо­де, Аеро­дром „Кон­стан­тин Ве­ли­ки” из­не­на­да не­ко­ме мно­го сме­та (Фо­то Т. Тодоровић)

Niš – Pri­li­kom sva­kog bo­rav­ka u Ni­šu i na ju­gu Sr­bi­je, i kao pre­mi­jer i pred­sed­nik dr­ža­ve, Vu­čić go­vo­rio je o po­tre­ba­ma da se što vi­še raz­vi­ja ovaj deo na­še ze­mlje. Uvek je na­gla­ša­vao neo­p­hod­nost stva­ra­nja bo­ljih uslo­va za iz­grad­nju no­vih fa­bri­ka i otva­ra­nje no­vih rad­nih me­sta, za do­vo­đe­nje ja­kih in­ve­sti­to­ra, una­pre­đe­nje sa­o­bra­ćaj­ne in­fra­struk­tu­re i stva­ra­nja vr­hun­skih uslo­va za zdrav­stve­nu za­šti­tu sta­nov­ni­ka i po­bolj­ša­nje ži­vo­ta i stan­dar­da gra­đa­na. Ka­da je go­vo­rio o sa­o­bra­ća­ju, po­red osta­log, Alek­san­dar Vu­čić je u pr­vi plan is­ti­cao zna­čaj i po­tre­bu osa­vre­me­nji­va­nja uslu­ga na Aero­dro­mu „Kon­stan­tin Ve­li­ki”.

Ni­ška va­zdu­šna lu­ka tre­ba da bu­de je­dan od po­kre­ta­ča pri­vred­nog, tu­ri­stič­kog i sve­op­šteg pro­spe­ri­te­ta ju­žne i ju­go­i­stoč­ne Sr­bi­je – da omo­gu­ći još ve­ći raz­voj tu­ri­stič­kih cen­ta­ra na Ko­pa­o­ni­ku, Sta­roj pla­ni­ni i u ba­nja­ma, efi­ka­sni­ju ko­mu­ni­ka­ci­ju pred­stav­ni­ka stra­nih kom­pa­ni­ja do no­vih po­go­na sa­gra­đe­nih u na­šoj ze­mlji i da po­ve­že ma­ti­cu Sr­bi­ju s ve­li­kim bro­jem na­ših gra­đa­na u di­ja­spo­ri.

U su­per­la­ti­vu o ni­škom aero­dro­mu uvek go­vo­ri i pot­pred­sed­ni­ca Vla­de Sr­bi­je i mi­ni­star­ka za sa­o­bra­ćaj Zo­ra­na Mi­haj­lo­vić, ko­ja je, pre sa­mo de­se­tak da­na u Grad­skoj ku­ći u Ni­šu uru­či­la ru­ko­vod­stvu JP „Aero­drom Niš”, ope­ra­te­ru „Kon­stan­ti­na Ve­li­kog”, ser­ti­fi­kat Di­rek­to­ra­ta ci­vil­nog va­zdu­ho­plov­stva, bu­du­ći da je pred­u­ze­će do­sti­glo naj­vi­še EASA (Euro­pian Avi­a­tion Sa­fety Agency) stan­dar­de i is­pu­nja­va sve uslo­ve za upra­vlja­nje aero­dro­mom u skla­du s naj­no­vi­jim pro­pi­si­ma RS i Ured­be ko­mi­si­je Evrop­ske uni­je, od­no­sno po­se­du­je pu­nu bez­bed­nost. Isto­ga da­na u Grad­skoj ku­ći pot­pred­sed­ni­ca Vla­de RS re­kla je da će dr­ža­va iz­dvo­ji­ti još 7,5 mi­li­o­na evra za raz­voj ovog aero­dro­ma i kon­tro­le le­ta. 

Ni­ški aero­drom je u 2017. imao re­kord­nih 331.580 put­ni­ka i po ostva­re­nom ra­stu dru­gi je u Evro­pi, a pro­met put­ni­ka i ro­be (re­kord­nih 2.550 to­na) u po­sled­nje tri go­di­ne na „Kon­stan­ti­nu Ve­li­kom” po­ras­tao sko­ro ne­ve­ro­vat­nih 24.800 pro­ce­na­ta i ube­dlji­vo je naj­ve­ći na Sta­rom kon­ti­nen­tu. Tre­nut­no tri kom­pa­ni­je „Viz er”, „Ra­ja­ner” i „Svis in­ter­ne­še­nel” s 22 le­ta ne­delj­no po­ve­zu­ju Niš s 12 de­sti­na­ci­ja, a pro­seč­na po­pu­nje­nost avi­o­na je čak 88 od­sto.  Pr­vi put po­sle tri de­ce­ni­je po­sto­ja­nja ovo pred­u­ze­će vi­še ni­je na bu­dže­tu gra­da.

Na op­šte iz­ne­na­đe­nje, po­sled­njih da­na ospo­ra­va­ju se i ne­gi­ra­ju do­bri re­zul­ta­ti. Čak se i iz po­je­di­nih seg­me­na­ta dr­žav­ne upra­ve i or­ga­na kri­ti­ku­ju ni­ska tak­sa (od tri evra) ko­ja se na­pla­ću­je od avio-kom­pa­ni­ja po put­ni­ku i tra­ži se po­ve­ća­nje ove tak­se čak sto od­sto. Tvr­di se „da bi pri­ho­di bi­li isti iako bi broj put­ni­ka bio upo­la ma­nji” jer, a to je naj­čud­ni­je ob­ja­šnje­nje ko­je se mo­glo ču­ti, „u tom slu­ča­ju bi­lo bi po­treb­no i upo­la ma­nje za­po­sle­nih na aero­dro­mu, upo­la ma­nje tro­ško­va za pla­te rad­ni­ka”. Ukrat­ko, ne­ko po­ku­ša­va da do­ka­že ka­ko bi „uz du­plo po­ve­ća­nje tak­se (na šest evra) do­šlo do sma­nje­nja bro­ja put­ni­ka, ali da bi bi­lo i upo­la ma­nje ra­da, a du­plo vi­še pri­ho­da”. 

Za­me­ra se JP „Aero­drom Niš” i na ni­skoj tak­si, ali i na to­me što je ovo pred­u­ze­će s grad­skim ru­ko­vod­stvom i RRA sa­mo do­go­va­ra­lo do­la­zak no­vih avio-kom­pa­ni­ja u Niš i otva­ra­nje no­vih li­ni­ja. Ili, bo­lje re­če­no, ni­je pi­ta­lo ni­ko­ga da li to tre­ba ura­di­ti.

Ko­me to i za­što sme­ta­ju re­kor­di i iz­u­zet­ni po­slov­ni re­zul­ta­ti Aero­dro­ma „Kon­stan­tin Ve­li­ki”? Če­mu raz­go­vo­ri o va­tri, ako va­tre uop­šte ne­ma?

Či­nje­ni­ca je, ci­ti­ra­će­mo Jo­va­na Du­či­ća, „da lju­di ko­ji mno­go go­vo­re ško­de i se­bi i dru­gi­ma”, ali u kon­kret­nom pri­me­ru i „da pa­ra (in­te­res) ni­ka­da ne mu­či, ne­go bu­či”.

Ovaj na­rod na ju­gu i ju­go­i­sto­ku Sr­bi­je na­vi­kao je „da ži­vi mu­ci u inat” i si­gur­no da će pre­ži­ve­ti i ovu kam­pa­nju. Ali, otvo­re­no se pi­ta da li je prav­da sa­mo ono što je ko­ri­sno ja­čem. Iako je prav­da op­šte do­bro.

Komentari3
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Дејан
Grad Beograd je ogromna sredstva (višemilijonska) uložio u promociju grada kao turističke destinacije, a (siromašnom) Nišu se zamera što nije uložio iz budžeta, već je jednostavno smanjio aerodromsku taksu.
CVETANOVIC Slobodan
Bravo Sasa, Vi ste potpuno u pravu i nadam se da ce neko iz vlade procitati komentar. Niski aerodrom bi lako mogao postati vazna evropska aeroraskrsnica jer ima velike potecijalne mogucnosti. Iz mog iskustva, na mnogim evriopskim ( a i svetskim) aerodromima je mnogo komlikovanije i ovom prilikom mogu samo da pohavalim osoblje niskog aerodroma za ekspeditivnost i kontrolom sigurnosti, sto nije uvek slucaj sa osobljem cesto "naduvanim", aerodroma Nikola Tesla. Bravo jos jedom Sasi a i kolektivu aerodromu KONSTANTIN VELIKI. SCV
Saša
Lak odgovor..Beogradski monopol koji vlada Srbijom 100 godina u svim sferama života pa i u aviosaobraćaju ...Činnjenica je da Niški aerodrom i sa ovakvim brojkama je daleko od odonoga što bi trebalo da bude a to je glavna vazdušna luka u ovom delu evrope sa milion putnika godišnje i redovnim linijama sa svim evorpskim destinacijama ...To se može postići samo radom i borbom sa onima gore u Beogradu koji će po svaku cenu možda čak i fizičkom silom to pokušati da spreče

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.