nedelja, 16.05.2021. ✝ Vеrski kalеndar € Kursna lista
nedelja, 18.02.2018. u 21:20 A. Jo­va­no­vić
Pripremni časovi za buduće srednjoškolce

Pun paket do 40.000 dinara

Mali maturanti mogu da izaberu da li će se spremati samo za jedan, dva ili za sva tri testa
Пред осма­ци­ма на­пор­ни ме­се­ци пре­пре­ма (Фото Д. Јевремовић)

Osma­ke u na­red­nim me­se­ci­ma oče­ku­je na­por­na pri­pre­ma za pr­vu pre­kret­ni­cu u ško­lo­va­nju i ona se ne­u­mo­lji­vo bli­ži. Na osno­vu ukup­nog uspe­ha u osmo­go­di­šnjem ško­lo­va­nju i is­pi­ti­ma ko­ji ih če­ka­ju, oni će se „bo­ri­ti” za me­sta u sred­njo­škol­skim klu­pa­ma. Zbir­ke te­sto­va ko­je će im po­mo­ći u po­la­ga­nju kva­li­fi­ka­ci­o­nih is­pi­ta uve­li­ko se pro­da­ju. Ne­ki đa­ci su već po­če­li da ob­na­vlja­ju gra­di­vo, a pri­prem­na na­sta­va u ško­la­ma i op­šti­na­ma tek pred­sto­ji. Tu su i raz­ne ško­li­ce i na­stav­ni­ci ko­ji or­ga­ni­zu­ju pri­vat­ne ča­so­vi, ali oni „ko­šta­ju”. 

Za­da­ci na za­vr­šnom is­pi­tu bi­će ne­po­zna­ti. Ni­je­dan od njih ne­će bi­ti ob­ja­vljen ni u jed­noj zbir­ci. Me­đu­tim, svi za­da­ci će bi­ti iza­bra­ni ta­ko da uče­nik mo­ra da po­ka­že zna­nje ko­je je de­fi­ni­sa­no stan­dar­di­ma za kraj osnov­nog obra­zo­va­nja iz svih pred­me­ta ko­ji će se na­ći na ma­loj ma­tu­ri.

Uko­li­ko ro­di­te­lji po­že­le da upi­šu ško­lar­ca u ne­ku od pri­vat­nih ško­la za pri­pre­mu ma­le ma­tu­re, mo­ra­će da iz­dvo­je po­za­ma­šnu svo­tu nov­ca. Prag bo­do­va­nja sva­ke go­di­ne se me­nja, a po­je­di­nim đa­ci­ma uspeh mo­žda ne­će do­ne­ti do­vo­ljan zbir za upis u že­lje­nu sred­nju ško­lu. Ne pre­o­sta­je im ni­šta dru­go ne­go da do­bro za­gre­ju sto­li­cu, za­tra­že do­dat­ne ča­so­ve i po­sve­te vi­še pa­žnje ob­na­vlja­nju ma­te­ma­ti­ke, srp­skog i pred­me­ta ko­ji či­ne kom­bi­no­va­ni test.

Upr­kos bes­plat­nim te­ča­je­vi­ma ko­je or­ga­ni­zu­ju op­šti­ne i mo­guć­no­sti ško­la da odr­ža­va­ju ča­so­ve u to­ku ce­log dru­gog po­lu­go­di­šta, mno­gi đa­ci će po­seg­nu­ti i za pri­vat­nim ča­so­vi­ma.

Ta­ko i „Gim­na­zi­ja plus” or­ga­ni­zu­je pri­pre­me kroz dva pro­gra­ma ko­ji će se od­ža­va­ti sve do 16. ju­na.

U okvi­ru pr­vog pro­gra­ma, pr­va če­ti­ri ča­sa su gra­tis. Na tim ča­so­vi­ma oba­vlja se uvod­no te­sti­ra­nje za pro­ce­nu zna­nja uče­ni­ka i uvod u teh­ni­ke re­ša­va­nja te­sto­va. Na­sta­va se re­a­li­zu­je dvo­ča­si­ma, a u ju­nu će đa­ci ići dva pu­ta ne­delj­no.

Dru­gi pro­gram po­če­će 24. fe­bru­a­ra i tra­ja­će do 16. ju­na. 

A ce­na je, na­rav­no, raz­li­či­ta. Što je vre­men­ski pe­ri­od kra­ći, sma­nju­je se i broj ra­ta. Za pr­vi pro­gram pla­ća­nje je mo­gu­će u šest ra­ta, dok je za dru­gi mak­si­mal­no če­ti­ri jed­na­ke me­seč­ne ra­te. 

Za upi­san je­dan pred­met či­ja se pri­pre­ma oba­vlja u for­mi dvo­ča­sa ra­ta je 3.000, od­no­sno 4.050 di­na­ra, a fond ča­so­va je 40 ili 36. Dva pred­me­ta ko­šta­ju od 2.660 do 3.600 di­na­ra, a za tri od 2.660 do 3.600 di­na­ra po ra­ti.  

U gru­pa­ma od 10 uče­ni­ka u to­ku vi­ken­da ra­di­će i po­la­zni­ci ško­le „Svet na­u­ke”.

– Na­ši đa­ci ra­de u ma­njim gru­pa­ma jer smo za­klju­či­li da je to naj­bo­lji na­čin za sti­ca­nje zna­nja. Pro­fe­so­ri mo­gu sva­kom od njih da po­sve­te pa­žnju, a već 25. fe­bru­a­ra bi­će upi­sa­ne po dve gru­pe iz ma­te­ma­ti­ke, srp­skog je­zi­ka i kom­bi­no­va­nog te­sta. Odr­ža­će­mo po 25 dvo­ča­sa iz svih pred­me­ta. Pred sam pri­jem­ni uba­ci­će­mo i do­dat­ne ča­so­ve, a do ta­da će se odr­ža­va­ti dva pu­ta ne­delj­no, vi­ken­dom. Do­la­zak na je­dan pred­met ko­šta 18.750 di­na­ra, dva su 33.750 di­na­ra, a kom­ple­tan „pa­ket” je 40.000 di­na­ra – na­vo­di De­jan Ne­na­dić, je­dan od de­se­tak pro­fe­so­ra u ško­li „Svet na­u­ke”, i do­da­je da su do­ma­ći za­da­ci u okvi­ru pri­prem­ne na­sta­ve oba­ve­zni. 

I u Gim­na­zi­ji „Sve­ti Sa­va” od 25. fe­bru­a­ra po­či­nju pri­pre­mu ma­le ma­tu­re sa no­vom gru­pom, dok će u De­ve­toj i De­se­toj gim­na­zi­ji na No­vom Be­o­gra­du star­to­va­ti 3. i 4. mar­ta. Te­ča­je­ve u ovim ku­ća­ma zna­nja pri­re­đu­je „Fa­kul­tas” stu­dio za edu­ka­ci­ju.

Ča­so­vi za bu­du­će sred­njo­škol­ce odr­ža­va­će se su­bo­tom i ne­de­ljom od 10 i 10.30 ča­so­va, a tra­ja­će do 9. i 10. ju­na. 

Uku­pan fond za srp­ski je­zik i ma­te­ma­ti­ku bi­će po 32 škol­ska ča­sa, a pri­pre­ma za po­la­ga­nje kom­bi­no­va­nog te­sta ob­u­hva­ti­će 40 škol­skih ča­so­va. 

Ro­di­te­lji ko­ji upi­šu de­cu na ove pri­pre­me mo­ra­će da iz­dvo­je od 14.800 di­na­ra do 40.000 di­na­ra, u za­vi­sno­sti da li će po­ha­đa­ti je­dan, dva ili sva tri te­ča­ja. Ma­la olak­ša­va­ju­ća okol­nost bi­će i pla­ća­nje na če­ti­ri ra­te. 

Osma­ci će mo­ći da po­ne­su iz ško­le naj­vi­še 60 po­e­na, a na za­vr­šnom is­pi­tu ima­će pri­li­ku da osvo­je još 40 po­e­na. Te­sto­vi iz srp­skog je­zi­ka i ma­te­ma­ti­ke no­si­će po 13 bo­do­va, dok će se kom­bi­no­va­ni test u ko­ji ula­ze pi­ta­nja iz bi­o­lo­gi­je, fi­zi­ke, isto­ri­je, ge­o­gra­fi­je i he­mi­je vred­no­va­ti sa 14 bo­do­va.

Komеntari0
61752
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

logo

Ovaj veb sajt koristi kolačiće

Sajt politika.rs koristi kolačiće u cilju unapređenja usluga koje pruža. Prikupljamo isključivo osnovne podatke koji su neophodni za prilagođavanje sadržaja i oglasa, nadzor rada sajta i aplikacije. Podaci o navikama i potrebama korisnika strogo su zaštićeni. Daljim korišćenjem sajta politika.rs podrazumeva se da ste saglasni sa upotrebom kolačića.

Prijavitе sе na našu mailing listu

* Obavеzna polja